Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wysokonapięciowe układy przesyłowe prądu stałego znajdują coraz szersze zastosowanie w elektroenergetyce. Dotyczy to również Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w którym w ostatnim roku oddano do użytku łącze stałoprądowe typu Back-to-Back – LitPol Link. Wysokonapięciowe łącza stałoprądowe to nowe elementy sieciowe o specyficznych właściwościach, mogące cechować się dużymi różnicami działania w zależności od zastosowanej technologii realizacji łącza. Implikuje to potrzebę prowadzenia symulacyjnych badań porównawczych zachowania się tych łączy w stanach zakłóceniowych, szczególnie podczas zwarć niesymetrycznych zlokalizowanych w otoczeniu sieciowym łącza. W niniejszym artykule zamieszczono szczegółowy opis złożonych, wielowarstwowych modeli łącza LCC i VSC predestynowanych do badań elektromagnetycznych stanów przejściowych towarzyszących zakłóceniom niesymetrycznym. Jako studium przypadku wybrano łącze LitPol Link.
EN
High voltage direct current transmission systems are increasingly used in the power systems. This also applies to the National Power System, which last year was put into operation the DC link type Back-to-Back – LitPol Link. High voltage DC lines are new network elements with specific properties, whereby HVDCs can have large differences in performance depending on the technology used to implement the link. This implies the need for simulation comparative research of the behavior of these links in disturbance states, especially during asymmetric faults located in the network. This article contains a detailed description of complex, multilayer LCC and VSC link models predestined for electromagnetic transient investigations associated with asymmetric interference. As a case study, the LitPol Link was chosen.
PL
Układy przesyłowe prądu stałego stają się coraz popularniejsze. Dotyczy to również krajowego systemu elektroenergetycznego, w którym w ostatnim roku oddano do użytku łącze B2B LitPol Link. Połączenia prądu stałego to nowe elementy o specyficznych właściwościach, mogące cechować się dużymi różnicami działania w zależności od zastosowanej technologii. Wymusza to przeprowadzenie badań porównawczych zachowania się tych łączy w stanach zakłóceniowych. Umożliwia to określenie interakcji (i potencjalnych zagrożeń), jakie mogą wystąpić pomiędzy łączami prądu stałego i siecią elektroenergetyczną, w tym jednostkami wytwórczymi przyłączonymi do tej sieci. Przykładowe wyniki badań przedstawiono w artykule. Jako studium łącza wykorzystano łącze B2B LitPol Link, tzn. most energetyczny między litewskim i polskim systemem elektroenergetycznym.
EN
High voltage direct current (HVDC) transmission systems are becoming more and more popular. This also applies to the Polish Power System, in which the LitPol Link B2B link was put into operation in the 2016 r. HVDC links are complex network objects with specific properties. However, in the disturbance states, these objects may behave in different ways depending on their technology: LCC (line commutated converter), VSC (votage source converters). This led to comparative research of the behavior of these links in disturbed states. It allows to determine the interaction (and potential threats) that may occur between HVDC links and the AC power grid, including generating units connected to this network. The sample results are presented in the article. As a case study, the LitPol Link B2B link was used, which operates as the main component energy bridge between the Lithuanian and Polish power systems.
3
Content available remote Niezawodność systemu elektroenergetycznego w ujęciu regulacji jakościowej
PL
Artykuł podejmuje tematykę niezawodności sieci dystrybucyjnej w kontekście wprowadzonej regulacji jakościowej. Autorzy proponują wielopłaszczyznowe spojrzenie na aspekty niezawodnej dostawy energii elektrycznej – wskazując na perspektywę Klienta, jako ujęcie opisane wskaźnikami SAIDI i SAIFI i wykorzystywane w modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.
EN
Article refers to the reliability of the distribution network in the context of the quality regulation. The authors propose a multi-focused look at the aspects of a reliable supply of electricity - pointing to the customer perspective, described by indicators SAIDI and SAIFI and used in the regulation model of Distribution System Operators.
