Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural funds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Project management and funding in the Euroregions
EN
The aim of this article is to evaluate the structure of financing as well as the project management of two selected Euroregions - Nisa and Šumava. The case studies of Euroregion Nisa and Euroregion Šumava were chosen because of their focus on triangular cooperation, which allows for more complex development of cross-border links than in the case of bilateral Euroregions. Within both Euroregions, cooperation between the border regions of the original and new EU Member States can be seen. Euroregion Nisa is located in the Czech-German-Polish border area, Euroregion Šumava nearby the Czech-German-Austrian borders. Both regions that are examined have a long tradition as they exist there more than two decades. The methodological approach is based on the quantitative analysis of budgets and realized projects. As the main database in the analytical part were used financial statements and statistics on projects from the sources of Euroregion Nisa and Euroregion Šumava were used. The examined case studies of Euroregions Nisa and Šumava give evidence of a traditional financing structure with a predominance of the contributions from EU funds and their members. However, both the income structure and the level of revenues are rather significantly different. Euroregion Nisa is among the regions with the largest population and the highest budget. Within the comparatively profile of the Czech parts of the Euroregions, also the per capita incomes are above average.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena struktury finansowania oraz zarządzania projektami dwóch wybranych euroregionów - Nysa i Sumava. Studia przypadków Euroregionów Nysa i Sumava zostały wybrane ze względu na charakteryzujących na współpracy trójstronnej, co pozwala na zwiekszenie powiązań transgranicznych, niż w przypadku dwustronnych Euroregionów. Euroregion Nysa znajduje się na pograniczu czesko-niemiecko-polskim, Euroregion Sumava przy granicy czesko-niemiecko-austriackiej. Oba badane regiony, mają długą tradycję współpracy, ponieważ trwa ona od ponad dwudziestu lat. Podejście metodologiczne opiera się na analizie ilościowej budżetów i zrealizowanych projektów. Jako główną bazę danych, w części analitycznej, wykorzystano sprawozdania finansowe i statystyki dotyczące Euroregionu Nysa i Euroregionu Sumava. Analizowane studia przypadków obu Euroregionów świadczą o tradycyjnym finansowaniu z przewagą funduszy UE i ich państw członkowskich. Euroregion Nysa należy do regionów o największej liczbie ludności i najwyższym budżecie.
EN
The article presents the findings of the research on the development of evaluation practice and evaluation capacity in Polish administration (mainly regional and local). The main research question is whether the realization of the Structural Funds’ interventions may contribute to the development of durable and mature evaluation culture in Polish public sector.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących rozwoju praktyki i zdolności ewaluacyjnych w administracji (regionalnej i lokalnej) w Polsce. Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie badawcze: czy realizacja interwencji funduszy strukturalnych przyczynić się może do rozwoju trwałej kultury ewaluacyjnej w polskim sektorze publicznym?
3
Content available remote Dofinansowanie prowadzenia badań nad nowymi materiałami TECHMATSTRATEG
PL
W celu zachęcenia zespołów badawczych do prowadzenia badań w zakresie technologii materiałowych podnoszących konkurencyjność gospodarki opracowane zostały specjalne programy strategiczne. Jednym z nich jest TECHMATSTRATEG. To program, gdzie koszty jednostek naukowych mogą być pokryte w 100% dotacją. Rozpoczął się właśnie pierwszy nabór wniosków. Może to być ciekawe źródło finansowania badań prowadzonych w przedsiębiorstwach. Warunki są inne od programów unijnych.
