Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 108

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacje wodociągowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania jednostkowego średniego dobowego poboru zimnej i ciepłej wody o określonym prawdopodobieństwie występowania wraz z niższymi z uwzględnieniem liczby mieszkańców, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Przyjęto, że średni dobowy pobór wody przez pojedynczego mieszkańca budynku jest zmienną losową o rozkładzie normalnym o wartości oczekiwanej [...] i odchyleniu standardowym S [...]. Następnie przyjmując podane w artykule założenia określono parametry rozkładu jednostkowego sumarycznego średniego dobowego poboru wody ciepłej i zimnej. W tym celu wykorzystano wyniki pomiarów średniego rocznego zużycia wody w roku 2019, przez mieszkańców sześćdziesięciu pięciu budynków zlokalizowanych na kilku osiedlach mieszkaniowych w Szczecinie. Znajomość parametrów rozkładu umożliwia określenie zmienności wartości jednostkowego zużycia w zależności od prawdopodobieństwa. Znając je obliczono średni jednostkowy pobór wody o 90%, 95% i 99% prawdopodobieństwie występowania wraz z niższymi wartościami w zależności od liczby mieszkańców budynku. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresach.
EN
The article presents the method of determining the probability of the average daily total and hot water consumption based on the number of residents in multi-apartment buildings. It has been assumed that the average daily water consumption by a single resident of a building is a random variable with a normal distribution of the expected value [...] and standard deviation S [...] . Using these assumptions the distribution parameters were determined. For the purpose of the study, the results of measurements of the average annual water consumption in 2019 from sixty-five buildings located in Szczecin were obtained. Knowledge of the distribution parameters makes it possible to determine the variation of unit consumption values according to probability. The average water consumption per resident was calculated for probability levels of 90%, 95% and 99% in relation to the number of residents. The obtained results were compared on graphs.
2
Content available remote Zużycie wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rocznego zużycia wody ogółem (ciepłej i zimnej) oraz ciepłej wody w roku 2019 przez mieszkańców sześćdziesięciu pięciu budynków mieszkalnych zlokalizowanych na kilku osiedlach mieszkaniowych w Szczecinie. Określono wartość średniego rocznego zużycia oraz odchylenia standardowego wody ogółem i ciepłej wody przypadającą na jednego mieszkańca dla badanego budynku. Przyjmując na tej podstawie, że rozkład wartości poboru jest normalny określono wartości średniego dobowego poboru wody ogółem i ciepłej przez jednego mieszkańca o prawdopodobieństwie występowania wraz z niższymi wartościami 90%, 95% i 99%.
EN
The article presents the results of research on annual consumption of total water (hot and cold) and hot water in 2019 by residents of sixty-five residential buildings located in several housing estates housing in Szczecin. The value of average annual consumption and standard deviation were determined in terms of total water and hot water per one inhabitant of a tested building. Assuming on the basis that the distribution of the consumption values is normal, the total values and hot water values of the average daily water consumption have been determined, that accounted for each inhabitant, while the likelihood of occurrence with lower values 90%, 95% and 99%.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia ciepłej i zimnej wody przez mieszkańców kilku osiedli mieszkaniowych w Szczecinie w latach 2006-2019. Określono średnie roczne zużycie ciepłej i zimnej wody w kolejnych latach. Porównano je ze średnim zużyciem wody w poszczególnych latach w Polsce. Okazało się, że w kolejnych latach wielkość poboru wody w Polsce w miastach i na wsiach powoli się do siebie zbliżała i w 2018 roku była na podobnym poziomie. Całkowite zużycie wody w badanych obiektach, w latach 2006-2014, praktycznie się nie zmieniało i średnio wynosiło około 96 [dm3/(osobę · dobę)], od 2015 roku zaczęło rosnąć i w 2019 osiągnęło wartość około 109 [dm3/(osobę · dobę)]. Zużycie ciepłej wody w całym badanym okresie było praktycznie stałe i wynosiło około 40 [dm3/(osobę · dobę)].
EN
The article presents the results of studies on hot and cold water consumption by residents of several housing estates in Szczecin in the years 2006-2019. The average annual hot and cold water consumption in subsequent years was determined. They were compared with the average water consumption in several years in Poland. It turned out that in the subsequent years the amount of water intake in Poland in cities and villages was slowly approaching each other and in 2018 it was at a similar level. In the years 2006-2014 the total water consumption in the examined objects practically did not change. On average, it was about 96 [dm3/ (person day)]. From 2015 it began to grow and in 2019 it reached the value of about 109 [dm3/(person day)]. The hot water consumption throughout the entire period was practically constant and amounted to about 40 [dm3/ (person day)].
