Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyka elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję oraz działanie systemu zdalnego dostępu do urządzeń automatyki zainstalowanych w stacji elektroenergetycznej. Opisano w nim również historię rozwoju systemów zdalnego nadzoru zabezpieczeń, zmiany zachodzące przez ostatnie lata w ich wykonaniu i pełnionych funkcjach oraz przedstawiono nowe rozwiązania opracowanego przez autorów [1], [4].
EN
Description of Authors solution for remote access to the devices commonly used in power substation automation has been detailed in the paper. The history of remote access systems to substation protection devices and important changes in their design and implemented applications were presented. Additionally, important innovative features of new Authors solution were described in the paper [1], [4].
PL
W artykule opisano niekonwencjonalne przekładniki prądowe i napięciowe, które są elementami cyfrowych stacji elektroenergetycznych. Stacje te do swego działania wykorzystują standard IEC 61850. Informacje o zmierzonych przez przekładniki niekonwencjonalne wielkościach przesyłane są do urządzeń typu IED w sposób cyfrowy, a nie analogowy, jak to się odbywało w przypadku przekładników konwencjonalnych. Opisano zasady działania przekładników niekonwencjonalnych wykorzystujących takie zjawiska fizyczne jak efekt Faradaya, Halla, Pockelsa oraz cewkę Rogowskiego, dzielniki pojemnościowe. Przedstawiono wady i zalety przekładników niekonwencjonalnych.
EN
The article describes nonconventional current and voltage instrument transformers, which are elements of digital power stations. These stations use IEC 61850 standard for their operation. Information on measurements measured by nonconventional instrument transformers are sent to IED devices in a digital way, not analog, as was the case with conventional instrument transformers. The principles of operation of nonconventional transformers using such physical phenomena as the Faraday, Hall, Pockels effect and Rogowski coil, capacitive dividers are described. The advantages and disadvantages of nonconventional instrument transformers are presented.
PL
W artykule omówiono koncepcję bramy zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej. Opisano system zaprojektowany i zaimplementowany zgodnie z wymaganiami krajowego operatora systemu przesyłowego.
EN
The article discusses the concept of a gateway used for remote access to devices belonging to substation automation and protection system. A system designed and implemented in accordance to Polish national transmission system operator requirements is described.
PL
W artykule przedstawiono sposoby analizy poprawności działania układów automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących metody symulacji komputerowych do modelowania przebiegu procesów zachodzących w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych. Opisano podstawowe zasady tworzenia takich modeli. Wyniki uzyskane z tego typu badań symulacyjnych można z powodzeniem wykorzystać do weryfikacji poprawności już obecnie stosowanych algorytmów, jak i do dokładnego testowania nowych metod przeznaczonych dla układów automatyki elektroenergetycznej, co zostało zilustrowane na przykładzie testów nowego szybkiego algorytmu zabezpieczenia linii dwutorowej.
EN
This article presents methods of evaluation of power automation systems, with particular emphasis on computer simulation methods to model processes occurring in real power grids. The rules for creating and using such models have been described. The results obtained from this type of simulation research can be successfully used to verify the correctness of already used algorithms, as well as to evaluate new methods for power automation systems, which was illustrated in the example of testing a new, fast protection algorithm to parallel transmission line.
PL
Przedstawiono historię oraz kierunki działania Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej.
EN
There is given history and fields of activity the Electroenergy Automation Committee.
PL
Obecnie w systemie elektroenergetycznym instaluje się coraz więcej rozproszonych źródeł mocy biernej nazwanych jako GRQ, które można wykorzystywać m.in. do regulacji napięć – do GRQ zalicza się w szczególności rozproszone źródła wytwórcze w postaci źródeł: wiatrowych, fotowoltaicznych, kogeneracyjnych, biomasowych oraz przemysłowych kompensatorów mocy biernej i magazynów energii. Wynika stąd potrzeba opracowania koncepcji nowej obszarowej automatyki regulacji napięć wykorzystującej GRQ, którą przedstawiono w ramach niniejszego artykułu.
