Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 169

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protective clothing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The process of individualizing personal protective equipment (PPE) is aimed at achievingoptimal fit to the user’s body, thus maximizing comfort, especially when PPE is applied in critical conditions. The aim of the research was to confirm the possibility of implementing PPE in rea industrial conditions and to estimate the comfort of use in real conditions of use. In order to perform the last stage of the personalization procedure for firefighter suits, process qualification was carried out in an industrial environment, and the firefighter’s PPE fabricated was validated under real conditions of firefighters’ activities. The effect of implementation of the individualization procedure confirmed optimal fitting of the PPE to the individual user’s body and allowed for improvement of the comfort of use.
PL
Przedmiotem publikacji było przedstawienie etapu procesu walidacji (kwalifikacji procesowej) opracowanej procedury w zakresie niestandardowej odzieży produkowanej w warunkach przemysłowych. Dla zrealizowania tego procesu w warunkach przemysłowych wytworzono partię prototypową, 6 kompletów zindywidualizowanych trzyczęściowych ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej dla potrzeb kwalifikacji procesowej (zmieniając producenta i typ ubrania poddawanego indywidualizacji) i poddano je badaniom użytkowym w warunkach rzeczywistych. Pozytywny wynik walidacji (PQ) partii prototypowej ubrań w badaniach użytkowych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych, pozwolił na wdrożenie opracowanej procedury, poprzedzone przeprowadzeniem szkoleń w zakładach produkcyjnych, publiczne udostępnienie informacji na stronie internetowej instytutu ITB „MORATEX”, „Procedury indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia, posiadającej zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i zapisy dotyczące procesu skanowania 3D z wykorzystaniem wyników tego procesu do wytwarzania zindywidualizowanych ubrań w procesie produkcji przemysłowej”.
EN
The object of the publication is to present the validation process stage (operational qualification) of developed assumptions for customised clothing manufactured in industrial conditions. 12 special clothes were made and adjusted to the individual dimensions of firefighters’ silhouettes obtained in the 3D scanning process as well as 12 special clothes adjusted to selected size subgroups after the 3D scanning process from the same identified group of 12 firefighters. Two batches of clothes having undergone the installation qualification were submitted for testing in real conditions (operational qualification). Then, on the basis of data collected from the ongoing functional tests, a batch of six sets of individualised special clothing for the Fire Service was produced in industrial conditions (changing the manufacturer and model of the clothing). A positive result of validation (operational qualification) of this batch of clothing in functional tests conducted in real conditions will allow its introduction to industry through training in production plants and procedures of individualisation of advanced protective clothing design for people working in environments with a high degree of risk to health and life. The individualisation of protective clothing design, through a better fit of the size of the clothing to the body of the user, will significantly affect the comfort of use, ergonomics of the clothing, and the safety of the user.
PL
Przedmiotem publikacji było przedstawienie etapu procesu walidacji (kwalifikacji operacyjnej) opracowanych założeń w zakresie niestandardowej odzieży produkowanej w warunkach przemysłowych. Wykonano 12 specjalnych ubrań dostosowanych do indywidualnych wymiarów sylwetek strażaków uzyskanych w procesie skanowania 3D, a także 12 specjalnych ubrań dostosowanych do podgrup o wybranych rozmiarach po procesie skanowania 3D od tej samej zidentyfikowanej grupy 12 strażaków. Dwie partie ubrań wykonane w kwalifikacjach instalacyjnych zostały poddane testom w rzeczywistych warunkach (kwalifikacja operacyjna). Następnie, na podstawie danych zebranych z trwających testów funkcjonalnych, wyprodukowano partię sześciu zestawów zindywidualizowanej odzieży specjalnej dla Straży Pożarnej w warunkach przemysłowych (zmieniając producenta i model odzieży). Pozytywny wynik walidacji (kwalifikacji operacyjnej) tej partii odzieży w testach funkcjonalnych przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach pozwoli wprowadzić ją do przemysłu poprzez szkolenie w zakładach produkcyjnych i procedury indywidualizacji zaawansowanego projektowania odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowiskach o wysoki stopień zagrożenia zdrowia i życia. Indywidualizacja projektu odzieży ochronnej, poprzez lepsze dopasowanie rozmiaru odzieży do ciała użytkownika, znacząco wpłynie na komfort użytkowania, ergonomię odzieży i bezpieczeństwo użytkownika.
