Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekształtnik energoelektroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Uzyskane wyniki bilansów dla przykładowej wiejskiej sieci nN w osłonie OK(WSE-μEB) wskazują na duży potencjał technologii mikroelektrowni μEB. Przeprowadzona analiza pokazała możliwości techniczne budowy zbilansowanych energetycznie systemów(WSE). Uzyskane niezbilansowania nie są krytyczne z punktu widzenia dostępnych technologii. Dalsze iteracje bilansów (profili niezbilansowania) na etapie inwestycji, a następnie w czasie normalnej eksploatacji, umożliwią pretendentom-innowatorom segmentu urządzeń oraz IT dopasowanie swoich produktów i wygenerowanie oferty zaspokajającej potrzeby podmiotów przyłączonych do systemów(WSE). Krytyczny z punktu widzenia infrastruktury technicznej jest terminal STD i jego certyfikowanie.
EN
The acquired balance results for an exemplary rural LV network in OK(WSE-µBP) envelope show the great potential of µEB plants technology. The carried out analysis revealed technological possibilities to build energy balanced (WSE)systems. Achieved imbalances are not critical from the point of view of accessable technologies. Further balance iterations (imbalance profiles) at the investment stage and then during the time of regular operation will enable the pretenders-innovators, from equipment and IT segment, to properly match their products and generate an offer meeting the needs of entities connected to (WSE)systems. The critical, from the point of view of technical infrastructure, is the STD terminal and its certification.
PL
W artykule przedstawiono opis układu bezprzerwowego zasilania średniego napięcia zawierającego: zasobnik superkondensatorowy, wielopoziomowy przekształtnik DC/AC i szybki łącznik próżniowy. Opracowany system może służyć jako zabezpieczenie wydzielonej sieci energetycznej średniego napięcia przed zanikami lub zapadami. Opisano ideę działania, realizację wybranych bloków układu oraz wyniki badań laboratoryjnych.
EN
This article describes the uninterruptible power supply in a medium voltage setup comprising a supercapacitor storage device, DC/AC multi-level inverter and fast vacuum switch. Described system can secure islanded grid of medium voltage against interrupions or sags. An idea of functioning, implementation of selected components and laboratory results was shown.
EN
In this paper, authors outlined procedure of test scenarios for investigation of AC-DC power converter used in laboratory test bench simulating range extension of electric vehicle. Extended Range Electric Vehicle (EREV) power train converter provides electric energy from generator to the battery. Not only it must delivered power with specified momentary output voltage and current, but it must do so efficiently. Only properly matched input and output parameters of power converter, for given power source and battery, could provide high efficiency of operation. This is very important for vehicle operation, since one of the main goals is to reduce losses and obtain overall high efficiency. Here are presented structures of vehicle power train and laboratory test stand as well as test setup and testing procedure of electric energy converter.
PL
W artykule omówiono procedurę wyznaczania obszarów sprawności przekształtnika energoelektronicznego AC-DC na podstawie wyników otrzymanych z badań stanowiskowych. Przekształtniki energoelektroniczne w napędach pojazdów elektrycznych i hybrydowych zapewniają możliwość poprawnej współpracy maszyn elektrycznych i magazynów energii elektrycznej. Przekształtnik pracujący z wysoką sprawnością przyczynia się do zminimalizowania strat w układzie napędowym. W układzie stanowiska laboratoryjnego z generatorem liniowym, ma on za zadanie sterowaniem ładowania baterii akumulatorów. Poznanie charakterystyki sprawności przekształtnika umożliwia dobór parametrów pracy generatora i parametrów roboczych baterii. W celu zbadania sprawności przekształtnika zbudowano stanowisko pomiarowe. Wykorzystano w nim regulowane źródło napięcia trójfazowego. Jako obciążenie elektryczne zastosowano układ rezystorów suwakowych. Dało to możliwość sprawnej zmiany parametrów wejściowych i wyjściowych napięć i prądów przekształtnika w szerokim zakresie wartości. W pracy zaprezentowano przykładowy schemat układu napędowego oraz reprezentatywnego stanowiska laboratoryjnego. Wyjaśniono procedurę pomiarową oraz sposób wyznaczania map sprawności układu wyposażonego w przekształtnik energoelektroniczny. Wyniki otrzymano w postaci macierzy sprawności, gdzie jej wymiarami są napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy. Wizualizacja graficzna wyników pozwala na dobór parametrów pracy przekształtnika w takich obszarach, aby zapewnić niskie straty.