PL
Podregion ełcki położony jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i swoim zasięgiem obejmuje 6 powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, pisk i węgorzewski. Baza agroturystyczna w podregionie ełckim w 2013 roku liczyła 265 gospodarstw, które dysponowały 1135 pokojami gościnnymi, w których było 3190 miejsc noclegowych. Najwięcej gospodarstw było zlokalizowanych w powiecie giżyckim i piskim, łącznie 159, co stanowiło 60% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa posiadające wyłącznie pokoje z łazienką stanowiły 57%. Usługi żywieniowe świadczone były w 124 gospodarstwach (47%). Rowery, znajdowały się w 170 gospodarstwach (64%). Prawie jedna trzecia usługodawców posiadała także sprzęt wodny (31% gospodarstw), a jedna czwarta konie do rekreacji. Badminton oraz stół do tenisa posiadało ponad 50 gospodarstw, jednakże w pole golfowe i kort tenisowy były wyposażone tylko pojedyncze gospodarstwa. Miejsce na ognisk/grill oraz salon kominkowy znajdowały się w prawie we wszystkich gospodarstwach, a placem zabaw dla dzieci dysponowało 70% usługodawców. Nauka jazdy konnej, była możliwa w 4 gospodarstwach. Natomiast nauka żeglowania i nordic walking świadczyły tylko pojedyncze gospodarstwa. Środki unijne w ramach PROW 2007-2013, przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z agroturystyk, a zostały wykorzystane w 27 gospodarstwach (10,2%). Były to głównie gospodarstwa położone w powiecie giżyckim i ełckim. Koszt kwalifikowany projektu wynosił średnio dla gospodarstwa 197831 zł (78% całkowitego kosztu projektu), a średnia kwota przyznana ze środków unijnych na jego realizację wynosiła 81365 zł (41% kosztów kwalifikowanych).
EN
The Ełk subregion is located in the eastern part of the Warmia and Mazury province and includes six counties: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, pisk and węgorzewski. The agrotouristic base in this subregion in 2013 consists of 265 farms with the total number of 3190 beds within 1135 rooms. Majority of these farms were located in the giżycki and piski county - together 159 farms - what gives 60% of total farms number. The farms with only rooms combined with bathrooms accounted for 57%. The food services were provided in 124 farms (47%). Bikes were in the 170 farms (64%).Close to one-third of agrotouristic providers had also water sports equipment (31% of all farms), and one fourth horses for recreation purposes. Basketball, badminton and table tennis had more than 50 farms, however, the golf course and tennis court have only a few farms. The selected place for fire / grill and fireplace room were in almost all farms, and a children's playground were found in 70% of the agrotouristic service providers. Horse riding lesions were possible only in 4 farms. While the course of sailing and nordic walking was possible only in several farms. The EU subventions, within PROW 2007-2013 program, dedicated to the agrotouristic projects were implemented in 27 farms (10,2%). This applied mainly to the farms in the giżyckim i ełckim. The qualified project cost for the farm on average amounted to 197831 zł (78% of the total project cost) and the average amount awarded by the EU for its implementation amounted to 81365 zł (41% of the qualified costs).
EN
The aim of this article is to assess critically institutional and policy arrangements for evaluation within Lithuanian public administration in order to manage the support of the European Structural Funds and the use of evaluation requirements of EU structural funds as a limited cased study. What has been changed in the administrative arrangements of EU Structural funds support during the two programming periods 2004-2006 and 2007-2013? A key research question is to assess administrative arrangements for evaluation within Lithuanian public administration in order to manage the support of the European Structural Funds and use of evaluation requirements of the EU structural funds as a limited case study to map how these arrangements are or are not developed, and isolating the key explanatory factors. Methodologically, we used semi-structured qualitative interviews and quantitative online surveys of officials, academics and evaluators. The research results show that isomorphism and donor-oriented evaluation dominates in the evaluation system of the EU Structural and Cohesion funds. Lithuania transfers the elements necessary for support evaluation to the public administration systems. From the intervention approach, supporting many programmes and projects, there is a change to the approach based on long-term planning, programming and consulting with the stakeholders. The current paper covers three significant topics (a) the evaluation of the EU Structural support to Lithuania; (b) the institutional and policy arrangements for evaluation within Lithuanian national government; (c) evaluation capacity for public policy evaluation within Lithuania. The research itself contributes to the spread of evaluation theory and practice in the new EU member states. State officials will be able to learn and compare the implementation of evaluation in other member states, what aims were reached, what the scope and significance of evaluation is dependent on evaluation coordination and system centralization-decentralization and what the influence of cultural aspects on evaluation implementation is. The evaluation community could learn about the differences of evaluation systems, possibilities and restrictions, the applied evaluation methods and means of evaluation quality management in order to work in a certain market.