PL
W artykule omówiono wykorzystanie technologii BIM w obliczeniach cieplnych budynków i projektowaniu instalacji sanitarnych w oprogramowaniu z serii Audytor we współpracy z programem Autodesk® Revit®. Przedstawiono również najnowsze możliwości programu Audytor OZC i Audytor SET oraz prowadzone prace rozwojowe.
EN
The article discusses the application of BIM technology in the thermal calculations of buildings and the design of sanitary systems in the Audytor software in cooperation with the Autodesk® Revit® program. The latest capabilities of the Audytor HL and Audytor SET programs, as well as ongoing development work, were also presented.
PL
Wydaje się celowe rozważenie budowy rurociągów do transportu wody z innych materiałów niż stal. Powinny to być materiały, które cechują się małym i niezmiennym w czasie współczynnikiem oporu hydraulicznego oraz odporne na zarastanie ścianek wewnętrznych. Czy polietyn jest dobrym rozwiązaniem?
PL
System Informacji Geograficznej w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. został stworzony samodzielnie przez pracowników przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem otwartego oprogramowania w zakresie przestrzennych baz danych, jak i aplikacji klasy GIS. Już od 10 lat pełni funkcję głównego źródła informacji o sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i pozostałych danych, bezpłatnie pozyskiwanych z baz Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej, takich jak: GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków, czy BDOT – Baza Danych Obiektów Topograficznych.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat BIM stał się jednym z najgorętszych tematów w branży budowlanej na całym świecie. Dynamiczny rozwój technologii na całym świecie oraz wrastające zapotrzebowanie na przyspieszenie oraz udoskonalenie wykonywania projektów i realizacji inwestycji budowlanych przyczyniły się do powstania technologii BIM. W artykule przedstawiono ewolucję narzędzi projektowania poprzez projektowanie analogowe, programy należące do środowisk CAD i BIM. Przybliżono samą technologię BIM oraz jej wybrane narzędzia. Przedstawiono specyfikę projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi CAD i BIM wykazując różnice i podobieństwa pomiędzy programami AutoCAD i Revit zwracając uwagę na istotne kwestie takie jak koordynacja międzybranżowa, możliwość współdzielenia projektu podczas współpracy całego zespołu projektowego, stopień dokładności odwzorowania rzeczywistych obiektów oraz integracja etapów inwestycyjnych. Dokonano analizy porównawczej narzędzi CAD i BIM pod kątem projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przybliżając wady i zalety obu środowisk.
EN
The dynamic development of technologies around the world and the growing demand for acceleration and improvement of project execution and construction investments have contributed to the creation of BIM technology. The article presents the evolution of design tools through analogue design, programs belonging to CAD and BIM environments. The BIM technology and its selected tools are presented. The specificity of designing water supply systems and sewerage systems with the use of CAD and BIM tools was presented, showing differences and similarities between AutoCAD and Revit, paying attention to important issues such as multi-discipline coordination, the possibility of sharing a project during the cooperation of the entire project team, the accuracy of mapping real objects and integration of investment stages. The comparative analysis of CAD and BIM tools was made in terms of designing water supply systems and sewerage systems, presenting the advantages and disadvantages of both environments.
PL
Dezynfekcja wody ma na celu zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form mikroorganizmów patogennych oraz ochronę sieci dystrybucyjnej przed ich ponownym rozwojem. Podczas reakcji chloru z występującymi powszechnie w wodzie substancjami organicznymi powstają halogenowe związki organiczne. Do najczęściej spotykanych ubocznych produktów dezynfekcji wody należy zaliczyć trójhalometany (THM), kwasy halogenooctowe (HAA), halogenoacetonitryle (HA), halogenoketony (HK) chloropikryna (CP) i wodzian chloralu (CH). Jakość wody dopływająca do odbiorcy jest wypadkową procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących podczas przepływu przez sieć przesyłową oraz początkowych parametrów jakości wody wprowadzonej do systemu wodociągowego. Procesy tam zachodzące w istotny sposób mogą wpływać na pogorszenie jakości wody. Wpływa na to bezpośrednio staranność wykonania sieci wodociągowej, czas i warunki eksploatacji, rodzaj zastosowanego materiału, a także stan przyłączy oraz stan instalacji wewnętrznych.
