Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the study is to show that war games and simulations used in the Armed Forces to improve military personnel bear the hallmarks of edutainment. Design/methodology/approach: The study is of a theoretical and empirical nature. The theoretical methods used, such as: analysis, synthesis, inference, analogy and abstraction based on literature and other available media specialist sources on the discussed topic. The use of empirical methods was in the form of observations and methods of collecting judgments and opinions with the informal interview technique with representatives from the Centre for Simulation and Computer War Games (CSiKGW). Findings: This researches were aimed at explaining the essence of the concept of edutainment, the concepts related to it, explanation of determinants determining the development of new forms of improvement off human resources in organisations and in the Armed Forces of the Republic of Poland. It was shown that edutainment is new, interesting form of educatin in so specific hierarchical organisations, such as Armed Forces. Originality/value: Author has obtained expert's opinions on the perception of war games and simulations as an effective form of improvement combining learning with elements of entertainment, i.e. as edutainment. Additional, in the theoretical research showed that edutainment is a successful form of learning and creating knowledge in innovative way.
EN
In Poland an increase in the of number solar thermal collectors is observed in household applications. For economic and ecological profitability the creation of a solar thermal installation design in a proper manner is essential. In order to determine solar installations size, software calculating future solar heat gains is used. SHW software is an examples of such software. The aim of this work was to compare the simulation results with the real results of the solar installation operation. The comparison was performed by an example of a single-family house with flat plate collector installations located in south-east Poland. This installation supports domestic hot water preparation in a house occupied by four people (in two-year period of analyses). The additional heat source in this building is a gas boiler. Solar fraction parameter values were chosen for this comparison. Solar fraction is calculated as a ratio of solar heat gains used in the domestic hot water preparation process to the heat desired for domestic hot water preparation. The real results of Solar Fraction turned out to be higher than the simulation results from May to August (there were many days with Solar Fraction = 1). A difference of 20–50 percentage points was observed (Solar Fraction). Apart from this period no special differences were observed. Additionally analyses of differences between solar heat gains calculated by Get Solar simulation software with real values (for analyzed building) was performed. This simulation analysis was done before process of building installations.
PL
W Polsce obserwuje się wzrost liczby kolektorów słonecznych w zastosowaniach domowych. Dla opłacalności ekonomicznej i ekologicznej ważne jest właściwe zaprojektowanie instalacji solarnej. W celu ustalenia wielkości instalacji słonecznych stosuje się oprogramowanie do obliczania przyszłych zysków ciepła słonecznego. Program SHW jest jednym z przykładów takiego oprogramowania.Celem pracy było porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi wynikami pracy instalacji solarnej. Porównanie przeprowadzono na przykładzie domu jednorodzinnego (z instalacją płaskich kolektorów słonecznych) położonego w południowo-wschodniej Polsce. Instalacja solarna obsługuje przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w domu zamieszkanym przez cztery osoby (w dwuletnim okresie analizy). Dodatkowym źródłem ciepła w tym budynku jest kocioł gazowy. Do porównania wybrano wartości parametru Solar Fraction. Solar Fraction jest obliczany jako stosunek zysków ciepła słonecznego wykorzystywanych w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej do ciepła pożądanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rzeczywiste wyniki frakcji słonecznej (w skali miesięcznej) okazały się wyższe od wyników symulacji w okresie od maja do sierpnia (było wiele dni z Solar Fraction = 1). Maksymalna różnica wyniosła 20–50 punktów procentowych (Solar Fraction). Oprócz tego okresu nie zaobserwowano żadnych szczególnych różnic. Dodatkowo przeprowadzono analizę osiągniętych różnic między zyskami ciepła słonecznego obliczonymi przez oprogramowanie symulacyjne Get Solar a wartościami rzeczywistymi (dla analizowanego budynku). Symulacja ta została wykonana przed procesem budowy instalacji.
