Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Three converter leg variants are analyzed for low power converter used for power electronic system for residential buildings. The two-level Si-IGBT and SiC-MOSFET converters are compared with Si-IGBT three-level T-type converter. Power losses generated in each of these converters over a predicted period of 20 years of operation are contrasted with the cost of converter options. The detailed selection procedure for output inductor is presented in this paper. This procedure shows the influence of the inductor parameters like number of turns, air gap length on its losses, cost and size. Theoretical approach is verified with simulations and experimental results.
PL
W artykule zaprezentowano projekt ePEDlab, mający na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania napędu elektrycznego. Przedstawiono efekty projektu – zestawy interaktywnych materiałów teoretycznych i symulacyjnych. Jako przykład wykorzystania projektu opisano proces nauczania zagadnień związanych ze sterowaniem układami serwonapędowymi. Podkreślono kompletność i wzajemne uzupełnianie się części teoretycznej, symulacyjnej i laboratoryjnej.
EN
The article presents the ePEDlab project, which was created in order to improve the quality of education in the field of power electronic drive systems. Its aim is to create a complete tool, consisting of three elements: interactive teaching materials, simulation models and laboratory sets. The course is divided into two parts: basic and advanced level. An integral part of the project is a website http://kener.elektr.polsl.pl/epedlab which is used to publish interactive teaching materials and simulation models. The scope of the project also includes the construction of new laboratory sets equipped with industrial power electronics converters, which the listeners of the course (students) can meet in their future careers. The results of the project are used in the teaching process for students of first and second degree at the Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Technology. The article shows the way of using described tool, based on an example concerning control servo drives issues. Teaching proces concerning control systems of different types of machine (eg. squirrel-cage induction motors, DC motors as well as stepper motors) is similar to given example. Due to the complementarity between theoretical materials, simulation models and laboratory exercises, the teaching process is complete.
PL
W artykule przedstawiono analizę oraz opisano podstawowe właściwości maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej (MIDZ). Zaprezentowano metody i układy sterowania MIDZ wykorzystywane w układach napędowych oraz generacyjnych, zwłaszcza w energetyce wiatrowej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych.
EN
The article presents the analysis and the basic properties of double fed induction machine (DFIM). There are presented methods of the control of DFIM used in drive and generative systems, especially in wind power plants. There are shown the results of laboratory tests.
PL
W artykule przedstawiono uruchomioną w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Politechniki Śląskiej wirtualną platformę wspomagającą proces nauczania w zakresie energoelektronicznych układów napędowych. Przedstawiono ideę projektu, format opublikowanych materiałów oraz źródła finansowania. Potencjalny sposób wykorzystania platformy w procesie dydaktycznym pokazano na przykładzie zagadnienia sterowania polowo zorientowanego silnika indukcyjnego klatkowego.
EN
The virtual teaching platform of power electronic drive systems launched in the Department of Power Electronics, Electrical Drives and Robotics of Silesian University of Technology is presented in the paper. The overall idea and sources of funding are described. An example of using, based on field oriented control method of induction machine, has been given.
PL
Artykuł dotyczy tematyki nauczania napędu elektrycznego za pomocą opracowanej wirtualnej platformy nauczania ePEDlab. Stanowi on uzupełnienie do artykułu prezentującego ideę platformy ePEDlab [1]. W pracy skupiono się na zagadnieniach związanych z środowiskiem do modelowania GeckoCIRCUITS oraz opracowanymi modelami symulacyjnymi. Przedstawiono tu właściwości oprogramowania GeckoCIRCUITS, opisano udostępnione za pomocą platformy modele symulacyjne, a następnie, dla wybranych dwóch przykładów, przedstawiono program ćwiczeń symulacyjnych i dostępne w GeckoCIRCUITS narzędzia do analizy wyników symulacji.
EN
The article presents selected aspects of electric drive teaching methods using ePEDlab – the developed virtual educational platform. It is a suplement to an article presenting the idea of an ePEDlab platform [1]. The work focuses on issues related to GeckoCIRCUITS software and developed simulation models. It presents GeckoCIRCUITS software features and provided by the platform simulation models. Then two selected models are described.