EN
A variety of natural and anthropogenic substances pass into water that is a good solvent. This process is additionally strengthened by the fact that water is very easy to move around in the environment. The sudden increase in the population, economic development, and especially various branches of industry cause the penetration of various dangerous microorganisms and chemical substances into natural waters. Municipal sewage, in particular from hospitals as well as breeding farms are carriers of pathogenic microorganisms. These include Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysynteriae, Clostridium Perfringens, Vibris Choleriae, and Mycobacterium Tuberculosis. Among the viruses one should mention a group of enteroviruses, among which the most dangerous are the poliviruses responsible for the Heine-Medina disease. In waters contaminated with sewage of the faecal type, eggs of parasites such as human roundworm, whipworm, and roundworms of canine and feline are also detected. In addition to biological hazards in municipal sewage discharged into surface waters, there are also hazardous chemical substances, e.g. antibiotics. The harmfulness of domestic sewage can be increased by the inflow of industrial sewage that increases the content of toxic compounds.
PL
Poprawne zaprojektowanie instalacji wodociągowej wymaga prawidłowego wyznaczenia wartości strat hydraulicznych na wszystkich jej elementach. W instalacjach tych najczęściej stosowanymi kształtkami są kolana, dlatego bardzo istotna jest znajomość rzeczywistej wartości ich współczynnika strat miejscowych ζ. W pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki eksperymentalnego wyznaczania współczynnika strat miejscowych ζ kolan wykonanych z polipropylenu, stosowanych w instalacjach wodociągowych.
EN
Proper design of the drinking water insallation requires proper asses the head loss in all of its elements. The most common fittings used in plumbing are elbows, therefore, is essential to know the actual value of the minor loss coefficient ζ. The paper presents the methodology and results of experimental determination of the minor loss coefficient of 90o elbow made of polypropylene drinking water installation.
PL
W artykule przedstawiono charakter kilkudziesięcioletniej zmienności zużycia wody w miejskich gospodarstwach domowych. Omówiono czynniki wpływające na obniżenie ilości zużywanej wody. Przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem Rozporządzenia do wyznaczenia zapotrzebowania na wodę dla przedszkoli. Porównano i skomentowano uzyskiwane wartości rzeczywiste i normatywne zużycia wody w trzydziestu pięciu placówkach przedszkolnych. Wykazano nieprawidłowości dotyczące liczby dni roboczych dla współczynników miesięcznych norm zużycia wody z Rozporządzenia. Dokonano analizy uzyskiwanych średniomiesięcznych wyników. Stwierdzono występowanie dużych rozbieżności normowego zapotrzebowania na wodę przekraczających niekiedy 80% realnie zużywanej wody.
EN
In this paper the character of variation in water consumption over the past several decades in urban households was presented. The factors affecting the reducing of water consumption were discussed. The problems related to the use of the Regulation to determine the water demand for nursery schools were presented. The actual and normative values of water consumption in thirty-five pre-school institutions were compared and commented. The irregularities from the Regulation for coefficients of monthly norms of water consumption in accepted number of working days have been shown. The average monthly results were analyzed. The occurrence of large discrepancies between the normative and actual water demand values sometimes exceeding 80% of the actual water consumption has been identified.
PL
W artykule dokonano krótkiej charakterystyki wymagań sanitarnych dla obiektów przedszkolnych. Omówiono problemy związane z określaniem przepływu obliczeniowego wody dla przedszkoli. Wykazano nieprawidłowości dotyczące przyjmowania zależności funkcyjnych dla szkół. Ukazano przyjmowanie zbyt dużych średnic wodomierzy wynikające z zawyżonych wartości przepływów obliczeniowych wody. Wykazano brak uaktualnienia powszechnie stosowanej w Polsce normy do projektowania instalacji wodociągowych. Szczegółowo scharakteryzowano metody do wyznaczania sekundowego natężenia przepływu wody. Przedstawiono autorską metodę obliczania przepływu wody opracowaną na podstawie wyników pomiarów w obiektach przedszkolnych oraz wyników symulacji programu napisanego na podstawie modelu prognostycznego. Omówiono wyniki obliczeń strumieni natężenia przepływu wody dla trzydziestu pięciu budynków przedszkolnych. Dokonano analizy zmienności przepływów obliczeniowych uzyskanych za pomocą rozpatrywanych metod.