PL
W artykule opisano zadanie polegające na stworzeniu koncepcji bazy danych przestrzennych zawierającej dane opisowe dotyczące projektów unijnych, przypisane do jednostek podziału administracyjnego Polski. Utworzona baza danych przestrzennych ma umożliwić prowadzenie analiz przestrzennych do oceny wykorzystania środków unijnych w Polsce. Dzięki zastosowaniu optymalnego modelu danych możliwa jest ocena realizacji założeń Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 w kontekście przestrzennym. W koncepcji struktury bazodanowej przeanalizowano i zharmonizowano dane źródłowe, w tym PRG, BDO, TERYT, Bank Danych Lokalnych, Bazę Danych Kodów Pocztowych oraz bank danych o projektach unijnych z SIMIK. Ostatecznie zaprojektowaną bazę danych przetestowano pod względem funkcjonalnym i wykorzystano do dalszych analiz przestrzennych.
EN
The paper describes the concept and implementation of spatial database containing descriptive data on EU projects assigned to the administrative division units. Established spatial database is intended to enable spatial analyzes for evaluation of the use of EU funds in Poland. By applying optimal structure of the data model, it is possible to evaluate realization of the objectives of National Strategic Reference Framework 2007-2013 in the spatial context. Within the concept of database structures, spatial and non-spatial data sources were analyzed and harmonized. Finally, the designed database was realized and its operation was tested.
PL
W artykule przedstawiono realizację wyszczególnionych zadań projektu „Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”, związanego z zakupem i wdrożeniem stanowiska do wirtualnego prototypowania w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Opisano przebieg wykonanych prac oraz osiągnięte cele i wskaźniki. Projekt realizowany był w latach 2012-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 1.3 RPO WSL, zgodnie z umową nr UDA-RPSL.01.03.00-00-020/11-00.
EN
Realization of tasks specified in the project entitled “Extension of laboratories of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice to carry out the tests to increase safe use of products”, including purchase and implementation of the stand for virtual prototyping in KOMAG’s Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics, is presented. Realization of each project task and achieved results are described. The project was realized in 2012-2013 within the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for 2007-2013, within task 1.3 RPO WSL [UDA-RPSL.01.03.00-00-020/11-00]
PL
W artykule przedstawiono wyniki realizacji wyszczególnionych zadań projektu pt. „Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”, realizowanego w ramach projektu 1.3 „Transfer technologii i innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaprezentowano stanowiska badawcze i ich elementy umożliwiające prowadzenie badań na rzecz zachowania bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego.
EN
Results of specified tasks of the project entitled “Extension of laboratories of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice to carry out the tests aiming at increasing the safe use of products”, realized within the project 1.3 entitled “Transfer of technology and innovation” of the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for 2007-2013, co-financed by the European Fund for Regional Development, are given. Test stands and their components, which enable carrying out the tests for work safety in hard coal mining industry, are presented.
PL
W artykule przedstawiono wdrożony w 2013 r. w trzech akredytowanych laboratoriach ITG KOMAG elektroniczny system zarządzania oparty o otwartą bazę danych. W świetle wymagań sformułowanych przez laboratoria przedstawiono opis systemu, zasady jego funkcjonowania oraz korzyści uzyskane po jego wdrożeniu do stosowania.
EN
Electronic system for management of testing laboratories at the KOMAG Institute of Mining Technology based on open data base in SQL standard, which was implemented in 2013, is presented. The system, principles of its operation and benefits obtained after commercialization of the system are presented in the light of requirements formulated by the laboratories.
EN
Numerous academic publications are currently concentrating on the role that structural funds play in financing small- and medium-sized enterprises, as well as the level of possibilities and the benefits that such enterprises may be able to gain as a result of structural funding. The high formal and substantive requirements for access to these funds, which causes that these sources are not available for all enterprises, often are skipped. The objective of this paper is to answer the question of what attributes are typical for micro-, small-, and medium-sized enterprises that fulfilled all requirements and received structural funds subsidies. Additionally, this article presents opinions expressed on structural fund access barriers by entrepreneurs. The research (whose results are discussed in this paper) was conducted among micro-, small-, and medium-sized enterprises of Małopolska received structural funds subsidies. This article demonstrates that access to structural funding is limited to a particular group of enterprises.