EN
Currently in the Polish power system more and more distributed sources of reactive power (GRQ) that can by used to voltage regulation are introduced. These GRQs include, in particular: wind farms, photovoltaic sources, cogeneration power sources, biogas and biofuel sources, industrial reactive power compensators, energy storages etc. From the above mentioned evolves the need to develop a new area automatic voltage regulation using GRQs. The idea of the structure and functionality of such an automatic regulation are presented in this paper.
7
Content available Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP
PL
Przedstawiono historię oraz kierunki działania Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej.
EN
There is given history and fields of activity the Electroenergy Automation Committee.
PL
Przedstawiono wyniki przeglądu wybranych metod cyfrowego pomiaru częstotliwości w systemie elektroenergetycznym oraz dokonano oceny pod kątem wykorzystania w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej.
EN
The paper presents review of selected methods of digital frequency measurement in power electric system and their appraisal paying special attention to application in power electric protection automatics.
PL
Przedstawiono problematykę zabezpieczania linii kablowych WN i NN. Omówiono typy kabli, sposoby uziemiania, różnice w parametrach elektrycznych kabli i linii napowietrznych.
EN
The paper presents problems concerning protection of HV and MV cable lines. Cable types, earthing methods, differences of electrical parameters of cables and overhead lines are discussed.
EN
An overwhelming majority of equipment and automation systems which are used nowadays are still functioning as autonomous systems and are characterized by the so-called dedicated architecture. This means that for making decisions such devices use mostly signals and information from a local object, regardless of its coexistence with other objects in its most immediate (but also distant) environment. Therefore, the only means of ensuring the object’s proper functioning in the present and future conditions is the implementation of hardware structures and algorithms that will have a "territorial" character and will use additional signals and information from other power objects and surroundings. The paper presents conditions for the improvement and proper functioning of power system automation equipment both in the present and the expected future structure of the electric power sector.
PL
W przeważającej większości współczesne urządzenia automatyki pracują jeszcze jako struktury autonomiczne, charakteryzujące się tzw. architekturą dedykowaną. Oznacza to, że podejmowanie decyzji w takich układach opiera się głównie na lokalnym pozyskiwaniu sygnałów i informacji z najbliższego otoczenia, niezależnie od ich koegzystencji z obiektami sąsiednimi. Dlatego jedynym sposobem na zapewnienie ich właściwego funkcjonowania jest zastosowanie struktur sprzętowych i algorytmów działania o charakterze rozproszonym, pozyskujących informacje z innych obiektów elektroenergetycznych oraz ich otoczenia. W artykule dyskutowane są warunki poprawy i właściwego funkcjonowania urządzeń automatyki elektroenergetycznej w bieżącej i planowanej strukturze systemu elektroenergetycznego.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania pozwalające na zaprojektowanie algorytmów działających w stacji oraz w polach rozdzielczych wykorzystujących inteligentne przetworniki prądowe. Omówiono przykładowe rozwiązania bazujące na różnych protokołach komunikacyjnych, w tym na IEC 61850. Scharakteryzowano sterownik polowy i inteligentny przetwornik prądowy. Omówiono przepływ informacji od przetwornika do sterownika. Opisano infrastrukturę stacji elektroenergetycznej oraz automatykę prądowego odciążania systemu.
EN
The article features solutions which allow to design algorithms operating in a station and in bays which use intelligent current-mode converters. The authors presented sample solutions based on different communication protocols, including IEC 61850. A field controller and a current-mode converter were discussed, along with information transfer from the converter to the controller. Finally, the infrastructure of an electrical power engineering station was described as well as automatic control of the system snubbing.
PL
W referacie przedstawiono próbę rozstrzygnięcia różnic poglądów w zakresie zastosowania automatyki SPZ na liniach blokowych. Na podstawie badań symulacyjnych wykazano, że automatyka ta w wersji jednofazowej (JSPZ) może być stosowana na liniach blokowych elektrowni. Możliwość likwidacji zwarcia pozwala na utrzymanie bloku wytwórczego w pracy, co biorąc pod uwagę wielkość mocy znamionowej ma istotne znacznie dla utrzymania bilansu mocy w SEE. Towarzyszące działaniu JSPZ kołysania mocy nie stanowią zagrożenia dla wału turbozespołu.