EN
In the designing of advanced personal protection equipment, the problem related to the continuous loss of properties associated with functionality and safety over the course of its use, storage and cleaning cycles is rarely noticed. Products and their technical characteristics are applied for the conformity assessment process, which does not take into account the risk of the reduction of safety parameters. As part of the research conducted, we established the influence of factors arising from use and cleaning cycles on the reduction of physico-mechanical parameters describing critical requirements associated with the safety and functionality of special clothing for firefighters. The scope of the research covered evaluation of the influence of atmospheric factors over the course of a period including three seasons (spring, summer and autumn) and of cleaning cycles (20 cycles of washing in water at 60°C, according to PN-EN ISO 6330:2012, distributed proportionally over three seasons of the year, with the use of commercial, commonly used washing powder) on the change in the level of parameters characterising special clothing for firefighters.
PL
W ramach prowadzonych prac badawczych określono wpływ czynników wynikających z użytkowania oraz procesów konserwacji na obniżenie parametrów fizykomechanicznych opisujących krytyczne wymagania związane z bezpieczeństwem oraz funkcjonalnością ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy straży pożarnej różniących się składem surowcowym tkaniny wierzchniej oraz konstrukcją. Zakres badań obejmował ocenę wpływu czynników atmosferycznych w okresie obejmującym trzy pory roku (wiosna, lato, jesień) oraz procesu konserwacji (20 cykli prania wodnego wg PN-EN ISO 6330:2012 w temperaturze 60°C, rozłożonego proporcjonalnie na trzy pory roku, z wykorzystaniem komercyjnego, powszechnie używanego, proszku do prania) na zmianę poziomów parametrów charakteryzujących ubrania specjalne dla funkcjonariuszy straży pożarnej.
4
Content available remote Wymagania, dobór i użytkowanie kombinezonów ochronnych w okresie pandemii
PL
Jak wynika z doniesień literaturowych, powodujący COVID-19 wirus SARS-CoV-2 przenoszony jest przede wszystkim drogą kropelkową, jednak z uwagi na jego przeżywalność na zróżnicowanych powierzchniach w tym - materiałach tekstylnych, w przypadku wysokiego ryzyka ekspozycji wskazane jest stosowanie odzieży ochronnej. Potrzeba stosowania odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (biologicznymi) dotyczy przede wszystkim pracowników służby zdrowia oraz służb publicznych, którzy bezpośrednio narażeni są na kontakt z tym patogenem.. Tego rodzaju odzież ochronna najczęściej ma formę kombinezonu, który zakrywając niemalże całe ciało użytkownika, zapewnia wysoki poziom ochrony, niezależnie od tego, jak użytkownik się porusza. W artykule omówiono podstawowe wymagania stawiane odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi, przedstawiono przykładowe materiały stosowane w tym asortymencie odzieży ochronnej, jak również zasady prawidłowego zakładania i zdejmowania kombinezonu.
PL
Standardowa odzież ostrzegawcza dotychczas stosowana w praktyce zawodowej i pozazawodowej, w przypadku braku oświetlenia kierunkowego nie zapewnia widzialności jej użytkownika. Czynnikiem, który może wpłynąć na poprawę właściwości ochronnych odzieży ostrzegawczej może być doposażenie jej w źródła światła bezpośredniego, emitujące promieniowanie widzialne. Na rynku od kilku lat zaczęły się pojawiać wyroby odzieżowe wyposażone w różnego rodzaju źródła światła, jednak jak dotąd nie ma znormalizowanych metod badań i wymagań dla tego typu odzieży. Aby stworzyć możliwości oceny takiej odzieży, przeprowadzono badania fotometryczne i użytkowe modelowych rozwiązań odzieży o intensywnej widzialności z aplikacją elementów świecących. Na podstawie analizy otrzymanych wyników zaproponowano podstawową klasyfikację tego typu odzieży w zakresie minimalnych wymagań luminancji emitowanego z niej światła z oraz kryteria jej oceny.