EN
This paper presents a new and simple expert method for assessment of potential development variants of LV power networks. The network security, dispatching personnel and power consumers were taken into consideration. The uniqueness of the method is its ease of use. Each variant was evaluated using 20 indicators. These indicators are defined clearly and concern the narrow-themed aspects of security of the power network operation. Analyses performed with the use of the authors’ method may also include the presence of generating units
PL
W artykule przedstawiono nową, prostą metodę eksperckiej oceny potencjalnych wariantów rozwoju sieci niskiego napięcia z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy sieci, służb ruchowych i odbiorców. Cechą szczególną opracowanej metody jest łatwość jej stosowania. Każdy wariant sieci jest oceniany przy użyciu ponad 20 wskaźników. Wskaźniki te są jednoznacznie zdefiniowane i dotyczą wąskotematycznych aspektów bezpieczeństwa pracy sieci. Analizy prowadzone z wykorzystaniem tej metody mogą również uwzględniać obecność źródeł wytwórczych.
PL
W roku ubiegłym Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej świętował siedemdziesięciolecie swojego istnienia. Jubileusz ten stał się okazją do dokonania podsumowania jego dotychczasowej działalności i nakreślenia planów na najbliższą przyszłość. W artykule zaprezentowano historię i strukturę organizacyjną Wydziału, a także jego działalność dydaktyczną i badawczą oraz współprace z partnerami przemysłowymi.
EN
The article presents the Faculty of Electrical Engineering of Silesian University of Technology, which celebrated its 70th anniversary last year. The past 70 years are a good opportunity to summarize the changes that have taken place at the Faculty in the scientific, research and didactic fields and to outline plans for the future. The history, the organizational structure of the Faculty and the cooperation with industry are also described in the article.
EN
This paper reviews the most important ways to improve the reliability of supply of consumers, i.e. the increase in the number of directions of supply, use of grid and system automatic controls, and installation of distributed generation sources. The order of priority of municipal loads in terms of electricity and heat supply continuity is then analysed. The concept of so-called energy mini centres containing important loads and distributed generation sources for the supply of these loads connected to medium and low voltage grids is presented in detail. Practical examples of the distributed generation solutions applied in a Silesian municipality are also given. The reliability of selected objects was evaluated using the NIEZ method developed at the Institute of Power Engineering and Control Systems of the Silesian University of Technology in Gliwice.
PL
W artykule dokonano przeglądu najważniejszych sposobów poprawy niezawodności zasilania odbiorców, tj.: zwiększenia liczby kierunków zasilania, zastosowania układów automatyki sieciowej i systemowej oraz instalowania źródeł generacji rozproszonej. Następnie przeanalizowano hierarchię ważności gminnych odbiorów komunalnych ze względu na ciągłość zasilania w energię elektryczną i cieplną. Szczegółowo przedstawiono koncepcję tzw. minicentrów energetycznych, zawierających ważne odbiory oraz źródła generacji rozproszonej dla zasilania tych odbiorów, usytuowanych w sieci średniego i niskiego napięcia. Podano również praktyczne przykłady rozwiązań w obszarze generacji rozproszonej, zastosowanych w jednej ze śląskich gmin. Ocenę niezawodności wybranych obiektów przeprowadzono metodą NIEZ opracowaną w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii oraz perspektywy rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Omówione zostały: struktura, kierunki badań i oferta dydaktyczna Wydziału, jak również współpraca Wydziału z przemysłem i uczelniami zagranicznymi.
EN
This article outlines the history and presents the perspectives of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology. There are described: the structure of the Faculty, its scientific, research and didactic offers, as well as the Faculty's international partnership and cooperation with industry.
8
Content available remote Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej nN w czasie rzeczywistym
PL
W artykule przedstawiono opis systemu wspomagającego podejmowanie decyzji przez służby dyspozytorskie odpowiedzialne za kierowanie ruchem sieci dystrybucyjnej nN. Podstawowym założeniem projektowanego systemu była integracja systemu klasy GIS z systemem czasu rzeczywistego SCADA nN, która miała zapewnić bieżącą aktualizację danych topologicznych w obu systemach oraz utrzymanie jednej bazy o majątku sieciowym. Koncepcja budowy systemu SCADA nN zawierała założenie przyjęcia wspólnego sposobu opisu sieci elektroenergetycznej opublikowanego w normie IEC61970-301:2003 i zdefiniowanego jako model CIM. Opisanie sieci elektroenergetycznej wg standardu CIM stworzyło możliwość integracji systemów różnych klas oraz wdrożenie dedykowanych funkcjonalności wykorzystywanych do kierowania w czasie rzeczywistym ruchem sieci dystrybucyjnej nN. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane i w ocenie autora najważniejsze funkcje systemu umożliwiające zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej nN w sposób efektywny, zapewniający niezawodność i ciągłość zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz gwarantujący wysoką jakość ich obsług.
