Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrokanały
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Experimental studies of pool boiling heat transfer on open microchannels of variable and constant depth were conducted. Microchannels of variable depth from 0.05 to 2.8 mm and a width from 0.2 and 0.5 mm were uniformly spaced on base surfaces with a pitch of 0.4 and 1.0 mm. Reference surfaces with microchannels with a constant depth were 0.2 or 0.4 mm wide and 0.2 or 0.5 mm deep. The experiment was conducted for three liquids, i.e. water, ethanol, and Novec-649, at atmospheric pressure. A comparison of heat transfer coefficients (HTCs) for surfaces with microchannels of constant and variable depths was made. The highest values of the heat transfer coefficient for boiling water were obtained for microchannels with a constant depth at heat flux above 350 kW/m2 . At the boiling of ethanol, the highest HTCs were achieved at a heat flux above 150 kW/m2 for narrow microchannels with variable depths. A high speed camera and photo camera were used to record images of the entire sample surface. Visualization investigations were aimed at identifying nucleation sites and determining the bubble growth cycle.
PL
Przeprowadzono eksperymentalne badania wymiany ciepła przy wrzeniu w mikrokanałach o zmiennej i stałej głębokości. Mikrokanały o zmiennej głębokości od 0,05 do 2,8 mm i szerokości 0,2 i 0,5 mm były równomiernie rozmieszczone na powierzchni podstawy z podziałką 0,4 i 1 mm. Powierzchnie referencyjne wykonano w postaci mikrokanałów o stałej głębokości 0,2 lub 0,5 mm oraz szerokości 0,2 lub 0,4 mm. Eksperyment był prowadzony dla następujących czynników wrzących: wody, etanolu i Novec-649, będących pod ciśnieniem atmosferycznym. Najwyższe wartości współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia wody uzyskano dla mikrokanałów o stałej głębokości przy gęstości strumienia ciepła powyżej 350 kW/m2 , natomiast przy wrzeniu etanolu najwyższe wartości współczynnika przejmowania osiągnięto przy zastosowaniu wąskich mikrokanałów o zmiennej głębokości, dla gęstości strumienia ciepła powyżej 150 kW/m2 . Do zarejestrowania obrazów na całej powierzchni próbki użyto kamery o wysokiej prędkości i aparatu cyfrowego. Badania wizualizacyjne miały na celu zarejestrowanie obrazów miejsc tworzenia, wzrostu i oderwania się pęcherzyków.
EN
This paper presents a computational study on hydrodynamic and heat transfer characteristics of the laminar flow inside a rectangular 2D microchannel of height H, which includes a slim micro obstacle of height h and width w placed on the lower wall of the channel. The Reynolds number varies between 20 and 200. Three different values of height h and two different shapes of the slim obstacles: triangular and rectangular one, are considered. Thus, a total of 24 geometrical configurations of fluid flow are analyzed. Fluid flow equations are solved using the commercial CFD package of ADINA R&D, Inc. 9.1. Detailed analysis of the fluid velocity field and streamlines is carried out to investigate the flows in recirculation zone behind the obstacle. Results obtained show that the rectangular obstacle caused larger vortex formation in fluid flow. For flows with larger value of the (h/H) ratio, an increase in the value of loss coefficient factors is observed. Meanwhile, the increased Reynolds number causes the vortex zone behind the rectangular obstacle to be larger than behind the triangular one.
PL
Na podstawie aktualnego przeglądu literaturowego przedstawiono wyniki analizy metod obliczania oporów przepływu w mini- i mikrokanałach. Zwrócono uwagę na problem właściwego doboru korelacji obliczeniowych, ponieważ metody odpowiednie dla konwencjonalnych kanałów nie mogą być wprost zastosowane w przypadku mini- i mikrokanałów. Wskazano procedury obliczania oporów przepływu.
EN
Analysis results of methods used for the calculation of frictional pressure drop in mini- and microchannels based on the current state-of-the-art are presented in the paper. A selection of appropriate calculation correlations appears in case of mini- or microchannels. This difficulty stems from the fact that calculation methods developed for conventional channels cannot be directly applied to channels with a smaller internal diameter. The procedures for the calculation of frictional pressure drop are indicated.
PL
W artykule scharakteryzowano obserwowane struktury dwufazowe przepływu czynnika chłodniczego w mikrokanałach. Dokonano zestawienia stosowanych metod szacowania spadków ciśnienia dla tych przepływów i wykonano obliczenia. Otrzymane wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi i podkreślono znaczenie i wpływ spadków ciśnienia w przemianach fazowych w mikrokanałach na efektywność urządzenia chłodniczego.