EN
The standard high visibility clothing previous used in the professional and nonprofessional practice, in the absence of directional lighting does not ensure the visibility of its user. A factor that can improve the protective properties of warning clothing may be the retrofitting it with elements that emit direct visible radiation. The clothing with various types of active light sources have started to appear on the market for several years, but so far there are no the standardized test methods and the requirements for this type of clothing. In order to create the possibility of assessing such clothing, we conducted the photometric and functional tests of model high visibility clothing solutions with the application of lighting elements. On the basis of the results obtained and their analysis, a basic classification of this type of clothing was proposed in terms of the minimum luminance requirements of the light emitted from it, as well as criteria for its assessment.
6
Content available remote Application of Silica Aerogel in Composites Protecting Against Thermal Radiation
EN
Aerogels are characterized by excellent insulation properties and a good resistance to high and low temperatures. The objective of this study was to investigate the effects of silica aerogel on thermal properties of textile–polymer composites. Aerogel was applied in protective clothing fabric to improve its heat resistance. The composites were produced by coating a fabric made of meta-aramid (polyamide–imide) yarns with a dispersion of polychloroprene latex and synthetic resins or an acrylic–styrene dispersion with aerogel (100–700 μm particle size). The composites were subjected to thermal radiation (20 kW/m2) and their thermal properties were determined by thermogravimetry/derivative thermogravimetry (TG/DTG). Scanning electron microscopy/X-ray energy dispersive spectroscopy (SEM/EDS) was used to characterize the microstructure and study the elemental composition of materials. The thermal conductivity and resistance of composites were measured with an Alambeta apparatus. The tests indicated an increase in resistance to thermal radiation by approximately 15–25%. In TG/DTG analysis, the initial temperature for an unmodified fabric was 423.3°C. After modification, it decreased to 361.8° and 365.3°C for composites with 7 and 14% of aerogel, respectively. SEM images revealed a reduction in aerogel particle size.
PL
Zbadano wpływ przyśpieszonego starzenia na parametry wytrzymałościowe tkanin technicznych stosowanych m.in. do produkcji niepalnej odzieży ochronnej, na przykład dla strażaków, wojska i innych służb pracujących w ciężkich warunkach. Jednym z czynników odpowiedzialnych za powstanie negatywnych zmian w strukturze badanych tkanin jest efekt fotodegradacji, czyli rozpad polimerów pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Badaniom poddane zostały dwa rodzaje tkanin o różnym składzie surowcowym zawierające włókna aramidowe typu Nomex poli(m-fenylenoizoftalamid) i Kevlar poli(tereftalano-1,4-fenylodiamid) oraz włókna polimerowe PBI (polybenzimidazole). Opisano podstawy teoretyczne procesu fotodegradacji. Negatywny wpływ fotodegradacji zbadano na podstawie określenia wytrzymałości na rozdzieranie próbek metodą pojedynczego rozdzierania oraz wytrzymałości na rozciąganie metodą paska po przyspieszonym starzeniu. Wyniki badań przedstawiono na wykresach oraz w tabelach. Wykazano dla tkaniny A po 100 oraz 200-godzinnej ekspozycji na UV spadek wytrzymałości na pojedyncze rozdzieranie odpowiednio 49% i 72%. W przypadku tkaniny B spadek ten wynosił 63% i 75%. Wytrzymałość na rozciąganie tkaniny B po 200 godzinach ekspozycji na promieniowanie UV w komorze starzeniowej spadła o 64%, natomiast dla tkaniny A o 50%.
EN
The effect of accelerated aging on the strength of technical fabrics used as a surface layer used in protective clothing was examined. The main factor responsible for the creation of negative changes in the material structure is the photodegradation effect, i.e. the breakdown of the polymers under the influence of ultraviolet radiation. Two types of materials with different compositions were tested. The theoretical basis of the photodegradation process was described and the influence of this process on the fabric was characterized. The negative effect of photodegradation based on the determination of the tear strength and tensile strength of two types of fabric was examined. The material samples have been torn before and after the exposure to ultraviolet radiation. The results of the research are presented in diagrams and in the statistical tables. For the A fabric after 100 and 200 hours of exposure, the drop in tensile strength was found to be 49% and 72% respectively. In the case of the B fabric, the decrease was 63% and 75%. The tensile strength of the B fabric after 200h of exposure to the UV radiation in the aging chamber dropped by 64%, whereas for the A fabric, the strength dropped by 50%.