PL
Wymogiem dzisiejszej gospodarki rynkowej jest m.in. wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem w zmieniającym się otoczeniu jest podstawą jego sukcesu rynkowego. Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, w tym umiejętność zdobywania środków finansowych, niezbędnych do dalszego rozwoju, jest podstawowym zadaniem wszystkich przedsiębiorstw, w tym MSP. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej stanowią istotne źródło pozyskania kapitału zewnętrznego. W latach 2007-2013 przedsiębiorstwa turystyczne zyskały wsparcie w ramach: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Przedsiębiorstwa turystyczne dzięki unijnemu wsparciu mogą rozszerzyć zakres świadczonych usług oraz poprawić ich dotychczasową jakość. Przedsiębiorcy oraz inne podmioty mogą liczyć m.in. na wsparcie inwestycji w bazę noclegową, obiekty sportowe i rekreacyjne, renowację zabytków czy budowę ścieżek rowerowych. Środki unijne mogą częściowo sfinansować udział w targach, jak również inną działalność promocyjną i informacyjną. Istotnym czynnikiem promującym rozwój przedsiębiorstw turystycznych w perspektywie lat 2014-2020 są działania zapisane w regionalnych programach operacyjnych oraz programach operacyjnych o zasięgu krajowym. Ich znajomość jest czynnikiem warunkującym wzrost konkurencyjności i innowacyjności tych pomiotów, a tym samym całej gospodarki.
EN
The current market economy requires, inter alia, growing competitiveness of enterprises. Skilful management of an enterprise in a shifting environment is key to its market success. Optimum management of a tourist company, including the ability to obtain financial resources necessary for continuing development, is the fundamental objective of all business, including SMEs. The European Union structural funds are a major source of external capital. In 2007-2013, tourist enterprise were awarded support as part of: Innovative Economy OP, Human Capital OP, Programme of Rural Area Development and Regional Operational Programmes. Tourist enterprises can take advantage of the EU aid to broaden the range of their services and improve their quality. Entrepreneurs and other organisations may count on support for investments into accommodation, sports and leisure facilities, restoration of historic buildings or construction of biking paths, among other things. The EU funding may co-finance participation in fairs as well as other promotional and information activities. Actions under regional and national operational programmes are set to become important promoters of tourist enterprise development in 2014-2020. Awareness of these programmes conditions growth of competitiveness and innovation of these entities, and thus of the entire economy.
PL
Władze Unii Europejskiej (UE), koordynując politykę proekologiczną w Europie, wspierają systematyczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Uchwalane przez nie przepisy nakładają na kraje członkowskie obowiązki zwiększania udziału energii odnawialnej w produkcji energii brutto 1 do nakreślonych z góry limitów. W osiągnięciu założonych celów Komisja Europejska (KE) wspiera państwa członkowskie, asygnując środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych, z których sektor publiczny i prywatny Wspólnoty może korzystać inwestując w rozwój energetyki odnawialnej.
EN
Legislation applied by the EU authorities imposes an obligation on member states increasing the share of renewables in total energy production to fixed levels. The European Commission provides financial resources coming down from the Structural Funds to preserve these objectives, which institutions and governments can benefit with investing in the development of renewable energy. This article presents comparison of the rate and range of spending means originated from regional operational programs, co-financed from EU funds in the 2007-2013 EU budget perspective, dedicated to support of the renewable energy sector, in three voivodeships of north and north-western Poland: Kuyavian-Pomeranian, Pomeranian and West Pomeranian, untill the end of 2012. In these regions, the level of development of the renewable energy sector is relatively high comparing to the rest of the country. Most efficient funds absorption occurs where concentration of devices and an installed power capacity is smallest – in the Pomerania voivodship. Signed contracts reach almost 100% of available money at the end of 2012, however the prior arrangement of funds does not fit the level of RES development on areas under investigation.
