Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dioda elektroluminescencyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czterech kompaktowych lamp LED z trzonkiem E27. Zbadano parametry jakości energii elektrycznej w obwodzie zasilającym diodowe źródło światła. Szczególną uwagę zwrócono na wyższe harmoniczne prądu oraz współczynnik zawartości wyższych harmonicznych. Omówiono zagrożenia jakie mogą wynikać ze stosowania dużej liczby elektroluminescencyjnych źródeł światła. Przytoczono również wymagania normy PN-EN 61000-3-2 dla oświetlenia LED w zakresie harmonicznych prądu. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników badań poszczególnych lamp LED z wymogami normy.
EN
The article presents the results of testing of four compact LED lamps with the E27 base. Power quality parameters were subject to the testing in the circuit which powered the LED light sources. Particular attention was paid to higher harmonics of current and the total harmonic distortion. The obtained testing results for the respective LED lamps were analyzed in comparison with the requirements of the IEC 61000-3-2 standard. Also has been presented the way to make lower THDI ratio in the lighting system where work this same LED lamps with E27 base. Additionally has been plotted the characteristics of THDI in the relation to the active power cooperating LED lamps.
2
Content available remote Design of dimmable light emitting diode driver for low power applications
EN
High-brightness light emitting diodes (HB-LED) are used in various applications in preference to conventional light bulbs due to following merits: eco-friendly nature, high luminous efficacy, prolonged life, compactness and low heat dissipation. This work presents the boost converter fed dimmable light emitting diode where illumination control is required. The proposed work uses pulse width modulated (PWM) controlled switch in series with LED load to control the illumination level by adjusting the pulse width. The closed loop control is designed in Matlab/Simulink to regulate the load voltage. This paper first illustrates in detail the basic operation of the converter and dimming control and then provides the simulation results with different illumination levels to demonstrate the effectiveness of converter and controller.
3
Content available remote Voltage mode control DCM HSD-CIB PFC converter for HB-LED lighting applications
EN
High-brightness light emitting diodes (HB-LEDs) are gaining immense attention from the angle of both residential and industrial applications, owing to their advanced futures of longevity, compact size, high efficacy and eco-friendly nature. To meet advanced future requirements, the LED driver should be robust and efficient. In addition, for HB-LED lighting applications, an ac-dc LED driver demands high-step-down conversion ratio, less source current harmonics, high power factor (PF) and to be cost effective. This work proposes a high-step-down coupled inductor-buck (HSD-CIB) based power factor correction (PFC) converter operating in discontinuous current mode (DCM) to attain high PF with low source current harmonics. Moreover, the proposed HSD-CIB can overcome the demerit of the existing single-stage ac-dc buck PFC converter in terms of highvoltage/current switching stress, gate-driver complexity, low conversion gain and low efficiency. This paper presents the detailed design and analysis of the proposed HSD-CIB PFC converter for an LED lighting system. A closed loop voltage mode control (VMC) is designed and implemented to study the line regulations of HSD-CIB converter at various loading conditions. The analysis of the proposed HSD-CIB topology is carried out using Matlab/Simulink simulation and validated experimentally with a prototype of 16 W.
PL
Diody elektroluminescencyjne są coraz częściej wykorzystywane przy konstruowaniu opraw oświetleniowych. Parametry fotometryczne podawane przez producentów (dystrybutorów) są często niekompletne lub mało wiarygodne. Stąd w wyniku współpracy Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie oraz Zakładu Techniki Świetlnej (ZTŚ) Politechniki Warszawskie (PW) powstała idea sprawdzenia jak zachowują się tego typu instalacje w praktycznym zastosowaniu. W Warszawie został wytypowany kolejny odcinek ulicy, na którym zainstalowano testową instalację, wykorzystującą diody elektroluminescencyjne. W latach 2012-2013 pracownicy ZTŚ na bieżąco monitorowali stan oświetlenia wytypowanej ulicy. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zawarte w niniejszym opracowaniu.