PL
Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. W przemyśle chemicznym najważniejszym elementem chemicznej odzieży ochronnej są kombinezony. Od ich szczelności i odporności na chemikalia zależy zdrowie i życie pracowników. Przedstawiono rodzaje odzieży chemicznej, ich najważniejsze cechy oraz przepisy obowiązujące w ich klasyfikacji. Przedstawiono również przykład zastosowania aplikacji PermaSURE, umożliwiającej określenie bezpiecznego czasu pracy w środowisku chemicznym, w zależności od rodzaju zastosowanego kombinezonu i parametrów środowiskowych.
EN
A com. software was used to det. duration of use of polypropylene- based protective clothing for works with corrosive and flammable AcCl and acrylic acid. The increasing temp. from 23°C to 37°C resulted in the decrease of time of safe use of protective clothingas as much as 120 min.
PL
Współczesne środowisko pracy to wielozadaniowe obszary robocze, w których działają ludzie, pojazdy i maszyny, często w warunkach złej widzialności i widoczności na skutek słabego oświetlenia czy złych warunków atmosferycznych. Jedynym sposobem podniesienia indywidualnej widzialności człowieka zarówno w działalności zawodowej, jak i pozazawodowej, jest stosowanie odzieży ostrzegawczej i elementów odblaskowych. Coraz częściej różne środowiska zawodowe sygnalizują potrzebę zwiększenia widzialności poprzez wyposażenie ich w odzież ostrzegawczą z aktywnymi elementami świecącymi. Aby wyjść naprzeciw tym potrzebom, w CIOP-PIB podjęto prace mające na celu opracowanie wymagań i kryteriów oceny tego typu odzieży ochronnej na podstawie badań specjalnie wytworzonych demonstratorów odzieży ostrzegawczej z aplikacją światłowodów SEPOF, przewodów i taśm elektroluminescencyjnymi (El wire, El tape) oraz diod LED.
EN
The present work environment is multi-tasking work areas in which people, vehicles and machines operate, often in poor visibility conditions due to the poor lighting or bad weather conditions. The only way to increase the individual visibility of people in both professional and non-professional activities is using the high visibility clothing and retroreflective accessories. Increasingly, various professional environments signal the need to increase visibility by providing them the high visibility clothing with active light sources. In order to meet these needs, at the CIOP-PIB the works has been undertaken to develop requirements and criteria for the evaluation of this type of protective clothing based on tests of specially made high visibility demonstration models with the application of SEPOF optical fibers, electroluminescent wires and tapes (EL wire, EL tape) and LED diodes.
EN
In addition to compliance with requirements concerning specific protective properties, protective clothing should also provide a sense of comfort to the user. No clearly identified evaluation criteria for the ergonomic properties of protective clothing is currently available. Methods applied do not allow for quantitative assessment of protective garments that enables to compare the various types of clothing. A new methodology of testing and ergonomic evaluation of protective clothing based on comparative studies of protective clothing versus reference clothing was developed herein. The use of reference garments enable a quantitative ergonomic assessment of protective clothing by placing it in an appropriate comfort class. Ergonomic studies in accordance with the methodology developed were carried out on two types of protective clothing, i.e. protective clothing for firefighters and clothing that protects against chemical agents. Based on these studies, the protective clothing was assigned to an appropriate comfort class.
PL
Odzież ochronna, poza spełnieniem wymagań w zakresie określonych właściwości ochronnych, powinna również zapewniać użytkownikowi poczucie komfortu. Obecnie nie ma jasno określonych kryteriów oceny właściwości ergonomicznych odzieży ochronnej. Zastosowane metody nie pozwalają na ilościową ocenę odzieży ochronnej, która umożliwiłaby porównanie różnych typów odzieży. Opracowano nową metodykę badań i oceny ergonomicznej odzieży ochronnej, opartą na badaniach porównawczych odzieży ochronnej z odzieżą referencyjną. Użycie odzieży referencyjnej umożliwia ilościową ocenę ergonomiczną odzieży ochronnej poprzez zakwalifikowanie jej do odpowiedniej klasy komfortu. Badania ergonomiczne zgodnie z opracowaną metodyką przeprowadzono na dwóch rodzajach odzieży ochronnej, tj. odzieży ochronnej dla strażaków i odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi. Na podstawie tych badań odzież ochronna została zakwalifikowana do odpowiedniej klasy komfortu.