EN
Among the actual trends within the national electric power system development there is a construction of new generating units in already operating power plants. Their design includes partial use of the existing infrastructure but the new units are meant to be totally separate independently operating entities. In that case the length of a step-up line connecting the new unit to a power plant substation can be considerable. The question is what should be the reaction of the unit protection system to single phase – earth faults.
PL
Zaprezentowano rozwój działalności inżynierskiej usługowej oraz konstrukcyjno-wdrożeniowej z perspektywy dwudziestu lat istnienia lirmy. Omówiono dorobek i aktualne możliwości Energotestu w zakresie kompleksowych realizacji modernizacji i budowy nowych układów: automatyki elektroenergetycznej, energoelektroniki, automatyki procesowej, AKPiA oraz systemów sterowania i nadzoru dla energetyki generacyjnej, sektora przesyłu i rozdziału oraz różnych branż przemysłu
EN
Presented is the development of engineering, service, construction and implementation activities from the perspective of 20 years' existence of the company. Discussed are the achievements and present Energotest possibilities in the field of complex realization of modernization and building of new systems for power automatics, energoelectronics, process automation, measurement and monitoring equipment and automaties as well as control and supervision systems for power generation industry, distribution and transmission sectors and various other industrial branches.
PL
Obserwowany rozwój źródeł wiatrowych często przekracza "prędkość" dostosowania struktur automatyki elektroenergetycznej sieci WN do nowych warunków pracy. Może to stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy elementów sieciowych oraz źródeł wytwórczych. Dlatego niniejszy artykuł akcentuje konieczność koordynacji inwestycji w źródła wiatrowe i sieć elektroenergetyczną, w tym również w struktury automatyki elektroenergetycznej tej sieci.
EN
From the point of view of the incorporation of the wind farm energy to the power system, there is a necessity of power system automation adaptation to the new working conditions. The speed of development and increasing number of wind farms often exceed the speed of adaptation of the power automation structures to the new conditions. It can lead to the thread of the power system safety. The paper discuss how important is the coordination of power system development and the proper functioning of power system automation.
PL
Zasada Pętli Synchronizacji Fazowej (PSF) jest od dawna z powodzeniem stosowana w telekomunikacji i radiotechnice. Stosunkowo niedawno pojawił się pomysł zastosowania tej idei do wykonywania szybkich pomiarów w automatyce elektroenergetycznej. W artykule przedstawiono podstawowe zasady zastosowania PSF do pomiarów wielkości kryterialnych w automatyce elektroenergetycznej. Pokazane są także zasady tworzenia układów na bazie PSF do pomiarów niektórych złożonych wielkości elektrycznych obwodu trójfazowego, jak składowe symetryczne, moc, czy też impedancja. Zamieszczone przykłady ilustrują właściwości tej metody. Artykuł recenzowany.
EN
The idea of Phase Lock Loop (PLL) is known for a long time and is successfully applied in telecommunication and radio engineering. More recently, attempts have been made to use of the PLL schemes for the purpose of fast measurement applied in the power system protection and automation. This paper presents application of the PLL schemes for measurement of basic criteria signals applied in power system protection algorithms. Some practical implementation for measurement of a three-phase system parameters are also demonstrated. Included examples illustrates basic features of the technique.
PL
Standard IEC 61850 powoli wkracza w dziedzinę automatyki elektroenergetycznej i przynosi nową jakość w dziedzinie pomiarów, przesyłania i przetwarzania sygnałów dla układów zabezpieczeń oraz systemów sterowania i nadzoru stacji. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat struktury połączeń komunikacyjnych w sieci zgodnej z protokołem IEC 61850 oraz sposobie konfiguracji urządzeń IED podłączonych do magistrali komunikacyjnej stacji. Opracowanie przedstawia również przykłady wdrażanych przez kluczowe firmy nowych rozwiązań urządzeń EAZ oraz doświadczenia eksploatacyjne zebrane przy pracy z nowymi instalacjami.
EN
Standard IEC 61850 enters slowly in the scope of power protection systems and brings the new quality in the field of measurements, sending and processing of the signals for the power substations protection, control and supervision systems. This article shows the basic information on the subject of the structure of communication connections in the substation network compatible with IEC 61850 and the configuration methods of the IED devices connected to the station bus. The article also presents examples of the implementation new solutions of protection devices and maintenance experiences gathered near the work with new installations by the worldwide key firms.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje układu automatyki przełączania zasilań z kontrolą rozpływu mocy. Do celów realizacji automatyki SZR z bilansem mocy zaproponowano wykorzystanie standardu IEC 61850.