PL
Artykuł dotyczy interfejsu energoelektronicznego, przeznaczonego dla mikroinstalacji prosumenckich. Rozwiązanie to pozwala na integrację po stronie szyny DC rożnych źródeł energii odnawialnej i zasobnika energii oraz umożliwia pracę w trybie on-grid (współpraca z siecią elektroenergetyczną) lub w trybie off-grid (praca na sieć wydzieloną). Z punktu widzenia współpracy z siecią i zasilania odbiorników napięcia przemiennego najważniejszą rolę pełni przekształtnik AC/DC. W artykule omówiono możliwości i działanie interfejsu energoelektronicznego, a następnie skupiono się na zagadnieniach sterowania przekształtnikami składowymi. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu sterowania przekształtnika AC/DC, w którym występuje zmiana strategii sterowania w zależności od warunków pracy. Omówiono poszczególne strategie sterowania przekształtnika AC/DC, przeznaczone odpowiednio dla: współpracy z siecią przy występowaniu zasobnika, współpracy z siecią przy braku zasobnika oraz dla pracy na sieć wydzieloną. Przedstawiono algorytm sterowania, a działanie przekształtnika AC/DC zilustrowano wynikami badań symulacyjnych.
EN
The paper presents power electronic interface destined for prosumers micro-/nano-grids. The presented interface allows integrating different renewable energy sources and energy storages in to the single DC link circuit which is the internal part of the analyzed interface. Presented system enables the operation in two modes. The first is the on-grid mode when the interface is connected to the power grid and the second is the off-grid mode when the interface and prosumer micro-grid are disconnected from the grid and operate in the island mode. One of the major part of the analyzed power electronic interface is the AC/DC converter which is referred here as a grid converter. The paper deals with the operational issues of the interface with focusing on the control of all converters which form the interface. The special attention is paid on control method of the AC/DC converter, which has to be changeable due to the operation of the interface in different modes. Three AC/DC converter control strategies are described here, among which two represent on-grid modes and one is for off-grid operation. The first strategy from the on-grid modes is for the interface with the energy storage but the second is for the interface without this storage. In the third strategy the AC/DC converter operates in islanding mode. The changeable structure of the AC/DC converter controller is illustrated with simulation examples for all three modes.
7
Content available remote Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego
PL
W artykule opisano układ symulatora turbiny wiatrowej, do budowy którego wykorzystano silnik prądu stałego. Silnik ten jest sprzężony mechanicznie z maszyną asynchroniczną dwustronnie zasilaną (MDZ) i służy do badania układów sterowania MDZ w zastosowaniach generacyjnych. Układ zasilania silnika DC sterowany jest mikroprocesorowo i zapewnia generację momentu w zależności od prędkości silnika oraz dodatkowego parametru, jakim jest zadana prędkości wiatru. Charakterystyka symulatora odpowiada charakterystyce przykładowej turbiny wiatrowej. W artykule omówiono schemat układu połączeń i przybliżono ideę sterowania. Pokazano też wyniki badań laboratoryjnych układu.
EN
This paper describes the simulation system of the wind turbine, based on a DC motor. System composed of a doubly fed induction machine mechanically coupled with a DC machine is used to develop and test power control systems based on a wind turbine. Power electronics converter supplying DC motor is controlled by a microprocessor and provides generation of the torque depending on the speed of the machine and an additional parameter, which is the reference wind speed. Simulator characteristics correspond to the exemplary characteristics of the wind turbine. The article discusses the connection diagram and presents the idea of the control system. It also shows the results of laboratory tests.
8
PL
W maszynie asynchronicznej dwustronnie zasilanej (MDZ), oprócz regulacji prędkości (lub mocy czynnej z zastosowaniach generacyjnych) możliwa jest także kontrola mocy biernej, pobieranej z sieci przez obwód stojana oraz mocy biernej przekształtnika sieciowego. W referacie przedstawiono metodykę obliczania strat mocy czynnej w poszczególnych elementach MDZ w zależności od mocy biernej w obwodzie stojana i momentu elektromagnetycznego silnika. Rozważania te zostały zilustrowane obliczeniami i charakterystykami dla układu laboratoryjnego MDZ o mocy 3 kW. Wynikiem analizy jest określenie rozpływu mocy biernej w maszynie dwustronnie zasilanej, przy założeniu całkowitej mocy biernej MDZ równej zero, dla którego sumaryczne straty mocy osiągają minimalną wartość.