EN
Description of the system aiding the decisions of dispatchers responsible for managing operation of distribution network nN is presented in the paper. The basic assumption of the proposed system was integration of GIS-type system with real-time system SCADA nN. This was aimed at ensuring the current updating of topological data in both systems and maintaining one database containing information on network assets. The idea of designing SCADA nN system included the assumption of adopting a common way of describing the power grid, in accordance with procedure published in standard IEC61970-301:2003 and defined as CIM model. Description of the power grid according to the CIM standard made it possible to integrate different class systems and to implement dedicated functionalities used in real-time management of distribution network nN operation. The current paper presents selected and in authors' opinion the most important functions of the system, which make it possible to manage distribution network nN effectively, which ensure reliability and continuity of supply to the customers and which guarantee high standard of maintenance.
9
Content available remote Długoterminowe zarządzanie majątkiem sieciowym w OSD
PL
Artykuł daje ogólny pogląd na zagadnienia związane z zarządzaniem majątkiem. Koncentruje się na specyfice majątku sieciowego – infrastrukturze posiadającej charakterystyczne cechy, determinujące podejście do strategii zarządzania majątkiem w perspektywie długoterminowej. Wyjaśnia relacje pomiędzy technologią i wyborem właściwej strategii utrzymania majątku oraz wskazuje na potrzebę wielokryterialnej analizy prowadzącej do określenia optymalnej strategii zarządzania majątkiem w pełnym cyklu jego funkcjonowania.
EN
This paper gives an overview of issues related to management of network assets. It focuses on the particular features of the network assets: the infrastructure exhibits some characteristic attributes, which determine the approach to asset management strategy. It explains the relations between process engineering and selection of appropriate strategy of asset maintenance. It also points to the necessity of multi-criteria analysis aimed at determining the optimum asset management strategy over a full lifetime cycle.
10
Content available remote Symulacja chaosu ferrorezonansowego za pomocą programu MicroTran
PL
W artykule omówiono wyniki badań dotyczących powstawania zjawiska chaosu ferrorezonansowego w układzie elektroenergetycznym, przeprowadzonych za pomocą programu symulacyjnego MicroTran. Celem badań było rozeznanie możliwości modelowania układu dla celów chaosu ferrorezonansowego oraz rozpatrzenie warunków wystąpienia tego zjawiska w systemie elektroenergetycznym. Wnioski uzyskane z rezultatów takich badań stanowić jednak mogą podstawę do stworzenia procedur postępowania podczas planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego, również w zakresie przyłączania nowych odbiorów do istniejących struktur zmieniających w istotny sposób warunki pracy badanego układu.
EN
This paper presents the results of investigations of the nonlinear dynamic ferroresonance phenomena in a power system, when taking into consideration the chaotic behavior. The basic tool for numerical investigations was the MicroTran program. The aim of the study was to explore the possibility of modeling system for the chaos ferroresonance and consideration of the occurrence of this phenomenon in the power system. Conclusions received from the results of investigation, can create the basis for the procedures for the planning of development the power system, even for the connection of new customers to existing structures.
EN
This paper describes the transient analysis in high-voltage transmission line systems with the specially stress of the overvoltage analysis occurring during system operation or fault conditions. The analysis is concerned with the effect of the various factors which influence fault-transient waveforms in the different coupled high-voltage line working on the same tower construction.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanów przejściowych w systemach wysokonapięciowych linii przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepięć występujących podczas pracy w warunkach normalnych i awaryjnych. Analiza dotyczy różnych czynników, które skutkują przejściowymi zakłóceniami przebiegów napięć w różnych liniach wysokiego napięcia pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych.