PL
Celem pracy było wyznaczenie wpływu tolerancji wykonania rezonatorów struktury przyspieszającej na ich podstawowy parametr mikrofalowy jakim jest ich własna częstotliwość rezonansowa. Symulacje i obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem nst. narzędzi: – programu Poisson Superfish (The Los Alamos Accelerator Code Group), – pakietu Microwave Studio i jego modułu Eigenmode (CST 2010), – programu QuickWave (QWED).
EN
The aim of the work was to determine the effect of manufacturing tolerances of the accelerating structure cavities on their basic microwave parameter, which is their own resonance frequency. Simulations and calculations were carried out using: – Poisson Superfish (The Los Alamos Accelerator Code Group), – Microwave Studio package and its Eigenmode module (CST 2010), – QuickWave (QWED).
EN
The aim of the work was the experimental and theoretical evaluation of the influence of the most important parameters determining the holding torque of a thin-walled bearing shell inside a housing bore of a connecting rod. The main investigated parameters were defined by authors experience in this field. In the first stage of research, a special test stand was designed in order to allow measuring the real values of the friction torque for different variants of bearing shell geometries and assembly conditions, additionally analysing the influence of the locking lip. Subsequently, theoretical computer-assisted FEM simulations were performed.
PL
Celem pracy było doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie wpływu najważniejszych parametrów wpływających na wartość momentu utwierdzenia cienkościennej panewki w gnieździe korbowodowym. W pierwszym etapie pracy zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, na którym pomierzono rzeczywiste wartości momentów utwierdzenia dla różnych wariantów wykonania i montażu panewek w gnieździe, analizując również wpływ zaczepu. Następnie przeprowadzono badania teoretyczne z wykorzystaniem symulacji komputerowej MES.
5
Content available remote E-car’s door beam optimization
PL
Bezpieczeństwo bierne pojazdów jest jednym z ważniejszych problemów konstrukcyjnych. Rozwiązuje się go poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów, głównie stali o bardzo wysokiej wytrzymałości i odpowiednie ukształtowanie elementów konstrukcyjnych. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki optymalizacji belki drzwi kabiny pojazdu N-Truck, projektowanego w ramach programu INNOMOTO, projekt nr: POIR.01.02.00-00-0194/16. Jako kryterium przyjęto graniczne wartości dopuszczalnych odkształceń elementów usztywniających oraz wartości naprężeń.
6
Content available remote Projekt i badania symulacyjne egzoszkieletu kończyny górnej
PL
Prezentowana praca dotyczy wstępnego projektu egzoszkieletu kończyny górnej w wybranym systemie CAD/CAE oraz opracowania modelu obliczeniowego analizowanego zagadnienia. Rozważany model egzoszkieletu kończyny górnej poddany został badaniom pozwalającym określić własności wytrzymałościowe (lokalizację maksymalnych naprężeń oraz odkształceń dla modelu znajdującego się w spoczynku), co z kolei umożliwiło przeprowadzenie modyfikacji konstrukcji w celu poprawy jego własności wytrzymałościowych oraz ograniczenia masy. W kolejnym etapie badań przeanalizowano model egzoszkieletu kończyny górnej w trakcie działania na niego wymuszeń zmiennych w czasie, odpowiadających ruchowi wspomagającemu przemieszczanie się kończyny górnej współdziałającej z egzoszkieletem.
EN
Presented paper concerns implementation in selected CAD/CAE environment the preliminary project of the upper-limb exoskeleton. Also the paper contains the development of a computational model for the considered problem. Designed model of upper-limb exoskeleton has been used to conduct the structural simulations (which allowed to determine the location of maximum stress and strain in stillness). The obtained results allowed to modification of the exoskeleton structure in order to improve the strength properties and weight reduction. The next part of the studies the analyze of the model of upper-limb exoskeleton during the exemplary duty cycle were conduct. The sample duty cycle corresponded to the movement supporting the upper-limb interacting with designed exoskeleton.