13
Content available remote Dotacje 2014–2020, czyli powiało grozą?
PL
Nieubłaganie zbliża się czas na nowe dotacje. W perspektywie lat 2014–2020 będzie to 72,9 mld euro zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60% funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów. Środki nie są małe. Ale ile z tej puli trafi do przedsiębiorstw i na jakich warunkach?
PL
Celem artykułu jest prezentacja obecnie dostępnych źródeł finansowania współpracy naukowo-badawczej pomiędzy instytucjami naukowymi, a zakładami przemysłowymi. Agencje rządowe takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości są dysponentami funduszy publicznych, których zadaniem jest wspieranie polskiej gospodarki przez aplikację myśli naukowotechnicznej bezpośrednio w zakładach przemysłowych. Do realizacji tego zadania przygotowano wiele instrumentów wsparcia, które wyczerpują w znacznym stopniu potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw. Do takich instrumentów należą omówione w niniejszym artykule: Program Badań Stosowanych, Program INNOTECH, Wsparcie na pilotażowe wdrożenie wynalazku, Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Zarządzanie własnością intelektualną, Paszport do Eksportu.
EN
The aim of the paper is presenting currently available financial sources of the scientific-research cooperation between scientific institutions and industrial plants. The government agencies such as the National Centre of Research and Development and the Polish Agency of Enterprise Development are disposers of public funds, which aim is supporting the Polish economy by applications of scientific and technical ideas directly in industrial plants. Several supporting instruments, which exhaust - to a significant degree - the development needs of enterprises, were prepared for the realization of this task. To such instruments belong the discussed in the hereby paper: the Program of Applied Research, Program INNOTECH, Support for the pilot implementation of inventions, Support for cooperation links of a trans-regional importance, Management of intellectual property, Passport for Export.
PL
Rewitalizacji miast i terenów poprzemysłowych, głównie w ramach programów unijnych ZPORR i JESSICA, w istotny sposób wpisuje się w rozwój lokalny, a tym samym w problematykę zrównoważonego rozwoju. W artykule dokonano porównań przykładów rewitalizacji w Łodzi i Poznaniu pod kątem ich zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju. Analiza programów rewitalizacji dokonana została pod kątem różnych aspektów: terminologicznych, kryteriów oceny, przebiegu i zawartości procesów rewitalizacyjnych, wybranych uregulowań prawnych oraz stanu prac planistycznych w gminach.
EN
Urban and brownfield revitalization carried out mainly under EU’s programmes IROP and JESSICA significantly contributes to local development, thus becoming part of sustainable development. The article compares examples of revitalization from Lodz and Poznan in terms of their compliance with the principle of sustainable development. Various aspects of the revitalization programmes are analysed: terminology, assessment criteria, the course and content of revitalization processes, selected laws and the status of planning work in the communes.
EN
The objective of the paper is to present ecological measures for marine environment protection financed by the EU within Euroregional structures. For this purpose the paper is divided into two parts. The first part concerns the Euroregions' position and mission based on the origin of Euroregion Baltic and its special features. The second part concerns selected measures aimed to protect marine environment financed from the EU assistance funds. The primary conclusion is as follows: Euroregional structures were crucial as regards the acquisition of development funds while the EU's involvement in ecological development and the specific features of Euroregions have led to the implementation of ecological measures. They have directly or indirectly contributed to marine environment protection.
PL
Celem opracowania było przedstawienie działań ekologicznych na rzecz ochrony środowiska morskiego finansowanych z UE w strukturach euroregionalnych. Dla jego realizacji przyjęto konstrukcję opracowania składającego się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczyła istoty i misji euroregionów z uwzględnieniem genezy Euroregionu Bałtyk i specyfiki jego funkcjonowania u wybrzeży wód Bałtyku. Druga część dotyczyła opisu wybranych przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska morskiego, a realizowanych ze środków pomocowych UE. Zasadniczy wniosek, który nasuwa się przy realizacji powyższego tematu, jest następujący: struktura euroregionalna odegrała istotną rolę w pozyskiwaniu funduszy rozwojowych. Natomiast zaangażowanie UE w rozwój ekologiczny i specyfika obszarów euroregionalnych powodowały, iż były realizowane przedsięwzięcia ekologiczne. Służyły one bądź bezpośrednio, bądź pośrednio ochronie środowiska morskiego.
