Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcje spawane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The issue of welding distortions concerns both large welded structures such as bridges, storage tanks and elements of welded building structures as well as small and precise elements. Particularly susceptible to welding distortions are thin-walled structures, in which hard-to-predict welding distortions are responsible for serious technical problems. This paper presents the results concerning the welding of spatial and flat elements used in large-sized welded structures in terms of welding distortions. Due to their geometry, large welded structures may be the source of complex welding distortions, e.g. corrugations. The research-related works discussed in the article were carried out using the finite element method (FEM). The validation of FEM model of the welding process was performed using an optical system measuring welding distortions of an actual structure.
PL
Problem odkształceń spawalniczych dotyczy zarówno dużych konstrukcji spawanych takich, jak konstrukcje mostowe, zbiorniki magazynowe i elementy spawanych konstrukcji budowlanych, jak również niewielkich, precyzyjnych elementów. Szczególnie podatne na odkształcenia spawalnicze są konstrukcje cienkościenne, w których trudno przewidywalne odkształcenia spawalnicze powodują poważne problemy techniczne. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań spawania elementów przestrzenno-płaskich stosowanych w wielkogabarytowych konstrukcjach spawanych w aspekcie odkształceń spawalniczych, w których, ze względu na ich geometrię, istnieje możliwość powstania złożonych odkształceń spawalniczych (np. pofałdowań). Badania przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych (MES), a walidację modelu numerycznego MES spawania przeprowadzono przy użyciu pomiaru systemem optycznym spawalniczych odkształceń rzeczywistej konstrukcji.
2
Content available remote Nieniszczące badania konstrukcji spawanych
PL
W artykule opisano metody służące do nieniszczących badań połączeń spawanych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji wysoko wytrzymałych. Przedstawiono przykłady przebadanych w OBRUM Sp. z o.o. węzłów konstrukcyjnych, z uzasadnieniem użytej metody badawczej. W podsumowaniu odniesiono się do ograniczeń metod badawczych i możliwych do wystąpienia błędów w ocenie poprawności spawanych konstrukcji.
EN
The article describes methods for non-destructive testing of welded joints, with particular focus on structures of high strength. Examples of structural units tested at OBRUM are presented along with the justification of the choice of the test method applied. In summary, reference is made to the limitations of the test methods and to possible errors in the assessment of the correctness of the welded structures.
3
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 2
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymaganiami jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
4
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymagań jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
EN
Disadvantages of traditional methods for the determination of stresses in stress concentration zones of welded joints discussed in the first part of this overview required to be classified and inspired the development of technologically advanced solutions. The article contains an overview of works concerned with methods and approaches to the determination of maximum local stresses present in the above-named stress concentration zones. The article provides classification of methods in accordance with international documents and regulations, presents advantages and disadvantages of existing assessment methods concerning near-weld stresses as well as discusses further research trends.
PL
Wady tradycyjnych metod określania stanu naprężenia w strefach koncentracji naprężeń złączy spawanych, omówione w pierwszej części tego przeglądu, uwarunkowały konieczność ich systematyzacji, a także rozwoju nowoczesnych technik, dlatego w tym artykule przedstawiono przegląd prac poświeconych metodom i podejściom do określania maksymalnych naprężeń lokalnych działających w tych strefach. Przytoczono klasyfikację metod zgodnie z międzynarodowymi dokumentami i przepisami. Przedstawiono zalety i wady istniejących współczesnych metod oceny stanu naprężenia w pobliżu spoin i aktualne kierunki dalszych badań w tym zakresie.
EN
Various machinery parts or welded structure elements are characterised by significant cross-sectional changes along their length, leading to locally increased or accumulated stresses. The concentration of stresses is often of vital importance when determining structural stresses and strains, affects the service life of elements exposed to cyclic loads as well as influences the initiation and propagation of fatigue cracks. The article is an overview of works concerning conventional methods enabling the determination of maximum local stresses present in the stress concentration area triggered by the geometrical shape of welded joints.
PL
Dla każdej części maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia, jak również elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza spawanych, charakterystyczne są skokowe zmiany przekroju poprzecznego wzdłuż ich długości. W miejscach zmiany kształtu tworzy się lokalne zwiększenie naprężeń lub ich spiętrzenie. Stopień koncentracji naprężeń często odgrywa kluczową rolę w określaniu stanu naprężenia i odkształcenia konstrukcji, ma wpływ na trwałość przy obciążeniach cyklicznych, a także wpływa na proces inicjacji i rozwoju pęknięć zmęczeniowych. Artykuł stanowi przegląd prac poświeconych tradycyjnym metodom określania maksymalnych naprężeń lokalnych działających w obszarze koncentracji naprężeń, spowodowanym przez kształt geometryczny złączy spawanych.