PL
Praca ratowników górniczych wiąże się z wieloma zagrożeniami o charakterze ekstremalnym, w tym trudnymi warunkami klimatycznymi. Jednocześnie stosowana przez nich odzież i układy chłodzące wciąż są zbyt mało efektywne w odprowadzaniu nadmiaru ciepła z organizmu, co niekiedy prowadzi do przegrzania, a w konsekwencji śmierci ratownika na skutek udaru cieplnego. Czynniki te stanowiły impuls do podjęcia prac w kierunku opracowania nowych, efektywnych pod względem chłodzenia i właściwości ochronnych, zestawów odzieżowych dla ratowników górniczych. W publikacji zaprezentowano dwa alternatywne zestawy odzieżowe opracowane w ramach projektu RESCLO, złożone z wierzchniej odzieży ochronnej, stosowanej wraz z jednym z dwóch wariantów bielizny, tj. z wkładami z materiałów przemiany fazowej (PCM) lub z układem chłodzenia zasilanym powietrzem z butli sprężonego powietrza. Rozwiązania te zapewniają kompatybilność z wyposażeniem dodatkowym ratownika oraz dają możliwość doraźnego konfigurowania zestawów odzieżowych w zależności od warunków prowadzenia akcji i występujących zagrożeń. Badania laboratoryjne wykazały, iż w zależności od badanego wariantu zastosowane rozwiązania termoregulacyjne umożliwiają odprowadzanie ciepła z ciała ratownika na poziomie nawet ok. 30 W/m2, co korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji oraz wydłużenie bezpiecznego czasu ich pracy w podziemnym środowisku gorącym.
EN
Mine rescuers’ work is associated with many extreme hazards, including difficult climatic conditions. At the same time, the clothing cooling systems that they use are still too ineffective in terms of dissipating excess heat factors constituted an impulse to undertake work towards the development of new, effective in terms of cooling and protective properties, clothing sets for mine rescuers. This publication presents two alternative clothing sets developed in the RESCLO project, made up of outer protective clothing, used along with one of the two underwear variants, ie. underwear with inserts with phase change material (PCM) or underwear with air-fed cooling system from the air receiver. These solutions ensure compatibility with the additional equipment of the rescuer and provide the possibility of ad hoc configuration of clothing sets depending on the conditions of the action and the threats. Laboratory tests have shown that depending on the tested variant, the thermoregulatory solutions used allow for heat dissipation from the rescuer's body at the level of up to 30W/m2,which will have a positive effect on the safety of mine rescue during the operation and extend their sale working time in the underground hot environment.
PL
Niedostateczna indywidualna widzialność pracowników w różnych środowiskach pracy oraz uczestników ruchu drogowego (np. w warunkach nocnych, podczas złej pogody) jest wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach z udziałem pieszych oraz kolizji ludzi z maszynami. Zarówno w działalności zawodowej, jak i pozazawodowej jedynym sposobem podniesienia indywidualnej widzialności człowieka pozostaje stosowanie odzieży o intensywnej widzialności (ostrzegawczej) i elementów odblaskowych. Dynamicznie rozwijający się rynek wielu typów nieżarowych źródeł światła, o małych rozmiarach, często elastycznych, emitujących światło o różnych barwach i parametrach fotometrycznych pozwala na aplikację tych elementów świecących do odzieży ostrzegawczej. W artykule przedstawiono przykłady zastosowań elektroluminescencyjnych źródeł światła (diod LED, El wire, El tape, El panel) oraz światłowodów optycznych w odzieży ostrzegawczej. Analiza obowiązujących normatywnych wymagań szczegółowych oraz stan prawny w zakresie stosowania odzieży ostrzegawczej z aktywnymi źródłami światła wskazuje, że nie są one wystarczające do przeprowadzania badań i oceny zgodności UE tego typu odzieży ochronnej.
EN
The insufficient, individual visibility of employees in various work environments and road traffic participants (e.g. in the night conditions. during bad weather), is still one the main causes of road accidents involving pedestrians, and collisions between people and machines. Both in professional and non-professional activities, the use of high visibility (warning) clothing and reflective elements seems to be the only way to increase the individual visibility of a human. A dynamically developing market of various types of non incadescent light sources with small size, often flexible, emitting light with different colors and photometric parameters allows the application of these luminous elements to the warning clothing. The article presents examples of electroluminescent light sources (LED diodes, El wife, El tape, El panel) and optical fibers applied m the warning clothing. The analysis of the current detailed normative requirements and the legal status regarding the use of warning clothing with active light sources indicates that they are not sufficient to carry out the tests and EU conformity assessment of this type of protective clothing.