4
Content available remote Porównanie sprawności napędu wyposażonego w silnik indukcyjny i reluktancyjny
PL
Rozwój algorytmów sterowania silnikami elektrycznymi przyczynił się do rozwoju napędu elektrycznego opartego o silniki reluktancyjne. Konstrukcja, charakteryzująca się brakiem obwodu wzbudzenia daje tu podstawę do dyskusji na temat zwiększonej sprawności, w stosunku do silnika indukcyjnego. W niniejszym artykule przedstawiono badania porównawcze sprawności napędu wyposażonego w silnik synchroniczny reluktancyjny oraz silnik indukcyjny, obciążanych stałym momentem.
EN
Development of algorithms for control of electric motors contributed to a development of electric drive based on reluctance motors. The design of motor without induction circuit gives a reason for discussion on increased efficiency of this motor in comparison with efficiency of induction motor. Comparative tests of efficiency of drive equipped with synchronous reluctance motor and drive equipped with induction motor, both of constant torque, are presented.
PL
W artykule zaprezentowano część silnoprądową oraz sterującą zbudowanego modelu symulacyjnego energoelektronicznego sterowanego źródła prądowego prądu stałego. Struktura silnoprądowa opisywanego przekształtnika bazuje na układzie impulsowym typu BUCK-BOOST, dzięki czemu zwiększono możliwy zakres pracy przekształtnika. Przedstawiono również zaproponowaną strukturę i parametry niekonwencjonalnego regulatora prądu dobranego z uwzględnieniem wybranych kryteriów. W artykule autorzy opisali także wybrane wyniki badań.
EN
The article presents simulation model of the power electronic controlled DC current source based on DC/DC BUCK-BOOST circuit with a low pass output filter. The control system and power circuit of described converter was built with help of Matlab Simulink software. The elaborated unconventional structure of current regulator also was presented. Chosen results of simulation research was shown.
PL
W artykule zaprezentowano energoelektroniczne sterowane źródło prądowe prądu stałego bazujące na układzie impulsowym DC/DC typu BUCK z dolnoprzepustowym filtrem wyjściowym. Układ sterowania opisywanego przekształtnika zbudowano na platformie cyfrowej wyposażonej w zmiennopozycyjny procesor sygnałowy DSP rodziny SHARC, który realizuje zaimplementowany algorytm sterowania układem zamkniętym. Przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych dla poszczególnych warunków pracy opisywanego układu, m.in. dla różnych obciążeń oraz nastaw regulatora prądu.
EN
The article presents the power electronic controlled current source based on DC/DC BUCK circuit with a low pass output filter. The control system of described converter was built with help of digital platform equipped with a floating point DSP processor. Chosen result of research for different conditions, including various load and parameters of implemented current regulator was also shown.
PL
W artykule zaprezentowano część silnoprądową oraz sterującą opracowanej struktury przekształtnika energoelektronicznego, pełniącego funkcję sprzęgu między siecią energetyczną prądu przemiennego a źródłem energii odnawialnej OZE – paneli fotowoltaicznych PV. Opisano zaimplementowane rozwiązania mające m.in. na celu uzyskanie możliwie wysokiej sprawności energetycznej całego systemu przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrej jakości parametrów przekształcanej energii, uwzględniając m.in. zastosowany algorytm MPPT oraz niekonwencjonalną strukturę regulatora prądu. Przedstawiono także wybrane wyniki wstępnych badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych układu.
EN
In this paper the elaborated structures of main circuit and control circuit of power electronics converter working as a coupling between energetic grid and photovoltaic panels were presented. The implemented solutions, including elaborated MPPT algorithm and unconventional structure of current regulator, which were used in order to obtain the highest possible efficiency of the whole system, were also described. The chosen simulation and experimental results of research were analyzed.
