Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marine power system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper is a discussion on the problems regarding the determination of possible methods to recover waste heat from marine diesel engines in an engine room. Waste heat resources of low-speed and medium-speed marine diesel engines are specified herein. The paper also includes a classification of the marine waste heat recovery systems taking into account the degree of their technical complexity and the use of steam generated by the boiler for the purpose of heating and to drive turbogenerators. Factors affecting the possible amount of heat recovery are also discussed in this paper. Among them, one may distinguish the temperature of water feeding the boiler, the sulphur content in fuel, and the pressure of generated steam. The analyses consist of the waste heat resources of the highest energy level included in exhaust gas, charge air, and engine cooling water. The waste heat resources are specified for a nominal engine power load. A selected, double-pressure waste heat recovery system is a subject of an assessment. The analysis presented in the paper, as well as the recommendations, may be applied to develop a concept of a marine waste heat recovery system that would be optimal in terms of maximizing the recovered heat that meets the demand for heat and electricity on a ship.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z określeniem możliwości odzysku ciepła odpadowego silników spalinowych napędu głównego stosowanych w siłowniach okrętowych. Określono zasoby ciepła odpadowego wolno- i średnioobrotowych silników okrętowych. Zaproponowano podział okrętowych systemów utylizacji ciepła odpadowego uwzględniający stopień ich komplikacji technicznej i wykorzystanie uzyskanej w kotle utylizacyjnym pary na cele grzewcze i do napędu turboprądnic. Omówiono czynniki wpływające na ilość możliwego do odzyskania ciepła takie jak: temperatura wody zasilającej kocioł, zawartość siarki w paliwie, ciśnienie wytwarzanej pary. Przy analizach uwzględniono zasoby ciepła odpadowego o najwyższym poziomie energetycznym zawarte w spalinach odlotowych, powietrzu doładowania i wodzie chłodzącej silnik. Zasoby ciepła odpadowego określono dla nominalnego obciążenia silników mocą. Przedstawiona w artykule analiza i zalecenia mogą być wykorzystane do opracowania koncepcji okrętowego systemu utylizacji optymalnego z punktu widzenia maksymalizacji odzyskanego ciepła spełniającego wymogi okrętowego zapotrzebowania na cele grzewcze i energię elektryczną.
PL
W artykule poruszono tematykę wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni okrętowej zbiornikowców LNG jako jednego z głównych czynników wpływających na efektywność wykonania zadania transportowego statku. Autorzy podjęli próbę oceny energochłonności stanów eksploatacyjnych w jakich znajduje się wspomniany rodzaj statku z turbinowym napędem parowym. Na podstawie obciążeń szczytowych, otrzymanych w wyniku obserwacji dokonanych na zbiornikowcu LNG o pojemności 138 tys. m³, dokonano oceny wykorzystania mocy zainstalowanego okrętowego systemu elektroenergetycznego i zaproponowano dwa warianty rozwiązań konfiguracji elektrowni, mającej na celu poprawienie efektywności wykorzystania wyprodukowanej na statku energii elektrycznej.
EN
The article describes power use of LNG carrier power plant, as one of the main parts affecting the transport task achievement. Authors attempted to evaluate the energy consumption of the vessel with turbine steam dive in different ship operational conditions. Based on maximum peak loads, got in observations of LNG carrier with capacity of 138 000 m³, authors made an assessment of power use in marine power system. They proposed two ways of solution for power plant configuration which aim is to improve an efficiency of using electricity produced on the ship.
PL
W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono nowy uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej, opracowywany w ramach grantu rozwojowego R0102703 w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. W pierwszej części omówiono genezę i koncepcję nowego urządzenia, w drugiej części pokazano jego projekt i realizację techniczną. W niniejszej pracy krótko nawiązano do dwóch tendencji związanych z konstrukcją analizatorów jakości energii elektrycznej: pierwszej, opartej na wykorzystaniu komputera PC z kartą pomiarową, oraz drugiej, obecnie dominującej, dotyczącej urządzeń dedykowanych opartych na technologii procesorów sygnałowych, w tym układów programowalnych FPGA. Następnie dokonano krótkiego przeglądu dotychczasowych rozwiązań przyrządów do oceny jakości energii elektrycznych, opracowanych w KEO AM w Gdyni, wskazując na specyfikę aplikacji i wymagań obowiązujących w systemach okrętowych. W tym kontekście przedstawiono metody pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej w rozważanych systemach, podkreślając różnice między metodami opisanymi w odnośnych normach IEC dla sieci lądowych a rzeczywistymi, odmiennymi warunkami istniejącymi w sieciach okrętowych. Konsekwencją pokazanych różnic jest podjęta próba opracowania nowego, uniwersalnego analizatora jakości energii elektrycznej, o opisanych cechach konstrukcyjnych i właściwościach metrologicznych.