EN
Choosing the right production structure (configuration) is one of the most important steps in the process of designing a reconfigurable manufacturing system (RMS). Whether or not a production process to be executed is capable of achieving the assumed performance parameters depends, among others, on the reliability of the machines and technological devices that make up the system under design. Because the individual components of a manufacturing system have different levels of reliability, the reliability of the system as a whole depends to a large extent on the way in which they are configured. This article discusses the process of selecting the structure of a manufacturing system with changing machine reliability, which allows to accommodate these changes to maintain the stability of the production process. The focus of the study was a manufacturing system under design dedicated to the machining of body parts. The experiments were carried out using analytical methods and computer simulation methods. Simulations were performed using Enterprise Dynamics software.
PL
Wybór odpowiedniej struktury produkcyjnej (konfiguracji) stanowi jeden z ważniejszych kroków w procesie projektowania rekonfigurowalnego systemu produkcyjnego (RMS). Możliwość osiągnięcia zakładanych parametrów wydajnościowych planowanego do realizacji procesu produkcyjnego jest uzależniona m.in. od stopnia niezawodności maszyn i urządzeń technologicznych wchodzących w skład projektowanego systemu. Zróżnicowany poziom niezawodności poszczególnych elementów systemu produkcyjnego powoduje, iż niezawodność systemu jako całości w dużej mierze zależy od sposobu ich konfiguracji. W niniejszym artykule przedstawiono proces wyboru struktury systemu produkcyjnego pod kątem możliwości zachowania stabilności procesu produkcyjnego wraz ze zmianą stopnia niezawodności maszyn technologicznych wchodzących w skład systemu. Jako obiekt badań przyjęto projektowany system produkcyjny dedykowany do obróbki części klasy korpus. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metod analitycznych oraz metod symulacji komputerowej. Jako narzędzie symulacji wykorzystany został system Enterprise Dynamics.
EN
Reconciliation between two copper ore mines transferred ore from one mine to another for processing in enrichment plants generated the need to regularly study the amount and composition of the ore on the conveyor connecting these two mines. To ensure the objectivity of the study, taking composite samples and their analysis was entrusted to a specialized outside laboratory. However, the managing staff of both mines still have doubts whether sampling results reflect correctly content of transported ore especially when the fed is highly variable. In order to investigate how the relatively low sampling rate affects the accuracy and precision of the measurement, the article investigates the hypothetical situation on the linking conveyor with the ore having extremely differentiated mineralization: 80% of almost barren rock (below 0.7% Cu) and 20% of the richly mineralized shale (around 10% Cu). Such ore occurs in some areas of the mine, from which it is fed onto a connecting conveyor. Through simulation techniques it was examined how the frequency of sampling can influence the distribution of the pooled sample results. It turned out that for 16 randomly selected samples in the following 15 minutes time intervals of a working shift, the spread of results around the simulated value is very large. A satisfactory accuracy level for the estimations of mean Cu content in the transported ore is achieved when the samples are collected at 30-second intervals. Only with sampling frequency close to on-line scanner parameters the probability of obtaining estimations with deviation exceeding 10% drops to the level of 2%. In the case of extremely differentiated ore doubts about confidence in the described measurements are fully confirmed, because with over 50% probability a single measurement could be deviated by 50% up and down from the true value.