EN
In the doubly fed induction machine (DFIM), in addition to speed control it is also possible to control the reactive power flowing from the mains to the stator circuit. The paper presents a methodology for the calculation of active power losses in each component of DFIM, depending on the reactive power in the stator circuit and electromagnetic torque of the machine. These considerations are illustrated by calculations and characteristics designated for the laboratory 3 kW laboratory model of DFIM. The result of the analysis is to determine the reactive power flow in the doubly fed induction machine, ensuring zero value of the total reactive power, for which the total power losses reaches a minimum value.
9
Content available remote Skompensowany przekształtnik AC/DC symulujący pracę baterii akumulatorów
PL
W artykule opisano zastosowanie przekształtnika AC/DC o quasisinusoidalnym prądzie wejściowym do modelowania baterii akumulatorów. Napięcie wyjściowe przekształtnika zależy od prądu obciążenia i stanu naładowania symulowanego akumulatora. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych potwierdzających poprawność działania. Zaprezentowano również możliwość wykorzystania indukcyjności rozproszenia transformatora w miejsce dławików sieciowych przekształtnika.
EN
The article describes the use of the AC/DC converter with quasisinusoidal input current to model batteries. The inverter output voltage depends on the load current and the state of charge of the simulated battery. Simulation studies and laboratory test results confirming correct operation are presented. Also the possibility of using the leakage inductance of the transformer in place of the inverter chokes is showed.
PL
W artykule opisano budowę oraz działanie stanowiska laboratoryjnego do badania silnika bezszczotkowego prądu stałego (BLDC), stosowanego w układzie napędowym samochodu elektrycznego. Stanowisko – oprócz silnika – wyposażone jest w przekształtnik (komutator elektroniczny), baterię akumulatorów oraz enkoder absolutny. Dodatkowo w stanowisku obecne są też dwie inne maszyny wraz z układami zasilania i sterowania, wykorzystywane w charakterze obciążenia badanego silnika. Pokazano schemat stanowiska oraz zaprezentowano przykładowe wyniki badań. Omówiono też rozszerzenia stanowiska w postaci hamowni oraz modelu akumulatora, których układy sterowania zostały zrealizowane przy użyciu karty sterowniczo-pomiarowej DS1104. Hamownia zapewnia łatwą i precyzyjną kontrolę momentu obciążenia silnika BLDC oraz obserwację i rejestrację wyników. Model baterii umożliwia symulowanie pracy z akumulatorami różnych typów, daje też dodatkowe możliwości, które pozwalają na skrócenie czasu badań.
EN
The article describes the construction and operation of laboratory set for testing brushless DC motor (BLDC) used in the drive system of electric car. Laboratory set is also equipped with inverter (electronic commutator), battery pack, and an absolute encoder. In addition, there are also two other machines present in the laboratory set, with their power supply and control systems, which are used as a load of the engine. Diagram showing the laboratory set and sample research results are presented in the paper. Also discussed the two extensions - dynamometer and the battery model, which control systems have been based on a DS1104 PC card. Dynamometer provides easy and precise control of motor torque and the observation and recording of results. Battery model provides simulation operation with batteries of different types, also allows to shorten the research time.
PL
W artykule zaprezentowano sterowanie wymuszające dynamikę (FDC) oparte na metodzie bezpośredniego sterowania momentu (DTC) w zastosowaniu do silnika asynchronicznego klatkowego i maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej (MDZ). Przedstawiono ideę sterowania FDC, ideę metody DTC oraz specyficzne właściwości połączenia obu metod sterowania. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych układów napędowych.
EN
Application of the forced dynamics control (FDC) based on the direct torque control method for the control of the squirrel-cage induction motor (IM) and doubly fed induction machine (DFIM) is presented in the paper. Idea of FDC and DTC method and specific properties of hybrid DTCFDC control system were described. Paper contains simulation and laboratory tests results of IM and DFIM working in three example dynamic modes and influence of moment of inertia on speed regulation.
PL
W artykule przedstawiono nietypowy przykład zastosowania klasycznego tranzystorowego przekształtnika trójfazowego mostkowego (o strukturze trójfazowego falownika napięcia) do zasilania silnika obcowzbudnego prądu stałego z sieci napięcia przemiennego jako alternatywę dla prostownika tyrystorowego. Taka struktura przekształtnika umożliwia pracę silnikową i prądnicową napędu, zwrot energii do sieci zasilającej i quasi-sinusoidalny kształt prądów wejściowych. Omówiono schemat układu połączeń, jego właściwości i przybliżono ideę sterowania. Pokazano też wyniki badań laboratoryjnych układu, które porównano z wynikami badań układu z prostownikiem tyrystorowym.