EN
In the article the feeder switching automation with power distribution control has been presented. The use of IEC 61850 standardfor realization of this automation has been proposed.
PL
Występowanie w ostatnich latach znacznej liczby blackout’ów w systemach elektroenergetycznych całego świata skierowało uwagę operatorów tych systemów na zapobieganie tym szkodliwym społecznie i ekonomicznie zjawiskom. Spore osiągnięcia w jego opanowaniu mają amerykańscy producenci urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. W artykule omówiono problem stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego. Wyjaśniono dlaczego załamanie napięcia jest przyczyną blackout’ów. Jako skuteczny sposób zapobiegania, przedstawiono zastosowanie zrzutu obciążenia przy spadku napięcia.
EN
In the paper problem of power system voltage instability is discussed. There is explained why voltage collapse is the cause of many major blackouts. Undervoltage load shedding technology is presented as an efficient preventive measure against this danger.
PL
Zachowanie stabilności systemu elektroenergetycznego stawia coraz większe wymagania zabezpieczeniom częstotliwościowym. Skuteczność działania automatyki częstotliwościowego odciążania zależy od szybkości zbilansowania mocy w systemie, a zatem odłączenia odpowiedniej grupy odbiorców w jak najkrótszym czasie. Zabezpieczenia częstotliwościowe muszą podejmować decyzję o wyłączeniu odbiorów podczas trwania stanów przejściowych w sieci. Dość często takie stany inicjowane są niestabilnymi zwarciami doziemnymi. Z potencjałem ziemi połączona jest reaktancja indukcyjna przekładnika napięciowego oraz pojemności doziemne linii ŚN a w sieciach kompensowanych – dodatkowo cewka dławika gaszącego. Tworzy się, więc układ LC połączony z ziemią. Oscylacje wynikające z tego obwodu nakładają się na napięcia systemu elektroenergetycznego, powodując zmianę częstotliwości mierzonej przez przekaźniki częstotliwościowe. Biorąc powyższe pod uwagę opracowanie zawiera analizę zjawisk zachodzących w sieci średniego napięcia w oparciu o zarejestrowane przebiegi napięć i częstotliwości z wyłonieniem wniosków dotyczących minimalizacji wpływu stanów nieustalonych na prawidłowe działanie automatyki.
EN
Stability of Electrical Power System has influence on a Load Shedding function in protection relays. The time delay used in under frequency criteria has to as short as possible to switch the burden off in the proper time. So sometimes the decision of frequency criteria have to be made in the transients time. The most of a such transients are caused by intermediate earth faults which initiate resonance phenomena between inductive reactance of VT in parallel with Petersen coil (in compensated networks) and with earth capacitance of MV lines. The next reason of danger transients (from frequency criteria point of view) is Autoreclose function executed on HV side. All above aspects should be taken into account during configuration of the frequency criteria.
PL
Urządzenia wspomagające pracę stacji stanowią niezbędne wyposażenie stacji elektroenergetycznych, gdyż warunkują prawidłowe działanie urządzeń podstawowych oraz pełnią funkcję zabezpieczeniową. W artykule przedstawiona została analiza awaryjności urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej zainstalowanych w stacjach średniego napięcia. Wyznaczone zostały modele niezawodnościowe czasu odnowy, czasu wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzona została także analiza sezonowości oraz przyczyn awarii tych urządzeń w oparciu o obszerne badania niezawodnościowe na terenie dwóch dużych zakładów energetycznych w kraju.
EN
Devices which facilitate operation of substations are not involved directly in conversion and transmission of electric power. Nonetheless, they act as equipment indispensable for operation of substations, since they determine proper operation of basic equipment and fulfill a safety function. The paper presents an analysis of failure frequency of protection and control automatics devices installed in medium voltage substations. It specifies reliability models of recovery period, emergency stop period, power supply down time as well as the value of electric power not supplied to clients. It also offers an analysis of seasonality and the causes of failures of these devices. Owing to lack of current research data, the author has carried out extensive reliability research at the premises of two large domestic power plants.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.