PL
Tkaniny przeznaczone do produkcji odzieży ochronnej dla strażaków muszą zapewniać dostateczny poziom bezpieczeństwa podczas wykonywanych działań przez ratowników. Przeprowadzone badania, które opisano w artykule, miały na celu pokazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego starzenia, do którego wykorzystano lampę ksenonową. Ocenę prowadzono na podstawie badań wytrzymałości na przebicie kulką po cyklu starzenia.
EN
Textiles intended for protective clothing shall provide the fireman with sufficient safety during operations. The aim of the conducted research was to demonstrate changes occurring in the textiles in conditions of accelerated aging using xenon lamp. The assessment of wear was based on the textile’s residual ball bursting strength after an aging cycle.
PL
Celem badań była analiza porównawcza właściwości termoizolacyjnych wybranych asortymentów odzieży ochronnej, której funkcją podstawową jest ochrona przed zimnem. Badaniom poddano 5 losowo wybranych bezrękawników ochronnych oraz 1 kurtkę ochronną. Ponadto dla celów porównawczych wykonano badania pakietu materiałów włókienniczych pochodzącego z kufajki. Badania przeprowadzono za pomocą przyrządów Alambeta i Permetest. Uzyskane wyniki wykazały, że wyroby odzieżowe o podobnym wyglądzie i konstrukcji, zbliżonej strukturze materiałowej oraz zbliżonej cenie, charakteryzują się różnymi właściwościami termoizolacyjnymi. Szczególną uwagę należy zwracać na wartość oporu cieplnego oraz przepuszczalności pary wodnej, gdyż te dwa parametry są kluczowe dla zapewnienia komfortu termo-fizjologicznego użytkowania odzieży chroniącej przed zimnem.
EN
The aim of the work was a comparative analysis of thermal insulation properties of selected assortments of protective clothing, whose basic function is protection against cold. The study involved 5 randomly selected protective sleeveless jackets and 1 protective jacket. In addition, for the purposes of comparison, tests were carried out on a package of textile materials originating from a traditional donkey jacket. The tests were carried out using Alambeta and Permetest instruments. The obtained results showed that clothing products of similar appearance and construction, similar material structure and similar price, are characterized by different thermal insulation properties. Particularly, attention should be paid to the value of thermal resistance and water-vapor permeability, since these two parameters are crucial to ensure the comfort thermo-physiological of usage of clothing protecting against cold.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod badawczych stosowanych do pomiaru właściwości termoizolacyjnych materiałów odzieżowych przeznaczonych na odzież zawodową stosowaną w warunkach mikroklimatu zimnego. Omówiono takie przyrządy, jak: „model skóry”, Alambeta, Permetest oraz Thermo Labo II. Ponadto przedstawiono informację na temat manekinów termicznych stosowanych do pomiaru izolacyjności cieplnej wyrobów odzieżowych.
EN
The article presents an overview of selected measurement methods used to measure thermal insulation properties of clothing materials for working clothing used in cold microclimate conditions. Devices such as “skin model”, Alambeta, Permetest and Thermo Labo II were discussed. In addition, information on thermal manikins used to measure thermal insulation of clothing products is presented.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę aerożeli, ze zwróceniem uwagi na ich bardzo dobre właściwości izolacyjne w porównaniu z innymi materiałami. Wskazano zarówno zalety, jak i wady aerożeli. Przybliżono główne czynniki gorące występujące na stanowiskach pracy jak płomień, promieniowanie cieplne, rozpryski płynnego metalu, kontakt z gorącym przedmiotem i łuk elektryczny. Czynniki gorące sklasyfikowano jako czynniki szkodliwe wpływające na powstawanie mikroklimatu gorącego, na który narażeni są pracownicy instalacji przemysłowych, zajmujący się przerobem metali i stali, pracownicy odlewni szkła i ceramiki, pracownicy przemysłu spożywczego (piekarnie) oraz strażacy i spawacze. Omówiono przykłady zastosowania aerożeli w materiałach włókienniczych wykorzystywanych do ochrony przed czynnikami gorącymi. Dokonano analizy literatury pod kątem możliwości aplikacji aerożeli do włóknin i tkanin. Zamieszczono wybrane metody otrzymywania materiałów kompozytowych, najczęściej z udziałem aerożelu krzemionkowego o hydrofobowej powierzchni. Zwrócono uwagę na trwałość właściwości aerożelu po działaniu czynnika gorącego.