PL
W artykule omówione zostały skutki występowania zakłóceń zwarciowych niejednoczesnych w wielotorowych liniach przesyłowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń otrzymanych dla układu pracującego w warunkach rzeczywistych - wykorzystanego w analizie weryfikacyjnej.
EN
In the paper are discussed effects of complex shortcuts in multilines transmission lines. The analysis is performed on the basis of calculation of results obtained in real conditions.
EN
This paper presents an analysis of the location capabilities of non-renewable energy sources (natural gas) as well as renewable energy (biogas, methane, solar and water) in a selected community. An assessment of energy supply end user – large load municipal communities are presented. Implementation plans of the energy mini centres in the Gierałtowice commune are shown, which using biogas, methane from agricultural and wind, as well as the practical tests of working these mini centres. Problems that Gierałtowice commune encountered while working on the implementation of energy investments, the directions of the solutions and the prospect of further investment were discussed.
PL
W artykule przeprowadzono analizę możliwości lokalizacji źródeł energii nieodnawialnej (gaz ziemny), jak również odnawialnej (biogazowe, metanowe, słoneczne i wodne) w wybranej gminie. Dokonano oceny zasilania odbiorców końcowych energii, dużych odbiorów komunalnych gmin. Przedstawiono plany wdrożenia minicentrów energetycznych w gminie Gierałtowice z wykorzystaniem biogazu, metanu pochodzenia rolniczego i wiatru oraz praktyczne testy pracy minicentrów. Przedyskutowano problemy, z którymi gmina Gierałtowice spotkała się w czasie prac nad wdrożeniem inwestycji energetycznych, kierunkami przyjętych rozwiązań oraz perspektywą kolejnych inwestycji.
PL
W artykule omówiono środki techniczne służące poprawie niezawodności zasilania odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnych średnich napięć, w podziale na działania zmierzające do zmniejszenia: czasu pojedynczej przerwy, liczby przerw oraz wyłączonej mocy odbiorców przyłączonych do sieci. Przedstawiono koncepcję poprawy nieza-wodności zasilania odbiorców. Na przykładzie modelowej sieci średnich napięć przeprowadzono ocenę niezawodności zasilania określonej struktury sieci z uwagi na przedstawione metody służące poprawie niezawodności zasilania odbiorców z sieci dystrybucyjnych średnich napięć.
EN
The paper discussed technical measures to improve the reliability of power supply of customers connected to medium voltage distribution networks, by measures aimed to reducing: a single time interval, the number of breaks and off by customers connected to the network. A concept to improve reliability of consumers’ power supply is shown. For example, a model network of medium voltage power supply reliability was assessed for a particular network structure due to the pre-sented method for improving reliability of customers’ power supply with medium voltage distribution networks.
PL
W artykule przedstawiono sposoby poprawy niezawodności zasilania odbiorców zasilanych z sieci średnich napięć. Do najczęściej spotykanych należą: rezerwowanie zasilania, generacja lokalna, automatyka SPZ oraz zastosowanie samo-czynnych napowietrznych wyłączników (reklozerów). Rozwinięto zagadnienie generacji lokalnej w kontekście problemów z nią związanych, szczególnie w kontekście współpracy jednostek samorządu terytorialnego z energetyką zawodową. Podano przykłady praktycznych zastosowań w m.in. gminie Gierałtowice na Śląsku.
EN
The article presents methods to improve the reliability of consumers which are supplied from medium voltage networks. The most common are: reserving supply, local generation, automatic reclosing and the use of reclosers. Generation problem has been developed, especially from the point of view of the cooperation of local government units with energy power sector. Some examples are given of practical applications including Gierałtowice - community in Silesia.
PL
W artykule dokonano charakterystyki przyczyn przewidywanych deficytów mocy w wyniku m.in. sezonowych zmian mocy dyspozycyjnych elektrowni, sezonowych zmian zapotrzebowania na moc (szczególnie w okresie letnim), oraz awaryjnych ubytków mocy wytwórczych oraz zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. Przedstawiono możliwości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie łagodzenia skutków deficytów mocy oraz postę-powania w sytuacjach awaryjnych. Podano przykładowe realizacje działań jednostek samorządu terytorialnego we współ-pracy z energetyką zawodową.