7
PL
Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) działa jako światowa sieć wymiany wiedzy na temat technologii łączenia w celu poprawy globalnej jakości życia. Jeden z zespołów roboczych, którym jest Komisja XIII, koncentruje się na nowych wynikach badań naukowych oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii w celu unikania uszkodzeń zmęczeniowych w konstrukcjach spawanych. Obecnie opracowywanych jest kilka nowych wytycznych dotyczących zwiększenia trwałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych. Jedne z nich dotyczą stosowania obróbki mechanicznej z dużą częstotliwością jako metody zwiększania wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych. W artykule opisano aspekty tych wytycznych oraz niepowtarzalny międzynarodowy charakter pracy IIW, dzięki któremu stała się możliwa praca nad ich opracowywaniem.
EN
The International Institute of Welding (IIW) acts as the global network of knowledge exchange concerning the joining of materials. One of the working teams, i.e. Committee XIII, is dedicated to new research results and the implementation of innovative technologies in order to avoid fatigue failures in welded structures. Presently, the Committee is developing several new guidelines aimed to increase the fatigue service life of welded structures. One of the guidelines concerned with the frequent use of mechanical treatment is a method of increasing the fatigue strength of welded structures. The article discusses aspects of the above-named guidelines and the unique international IIW collaboration enabling the development of these guidelines.
EN
Basic factors which have an influence on conducting manual ultrasonic testing of joints in the welded constructions are presented in the following article. These factors are specified on the base of the guidelines referring to conditions and methods of carrying out examinations which are currently in force in the following standards PN-EN ISO 17640 and PN-EN ISO 22825. Due to the vastness of subject of ultrasonic testing the main aim of the following article is to collect all important information which relates to design and manufacture of constructions and has a key influence on the following examinations.
PL
W pracy zawarto analizę podstawowych czynników mających wpływ na możliwość wykonania ręcznych badań ultradźwiękowych złączy w konstrukcjach spawanych. Czynniki te oparto na wymaganiach obowiązujących norm przedmiotowych PN-EN ISO 17640 i PN-EN ISO 22825 w odniesieniu do warunków oraz sposobu przeprowadzenia badań. Celem publikacji było omówienie najistotniejszych informacji dotyczących projektowania i wykonywania złączy mających kluczowy wpływ na późniejszą kontrolę ultradźwiękową.
PL
W artykule scharakteryzowano pęknięcia gorące, zimne i lamelarne, jakie mogą powstawać w procesie spawania stali konstrukcyjnych niestopowych stosowanych na konstrukcje mostowe oraz omówiono przyczyny ich powstawania i środki zaradcze w celu ich uniknięcia.
EN
The article characterizes hot, cold and lamellar raptures, which are possible to arise in the process of welding of unalloyed structural steels used in bridge structures. Furthemore the article discusses causes of raptures and remedial measures that should be taken in order to avoid them.
EN
The article presents the influence of stresses related to the upset of plasticization zone as well as stresses at grain level and at crystal level on the static strength and fatigue strength depending on the type of steel. The mechanisms of stress formation on a macro scale were analysed, together with the influence of sheet stretch before welding, rolling stresses, the length of welds, the sequence of depositing beads, welding sequence, the type of support, welding methods and the type of deposited metal on welding distortions. The authors presented a relationship between distortions on cooling and on heating stages in the welding thermal cycle. The practical arrangements for the control of longitudinal and angular distortion were discussed. As examples were shown welded I-beams, concrete pumps, bay bridge, the ship`s hull and superstructure of National Stadium in Warsaw. This practical experiences were confirmed by magnetic tests of welding stresses.
PL
Coraz większa konkurencja rynkowa znacznie podniosła wymagania w stosunku do jakości konstrukcji spawanych. Rynek żąda również, aby konstrukcje spełniały wymogi stawiane przez przepisy i normy (znakowanie znakiem budowlanym B, znakowanie znakiem CE itp.). Ponadto często niezbędne staje się posiadanie przez wytwórców wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001, czy też systemu jakości w spawalnictwie wg normy EN ISO 3834. Konieczne zatem jest spojrzenie z punktu widzenia przedsiębiorstwa na problemy związane z opracowywaniem, wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem szeroko pojętych systemów jakości w organizacjach produkcyjnych. Szczególnie chodzi tu o organizacje wytwarzające konstrukcje spawane oraz wyroby podlegające ocenie zgodności i oznakowaniu znakiem CE.
