Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimeroasfalt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Współczesne hydroizolacje mostowe
3
Content available remote Trwałość współczesnych materiałów hydroizolacyjnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby modyfikacji asfaltu oraz scharakteryzowano najpopularniejsze modyfikatory. Porównano również właściwości produktów modyfikowanych elastomerami i plastomerami do asfaltów niemodyfikowanych.
EN
The article presents methods of asphalt modification and characteristics of the most popular modifying agents. The properties of elastomer- and plastomer-modified products are compared to non-modified asphalts.
PL
Wykorzystanie materiałów z recyklingu opon samochodowych w nawierzchni drogowych jest przedmiotem badań naukowych od wielu lat. W rafinerii LOTOS Asfalt opracowano nowy typ polimeroasfaltu z dodatkiem granulatu gumowego. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki prac badawczych prowadzonych w IBDiM. Celem było przeprowadzenie ocenę laboratoryjnej lepiszcza 25/55-60 CR i oceny możliwości jego zastosowania do betonu asfaltowego o wysokim module (ACWMS). Artykuł podzielony na dwie części przedstawiona ocenę laboratoryjną przydatności asfaltu 25/55-60 CR do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności ACWMS. W części I przedstawiono badania lepiszczy, podczas gdy druga część dotyczy mieszanek ACWMS.
EN
The use of materials from recycled car tires in road pavements has been a subject of interest for scientific research for many years. A new type of polymer modified binder with crumb rubber was developed by the refinery of LOTOS Asphalt. This publication presents the results of research work carried out in IBDiM (Road and Bridge Research Institute). The aim was to perform laboratory evaluation of a binder 25/55-60 CR and assess the possibility of its application for high modulus asphalt concrete (ACWMS). Paper divided in two parts presents laboratory evaluation on usability of PMB modified with crumb rubber in high modulus asphalt concrete. Part I focuses on binder tests is devoted to binder tests, while the second part deals with bituminous mix.
PL
W publikacji przedstawiono drugą część badań laboratoryjnych nad oceną przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności, tym razem w zakresie badań mieszanek mineralno-asfaltowych. Zaplanowano badania mieszanki ACWMS 16 z dwoma asfaltami: 25/55-60 CR i 25/55-60. Program pracy obejmował badania podstawowych właściwości oraz dodatkowe cechy z uwzględnieniem wpływu starzenia krótkoterminowego STOA i długoterminowego LTOA.
EN
Paper presents second part of laboratory evaluation on usability of PMB modified with crumb rubber in high modulus asphalt concrete. Two mixtures were tested: reference AC WMS 16 with PMB 25/55-60 and innovative mix AC WMS 16 with PMB 25/55-60 CR. Program of work covers all typical required tests and wide set of additional tests including resistance to low temperature cracking, fatigue, complex modulus and STOA and LTOA aging. Test results were subjected to detailed analysis, that compared those two mixtures.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych oraz porównawczo właściwości polimeroasfaltów. Ocenę właściwości lepiszczy przeprowadzono na podstawie badań normowych oraz badań reologicznych wykorzystujących zaawansowane metody badawcze wg Superpave. Na podstawie analizy porównawczej właściwości reologicznych lepiszczy modyfikowanych przed i po starzeniu krótkoterminowym metodą RTFO i długoterminowym metodą PAV, dokonano oceny odporności tych lepiszczy na starzenie. Wykazano, że możliwa jest modyfikacja asfaltu drogowego dodatkiem gumy tak, by właściwości lepiszczy gumowo-asfaltowych były porównywalne lub lepsze od właściwości polimeroasfaltów.
EN
The paper presents rheological properties (after short- and long-term ageing) of crumb rubber and polymer modified bitumen used in road construction. In the study, in order to evaluate binder properties, highly precise methods, according to SUPERPAVE program, were employed. The results of tests indicated that rubber modified bitumen is resistant to ageing. It was proved that asphalt rubber displays comparable or better properties compared with polymer modified bitumen.
7
PL
Przegląd literaturowy wskazuje, że badań asfaltów jak również ich modyfikacji za pomocą związków wielkocząsteczkowych są nadal przedmiotem wielu publikacji. Asfalty modyfikowane można podzielić na dwie zasadnicze grupy: plastomeroasfalty oraz elastomeroasfalty. Plastomeroasfalty otrzymywane są na drodze modyfikacji asfaltu za pomocą tworzyw termoplastycznych, zaś elastomeroasfaty otrzymywane są w wyniku modyfikacji asfaltów za pomocą elastomerów i są obecnie produkowane na skale przemysłową. W artykule przedstawiono stan wiedzy z ostatnich dwóch dekad, dotyczący modyfikacji asfaltów drogowych za pomocą kopolimerów blokowych, kopolimerów blokowych i siarki, kopolimerów blokowych i nanonapełniaczy oraz recyklatów gumowych.
PL
W ostatnim czasie wprowadzono wiele nowych norm PN-EN dotyczących asfaltów, które są dokumentami typowo klasyfikującymi. Nie podaje się w nich wymagań, jakie powinny spełniać materiały, a jedynie sposób ich klasyfikacji. Wymusza to konieczność opracowania odpowiednich dokumentów aplikacyjnych, które pozwolą na wprowadzenie postanowień normy w życie.
EN
Recently, many new standards, typically related to the classification of documents, have been introduced. They do not specify the requirements which must be met by the materials, but merely describe the way in which they should be classified. That is why we need to create an appropriate documents application, which will allow the introduction of the standards in force.
9
Content available remote Nowa metoda analizy mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami
PL
W artykule przedstawiono założenia opracowanej przez autora nowej metody oceny mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami. Przedstawiono właściwości mikrostruktury polimeroasfaltów i czynniki wpływające na kształtowanie układów polimerowo-asfaltowych. Omówiono dwie metody oceny mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami: metodę jakościową wykorzystującą do oceny obrazy wzorcowe oraz metodę ilościową, w której stosuje się matematyczny opis cząstek polimeru rozproszonych w asfalcie. W artykule omówiono procesy przekształceń stosowane do zarejestrowanych obrazów, które ułatwiają wyodrębnienie cząstek fazy polimerowej z matrycy asfaltowej. Do opisu mikrostruktury asfaltów modyfikowanych polimerami, wykorzystano obrazy z mikroskopu fluorescencyjnego w połączeniu z komputerową analizą obrazu, która pozwala na zautomatyzowaną ocenę dużej ilości obrazów oraz eliminuje czynnik autosugestii podczas analizy.
EN
The paper presents a new method of assessment of polymer modified bitumen micro structure. Properties of microstructure of polymer modified bitumen and factors influencing propertes of polymer-bitumen system are discussed. Two methods of evaluations of microstructure are presented: the qualitative method based on the model images and the quantitative method based on the mathematical description of polymer particle dispersed in bitumen matrix. Morphological operations performed on captured images in order to separate polymer phase dispersed in bitumen are described. In this study images obtained from fluorescent microscope are analysed with computer image analysis program. The computer image analysis method enables automation of the processing of large number of images and allows an exclusion of human suggestion factor.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.