Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Office of Competition and Consumer Protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz założenia systemu kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Przedstawiono główne założenia Dyrektyw Unii Europejskiej regulujących problematykę nadzoru i kontroli jakości paliw. Zaprezentowano infrastrukturę łańcucha transportowo-dystrybucyjnego oraz lokalizację w Polsce poszczególnych jej elementów jak: rurociągi, bazy paliw, rafinerie itp. W dalszej części przedstawiono wyniki badań kontroli jakości paliw w Polsce w latach 2010-2016 w ramach obowiązującego systemu, zestawione na podstawie materiałów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
PL
Brak szczegółowych, prawnych uregulowań dotyczących rozliczania usług hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków, analogicznych jak w przypadku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawartych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886) powoduje, że wiele gmin pozostaje w sporze przez lata. Jedyną wskazówką w kwestii ustalania cen za usługi hurtowe jest art. 6 ust. la ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123, poz. 858 ze zm.), stanowiący, iż do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Poważny problem rodzi się jednak wówczas, kiedy sprzedawca i nabywca usług nie są w stanie wynegocjować zasad współpracy, a nie istnieją alternatywne możliwości świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bez korzystania z usług hurtowych.
PL
W artykule podejmowana jest problematyka statusu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organu prowadzącego postępowanie w sprawie praktyk naruszają- cych zbiorowe interesy konsumentów. W ramach tego postę- powania administracyjnego, organ administracji rządowej rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej o naruszeniu przepisów ustawowych odnośnie stosowania praktyk, które naruszają interesy konsumentów mające charakter zbiorowy. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów toczy się jako administracyjne, a w drodze odwołania przechodzi na tryb postępowania cywilnego przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów
EN
The article discusses the issue of the status of the President of the Office of Competition and Consumer Protection as an investigating authority in a field of practices infringing collective consumer interests. Within such administrative proceedings, the government authority determines by an administrative decision whether the legal regulations referring to practices violating consumer interests of a collective character are violated. The proceedings conducted before the President of the Office of Competition and Consumer Protection is of an administrative nature, and as an appeal it changes into the mode of civil procedure before the Court of Competition and Consumer Protection.
PL
Od roku 2007 kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) istnieją duże problemy z interpretacją jaki odcinek przewodu stanowi przyłącze wodociągowe, a jaki kanalizacyjne. Jednoznaczne zdefiniowanie tych pojęć ma duże znaczenie dla osób planujących podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się z prośbą do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o rozważenie zasadności podjęcia odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do doprecyzowania przepisów ww. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zawierających definicje przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, z uwzględnieniem wykładni przyjętej przez Sąd Najwyższy.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz założenia systemu kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Przedstawiono główne założenia Dyrektyw Unii Europejskiej regulujących problematykę nadzoru i kontroli jakości paliw. Zaprezentowano infrastrukturę łańcucha transportowo - dystrybucyjnego oraz lokalizację w Polsce poszczególnych jej elementów, takich jak: rurociągi, bazy paliw, rafinerie itp. W dalszej części przedstawiono wyniki badań kontroli jakości paliw w Polsce w latach 2007-2010 w ramach obowiązującego systemu, zestawione na podstawie materiałów pozyskanych z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
EN
The author introduces the legal bases as well as the system of quality control of liquid fuels in Poland with special focus on the risks of quality deteriorating in the distribution process. The article presents the main assumptions of EU directives concerning the supervision and control of fuel quality. The article presents the infrastructure of the transport and distribution chain: pipelines, fuel depots, refineries etc. Furthermore, the article presents the results of fuel quality control tests in Poland from 2007 to 2010 as part of the existing system, compiled on the basis of materials obtained from the Office of Competition and Consumer Protection.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz główne założenia systemu zarządzania jakości paliw płynnych, obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W sposób szczegółowy zaprezentowano ewolucję regulacji prawnych w Polsce w zakresie problematyki monitorowania i kontroli jakości paliw od momentu wstąpienia do UE do roku 2009. Ponadto przedstawiono własną analizę jakości paliw płynnych znajdujących się w obrocie handlowym w Polsce na tle innych państw członkowskich w latach 2004-2009, zestawioną na podstawie wyników sprawozdań sporządzanych corocznie przez poszczególne kraje członkowskie dla Komisji Europejskiej.
EN
This article discusses the legal basis and main assumptions of the liquid fuels quality management system that is in force in the member states of the European Community. In a more detailed way, it presents the evolution of legal regulations in Poland related to the monitoring and control of fuels quality from the accession to the European Union until 2009. Moreover, the author presents his own analysis of the quality of liquid fuels that are traded in Poland in comparison to other member states from 2004 to 2009, made on the basis of the results from reports produced annually by individual member states for the European Commission.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.