PL
Uzgodnienia pomiędzy dwiema kopalniami rud miedzi dotyczące przekazania urobku z jednej kopalni do drugiej spowodowało potrzebę regularnego badania jej ilości i składu na przenośniku łączącym obydwie kopalnie. Aby zapewnić obiektywność badania, pobieranie próbek złożowych i ich analizę powierzono wyspecjalizowanemu laboratorium zewnętrznemu. Jednak personel zarządzający obydwoma kopalniami nadal ma wątpliwości, czy wyniki kontroli wyrywkowej odzwierciedlają stan faktyczny. W celu zbadania, w jaki sposób stosunkowo niewielka częstotliwość pobierania próbek wpływa na dokładność i precyzjępomiaru, przeprowadzono symulacje dla transportowanej przenośnikiem rudy o zróżnicowanej minera-lizacji: 80% prawie jałowej skały (poniżej 0,7% Cu) i 20% bogato mineralizowanego łupku (około 10% Cu). Ruda taka występuje w niektórych obszarach kopalni, z której jest podawana na przenośnik łączący. Dzięki zastosowanym technikom symulacyjnym zbadano, w jaki sposób częstotliwość pobierania próbek może wpływać na rozkład zbiorczych wyników próbek. Okazało się, że dla 16 losowo wybranych próbek w kolejnych 15-minutowych przedziałach czasowych zmiany roboczej, rozrzut wyników wokół symulo-wanej wartości jest bardzo duży. Zadowalający poziom dokładności dla oszacowania średniej zawartości Cu w transportowanej rudzie uzyskuje się, gdy próbki są zbierane w 30-sekundowych odstępach. Tylko przy częstotliwości próbkowania zbliżonej do parametrów skanera on-line prawdopodobieństwo uzy-skania szacunków z odchyleniem przekraczającym 10% spada do poziomu 2%. W przypadku niezwykle zróżnicowanej rudy wątpliwości co do ufności w opisane pomiary są w pełni potwierdzone, ponieważprzy ponad 50% prawdopodobieństwie pojedynczy pomiar może być odchylony o 50% w górę iw dółod wartości rzeczywistej.
PL
Dzięki postępowi w różnych dziedzinach elektrotechniki tradycyjne elektroenergetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne przekształcane są w inteligentne sieci elektroenergetyczne. Integralną częścią sieci o takiej konfiguracji jest medium komunikacyjne, stanowiące warstwę fizyczną sieci komunikacyjnej, umożliwiającej wymianę różnorodnych danych w ramach sieci. Liczne aplikacje zaprojektowane dla sieci inteligentnych, np. umożliwiające zdalne odczyty liczników energii, w większości wymagają niewielkiej szybkości transmisji danych, dla której wystarczające warunki stwarzają techniki komunikacji wąskopasmowej. W artykule omówiono podstawowe założenia inteligentnych sieci energe­tycznych oraz wskazano wybrane standardy komunikacji implementowane w tych sieciach. Nakreślono istotny problem związany z ich użytkowaniem: przesłuchy pomiędzy segmentami sieci. Przedstawiono koncepcję rozwiązania tego problemu i przywołano wstępne wyniki badań symulacyjnych.
EN
With advances in various fields of electrical engineering, traditional power transmission and distribution grids are transformed into intelligent power grids. An integral part of a network with this configuration is the communication medium, which is the physical layer of the communication network, allowing for the exchange of diverse data within the network. Numerous applications designed for intelligent networks, such as enabling remote reads of power meters, mostly require a low data rate, for which sufficient conditions create narrowband communications. The article discusses the basic assumptions of intelligent power grids and indicates selected communication standards implemented in these networks. A significant issue related to their use was identified: crosstalk among network segments. The concept of solving this problem was presented and preliminary results of simulation tests were recalled.
EN
The most important factors conditioning the competitiveness of a warehouse are time and money. A randomly or improperly chosen storage process influences three types of costs: the movement of goods, waiting time, transportation costs. To increase the effectiveness of goods completion, i.e. to decrease processing time and cost, appropriately selected methods of product classification are used. In the article, the authors have done simulations of product classification for an ABC analysis, an ABC analysis together with a COI index, an ABC analysis together with an XYZ analysis, a COI index only, and the method of free product storage places. Simulations were made for two variants taking into account the need and there is no need to shifting products on the completion trolley during the whole completion process.