EN
The alternative way of using the classical voltage inverter to supply a DC motor from an AC voltage source is presented in the paper. The converter ensures motor and generator operation of the machine, return of energy to the mains and quasi-sinusoidal waveforms of the line currents. The schematic diagram of connections, properties and idea of the control system are presented. The results of laboratory tests are given and compared with those for the thyristor rectifier-based system.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania sterowania wymuszającego dynamikę w powiązaniu ze sterowaniem połowo zorientowanym do regulacji mocy maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej.
EN
The paper presents the possibility to apply dynamics forcing control system interrelated with field-oriented control system for control of power of double-fed asynchronous machine.
PL
Zaprezentowano zastosowanie metody sterowania wymuszającego dynamikę do regulacji prędkości i mocy biernej maszyny dwustronnie zasilanej. Układ sterowania zrealizowany został w układzie współrzędnych związanych z wirnikiem, a jego struktura zapewnia minimalne sprzężenie torów regulacji. Przedstawiono syntezę praw sterowania i przykładowe wyniki symulacji pracy układu w wybranych trybach dynamicznych. Opisano zastosowanie obserwatora momentu obciążenia i wynikającą z niego odporność na zmiany momentu bezwładności układu.
EN
Application of Forced Dynamics Control method for speed and reactive power control of the doubly fed induction machine is presented in this paper. Control system works in co-ordinate system connected with rotor and good control path decoupling is provided. Speed and reactive power control laws synthesis is presented with simulation results of work in typical dynamic modes.
15
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie do maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej sterowania wymuszającego dynamikę (FDC) opartego na metodzie polowo zorientowanej. Przedstawiono ideę sterowania FDC oraz jego adaptację do regulacji prędkości maszyny oraz mocy biernej pobieranej z sieci. Zaprezentowano też wyniki badań laboratoryjnych napędu: pracującego przy wymuszeniu kilku zadanych stanów przejściowych, dotyczące odporności układu na zmianę momentu bezwładności oraz przy zastosowaniu nadrzędnego regulatora prędkości.
EN
Application of the forced dynamics control (FDC) based on the field oriented control method for the control of the doubly fed induction machine (DFIM) is presented in the paper. Idea of FDC method and its adaptation to the control of speed and reactive power of the DFIM has been described. Paper contains laboratory tests results of DFIM working in three example dynamic modes, influence of moment of inertia on speed regulation and speed regulation with master control loop.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie sterowania wymuszającego dynamikę (FDC) do maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej. Sterowanie FDC oparte zostało na metodzie połowo zorientowanej. Przedstawiono ideę sterowania FDC oraz jego adaptację do regulacji prędkości maszyny oraz mocy biernej pobieranej z sieci. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych napędu pracującego przy wymuszeniu kilku zadanych stanów przejściowych. Przedstawiono też wyniki badań dotyczących odporności układu na zmianę momentu bezwładności oraz wyniki badań układu pracującego z nadrzędnym regulatorem prędkości.
EN
Application of forced dynamics control (FDC) based on the field oriented control method for control of a doubly fed induction machine (DFIM) is presented in the paper. The idea of the FDC method and its adaptation to the control of speed and reactive power of the DFIM is described. The paper contains the laboratory test results of the DFIM working in three exemplary dynamic modes. The investigations of the influence of the moment of inertia on speed regulation and of the system of speed regulation with master control loop were performed and are described in the paper.
17
Content available remote Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie opracowanego przez S. Doddsa i J. Vittka sterowania wymuszającego dynamikę do maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej. Przedstawiono ideę sterowania wymuszającego dynamikę oraz jego adaptację do regulacji prędkości maszyny oraz mocy biernej pobieranej z sieci. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych napędu pracującego w przykładowym programie zmian wielkości zadanych i zakłócających.
EN
The paper presents the application of the forced dynamics control method, which was worked out by S. Doods and J. Vittek, to a doubly fed induction machine (DF1M). The idea of forced dynamics control as well as its adaptation to DFIM speed and reactive power control are described. The paper contains the simulations results of a drive working at changes in the demanded values and disturbance quantities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.