EN
Effects of current on people are mainly considered for 50/60 Hz sinusoidal current and smooth direct current. However, modern low voltage circuits are very often equipped with power electronics converters – rectifiers, frequency converters, therefore non-sinusoidal earth currents (touch currents) occur. For non-sinusoidal currents safety criteria should be modified. This paper presents these modified criteria and a computer system of protection against electric shock which can be implemented in circuits with power electronics converters. The system is based on LabVIEW environment. Implementation of the safety system enables the disconnection of supply exclusively when real hazard of the ventricular fibrillation occurs.
PL
Skutki rażenia człowieka są najczęściej analizowane dla prądu sinusoidalnego o częstotliwości 50/60 Hz lub nietętniącego prądu stałego. Jednakże w nowoczesnych instalacjach niskiego napięcia pojawia się coraz więcej przekształtników energoelektronicznych – prostowników, przekształtników częstotliwości, a w takich obwodach mogą płynąć odkształcone prądy ziemnozwarciowe (prądy rażeniowe). Przy prądach odkształconych kryteria bezpieczeństwa powinny być zmodyfikowane. W artykule przedstawiono zmodyfikowane kryteria bezpieczeństwa oraz komputerowy system ochrony przeciwporażeniowej, wykorzystujący środowisko LabVIEW, przeznaczony do obwodów z przekształtnikami. Zastosowanie tego systemu pozwala na wyłączenie zasilania, kiedy pojawia się zagrożenie migotaniem komór serca.
PL
Zapewnienie ciągłości procesów przemysłowych jest ważnym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Poważnym zagrożeniem dla pewności zasilania i prawidłowej pracy urządzeń przemysłowych jest występowanie zakłóceń elektrycznych oraz obecność wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie. Szczególnie wrażliwe na oddziaływanie zakłóceń elektrycznych są układy sterowania maszyn i procesów przemysłowych.
PL
W artykule zaprezentowano część silnoprądową oraz sterującą opracowanej struktury przekształtnika energoelektronicznego pełniącego funkcję sprzęgu między siecią energetyczną prądu przemiennego a źródłem energii odnawialnej OZE - paneli fotowoltaicznych PV. Opisano zaimplementowane rozwiązania mające m.in. na celu uzyskanie możliwie wysokiej sprawności energetycznej całego systemu przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrej jakości parametrów przekształcanej energii. Przedstawiono również wybrane wyniki wstępnych badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych układu.
EN
In this paper the elaborated structures of main circuit and control circuit of power electronics converter working as a coupling between energetic grid and photovoltaic panels were presented. The implemented solutions, which were used in order to obtain the highest possible efficiency of the whole system were also described. The chosen simulation and experimental results of research were analyzed.
PL
Obecnie producenci komponentów energoelektronicznych starają się wprowadzić do swoich produktów węglik krzemu (SiC) a tranzystory MOSFET wykonane w tej technologii są dostępne na rynku. Charakteryzują się one znacznie wyższą częstotliwością pracy sięgającą nawet 100 kHz i niskimi stratami przełączania. Zastosowanie tego typu elementów powoduje powstanie wysokich stromości napięcia na wyjściu falownika, co może prowadzić do wzrostu zakłóceń elektromagnetycznych falownika. W artykule są przedstawione wyniki badań i analiz wysokiej częstotliwości, które umożliwiają wstępną ocenę zastosowania tranzystorów SiC w układzie falownika w zakresie EMC.
EN
At present manufacturers of energy-electronic components try to introduce in their products silicon carbide (SiC) technology and transistors MOSFET made in this technology are available on the market. They characterize by much higher work frequency, reaching even 100 kHz and low switching losses. Application of this type elements causes high voltage gradients at inverter output, what can lead to increase of inverter’s electromagnetic disturbances. Test results and high-frequency analysis, allowing initial evaluation of using SiC transistors in inverter’s structure in EMC range, are presented in the article.