PL
Najważniejszymi czynnikami warunkującymi konkurencyjność magazynu są czas i pieniądze. Przypadkowo lub źle dobrany proces składowania może powodować 3 rodzaje marnotrawstwa: ruchu, oczekiwania i transportu. Aby zwiększyć skuteczność kompletacji produktów, np. w celu zmniejszenia czasu kompletacji i kosztów, należy odpowiednio dobrać metodę klasyfikacji produktów. W artykule autorzy wykonali symulacje klasyfikacji produktów dla analizy ABC, ABC wraz z Index COI, ABC wraz z analizą XYZ, Index COI oraz metody składowania wolnych miejsc. Symulacje zostały wykonane w dwóch wariantach, biorąc pod uwagę konieczność i brak konieczności przemieszczenia produktów na wózku kompletacyjnym podczas całego procesu kompletacji produktów.
EN
The environment, where people are staying, should provide thermal comfort. It means that the equilibrium of the amount of heat produced in the human body and the amount of heat lost to the environment should be kept. To achieve the suitable conditions of air there the air conditioning, ventilation and heating systems are used. These systems regulate the air parameters and maintain them at the desired level. Designers locate, most commonly, the supply units of air conditioning systems in the ceiling in the central part of the room or near the windows without taking into account the specificity of the premises. However, such an approach may contribute to the lack of thermal comfort. The sensation of air is a very subjective indicator that depends on many variables. The authors of the article made an attempt to analyze the influence of the type of air conditioning system and location of air supply units on the thermal comfort in rooms of different use.
PL
Środowisko, w którym przebywa człowiek powinno zapewniać odczuwanie komfortu. tzn. powinna być zachowana równowaga pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego w ciele człowieka a ilością ciepła traconego do otoczenia. Aby uzyskać taki stan powietrza w pomieszczeniach, stosuje się różne systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Układy te regulują parametry powietrza i utrzymują je na żądanym poziomie. Projektanci lokalizują elementy nawiewne instalacji klimatyzacji najczęściej w suficie w centralnej części pomieszczenia lub przy oknach bez uwzględniania specyfiki pomieszczenia. Jednak takie spojrzenie na instalację może przyczynić się do braku warunków komfortu cieplnego. Postrzeganie stanu powietrza jest bardzo subiektywnym wskaźnikiem zależnym od wielu zmiennych. W artykule podjęto próbę analizy wpływu rodzaju instalacji klimatyzacji oraz rozmieszczenia elementów nawiewnych w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu.
PL
Przedstawiony poniżej tekst opisuje sposób, w jaki modeluje się rozkład pola elektrycznego przy pomocy specjalistycznego oprogramowania jakim jest COMSOL:Multiphysics. Artykuł przedstawia zarówno główne problemy podczas przeprowadzania tych symulacji, jak i rozwiązania, które mogę je w pewien sposób ułatwić.
EN
The text below describes the way in which the distribution of the electric field is modelled using the specialized software COMSOL: Multiphysics. The article presents both the main problems of these simulations and the solutions that can make it easier in some way.
PL
W artykule omówiono zagadnienie obróbki wysokodokładnych systemów wytwórczych. Podczas prac wdrożeniowych elastycznego systemu w autonomicznej produkcji napotkano utrudnienia. Dokładność dotycząca elementów o regularnych kształtach jest na satysfakcjonującym poziomie, jednakże przy obróbce elementów cienkościennych o złożonych kształtach z lekkich stopów metali ważny jest dobór odpowiednich warunków skrawania, takich jak wpływ otoczenia lub energii cieplnej. Kolejnym problemem jest różnica pomiędzy temperaturami maszyny, przedmiotu obrabianego i otoczenia, co powodują spadek dokładności obróbki mimo zastosowania aktywnych systemów kompensacji odkształceń maszyny. Artykuł prezentuje nowatorski sposób poprawy jakości obróbki poprzez zastosowanie w nastawach maszyny parametrów wynikających z obliczeń MES odkształceń termicznych przedmiotu obrabianego.
