Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote An overview on obtaining foamed PET by reactive extrusion
EN
Many methods are used to obtain functional polymer foams. This review focuses on reactive extrusion of poly(ethylene terephthalate). This process is based on the reaction between PET and the appropriate blowing agent. The next step is the creation of foam by closing gas cells in the polymer matrix. This method of modification allows material with higher molecular weight to be obtained and, therefore, higher melt strength. The use of different chemical modifiers and their concentration influences properties of created foam. The enhanced features of foamed PET allow it to be used in many areas of application such as transport, construction or general industry. Another big advantage of this technique is the possibility of using recycled materials as the source of PET.
PL
Do uzyskania funkcjonalnych pianek polimerowych stosuje się wiele metod. Niniejszy przegląd koncentruje się na reaktywnym wytłaczaniu poli(tereftalanu etylenu). Proces ten opiera się na reakcji pomiędzy PET i odpowiednim środkiem porotwórczym. Następnym krokiem jest wytworzenie piany przez zamknięcie komórek gazu w matrycy polimerowej. Ten sposób modyfikacji pozwala na uzyskanie materiału o wyższej masie cząsteczkowej. Zastosowanie różnych modyfikatorów chemicznych i ich koncentracja wpływa na właściwości otrzymanej piany. Udoskonalone właściwości spienionego PET pozwalają na stosowanie go w wielu obszarach, takich jak transport, budownictwo lub przemysł. Inną dużą zaletą tej techniki jest możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako źródła PET.
2
Content available remote Polimerowe środki ochronne do izolacji zbiorników
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z izolacjami zbiorników o podwyższonych parametrach użytkowych, narażonych na wysoką temperaturę, silnie żrące substancje, transport o dużym ryzyku. Autorzy charakteryzują rynek środków izolacyjnych i przedstawiają różne typy żywic do izolowania wnętrza zbiorników. Omawiają metody pokrywania powierzchni warstwami izolacyjnymi z podaniem przykładów i ze szczególnym uwzględnieniem natryskiwania płomieniowego.
EN
The article discusses issues related to the insulation of improved-property containers susceptible to high temperatures, strongly corrosive substances, high-risk transport. The authors describe the market for insulation materials and present various types of resins used for insulating container interiors. They discuss methods of coating of surfaces with insulating layers with the indication of examples and with particular inclusion of flame spraying.
EN
The purpose of this study was to obtain polyamide 6 nanocomposites with different organically modified clays and to study the biotic degradation behaviour vs mechanical properties of the obtained materials. Thermal stability of pure organoclays was investigated using thermogravimetric analysis (TGA). The prepared nanocomposites were characterized by X-ray diffraction (XRD) and infrared spectroscopy (IR). The evolution of mechanical properties was also studied. The obtained results confirm good interactions of nanofillers with the polymer, showing the formation of intercalated and/or partially exfoliated structures. The nanocomposites showed higher thermal stability compared to pure polymer, and advantageous mechanical properties. Finally, a discussion related to the effects of biotic degradation on mechanical properties of PA6/MMT nanocomposites is presented.
PL
Celem przeprowadzonych badań było otrzymanie nanokompozytów poliamidowych z różnym typem organicznie modyfikowanej glinki. Stabilność termiczna czystych glinek mierzono za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA). Otrzymane nanokompozyty zostały scharakteryzowane przy wykorzystaniu dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) oraz spektroskopii w podczerwieni (IR). Zbadano również zmiany własności mechanicznych. Uzyskane wyniki potwierdzają dobrą interkalację nanonapełniaczy z matrycą polimerową, pokazując tworzenie struktur częściowo eksfoliowanych. Nanokompozyty wykazały wyższą stabilność termiczną w porównaniu do czystego poliamidu. Artykuł zamyka dyskusja związana ze skutkami degradacji biotycznej nanokompozytów PA6/MMT na ich właściwości mechaniczne.
PL
Przedstawiono metodę otrzymywania kompozytów poliamidu 6 (PA6) z montmorylonitem z wykorzystaniem fosforanu wapnia, który pełnił funkcję zarówno napełniacza, jak i środka obniżającego palność kompozytów. Kompozyty badano metodami skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), termograwimetrii (TG) oraz mikrokalorymetrii. Wyniki badań mikrokalorymetrycznych wskazują na obniżenie palności kompozycji zawierających fosforan wapnia o 75% w stosunku do matrycy PA6.
EN
Polyamide-6 was filled with particles of organomodified montmorillonite and Ca(PO₄)₂ in a twin-screw extruder and studied for thermal and mech. properties and inflammability. The addn. of both fillers resulted in increasing the mech. strength and flame retardancy of the composite material.
EN
Space and matter were created in the Big Bang. Since Big Bang, the Universe has been expanding continually by increasing its entropy. The fundamental forces broke their symmetries, making impossible to unify them together. Nevertheless, the symmetry of the Universe has not changed and interestingly will never. By analysing global and local symmetry, this paper will present a hypothesis on the future shape and energy expansion of the Universe. A new theory of point symmetry of the Universe will also be introduced.