EN
The paper presents the observed structures of the two-phase flow of refrigerants in microchannels. The study summarizes methods used to estimate the pressure drop of the computed two-phase flows of cooling agents. The obtained results are compared with experimental data. It is seen that the importance of pressure drop in gas-liquid flows in microchannels has a significant influence in the efficiency of hest transport in modern heat exchangers.
6
Content available remote Struktury przepływu mieszanin dwufazowych ciecz - ciecz w mikrokanałach
PL
Celem pracy było określenie warunków tworzenia się struktur przepływu mieszanin ciecz - ciecz w różnej geometrii mikrokanałów. Do badań użytomediów doświadczalnych o różnych właściwościach fizykochemicznych. Zbadano warunki tworzenia się struktur emulsji w mikrokanałach wykonanych z plexi oraz z szklanych kapilar o wymiarach l mm i 0,5 mm. Opracowane w literaturze mapy przepływu mieszanin dwufazowych ciecz - ciecz są nieodpowiednie dla przepływów ciecz — ciecz w mikrokanałach.
EN
Experimental results concerning condition of two-phase flow of liquid liquid mixtures in minichannels are presented. Conditions of the formation of different two-phase flow structures in minichannels of 1 and 0.5 mm in diameter were experimentally determined. Two-phase flow maps published in literature appeared to be unsuitable for two-phase flow in mini-channels.
PL
W artykule określono warunki tworzenia mikrokropli w mikroreaktorach przepływowych oraz opisano możliwości ich aplikacji do procesów hydrometalurgicznych. Do badań wykorzystano zestaw FRX200, firmy Syrris z mikroreaktorem szklanym o pojemności 250 mikro/l. Mikrokrople tworzone były poprzez kolizję dwóch niemieszających się cieczy, tj. n-heptanu oraz wody demineralizowanej z dodatkiem pigmentu. Otrzymane krople charakteryzowały się wysoką powtarzalnością rozmiaru i kształtu. Na podstawie eksperymentów wykazano, iż wielkość otrzymanych kropli jest zależna między innymi od geometrii mikroreaktora, jak również od parametrów przepływu. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż tego typu mikroreaktory mogą znaleźć zastosowanie w procesach syntezy nanocząstek metali.
EN
The aim of these studies was to determine droplets formation in microflow reactor, by collision of two immiscible chemical reagents, and showing how these microdroplets themself can be used as single microreactors for hydrometallurgical processes. The flow reactor system FRX200 developed by Syrris Ltd. with glass microreactor (volume 250 micro/l) was used. N-heptane and deionised water with the pigment were used as starting chemicals. Pigment was used to help of microdroplets detection. It was found, that size of the microdroplets correlates with the size of the channel and flow rate of the reagents. Obtained droplets where characterized by good monodispersion of size and high reproducibility. As a result of collision of n-heptane with water, with total flow rate 20 micro/l/min, each microdroplet had estimated dimension 250 × 250 × 393 mim. In the case when total flow rate of n-heptane was set up to 30 micro/l/min and 40 micro/l/min for water, microdroplets were obtained as a sequence of small and big droplets, of estimated size 250 × 250 × 211 micro/m and 250 × 250 × 690 mim, respectively.
8
Content available remote Modelowanie numeryczne ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów. Modelowanymi wielkościami były profile prędkości oraz geometria ogniskowanej strugi. Dostępne dane doświadczalne potwierdzają uzyskane wyniki symulacji.
EN
Results of numerical simulations of hydrodynamic focusing of liquid streams in microchannels are presented in the paper. Velocity profiles and geometry of focusing streams were taken as modelling parameters. Available experimental data confirmed the results of CFD simulations.