EN
During the work at the implementation of flexible machining system for autonomous production some challenging difficulties were found. For workpieces of a regular shape, the achieved machining accuracy is satisfactory but for workpieces of a complex shape and thin walls form light alloys machining it is still difficult to find proper environmental conditions without separating the machine form among others outer temperature impact. Another problem is the difference between machine, workpiece and ambient temperature so that the machining accuracy is decreasing even if machine tool’s active systems compensate the machine’s thermal deformations. An approach to improve the machining accuracy with high accuracy machining systems by using special adjustment procedures and additional workpiece’s distortion compensations based on FEM simulations are presented in the paper.
PL
Analizowano wpływ zmiany parametrów technologicznych – posuwu oraz prędkości skrawania – na wybrane parametry chropowatości 2D po toczeniu. Wykorzystano stop aluminium EN-AW 7075 (AlZn5.5MgCu). Wykazano istotny wpływ posuwu oraz brak wpływu prędkości skrawania na parametry chropowatości powierzchni. W celu przedstawienia możliwości predykcji parametrów chropowatości tego procesu wykonano symulację jednego z nich (Rz) z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
EN
The purpose of this investigation was to determine whether and to what extent the technological parameters of turning (feed, cutting speed) affect selected surface roughness parameters of aluminum alloy EN-AW 7075 (AlZn5.5MgCu). The principal findings indicate a significant impact of feed and show on the surface roughness and simultaneously show that cutting speed has no effect on the value of surface roughness parameters under investigation. An artificial neural network was employed to evaluate the prediction of surface roughness parameter Rz in turning.
15
Content available remote Simulation of the flattening of high frequency induction welded tubes
EN
The process of destructive and non-destructive testing of the manufacture of high frequency induction welded steel tubes has always give better results at the Labiod-tèbessa Algeria tube construction plant such as tensile testing, folding, flaring and also the flattening tests whose limits of use were given by the experimental methods which have known deficiencies in measures in particular of the parameter of the height H which is given by the equation and that this difficulty is noted between the calculated and measured height levels. For these reasons it is necessary to find a numerical model of simulation which obviously replaces the experimental process to give reliable results with cheaper conditions in terms of cost and time which has been respected which allowed us to collect data. results and compare the different heights calculated and measure and often confirm the experimental tests.
PL
Przedstawiono przykładowe zastosowanie tego typu oprogramowania do analizy rozkładu grubości końcowej ścianki opakowania PE-HD oraz jego masy. Oceniano także wpływ techniki optymalizującej typu SFRD na rozpatrywane cechy. Badania numeryczne zrealizowane w przyjętych założeniach pozwoliły na uzyskanie wytworu o cechach wedle przyjętych kryteriów: minimalnej grubości ścianki i masy. Wskazanym narzędziem do zastosowania podczas projektowania i wytwarzania wytworów wytłaczanych z rozdmuchiwaniem jest oprogramowanie ANSYS-Polyflow.
EN
An exemplary application of this type of software for finał PE-HD packing thickness distribution and for analysis of its mass is presented in the paper. The influence of SFRD-type optimization techniąue on features studied was also assessed. Numerical studies carried out for assumed assumptions allowed to obtain a product with useful features, according to the adopted criteria: minimum mass and wali thickness greater than 0.0001 m. The ANSYSPolyflow software is the recommended tool to be used in design and manufacture of extrusion blow molded products.
PL
Przedstawiono przykładowe zastosowanie oprogramowania do projektowania i wytwarzania wytworów oraz narzędzi wtryskowych Cadmould do analizy wypełnienia gniazda formy i skurczu przetwórczego na przykładzie wypraski technicznej. Warunki symulacji numerycznej odniesiono do rzeczywistych warunków wytwarzania wyprasek.