EN
LEDs are more and more frequently used for luminaire construction. Photometric parameters given by manufacturers (distributors) are neither complete nor reliable. As a result of the cooperation between Municipal Roads Authority (ZDM) in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology, arose the idea to verify such installations operating in practice. The next part of the trial street with experimental LED luminaires in Warsaw was selected for testing. In 2012-2013, The Lighting Division employees were monitoring the lighting conditions on the streets currently. The results of the investigations were reported in this paper.
PL
Diody elektroluminescencyjne są coraz częściej wykorzystywane przy konstruowaniu opraw oświetleniowych. Parametry fotometryczne podawane przez producentów (dystrybutorów) są często niekompletne lub mało wiarygodne. Na tej podstawie, wytypowano do badań, jedną z nowych instalacji oświetleniowych, wykorzystujących LED. Wyniki badań przedstawiono w opracowaniu.
EN
LEDs are more and more frequently used for luminaire construction. Photometric parameters given by manufacturers (distributors) are neither complete nor reliable. On this base, one of the newest LED lighting installations was taken for the study. The results of the assessment were presented in this paper.
PL
Praca opisuje proces projektowania układów optycznych stosowanych w oprawach oświetleniowych wykorzystujących diody elektroluminescencyjne jako źródła światła. W procesie tym wyznaczenie geometrii elementów oddziałujących na kierunki propagacji fali świetlnej odbywa się w oparciu o autorską metodę graficznego wykreślenia przebiegu promieni świetlnych i stycznych do powierzchni czynnych elementów w punktach koincydencji. Opracowanie rozpoczyna się od charakterystyki diod elektroluminescencyjnych pod kątem przydatności ich zastosowania w oprawach oświetleniowych. Następnie przedstawione są metody kształtowania rozsyłu strumienia świetlnego w oprawach wieloźródłowych. Opisane sąposzczególne elementy wykorzystywane do formowania bryły fotometrycznej. Przedstawiona jest własna metoda precyzyjnego doboru bryły fotometrycznej do konkretnych zastosowań oprawy. Opis metody graficznego wykreślania kształtu elementów optycznych zawiera wyprowadzenie idei metody z zasad optyki geometrycznej, przedstawienie opracowanych narzędzi projektowych oraz zastosowanie ich w praktyce. Ostatnim elementem pracy jest weryfikacja projektu w postaci komputerowych symulacji świecenia oprawy oraz wykonania pomiarów fotometrycznych oprawy wyposażonej w zaprojektowany układ optyczny i wykonania projektu wzorcowego. Rozprawa ma charakter praktyczny. Przydatność opisanej metody została potwierdzona wdrożeniem do produkcji zaprojektowanego zgodnie z nią elementu optycznego i powodzeniem rynkowym opraw, w których został on zaimplementowany.
EN
The introduction of light emitting diodes for lighting offered completely new quality in the construction of luminaires. Different production technology required new methods and design tools. The author's research on the development and practical application of his own method of luminaires design that use light emitting diodes as light sources was described in eight chapters of this work. Light emitting diodes were described as light sources useful for lighting. The construction and basic parameters of LEDs were characterized. The rules of creating expected luminous intensity distribution of the whole luminaire, realizing each, sometimes very complex, lighting task, were presented. Various methods were discussed of connecting components obtained from each set of LED with its light distributor in resultant luminous intensity distribution. The drawing method was discussed and proven; it consists of determining polylines (which are profiles of active surfaces) in a computer graphic environment with simple geometric tools. It was shown how luminous flux distribution of light sources and specific light distribution of optical components should be split into elementary rays to design the shapes of these elements without any problems. A design verification method through simulation of light distribution was shown. The main sources of calculation errors were indicated. The design process from the concept to the implementation of the LED luminaire was shown upon the example of road lighting. The methods and procedures used by the designer were described. Also, technological problems inftuencing introduction of the designed element to production were mentioned.