PL
Obecne zmiany na rynku produkcji konstrukcji spawanych wymuszają poszukiwanie rozwiązań, uwzględniających zwiększenie efektywności procesów technologicznych, bez konieczności angażowania nadmiernych środków inwestycyjnych.
PL
W artykule przedstawiono analizę bezpieczeństwa konstrukcji spawanych w oparciu o zalecenia Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW). Uwaga została skupiona na problemie wyznaczania i oceny trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych wybranych typów złączy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w IIW.
EN
The paper contains considerations on safety of welded structures according to the requirements of the International Institute of Welding (IIW). Special attention is paid to determination and evaluation of fatigue life of some welded joints according to recommendations of IIW.
PL
Lekkość konstrukcji stalowych uzyskuje się dzięki pełnemu wykorzystaniu walorów wytrzymałościowych profili prefabrykowanych: blach, taśm, kształtowników i rur - kształtowanych na zimno i gorąco.
15
Content available remote Structure Analysis and Fatigue Life Prediction of the Large Scale Handling Device
EN
The goal of the paper was to present predictions of the fatigue lifetime of the large scale welded construction. The structural modelling and the stress-strain analysis were realised using finite element method. To determine the fatigue damage or the residual lifetime the "von Mises" equivalent stress was compared with normal stress from classical S-N (Wohler) curve (Fig. 5). The results were compared with reality, i.e. with measuring on real equipment. Distribution of the critical points confirmed consensus between both approaches (computational and experimental).
17
EN
The paper presents possibilities of using welding techniques as a means of protection from corrosion of materials for welding structures operating in power engineering industry, chemical industry and shipbuilding. Based on the example of an LNG installation, the potentials of weld overlaying in anti-corrosive protection of parts operating in LNG installations have been described. The weld overlaying technique enables building up of protective coatings, which not only protect material from corrosion resulting from the flow of more or less aggressive medium (e.g. water, exhaust gas) but also increase the performance life of thus “coated” elements due to the improved abrasion wear resistance of weld overlays. The weld overlaying process is equally well suitable in building of new structures as in the repair of damaged or worn out elements of water or power feeding installations.
18
Content available remote Studies of welded joints
EN
Studies of a welded joint were described. The joint was made as a result of the reconstruction of a truss and one of the possible means to make a repair. The studies were of a simulation character and were targeted at the detection of welding defects and imperfections that should be eliminated in a real structure. A model was designed and on this model the tests and examinations were carried out. The model was made under the same conditions as the conditions adopted for repair. It corresponded to the real object in shape and dimensions, and in the proposed technique of welding and welding parameters. The model was composed of five plates joined together with twelve beads. The destructive and non-destructive tests were carried out; the whole structure and the respective welds were also examined visually. The defects and imperfections in welds were detected by surface methods of inspection, penetration tests and magnetic particle flaw detection. The model of the welded joint was prepared by destructive methods, a technique that would never be permitted in the case of a real structure. For the investigations it was necessary to cut out the specimens from the welded joint in direction transverse to the weld run. The specimens were subjected to metallographic examinations and hardness measurements. Additionally, the joint cross-section was examined by destructive testing methods to enable precise determination of the internal defects and imperfections. The surface methods were applied again, this time to determine the severity of welding defects. The analysis has proved that, fabricated under proper conditions and with parameters of the welding process duly observed, the welded joint has good properties and repairs of this type are possible in practice.
PL
Organizacje przemysłowe wykonujące spawane konstrukcje metalowe pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Germanischer Lloyd (GL), powinny mieć właściwe uznanie tego towarzystwa do ich wytwarzania.
20
Content available remote Niezawodność spoin gwarancją jakości urządzeń energetycznych
PL
Przeprowadzono analizę jakości zespołów kotła przemysłowego jako konstrukcji spawanej w oparciu o elementy niezawodności i analizę ryzyka FEMA. Opracowano wytyczne do oceny liczby ryzyka w przypadku wykonawstwa wymienników jako krytycznych ogniw łańcucha niezawodności.
EN
Quality of plants boiler were researched focused on reability elements and FEMA risk assessment. The recommendation of risk assessment parameters for heat-exchanger as the critic part reability chain were described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.