PL
Dobierając wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi należy zwrócić uwagę w szczególności na zdolność tych wyłączników do wykrywania odkształconych prądów różnicowych. W artykule zaprezentowano klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Przedstawiono wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconych prądach różnicowych oraz opisano dwa nowe typy wyłączników różnicowoprądowych, które niedawno pojawiły się w normach.
EN
During the selection of residual current devices to circuits with variable speed drives it is important to pay attention to their ability to detect residual currents with harmonics. The paper presents the classification of residual current devices in terms of their usefulness for detection of selected waveforms of residual current. The results of testing of residual current devices under distorted residual currents are presented. Two new types of residual current devices, which recently appeared in the standards, are described.
PL
Przedstawiono wyniki badań umożliwiających określenie parametrów napięć i prądów zasilacza plazmotronu.
EN
The paper presents research results that enable determination of voltage and current parameters of power supply system for plasmatron.
PL
Rosnąca liczba i moc odbiorników nieliniowych (szczególnie przekształtników energoelektronicznych) pobierających ze źródła zasilania prąd odkształcony powoduje, że transformatory rozdzielcze, które zasilają tego typu odbiorniki, obciążane są coraz częściej prądem o znacznej zawartości wyższych harmonicznych. Prowadzi to do odkształcenia napięcia na ich zaciskach oraz generuje w nich dodatkowe straty obciążeniowe (proporcjonalne do kwadratu wartości skutecznej poszczególnych wyższych harmonicznych oraz do kwadratu ich rzędu), które zwiększając temperaturę uzwojeń, powodują, że transformator nie może być w sposób ciągły obciążany znamionową mocą pozorną, na którą został skonstruowany.
EN
The novel approach of analysis and modelling of power single- and three-phase voltage source inverter with resistive - inductive load is introduced in the paper. The mathematical description of this system is provided by state space model usingdirect and inverse Z-transform method. Created impulse switching functions are used as exciting functions of this state space model. Using simulation model it can be possible to obtain the state variables waveforms in steady state and transient state in time domain.
PL
W artykule przedstawiono model symulacyjny trójpoziomowego przekształtnika NPC w konfiguracji podwójnej AC-DC-AC współpracującego z siecią zasilająca 3 x 1000 V i silnikiem asynchronicznym klatkowym o mocy 250 kW. Model symulacyjny zrealizowano w darmowym oprogramowaniu GeckoCIRCUITS, który pozwolił połączyć w modelu warstwę obwodów elektrycznych, z warstwami sterowania, mechaniczną i cieplną. Tak złożony model całkowicie spełnia wymagania związane z projektowaniem przekształtników energoelektronicznych. Przy sterowaniu przekształtnika NPC uwzględniono konieczność wyrównywania napięć obwodu pośredniczącego, które zostało zrealizowane za pomocą zmodyfikowanego algorytmu w modulatorze przekształtnika sieciowego. Sterowanie przekształtnikiem oparto na blokach funkcyjnych zapisanych w języku Java. Ważną zaletą programu GeckoCIRCUITS jest duża szybkość wykonywania symulacji i duża elastyczność związana z wyświetlaniem wyników.
EN
The simulation model of three-level NPC converter in the back-to-back configuration is presented in this paper. The converter is connected between 3x1000 power line and an asynchronous squirrel cage machine with the rated power of 250 kW. The simulation model has been developed in GeckoCIRCUIT, which is an open-source package intended to simulations of power electronic converters. This software allows in the single model coupling electrical circuit with control, thermal and mechanical layers. As a control algorithm Voltage-Oriented Control and Direct Torque Control with Space-Vector Modulation technique have been chosen for controlling of line and machine side converters. DC-link voltage balancing algorithm is also realized by line-side converter. Control layer in the simulation model has been realized by using Java-function blocks. Finally the simulation model developed in GeckoCIRCUITS allows simulating NPC converter very fast with great flexibility of visualizing simulation results.