PL
W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat możliwości zastosowania oświetlenia typu LED w fototerapii. Terapia światłem małej mocy, określana angielskim skrótem LLLT (Low-Level Light Therapy), niekiedy nazywana również fototerapią, jest skuteczną strategią terapeutyczną stosowaną w gojeniu ran oraz w celu redukcji dolegliwości bólowych, zapalenia i obrzęku tkanek. Leczenie to polega na wykorzystywaniu światła o niskiej częstotliwości, które pobudza aktywność biologiczną komórek i nie dostarcza takich dawek energii, które mogłyby uszkodzić termicznie tkanki. Dzięki temu zabiegi z zastosowaniem tej technologii są całkowicie bezbolesne i bezpieczne, a efekty biologiczne związane z działaniem promieniowania emitowanego przez diody LED są w głównej mierze uzależnione od emitowanej długości fali i dawki.
EN
Low level light therapy (LLLT), which is sometimes included under a wider definition of phototherapy, is an effective therapeutic strategy to reduce pain, inflammation, swelling and improve wound healing. Nowadays, light-emitting diodes (LEDs) with the broad range of wavelengths, are widely available for phototherapy. This treatment is based on low frequency light which stimulates the biological activity of cells, and does not provide high doses of energy that could damage tissue thermally. This kind of treatment is entirely painless and safe. The biological effects promoted by LEDs are dependent on irradiation parameters, mainly wavelength and dose.
8
Content available remote Zamienniki LED klasycznych żarówek (2)
PL
Od kilku lat ze sprzedaży detalicznej sukcesywnie wycofywane są żarówki. W ich miejsce coraz częściej oferowane są zamienniki LED. Ich jakość, stałość parametrów, zgodność parametrów z deklaracjami producentów, w niektórych przypadkach budzi duże wątpliwości. W opracowaniu zostaną zaprezentowane wyniki badań, elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranych zamienników LED dla klasycznych żarówek.
EN
The conventional incandescent lamps have been consecutively withdrawn from retail last years. LED substitutes instead have been offered more and more frequently. Their quality, parameters stability and conformity declaration are questionable in many cases. In this paper the results of electrical, photometric and colorimetric parameters investigations of the chosen LED substitutes of conventional incandescent lamps are presented.
PL
W ramach pracy przeanalizowano wybrane właściwości niebieskich diod elektrolumi-nescencyjnych w celu doboru odpowiednich parametrów umożliwiających wykorzystanie badanych diod do kalibracji detektora promieniowania Czerenkowa. W szczególności eksperymentalnie przebadano 10 modeli diod LED mierząc czas narastania, szerokość impulsu, impedancję zastępczą oraz moc optyczną. Pomiary elektrycznych właściwości diod zostały wykonane przy użyciu analizatora impedancji oraz kąta przesunięcia fazowego. Na podstawie uzyskanych rezultatów możliwe było wyznaczenie rezystancji oraz pojemności diod przy różnych wartościach napięcia. Charakterystyki czasowe wyznaczono przy użyciu oscyloskopu LeCroyWaverunner 62Xi, generatora funkcyjnego DDS oraz fotopowielacza. Pomiary wykonano dla różnych wartości napięcia oraz przy wykorzystaniu kilku filtrów ograniczających natężenie światła docierającego do fotopowielacza. W każdym rozpatrywanym przypadku badane były 2 różne diody tego samego typu, co pozwoliło na określenie różnic między poszczególnymi egzemplarzami. W ramach badań właściwości optycznych wyznaczono moc optyczną diod. Następnie wykorzystując uzyskane rezultaty obliczono liczbę fotonów przypadających na pojedynczy impuls. Do pomiarów wykorzystano miernik Newport 1835-C wyposażony w detektor 818-UV/CM. Wykonane badania miały na celu wyselekcjonowanie diod LED o odpowiednich parametrach czasowych, elektrycznych i optycznych, które najlepiej sprawdzą się podczas kalibracji detektora promieniowania Czerenkowa. W kolejnym kroku planowane są badania polegające m.in. na testowaniu właściwości układów diod w różnych połączeniach.