EN
Application of Cadmould software as a tool used in the design and manufacture of injection molding parts and tooling, in the analysis of mold cavity filling and assessment of parts shrinkage on the example of technical moulded piece is presented in the paper. The conditions of numerical simulation were referred to real conditions of manufacturing moulded parts.
PL
W pracy zbadano transport masy w przepływie segmentowym generowanym w mikroreaktorze typu T. Przebieg reakcji śledzono dzięki zmianie barwy błękitu bromotymolowego podczas neutralizacji wodnego roztworu NaOH za pomocą CH3COOH. Na podstawie analizy zdjęć zaobserwowano niejednolitość w rozkładzie stężeń oraz obecność stref o słabym mieszaniu. Ich obecność potwierdzono za pomocą CFD. Wykazano również zależność między szybkością reakcji a wartością dyssypacji energii.
EN
The work involved the mass transfer in the segmented flow generated in a T-type microreactor. The reaction course was monitored by changing a color of bromothymol blue while neutralizing NaOH with CH3COOH. The heterogeneity in distribution of concentrations and the presence of poor mixing zones were observed during the analysis of photos. The presence of these zones was confirmed usinf CFD techniques. The relationship between the reaction rate and a value of energy dissipation was also shown.
PL
Dążenie do zmniejszenia energochłonności budynków często wiąże się z ich kompleksową termomodernizacją, obejmującą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Pozytywnym efektem modernizacji jest zmniejszenie strat ciepła i kosztów ogrzewania, jednak negatywnym skutkiem bywa, towarzyszący zmniejszeniu krotności wymiany (ACH), wzrost stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach. Jest to szczególnie dobrze widoczne w budynkach edukacyjnych, które charakteryzują się duża gęstością osób przebywających jednocześnie w salach przez 45, czy nawet 90 minut. Celem prowadzonych badań było wyznaczenie rzeczywistego profilu CO2 w powietrzu wewnętrznym w czasie zajęć w wybranej sali wykładowej oraz wykonanie symulacji zmienności stężenie dwutlenku węgla przy różnej liczbie użytkowników i krotności wymiany powietrza. Badania obejmowały pomiary stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu oraz symulację profilu CO2, przy pełnym obłożeniu pomieszczania i różnych wartościach ACH. Zaprezentowana w artykule aplikacja do symulacji stężenia dwutlenku węgla pozawala na łatwe określenie prognozowanego stężenia, CO2 w pomieszczeniach i może być stosowana na przykład podczas analizy możliwych do realizacji wariantów modernizacji systemu wentylacji, czy też projektowaniu nowych obiektów.
EN
A perpetual quest for the reduction of energy consumption in buildings often results in their comprehensive retrofitting, including the replacement of the window and door joinery. A positive effect of modernization is the decrease of heat losses and heating costs, however, the negative result is the increase in the concentration of carbon dioxide in rooms. It is especially well-seen in educational buildings, which have a high density of people per area in rooms used continuously 45 or even 90 minutes. The aim of this research was to measure a real profile of CO2 in indoor air of a selected lecture hall and conduct simulations allowing to determine carbon dioxide concentration in case of another number of students and different value of air change rates. The study included measurements of carbon dioxide concentration in the room and a simulation of the CO2 profile, with full room occupancy for various ACH values. The application for simulations of carbon dioxide concentration presented in the paper allows for easy determination of the forecasted CO2 level in rooms and can be used, for example, during analysis of possible to apply variants of the modernization of the ventilation system or in a design process of new facilities.
20
PL
W artykule przedstawiono przykładowe zagadnienia i modele sterowane cyfrowo z wykorzystaniem układów programowalnych i języka VHDL. Zagadnienia te są omawiane na zajęciach laboratoryjnych z techniki cyfrowej na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni dla kierunku elektrotechnika.
EN
The article presents some examples of laboratory exercises of programmable logic devices and VHDL language which are used in teaching digital technique on Electrical Engineering Faculty in Gdynia Maritime University.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.