EN
In the paper, divided into two parts, the new universal analyser-estimator of electric power quality carried out within the research grant R012703 in the Ship Electrical Power Engineering Department, is presented. In the first part a genesis and concept of this new device is discussed, while in the second one its designing conditions concerning the operational and hardware functions as well as the constructional aspects are shown. In this paper two tendencies connected with design and construction of electric power quality analysers are shortly presented. The first of them is based on the use of PC unit with measurement card, the second option, presently dominant, refers to the dedicated devices based on the DSP technology, included programmable structures of FPGA. Next, a short overview of existing solutions of devices addressed to power quality assessment, carried out in the previously mentioned department of Gdynia Maritime University, taking into account specific applications and requirements for the ship systems under considerations. In this context, the measurement methods of electrical power quality parameters in the analysed networks were presented. At the same time, some differences between methods described in the related IEC norms for industrial, land networks and real conditions existing in ship networks are appointed and commented on. In consequence basing on these differences a trial of worked out the new, universal power quality analyzer, with described constructional features and metrological properties was undertaken.
PL
W artykule, podzielonym na dwie części, przedstawiono nowy uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej, opracowywany w ramach grantu rozwojowego R0102703 w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. W pierwszej części omówiono genezę i koncepcję nowego urządzenia, w drugiej natomiast pokazano jego założenia projektowe w warstwie funkcjonalnej i sprzętowej oraz realizację techniczną, opartą na zaawansowanej technologii DSP TigerSHARC, z wykorzystaniem dedykowanych modułów FPGA.
EN
In the paper, divided into two parts, the new universal analyser-estimator of electric power quality carried out within the research grant R012703 in the Ship Electrical Power Engineering Department, Gdynia Maritime University is presented. In the first part a genesis and concept of this new device is discussed, while in the second one its designing conditions concerning the operational and hardware functions as well as constructional aspects are shown. A technical realization of the device under consideration is based on the advanced DSP TigerSHARC technology with a use of the dedicated FPGA modules.
PL
Jednym z najczęściej występujących zaburzeń jakości napięcia są odkształcenia jego przebiegu, które zazwyczaj wiążą się z obecnością wyższych harmonicznych. W niektórych systemach elektroenergetycznych oprócz wyższych harmonicznych występują również składowe interharmoniczne i subharmoniczne. Ich obecność powoduje dodatkowe straty mocy oraz wzrost obciążeń cieplnych silników indukcyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu subharmonicznych na prądy i nagrzewanie silnika indukcyjnego.
EN
One of the most frequently appearing power quality disturbances are waveform voltage distortions that are usually connected with higher harmonics. However, on some powers systems interharmonic and subharmonic voltage components are present too. They cause additional power losses and an increase in thermal loads of induction machines. This paper deals with an effect of subharmonic on currents and heating of an induction cage machine.
PL
W artykule omówiono wskaźniki rozdziału mocy czynnej, biernej, prądu oraz wyniki ich pomiaru w systemach wybranych jednostek pływających. Pomiary wykonano podczas normalnej eksploatacji statków. Ze szczególną uwagą odniesiono się do stanów dynamicznych, czyli gwałtownych zmian obciążenia elektrowni okrętowej, mających duży wpływ na poprawną ocenę rozdziału obciążeń między pracującymi równolegle prądnicami. Dotychczas oceniano rozdział obciążeń głównie w stanach ustalonych.
EN
In the paper were discussed the active power, reactive power, current distribution indexes and its measurement results in chosen ships' systems. The measurements were carried out during a normal ships operation. Particularly, dynamic states were pointed out in this paper. Presented sudden load changes in ship's power supply system have significant influence for correct evaluation of distribution load between generators working in parallel. Until now, the evaluations of distribution load were carried out, mainly in steady states.
7
Content available remote Adaptacja laboratorium elektroenergetyki okrętowej do wymagań konwencji STCW
PL
W artykule przedstawiono propozycję modernizacji istniejącego laboratorium elektrowni okrętowej w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowe Akademii Morskiej w Gdyni. Planowane zmiany wynikają z nowych wyzwań stojących przed oficerem elektrykiem okrętowym, zawartych w znowelizowanej konwencji STCW 78/10.
EN
In the article the range of the modernization of the laboratory existing in Ship Electrical Power Engineering Department of Gdynia Maritime Academy is presented. Changes are followed by new challenges facing with the ship electrician officer, and which reflect the amendments of the convention STCW 78/10.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.