PL
Artykuł obejmuje przekrój zagadnień związanych z mikroprzepływowymi amperometrycznymi immunoczujnikami. Wymienione zostały przykładowe technologie i materiały konstrukcyjne używane do budowy mikroprzepływowych modułów i elektrod oraz immunoenzymatyczne metody analityczne stosowane w immunoczujnikach, takie jak ELISA i ELISPOT. Zostały również przedstawione zagadnienia związane z przepływem w systemach mikroprzepływowych. Opisano technologię matryc z SU-8, struktur mikroprzepływowych wykonanych z PDMS-u oraz laminowanych elektrod Au/Ti na podłożu polimerowym. Uzyskano szczelne mikroprzepływowe układy ze złotymi elektrodami na podłożu z PDMS. Dzięki zastosowaniu trawienia jonowego podłoża przed napyleniem warstw metali oraz zastosowaniu pośredniej warstwy tytanowej, elektrody wykazują dobrą adhezję do podłoża. Dodatkowo została zastosowana warstwa PDMS-u, chroniąca ścieżki metalizacji przed pękaniem, w której plazmowo wytworzono okienka kontaktów elektrycznych i elektrod aktywnych elektrochemicznie. Elektrody charakteryzowały się małą rezystancją elektryczną, choć nie uzyskano zadawalającej powtarzalności ich wykonania. Struktury mikroprzepływowe wraz z elektrodami mogą być zastosowane w amperometrycznym immunoczujniku do pomiaru różnych antygenów, w zależności od użytych immunoreagentów m.in. do pomiaru stężenia fibrynogenu we krwi, w celu określenia ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu oraz chorób układu krążenia.
EN
This paper describes some problems related with microfluidic amperometric immunosensors. It contains brief review of technology and constructive materials for microfluidic systems and electrodes. In addition, immunoenzymatic analytical methods like: ELISA and ELISPOT as well as some flow phenomena in microfluidic environment are presented. Polymeric SU-8 masters, PDMS-based microfluidic structures and laminated Au/Ti electrodes on polymeric substrates were fabricated. The microfluidic structures were successfully bonded after oxygen plasma surface activation. Thanks to applying reactive ion etching prior Au sputtering and Ti adhesive layer deposition, the Au/Ti electrodes exhibited a very good adhesion. After patterning, the electrodes were protected by a thin PDMS layer. Openings for electrodes and electrical contact pads were etched by (SF₆ + O₂) plasma. The electrodes had a good electrical conductivity but rather poor reproducibility. The microfluidic structures can be applied in amperometric immunosensor to measure concentration of different antigens e.g. concentration of fibrinogen in blood for evaluation of brain stroke and cardiovascular diseases risk.
PL
Omówiono wyniki analizy numerycznej mikrokanałowych struktur chłodzących przeznaczonych do integracji z układami VLSI. Przebadano i pokazano wpływ trzech podstawowych parametrów geometrycznych mikrostruktur chłodzących, zawierających kanały o przekroju prostokątnym, na całkowitą ilość ciepła odprowadzaną z pastylki półprzewodnikowej. Wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych mogą zostać wykorzystane w procesie optymalizacji pod kątem otrzymania jak najwydajniejszych struktur chłodzących z uwzględnieniem założonej technologii wykonania oraz parametrów eksploatacyjnych.
EN
The paper presents results of numerical analysis of a microchannel cooling structure integrated with VLSI circuit. The influence of three geometrical parameters of microstructure on total heat overtaken from the semiconductor device is shown and explained. The results may be used for optimisation process with the main goal to design the most efficient structure with respect to given technological and operational parameters. The simulations and calculations were supported by ANSYS software.
PL
Artykuł poświęcony jest metodom obliczania współczynnika przejmowania ciepła, czyli podstawowego parametru wykorzystywanego do oceny efektywności systemów chłodzących układów elektronicznych. Zawiera przegląd podejść standardowych prezentowanych w literaturze oraz implementowanych w komercyjnych programach symulacyjnych dotyczących zagadnień przepływu ciepła i masy (np.: ANSYS), jak również wprowadza nową metodę obliczania współczynnika alfa opracowaną przez autorów. Praca zawiera porównanie wyników otrzymanych przy pomocy wszystkich przedstawionych podejść mikro- i makroskali.
EN
The paper presents detailed analysis of methods of heat transfer coefficient calculations. The authors compare the difference in definition and application in case of two distinct standard approaches that are widely used in nowadays science, and a new micro- approach. The numerical results obtained with the aid of these methods are introduced and compared. In consequence, there is drawn a conclusion that existing standard methods are not suitable for analysis of heat transfer in microchannels. They give only a global picture of the whole process and they do not have a local character. On the other hand, the new micro-approach appears not to have these drawbacks. The authors explain, why new method for estimation of micro alpha coefficient is so good for analysis of water-cooling in flat channels of small dimensions. The theoretical discussion is supported by simulations and calculations that were led with the aid of ANSYS software.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.