EN
In this paper the short description of design requirements of sanitary installations for pre-school facilities was described. The problems related to the water flow rate design for nursery schools were presented. Abnormalities of using the calculation formulas for schools have been discussed. The too large diameters sizing of water meters as a results of a too high design water flow rate were revealed. Moreover, it was found that there is no update of one of the commonly used standards for determine the water flow rate in Poland. The methods for design the water flow rate were described in detailed manner. The author's method of water flow calculation based on the results of measurements in the pre-school facilities and the results of simulation of a program written on the basis of the forecast model was presented. The results of water flow rate calculations for thirty-five pre-school buildings were discussed. The analysis of the variability in the water flow rate results was carried out using the different calculation methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań strat lokalnych dla dwóch wybranych trójników systemu rur wielowarstwowych. Strata energii była mierzona za pomocą manometru różnicowego na badanej drodze przepływu. Następnie wyznaczono wartość współczynnika oporów lokalnych, opierając się na odpowiednich równaniach. Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane oraz zestawione z pozycjami literaturowymi i danymi opublikowanymi przez producenta. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wyznaczone eksperymentalnie wartości współczynników strat lokalnych znacząco odbiegają od tych, z którymi je porównywano.
EN
This paper contains the results of the experimental analysis of two chosen tees from system of multilayer pipes. The energy loss was measured by differential pressure gauge. Next step was to calculate the values of local resistance coefficients using proper equations. The results were analyzed and compared with literature and producers data. As a result, it was found out that experimentally determined values of local loss coefficients are significantly different from those with which it was compared.
PL
Biofilm na powierzchniach kontaktujących się z wodą w instalacjach wodociągowych jest miejscem, w którym namnażają się bakterie Legionella oraz które chroni bakterie przed działaniom środków dezynfekujących. Zapobieganie powstawaniu biofilmu lub jego usuwanie jest kluczowym zagadnieniem w ochronie przed legionelozą. W artykule omówiono czynniki, które mają wpływ na tworzenie biofilmu w instalacjach wodociągowych. Przedstawiono metodę oceny zanieczyszczenia powierzchni kontaktującej się z wodą w instalacji biofilmem, obrostami biologicznymi na podstawie pomiarów mętności wody. Na przykładzie wyników badań instalacji ciepłej wody użytkowej pokazano wykorzystanie metody do identyfikacji w warunkach eksploatacyjnych czynników, które mają decydujący wpływ na tworzenie się biofilmu/obrostów biologicznych i pośrednio na namnażanie się bakterii Legionella.
EN
Biofilm located on the surfaces in contact with water in water supply systems is a place, in which Legionella bacteria poliferation and which protects bacteria from the action from disinfectants. Preventing creation of biofilm and / or its removing is the key issue in prevention from legionellosis. The paper discusses the lac factors that affect formation of biofilm in water supply systems. A method of evaluation the contamination of surface in contact with water in biofilm/biological biofilm based on measurements of water turbidity was presented. Based on the results of hot water system study, showing the usage of method for factors identification in operating conditions, which have decisive influence for biofilm/biological biofilm formation and indirectly on the poliferation of Legionella bacteria.
PL
Poprawne zaprojektowanie instalacji wodociągowej wymaga prawidłowego wyznaczenia wartości strat hydraulicznych na wszystkich jej elementach. W instalacjach tych najczyściej stosowanymi kształtkami są kolana, dlatego bardzo istotna jest znajomość rzeczywistej wartości ich współczynnika strat miejscowych ζ. W pracy przedstawiono metodykę, oraz wyniki eksperymentalnego wyznaczania współczynnika strat miejscowych ζ kolan wykonanych z miedzi, stosowanych w instalacjach wodociągowych.
EN
Proper design of the drinking water insallation requires proper asses the head loss in all of its elements. The most common fittings used in plumbing are elbows, therefore, is essential to know the actual value of the minor loss coefficient ζ. The paper presents the methodology and results of experimental determination of the minor loss coefficient of 90ºt elbow made of copper drinking water installation.
PL
W publikacji przedstawiono główne rodzaje systemów zaopatrzenia w wodę, zasilanych z wód podziemnych, stosowane w Sudanie Południowym.
PL
W artykule opisano typowe etapy wykonywania komputerowego projektu instalacji sanitarnych za pomocą systemu do modelowania informacji o budynku BIM (z ang. Building Information Modeling). System ten może zostać wykorzystany do optymalizowania i zweryfikowania dowolnego projektu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, ponieważ wprowadzany jest w nim modelowy, parametryczny projekt całego budynku, który pozwala na uniknięcie typowych błędów projektowych. BIM umożliwia już na etapie projektu przeprowadzenie szeregu porównań i symulacji na modelu całego budynku i m.in. wyeliminowanie kolizji różnych instalacji.