17
PL
W artykule poruszono tematykę zasilania statków zacumowanych w porcie z lądowej sieci elektroenergetycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych konstrukcji przekształtników energoelektronicznych. W treści pracy zaprezentowano porównanie dwóch topologii wysokonapięciowych przekształtników wielopoziomowych. Porównano konstrukcje przekształtników z klasycznym transformatorem wielouzwojeniowym oraz z transformatorami wysokoczęstotliwościowymi.
EN
The article content touching the topic of onshore power supply systems of ships by the modern power converters. In article two high voltage multilevel power converter topology with classic phase shifting transformer and high frequency transformer were presented and compared. In article an simulation results made by Matlab/Simulink software of characteristic electrical transients in selected points of supply systems were also shown and commented.
18
PL
Półprzewodnikowe przyrządy mocy z węglika krzemu (SiC) osiągnęły poziom technologiczny umożliwiający powszechne stosowanie w układach przekształtnikowych. W artykule omówiono ostatnie osiągnięcia dotyczące układów przekształtnikowych z przyrządami z węglika krzemu oraz wybrane wyniki badań realizowane na Politechnice Gdańskiej. W artykule opisano właściwości statyczne i dynamiczne tranzystorów MOSFET i JFET z węglika krzemu oraz zagadnienia związane z realizacją ultraszybkich układów sterowania bramkowego. Przedstawiono przykłady wykonanych przekształtników o mocach do 40 kW, m.in. do napędu z silnikiem wysokoobrotowym oraz małej elektrowni wiatrowej.
EN
Semiconductor power devices made from silicon carbide (SiC) reached a level of technology enabling their widespread use in power converters. In this paper the author presents the recent developments concerning SiC-based power converters as well as describing some results of the research carried out at the Gdansk University of Technology. The paper describes the static and dynamic properties of investigated SiC transistors and presents selected issues related to their implementation in power converters. The examples of realized SiC-based power converters with powers up to 40 kW, e.g. for high speed induction motor drives and small wind turbines have also been presented in the paper.
EN
This paper deals with electrical power systems (EPS) with power electronics interfaces. The EPS with switch mode converters (SMC) are of particular interest. In general, one of the phenomena of SMC topologies is the generation of signal perturbation and examples of such signal perturbation from test results are presented. A simplified equivalent circuit model of the common mode (CM) and differential mode (DM) voltage and current analysis in a three-phase system is introduced. Furthermore, many examples of experimental test results in EPS with SMC are presented.
PL
Artykuł dotyczy systemów elektroenergetycznych (SE) z interfejsami energoelektronicznymi. Szczególnie są to SE z przekształtnikami energoelektronicznymi (PE) o sterowaniu typu PWM. W ujęciu ogólnym, przedstawiono wyniki badań sygnałów zaburzeń, które są efektem stosowania PE w tych systemach. Wprowadzono model obwodowy systemu trójfazowego do analizy zaburzeń napięć i prądów typu CM oraz DM. Ponadto, przedstawiono wiele przykładowych wyników badań eksperymentalnych zaburzeń w SE z PE.
20
Content available remote Classification and Comparison of BPFC Techniques: A Review
EN
Power factor correction (PFC) techniques play an important role in green power and energy-saving technology. Based on conventional boost PFC, many novel topologies and control strategies of bridgeless PFC(BPFC) have been proposed, and BPFC reduces the number of devices, the losses and improves the power density as well. In this paper, it discusses and investigates a variety of low conduction losses and high power factor performance of the BPFC topological structures and identifies their merits and limitations by comparing and analysing bridgeless boost PFC,bridgeless buck PFC ,bridgeless sepic PFC and Bridgeless cuk PFC. And the trends of bridgeless PFC techniques are analyzed in the meantime. For the selection, application, and the later structural optimization of Bridgeless PFC techniques which are used in the smart grid, distributed energy and green power and other equipments.
PL
W artykule przedstawiono omówienie badań nad bezmostkowym korektorem współczynnika mocy, mających na celu porównanie strat przewodzenia i skuteczności działania, dla różnych topologii układu. W pracy określono zalety i ograniczenia poszczególnych architektur oraz ich ewolucję. Porównano ich zastosowanie do sieci inteligentnych, energetyki rozproszonej i odnawialnej.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.