EN
In the paper some selected properties of the blue light-emitting diodes planned to be used to calibration of Cherenkov radiation’s detector have been analysed. In particular ten LEDs models have been experimentally examined by measuring the rise time, pulse width, complex impedance and optical power. Measurements of LEDs electric properties have been made by using impedance and phase analyser. On the basis of obtained results the resistance and capacitance of each LED for different voltage values have been calculated. Timing characteristics were determined by using LeCroyWaverunner 62Xi oscilloscope, DDS function generator and photomultiplier. Measurements have been performed for different values of voltage and a few neutral density filters to restrict the intensity of light reaching the photomultiplier have been used. In each case two different diodes of the same type have been tested to define differences between copies. Research of optical properties consisted of measuring optical power of LEDs. Then, using the obtained results, number of photons per pulse has been calculated. To measurement a Newport 1835-C optical power measurer fitted with a 818-UV/CM detector has been used. Research has been performed to select the diode with relevant parameters, which best suits during calibration of Cherenkov radiation’s detector. In the next step testing properties of LEDs in various connections is planned.
EN
Ergonomic science at work and living places should appraise human factors concerning the photobiological effects of lighting. Thorough knowledge on this subject has been gained in the past; however, few attempts have been made to propose suitable evaluation parameters. The blue light hazard and its influence on melatonin secretion in age-dependent observers is considered in this paper and parameters for its evaluation are proposed. New parameters were applied to analyse the effects of white light-emitting diode (LED) light sources and to compare them with the currently applied light sources. The photobiological effects of light sources with the same illuminance but different spectral power distribution were determined for healthy 4–76-year-old observers. The suitability of new parameters is discussed. Correlated colour temperature, the only parameter currently used to assess photobiological effects, is evaluated and compared to new parameters.
11
PL
Postępy w ostatnich dwudziestu pięciu latach w epitaksji i technologii wytwarzania materiałów z grupy AIII-BN doprowadziły do wytworzenia komercyjnych, wysoko wydajnych źródeł światła emitujących w kolorach ultrafioletu, niebieskim, zielonym i białym. W pracy przedstawiono przegląd technologii wytwarzania diod elektroluminescencyjnych z materiałów AIII-BN, między innymi różne rozwiązania strukturalne, uwzględniające właściwości materiałowe i wymagania wzrostu krystalicznego MOCVD. Przeanalizowano różne konstrukcje ekstrakcji światła, które są istotne dla uzyskania jak najwyższej wydajności zewnętrznego świecenia. Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia dotyczące zewnętrznej wydajności kwantowej dla wysokiej mocy diod elektroluminescencyjnych, jak również wydajności świecenia białych diod opartych na konwersji światła przy użyciu luminoforów.
EN
Recent twenty five years of advances in epitaxial growth and fabrication technologies for the III-Nitrides have led to commercially available, high efficient solid state devices that emits ultraviolet, blue, green and white light. In this work LEDs technologies based on III-Nitrides have been presented. Different structural design choices are described, taking into account specific material properties and MOCVD crystal growth requirement. We review various light extraction schemes which are important for achieving the highest possible light output efficiencies. Recent performance in external quantum efficiency for high power LEDs is reviewed, as well as luminous efficacy of white LEDs based on luminophores down-conversion.
PL
Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych (LED) w instalacjach oświetlenia pośredniego rozwiązuje wszystkie problemy jakie występują w przypadku świetlówek. Podczas wykonywania symulacji komputerowych instalacji LED, w których obserwator będzie widział źródła światła, należy pamiętać, że otrzymane wizualizacje w ogóle nie oddają problemu olśnienia. Zauważono też znaczne rozbieżności parametrów oświetleniowych w wynikach obliczeniowych otrzymywanych z wykorzystaniem różnych programów oświetleniowych.