6
Content available Simple solution of time travel problems
EN
The most desired journey by human being is definitely travel through time. For centuries, people dream about time travel, to be able to go back and fix mistakes of the past. But there are many complications associated with time travel - starting from technological aspects ending with the philosophical paradoxes. Yet, is time travel possible from the technological and philosophical perspectives? How to solve the paradoxes of time travel? It should be noted that realisation of time travel leads not only to the discovery of the nature of time, but also to the understanding how much is unknown about it. In this paper, probability of time travel and solutions to paradoxes will be critically analysed from philosophical perspectives.
EN
In this paper the results of neat polyamide 6 (PA6), processed matrix and polyamide 6 reinforced with montmorillonite 3 wt% (PA6/MMT), surface examination are presented. Examination of surface of the samples was performed using optical profilometry, which allows to measure their physical properties in non-invasive method. Based on the analysis of the radiation intensity of the reflected light from the surface the Fourier Transform was performed, to allow the analysis of images obtained in the frequency domain.
EN
Each varying parameter which can contribute to the quality of final products plays an important role in the processing of polymer nanomaterials. Rheological properties are useful in proper formulation of new polyamide-6 (PA-6) based materials and selecting processing parameters. However, the measured rheological properties depend strongly on the sample preparation method, humidity regulation, and time-temperature history during the measurement and not least on the kind of rheometer being used. The results of the preliminary investigation show the changes in visco-elastic properties of two types of PA-6 and their nanocomposites with montmorilonite.
PL
W przetwórstwie nanomateriałów polimerowych istotną rolę odgrywa każdy zmienny parametr, który może przyczynić się do jakości otrzymanych produktów. Znajomość właściwości reologicznych polimeru może być potrzebna do poprawnego opracowania formuły kompozycji polimerowej oraz ustawienia parametrów przetwórstwa. Należy jednak podkreślić, że mierzone właściwości reologiczne zależą przede wszystkim od historii termicznej próbki, metody przygotowania, rozkładu wilgotności, temperatury oraz czasu, w jakim wykonywany jest pomiar, a także od rodzaju używanego reometru. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań właściwości lepko-sprężystych dwóch typów handlowego poliamidu-6 oraz ich nanokompozytów z montmorylonitem.
PL
Ze względu na potencjalny obszar zastosowań nanokompozytów poliamidowych w przemyśle motoryzacyjnym w ramach niniejszego artykułu określono górną granicę chłonności wody demineralizowanej, płynu do chłodnic, płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego, benzyny bezołowiowej oraz 15% roztworu soli drogowej, dla nanokompozytu poliamid-6 z 3% (m/m) zawartością montmorylonitu (PA-6/MMT). Uzyskane wyniki porównano z wartościami otrzymanymi dla poliamidu-6. W pracy przedstawiono również wpływ długotrwałego działania każdego płynu na właściwości wytrzymałościowe zarówno nanokompozytów PA-6/MMT, jak i czystej matrycy poliamidowej.
EN
A potential range of applications of polyamide nanocomposites is in the automotive industry. Therefore, in the present work, the upper limit of absorption of demineralized water, antifreeze, washer fluid, brake fluid, gasoline and 15 wt% salt solution for roads, in polyamide-6 nanocomposite with 3 wt% content of montmorillonite (PA-6/MMT), was determined. The results were compared to the values obtained for the nylon-6. The study also showed the effect of long-term action of any fluid on the mechanical properties of both PA-6/MMT nanocomposites and pure polyamide matrix.
10
Content available remote The future of the light sources
EN
In this paper will discuss the main source of light, their impact on work and human health. Sources of natural and artificial light can be classified in terms of spectral and photometric. For artificial lighting are also important determining the performance characteristics of the conversion of electricity into light. In addition to these classifications, the light sources differ from each photon generation process, as well as the influence of light on the human eye. Will discuss the effects on the human eye light from organic LEDs and to what result this technology aims.
PL
W powyższym artykule omówiono podstawowe źródła światła i ich wpływ na pracę i zdrowie człowieka. Naturalne i sztuczne źródła światła można sklasyfikować pod względem spektralnym i fotometrycznym. Dla sztucznego oświetlenia ważne są również charakterystyki wydajności świetlnej określające wartości konwekcji energii elektrycznej na świetlną. Dodatkowo wymienione klasyfikacje różnią się sposobem generacji fotonów oraz wpływem wytworzonego światła na ludzkie oko. Omówione zostaną efekty działania światła pochodzącego z diod organicznych na ludzkie oko oraz do jakiego wyniku dąży ta technologia.
11
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i szybkości ścinania na lepkość dynamiczną surowców olejowych na przykładzie wybranych pochodnych oleju rzepakowego. Badania przeprowadzono z użyciem reometru HAAKE MARS III firmy Thermo Scientific.
EN
The paper presents results of the research concerning the influence of temperature and shear rate on dynamic viscosity of oil feedstocks on example of selected derivatives of rapeseed oil. The investigations were conducted using HAAKE MARS III rheometer from Thermo Scientific company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.