EN
The paper discusses the general characteristics of aerogels, with paying attention to very good insulation properties compared to other materials. Both the advantages and the disadvantages of aerogels were highlighted. The main heat factors occuring at workstations, such as a flame, thermal radiation, liquid metal splashes, contact with hot object and arcs, were approximated. Heat factors were classified as hazardous agents that affect the formation of hot microclimates, to which industrial workers, metal and steel workers, glass and ceramics workers, food service workers (bakeries) as well as firefighters and welders were exposed. Examples of aerogels used in textile materials for the protection against heat agents were discussed. Literature was analyzed for potential applications of aerogels to nonwovens and fabrics. Selected methods of obtaining composite materials, most commonly with silica aerogels with the hydrophobic surface. Attention was paid to the durability of aerogels properties after heat treatment with.
PL
Obecnie na rynku dostępny jest bardzo szeroki asortyment odzieży ochronnej, zróżnicowanej zarówno pod względem konstrukcji, jak i zastosowanych materiałów. Ponadto wraz z postępem technologii wytwarzania oraz kształtowania określonych właściwości materiałów włókienniczych, coraz częściej na rynku pojawia się specjalistyczna odzież ochronna, tzw. odzież "inteligentna". Odzież ochronna musi być tak zaprojektowana i wytworzona, aby zagwarantować akceptowalny kompromis między koniecznością jej noszenia a zapewnieniem możliwie najwyższego komfortu dzięki nadaniu jej odpowiednich właściwości ergonomicznych i użytkowych. Obecnie dla wielu rodzajów odzieży ochronnej nie ma określonych wymagań w zakresie ergonomii lub są, ale sformułowane na dużym poziomie ogólności. Dlatego w CIOP-PIB opracowano koncepcję i metodykę trójmodułowej oceny ergonomicznej odzieży ochronnej o prostej i złożonej konstrukcji, opartej na analizie porównawczej wyników badań eksploatacyjnych, prowadzonych z użyciem tzw. odzieży referencyjnej i odzieży ochronnej. Do oceny wygody użytkowania i funkcjonalności odzieży ochronnej zdefiniowano i wprowadzono skwantyfikowane parametry: klasę komfortu i wskaźnik akceptowalności. Opracowana metodyka badań i oceny ergonomicznej odzieży ochronnej daje kompleksowe narzędzie badawcze do oceny funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania wszystkich możliwych rodzajów odzieży ochronnej.
EN
Currently, a wide range of protective clothing is available on the market. This clothing is varied in both the design and the materials used. In addition, along with the development of manufacturing technology and the shaping of certain properties of the textile materials, specialist protective clothing, so-called "intelligent" clothing appears increasingly on the market. The use of protective clothing, apart from protective functions, has a second, very important aspect - it must be designed and manufactured to guarantee an acceptable compromise between the necessity of using it and ensuring the highest possible comfort (lowest discomfort) to the user by giving it appropriate ergonomic and usable properties. Currently, for many types of protective clothing, there are no specific ergonomic requirements or they are, but formulated at a high level of generality. Therefore, CIOP-PIB developed the concept and the methodology of three-module ergonomic evaluation of protective clothing with a simple and complex construction, based on a comparative analysis of the results of exploitation tests, conducted with the use of reference clothing and protective clothing. The quantified parameters were defined and introduced: comfort class and acceptability index to evaluate the comfort and functionality of protective clothing. The developed methodology of research and evaluation of ergonomic protective clothing provides a comprehensive research tool for assess the functionality, safety and comfort of use all possible types of protective clothing.