EN
The use of light emitting diodes (LED) in the indirect lighting systems solves all problems that occur in the case of fluorescent lamps. When performing computer simulations LED installation in which the observer will see the light source, keep in mind that the resulting visualizations do not reflect the glare problem. Also noted significant differences in the lighting parameters obtained from computational results using different lighting programs.
13
PL
Dokonano przeglądu technik wytwarzania elementów i urządzeń elektronicznych z roztworów i atramentów materiałów organicznych. Zaprezentowano warstwy przewodzące z mieszaniny poli(3,4-dioksyetylenotiofenu) z polistyrenem sulfonowanym (PEDOT/PSS) i ścieżki ze srebra wytworzone na podłożu polimerowym, metodą druku strumieniowego w warunkach przemysłowych. Postęp i ograniczenia w zastosowaniu materiałów organicznych w drukowanej elektronice wykazano na przykładach: tranzystora polowego, diody i tranzystora elektroluminescencyjnego, wytworzonych w warunkach laboratoryjnych.
EN
The review of the techniques for the fabrication of the electronic elements and devices based on organic solutions and inks was done. There was presented the conductive layers of poly(3,4-ethylenedioxythio-phene)/poly(styrenesulfonate) blend (PEDOT/PSS) and silver paths fabricated under industrial conditions on the flexible substrates. The progress and limitations of the organic materials applications for printed electronics were shown based on examples of field effect transistors, electroluminescent diodes and transistors. The presented devices were prepared under laboratory conditions.
PL
W artykule opisano konstrukcje oprawy oświetlenia przedniego dla pojazdu elektrycznego, nieporuszającego się po drogach publicznych. Wykorzystano diody LED dużej mocy, co poprawia efektywność wykorzystania pokładowej baterii akumulatorów. Dokonano analizy wyników badań prototypu.
EN
At the paper a construction of a headlamp for a small electric vehicles is presented. These vehicles are not drive on the public roads. The headlamp is based on a Power LED’s. This way, the efficiency of the battery utilization is improved.
15
Content available remote Investigation of high power LED luminance
EN
LEDs now are the fastest developing light sources. Photometric parameters improvement is closely connected with structure evolution. The increase of luminous efficiency cause increase of LEDs surface luminance also. The increasing current ranges, which can power the LED, cause a significant increase of LED chips luminance. In the paper will be presented the results of measurements how the supply current increase, change LED luminance.
PL
Diody elektroluminescencyjne są obecnie najdynamiczniej rozwijającymi się źródłami światła. Rozwojowi konstrukcji towarzyszy poprawa parametrów fotometrycznych. Wzrost skuteczności świetlnej powoduje wzrost luminancji powierzchni świecącej LED. Coraz szersze zakresy prądowe, którymi można wysterowywać LED, powodują znaczny wzrost luminacji chipów świecących LED. W referacie zostaną przedstawione wyniki badań, określające jak ze wzrostem prądu wysterowującego zmienia się luminancja LED.
PL
Diody elektroluminescencyjne są coraz częściej wykorzystywane przy konstruowaniu opraw oświetleniowych. Parametry fotometryczne podawane przez producentów (dystrybutorów) są często niekompletne lub mało wiarygodne. Stąd w wyniku współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej powstała idea sprawdzenia, jak zachowują się tego typu instalacje w praktycznym zastosowaniu. W Warszawie zostały wytypowane trzy odcinki ulic, na których zainstalowano testowe instalacje, wykorzystujące diody elektroluminescencyjne. Pracownicy ZTŚ na bieżąco monitorowali stan oświetlenia wytypowanych ulic. W artykule zawarto wyniki ostatnio przeprowadzonych badań.