EN
The article describes the typical stages of sanitary installations designing using the computer system for Building Information Modeling (BIM). This system can be used to optimization and verification of any water supply and sewerage installations desing, because we can enter the whole model and parametric design of the building. This will help avoid common design errors. BIM allows already at the design stage to carry out a series of comparisons and simulations on model of the whole building and, among others, eliminating collisions of various installations
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań współczynników oporów miejscowych w nieocynkowanych i ocynkowanych trójnikach żeliwnych i PVC. Badania przeprowadzono na wybudowanym w laboratorium stanowisku pomiarowym. Pomiary wykonano dla kształtek o kącie nachylenia 90°, wyprodukowanych przez dwóch producentów kształtek żeliwnych i dwóch producentów kształtek PVC. Wyznaczone współczynniki oporów miejscowych z badań porównano ze współczynnikami oporów miejscowych wyznaczonymi według obowiązującej normy PN-76-M-34034 [13].
EN
The paper contains results of research of the coefficients of local resistance in not galvanized and galvanized cast iron three-way-pipes and PVC three-way-pipes. Research, were carried out on the measuring stand built in the laboratory. Measurements were made for fittings about the angle of 90° inclination, produced by two producers, cast iron fittings and two producers, PVC fittings. Determined coefficients of local resistance of research, they compared with coefficients of local resistance determined according to the applying PN-76-M-34034 norm [13].
PL
Bakterie z rodzaju Legionella są często wykrywane w systemach dystrybucji wody, zwłaszcza w instalacjach ciepłej wody. Występowaniu tych bakterii sprzyjają między innymi: zbyt niska temperatura wody ciepłej, obecność osadu, korozja, biofilm, zastoiny wody. Systematyczna kontrola temperatury wody w punktach kontrolnych (np.: podgrzewacz wody, cyrkulacja, reprezentatywne punkty czerpalne) w systemach dystrybucji wody zimnej i ciepłej w budynkach oraz reżim przepływu wody powinny być stałymi elementami zarządzania instalacjami. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody ciepłej (> 50°C) i wody zimnej (< 20°C) oraz regularne płukanie pryszniców/kranów powinny być działaniami wspomagającymi procesy dezynfekcji oraz mającymi na celu ograniczenie występowania warunków korzystnych dla bakterii Legionella.
EN
Bacteria of Legionella genus are often detected in domestic water systems, especially in the hot water system. The low temperature of hot water, presence of sludge, corrosion, biofilm and stagnation of water promote the presence of these bacteria. Systematic control of water temperature at control points (f. e.: water heater, circulation, representative points of use) in water distribution systems and flow regime should be a fixed part of domestic water systems management. Maintaining a suitable hightemperature of hot water (> 50°C) and low temperature of cold water (< 20°C) and regular shower / taps flushing should be supportive measures of disinfection process aimed at reducing the occurrence of favorableconditions for Legionella bacteria.
19
Content available remote Przepisy – instalacje – materiały – woda
PL
W artykule przedstawiono argumenty prawne i techniczne dotyczące konieczności wyznaczania korozyjności wody wodociągowej celem doboru wyrobów (materiałów) instalacyjnych. Obowiązek ten powinien być przypisany producentom wody – przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji, tak aby inwestor, projektant czy zarządca budynku mogli uzyskać informacje dot. korozyjności wody zasilającej budynek, przy czym oznaczenia te powinny być przeprowadzane dla każdego materiału metalowego instalacji wg wymagań Polskiej Normy PN EN 12502 cz. 1-5 [5]. Zobowiązanie przedsiębiorstw wodociągowych do wyznaczania korozyjności wody powinno znaleźć się w zasadach działalności przedsiębiorstw wodociągowych przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia [6], tym bardziej iż Minister Zdrowia zobowiązany został Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę [9] do nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
PL
W artykule przedstawiono problematykę prawidłowego doboru wodomierza głównego dla budynku mieszkalnego. Omówiono metody proponowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Porównano dobór wodomierzy na podstawie różnych metod dla dwóch rzeczywistych budynków wielorodzinnych. Zaproponowano kryterium doboru wodomierza dla budynku mieszkalnego.
EN
The article presents the methodology and criteria of main water meters selection for the residential building. The water meter selection, with reference to different methods provided by varied waterworks is discussed. The article presents the comparison of water meter selection for two residential buildings based on those methods.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.