EN
The article characterizes the reasons for anticipated power deficits as a result of seasonal changes in available capacity of power plants, seasonal changes in demand (especially in summer), and the unplanned outages in generation capability and transmission and distribution capabilities of power grids. The possibilities of local governments in mitigation the effects of the power deficits, and behavior in emergency situations are presented. Some examples of actions of the local government units in cooperation with public power utility are shown.
17
Content available remote Schematy zastępcze układów z dużą liczbą linii przesyłowych
PL
W artykule omówiono sposoby odwzorowania schematów zastępczych w systemie elektroenergetycznym zawierającym dużą liczbę linii przesyłowych podczas symulowania elektromagnetycznych przebiegów przejściowych. Krótko przedstawiono właściwe modele linii przesyłowych dla tego celu. Przedstawiono wyniki badań porównawczych obliczeń przeprowadzonych w układzie rzeczywistym oraz zredukowanym. Zbadano identyfikację parametrów schematów zastępczych za pomocą trzech dostępnych metod dla różnej liczby linii przesyłowych w systemie zewnętrznym. W końcowej części artykułu podano kilka wskazówek dotyczących poszukiwania schematów zastępczych dla omawianych układów.
EN
This paper deals with searching of equivalent for electromagnetic transient calculation in power system with the big number of transmission lines. Short information about correct model of transmission lines are presented. Results of investigation for comparison of simulation in real and reduced system are shown. Three methods of identification are examined for different number of transmission lines in reduced system. Finally some recommendation are given for searching of equivalents of investigated systems.
PL
W artykule przedstawiono jedną z najbardziej aktualnych metod i program obliczeniowy do oceny niezawodności zasilania odbiorców z sieci średnich napięć w kraju. Jest to rozszerzenie metody i programu NIEZ, opracowanych w IESU dla sieci przesyłowej WN i 110 kV. Przedstawiono główne założenia metody oraz modelu obliczeniowego, a także przykładowe wyniki obliczeń dla modelowego fragmentu sieci średniego napięcia.
EN
This article presents one of the most current methods and a computer program for evaluation of the reliability of power supply of recipients in middle voltage grids in the country. It is an extension of the NIEZ method and program, developed at the Power Engineering Institute of the Silesian University of Technology for the HV and 110 kV transmission grid. The main assumptions of the method and computational model, as well as exemplary calculation results for a medium voltage grid model section, are presented.
PL
W artykule przedstawiono tendencje zmian zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej w latach 2006-2010. Tendencje te porównano z analizą po stronie podażowej mocy i energii elektrycznej. Zwrócono uwagę na możliwości wystąpienia deficytów mocy i energii elektrycznej, dokonano analizy ich przyczyn. Zasugerowano sposoby przeciwdziałania defictom mocy i energii w perspektywie krótkoterminowej (godzina, doba), oraz długoterminowej (miesiąc, rok). W prognozie uwzględniono możliwości działań w sieci średniego i niskiego napięcia, działań realizowanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego.
EN
The article presents the trends of the power demand and electical energy for the period 2006-2010. These trends were compared with analysis of the supply side of power and electrical energy. The special attention was drawn to the posiibility of deficit of power and electric energy and it was made the analysis of their reasons. The ways of counteraction against power and electric energy shortages in the short term (hours, night) and longterm (month, yaer) were suggested. The forecast inludes the possibility of activities realized in the medium and low voltages network among others by local self-government units.
PL
Do oceny niezawodności zasilania odbiorców przyłączonych do sieci średnich napięć przyjęto charakterystykę czasową zakłóceń. Charakterystykę tę opracowano na podstawie statystyki wyłączeń awaryjnych dla wybranego rejonu sieci średniego napięcia. W referacie rozpatrzono także aspekt prawny zagadnienia niezawodności i wynikające z tego rozliczenia między przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą. Zwrócono także uwagę na zmianę standardów niezawodnościowych.
EN
For the estimation of the reliability of supply customers connected to the medium-voltage network the fault-time characteristics was assumed. Characteristic was developed on the basis of statistics of outages for the selected region of the medium-voltage network. The paper also examined the legal aspect of reliability and resulting from the settlement between the power company and the recipient. The special attention was made to a change in standards of reliability.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.