EN
LEDs are more and more frequently used for luminaire construction. Photometric parameters given by manufacturers (distributors) are neither complete nor reliable. As a result of the cooperation between ZDM in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology, arose the idea to verify such installations operating in practice. Three street sections in Warsaw were chosen with LED testing installations. The Lighting Division employees were monitoring the lighting conditions on the streets currently. The results of the investigations were reported in this paper.
PL
Szczególne wyzwanie dla realizacji oświetlenia stanowią wnętrza obiektów sakralnych. Światło w kościele ma znaczący wpływ na funkcjonalność kościoła, jego odbiór przez wiernych i przez zwiedzających. Sztuczne oświetlenie powinno naśladować, jeśli to możliwe, oświetlenie naturalne. Powinno również pomóc wiernym w skupieniu uwagi na przebiegu czynności liturgicznych, a nawet je w pewien sposób podkreślić. Realizacja tych wymagań jest możliwa przy zastosowaniu zróżnicowanych systemów opraw oświetleniowych o odpowiednich parametrach technicznych i fotometrycznych oraz wykorzystaniu źródeł światła charakteryzujących się wysoką trwałością i skutecznością świetlną przy stosunkowo niewielkich rozmiarach, co cechuje lampy LED.
EN
The particular challenge for the lighting realization, are the interiors of the sacral facilities. The light in the church has got a significant influence on the church functioning, it’s perception by the participants and visitors. The artificial lighting should imitate, if possible, the natural lighting. It should also help the participants in concentrating their attention on the liturgical ceremony actions and even possibly underline them. Obtaining the appropriate lighting effects is possible with use of modem lighting systems and the different light sources characterized by high lighting efficiency with relatively small dimensions, such as LED lamps. The article presents lighting effects obtained for design implementation, where the indoor architecture and indoor arrangement were linked with architectural lighting.
PL
W artykule przedstawiono samouzgodniony model azotkowej diody elektroluminescencyjnej uwzględniający efekty piezoelektryczne. Model składa się z analitycznej części tensorowej oraz części numerycznej rozwiązującej powiązane równania Schrödingera i Poissona. Następnie zastosowano ten model w celu znalezienia takich zmian konstrukcyjnych diody z obszarami czynnymi z wielokrotnymi studniami kwantowymi In(AI)GaN/GaN, które powinny doprowadzić do zniwelowania wpływu naprężeń mechanicznych na jej działanie. Cel ten został zrealizowany z pełnym sukcesem.
EN
The self-consistent model of the nitride light-emitting diode is presented including piezoelectric effects. It is composed of the analytical tensor part and numerical solving of coupled Schrödinger and Poisson equations. The model was used to propose some structure modifications of the diode with the In(AI)GaN/GaN multiple quantum well active-region, which are expected to reduce an impact of mechanical stresses within the diode volume on its performance, which has been successfully accomplished.
PL
W artykule przedstawiono eleklryczno-cieplny model diody elektroluminescencyjnej wykonanej z ZnO. Model może zostać użyty do wyznaczenia struktury pasmowej diody, jej quasi-poziomów Fermiego oraz dwu-wymiarowych rozkładów temperatury potencjału, koncentracji nośników i gęstości prądu. Model można ponadto wykorzystać do optymalizacji struktury diody dla różnych jej zastosowań.
EN
The self-consistent thermal-electrical model of the ZnO light-emitting diode is presented. It may be used to determine the band structure of the diode, its guasi-Fermi levels and two-dimensional profiles of temperature, potential, carrier concentrations and current densities. The model may also enable its structure optimisation for various possible applications.
PL
Obecnie brak jest wytycznych co do realizowanych poziomów natężenia oświetlenia przez oświetlenie przednie pojazdów elektrycznych, nieporuszających się po drogach publicznych. Na podstawie dostępnej literatury opracowano takie wymagania.
EN
At present this is a lack of requirements about illumination levels produced by front lights of small electric vehicles. These lights are not assumption of homologation. In the paper the Author propose such requirements
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.