PL
Fundusze strukturalne są obecnie jednym z kluczowych narzędzi stymulujących wdrażanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości w Polsce. Umożliwiają prowadzenie konicznych, choć niekiedy kosztownych projektów, na które w dobie spowolnienia gospodarki uzyskanie środków wyłącznie ze źródeł krajowych nie jest realne.
EN
The article describes in general terms, the structural funds in Poland. The structural funds are now one of the key tools stimulating the implementation of innovations, competitiveness and entrepreneurship. Allows to initiation the necessary, although sometimes costly projects, on which, in times of economic slowdown, obtaining the funds exclusively from domestic sources is not realistic.
18
Content available Od pomysłu do zastosowania
PL
Artykuł przedstawia wybrane składniki procesu wdrożeniowego i drogę od pomysłu do jego zastosowania w sektorze rolno-spożywczym. Wskazano na wzrost znaczenia badań naukowych w kreowaniu oryginalnych pomysłów i na potrzebę użycia do tego celu metod heurystycznych. Podkreślono potrzebę udziału twórców pomysłów w procesie wdrażania innowacji. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące zasad organizacji i koordynacji prac nad wnioskami projektów finansowych z funduszy strukturalnych. Organizacja wspólnych seminariów i dyskusji z innymi dyscyplinami naukowymi powinna ułatwić przepływ informacji i stworzenie powiązań pomiędzy zespołami badawczymi. Powinno to usprawnić kreowanie nowych pomysłów i realizację dużych interdyscyplinarnych projektów na rzecz sektora rolno-spożywczego.
EN
Article presents the selected elements of implementation process and the way from the idea to the implementation in agri-food sector. The increased significance of research experiments in creation of the new original ideas and the need to the use of heuristic methods were pointed out. The necessity of inventors participation in implementation process was also emphasized. The paper describes also the selected issues of organisation and coordination of work on application forms for projects financed by UE Structural Funds. Organisation of common seminaries and discussions with other scientific disciplines should facilitate the information exchange and establish the links between the research groups. It should improve creation of new ideas and realization of large interdisciplinary projects for agri-food sector.
PL
"Technology foresight", specjalna procedura prognostyczna wykorzystująca różne metody analityczne, jest szeroko stosowana w krajach wysoko rozwiniętych. Konsorcjum złożone z: Oddziału Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach Instytutu Nawozów Sztucznych, Instytutu Ochrony Środowiska i Fundacji Progress&Business uzyskało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotację na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projektu "Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny".
EN
"Technology Foresight", a special procedure for predictive using different analysis methods, is widely used in developed countries. Consortium consisting of: Institute of Fertilizers Department of Inorganic Chemistry IICh in Gliwice, Institute of Environmental Protection and Progress & Business Foundation obtained grant from the European Regional Development Fund, to carry out, within the Innovative Economy Operational Program, the project "Waste inorganic chemicals industry - technology foresight activities."
PL
12 lutego 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Rozszerzono listę beneficjentów mogących korzystać z zaliczek na poczet realizacji projektów. Narzędzie, jakim są zaliczki, wymaga więcej formalności w porównaniu z rozliczaniami inwestycji w formie refundacji kosztów. Rozporządzenie to reguluje kwestię udzielania zaliczek w ramach programów finansowanych przede wszystkim ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. W programie PO IG pomoc jest udzielana tylko na wytwarzanie produktów nie objętych załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
EN
On the 12th of February 2009, the amendment to the Regulation of the Minister of Regional Development on expenditures concerning operational programmes` implementation came into force. One of the most important introduced changes includes the extension of the entities that can benefit from the advance payment. The aim of that amendment is to encourage entrepreneurs to undertake new investments however advance payment, comparing to refunding, requires more formalities. It is important to emphasize that the change considers operational programmes financed by structural funds, Cohesion Fund and European Fisheries Fund.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.