PL
Ze względu na trudne i niebezpieczne warunki pracy w górnictwie podziemnym wciąż odnotowuje się dużą liczbą wypadków, w tym również śmiertelnych. Jako główne przyczyny zgonów wśród ratowników górniczych wskazuje się oparzenia znacznej powierzchni ciała i dróg oddechowych oraz przegrzanie organizmu (śmierć na skutek udaru cieplnego). Jedynym sposobem zabezpieczenia przed przegrzaniem czy udarem cieplnym jest intensywne oddawanie ciepła i odparowywanie potu z powierzchni skóry do otoczenia. Niestety skuteczność dotychczas stosowanej odzieży ochronnej jest pod tym względem zbyt niska. W związku z tym w ramach projektu RESCLO opracowano nową, efektywną pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu odzież ochronną, dostosowaną do potrzeb ratowników. W niniejszej publikacji przedstawiono szczegółowy opis opracowanej odzieży oraz omówiono kwestie, które zostały uwzględnione w procesie jej projektowania.
EN
Due to the difficult and dangerous working conditions in the underground mining, there is still a high frequency of accidents, including fatal ones. The leading causes of death among the mine rescuers are burns of a large body area and airways, and the overheating body (death from the heat stroke). The only way to protect against overheating or heat stroke is the intense heat dissipation and evaporation of sweat from the skin to the environment. Unfortunately, the effectiveness of protective clothing used so far is too low in this respect. Therefore, a new protective clothing was developed in the RESCLO project. It is effective in terms of ensuring safety and comfort, adapted to the needs of rescuers. This publication presents a detailed description of developed clothing and the issues that were taken into account in the design process.
PL
Zaprezentowano wymagania stosowane dla odzieży ochronnej i roboczej na wybranych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie górniczym. W dalszej części odniesiono się do norm i wymagań, jakie obowiązują dla odzieży ochronnej stosowanej przez górników. Przedstawiono również przykład ubrania ochronnego dla spawacza, a także ubrania ochronnego o podwyższonej odporności na substancje żrące.
EN
Requirements applied for the protective clothing were expressed and working on chosen workstations in the mining enterprise. Hereinafter they referred to Norms and requirements they are applying to which for the protective clothing applied by miners. An example of the protective clothing for the welder, as well as the protective clothing was also presented about the increased resistance to gobbling sublodgings.
PL
Wśród wymagań stawianych środkom ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej, istotne jest prawidłowe dopasowanie odzieży do sylwetki indywidualnego użytkownika. Odzież taka nie może być ani za luźna, ani za ciasna, gdyż w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, może ona stanowić dodatkowy element ryzyka. Prawidłowa konstrukcja i dopasowanie, szczególnie istotne jest w przypadku odzieży ochronnej przeznaczonej dla strażaków, ratowników górniczych i chemicznych, zabezpieczającej przed łukiem elektrycznym, wielofunkcyjnej dla osób pracujących przy produkcji metalowych wyrobów gotowych, szklanych czy ceramicznych. Możliwości generowania wirtualnych modeli – awatarów, symulujących sylwetki docelowych użytkowników, jakie daje technika skanowania 3D i techniki wspomagania komputerowego CAD (Computer Aided Design) z powodzeniem wykorzystywane są w procesie projektowania odzieży, zarówno w zakresie konstrukcji, prawidłowego dopasowania, jak i doboru materiałów włókienniczych. Celem publikacji jest popularyzacja wiedzy na temat indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej. Ma to istotny wpływ na polepszanie warunków bezpieczeństwa i komfortu pracy, a także estetyki wyrobu, co przełoży się na wyższą ocenę społeczną dbałości pracodawcy o pracownika w jego środowisku pracy.
EN
Requirements for personal protective equipment include the appropriate fitment of protective clothing to the individual user’s silhouette. Such clothing must not be too loose or too tight, because in situations of health and life risks, it can be an additional element of risk. The correct construction and fit are particularly important in the clothing protecting against electric arcs and dedicated for fire-fighters or for mine and chemical rescue teams, as well as in the multifunctional clothing for personnel working on the production of finished products of metals, glass or ceramics. The possibilities of generating the virtual models - avatars, that simulate silhouettes of target users, provided by the 3D scanning and CAD (Computer Aided Design) technologies, are successfully applied in the process of designing the clothing, both in the area of construction and proper fit as well as at the selection of textile materials. The aim of the publication is to promote knowledge concerning customization of advanced protective clothing construction. It improves the safety conditions and work comfort, as well as the design of the product. In effect, employers` care for workers` needs will be more appreciated.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.