Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  extruder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The effect of grooves number in the feed section and screw length as well as filler nature and content on the productivity of single-screw extruder has been examined. Compositions based on polypropylene with glass fibers, talc and chalk were used for research. It is established that the number of grooves in the feed section and the length of the screw differently affect the productivity of a single screw extruder depending on the nature and content of the filler. This effect is shown to be most significant for polypropylene compositions with mineral powders (talc and chalk).
PL
Przedstawiono model koncepcyjny wytłaczarki drukującej z materiału pochodzącego z odpadów po procesie wydruku i z nieudanych modeli. Zwrócono uwagę na budowę głowicy drukującej wraz z wytłaczarką przystosowaną do rozdrobnionych części z tworzyw sztucznych. Celem takiego rozwiązania jest ograniczenie odpadów z procesu wydruku.
EN
Presented is a conceptual model of an extruder that prints from waste after the printing process as well as from unsuccessful models. Particular attention was paid to the construction of the print head with an extruder adapted to previously fragmented plastic parts. The purpose of this solution is to reduce waste from the printing process.
PL
W artykule dokonano analizy procesu produkcji worków foliowych wykorzystując do tego wybrane metody i narzędzia inżynierii jakości takie jak: metoda FMEA oraz narzędzie – diagram Ishikawy. Na podstawie przeprowadzonej analizy określono, które z problemów są najistotniejsze i należy wprowadzić działania doskonalące i zapobiegawcze. W pierwszej kolejności należy zastosować działania doskonalące i korygujące dla wad: "klejenie się worków oraz zbyt mała ilość dodatku antiblock w procesie produkcyjnym” oraz „brak norm i uregulowań dotyczących parametrów technicznych folii i sposobach ich kontroli”.
EN
The article presents an analysis of the manufacturing process of plastic bags using selected methods and tools of quality engineering such as: the FMEA method and the Ishikawa diagram. Based on the analysis conducted the most important of the problems which require preventive and improvement measures were identified. First, improvement and correction measures should be applied to the “bags sticking together and too little antiblock additive in the manufacturing process” and “lack of norms and regulations pertaining to the plastic foil’s technical parameters and the methods of their control” faults.
4
Content available remote Sposoby doskonalenia druku 3D w technologii FDM/FFF
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące zwiększenia efektywności technologii druku 3D poprzez wprowadzenie modyfikacji postaci materiału budulcowego (filamentu) oraz mechanizmu jego podawania w drukarkach typu FDM/FFF. Omówiono obecnie stosowane rozwiązania oraz innowacyjność proponowanych koncepcji, pozwalających m.in. na uzyskanie skalibrowanego przekroju filamentu oraz zredukowanie liczby części napędowych i tym samym masy ekstrudera, co przyczyni się do poprawy jakości drukowanego detalu i przyspieszy proces drukowania. W formie opisowej i graficznej zaprezentowano sposób modyfikacji postaci filamentu do druku w technologii FDM/FFF. Ponadto zaproponowano rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych części składowych opatentowanego mechanizmu podawania filamentu wraz z opisem jego działania (patent PL 224144 B1, autorzy: Artur Szmidt, Szymon Kowalski, Krzysztof Sokołowski).
EN
This article presents new approaches of increasing the efficiency of FDM/FFF printing technology through the introduction of modifications to the form of filament and to the feeding mechanism. Currently used solutions and innovativeness of proposed concepts are discussed in the paper. A new approach concerning the modification of the filament form was presented in descriptive and graphic way. Moreover, constructional solutions of individual components of the patented (patent PL 224144 B1) filament feeding mechanism including a description of its operation were proposed.
EN
The article presents the general trends of application of artificial neural networks. It presents some examples of applications of artificial neural networks in the textile industry, including forecasts of selected mechanical properties of filament yarns spun from the melt, the classification of damage of card web, the control of regularity of linear mass of draw sliver, assessment the quality of yarn packages textured by false twist and predict the physical properties of unknot-ted spliced ends of wool worsted yarns.
6
Content available remote Automatyczne sterowanie temperaturą układu wytłaczarki i głowicy
PL
W artykule opisano budowę oraz przedstawiono schemat głowicy wytłaczarskiej o przekroju cylindrycznym. Opisano, na czym polega regulacja temperatury i jakie elementy są niezbędne do jej realizacji. Autorzy stworzyli schemat układu regulacji oparty na sterowniku PLC. Do tego układu został zaprojektowany odpowiedni algorytm, który steruje pracą opisanego układu. Przytoczony proces został zamodelowany i zasymulowany w środowisku Matlab/Simulink.
EN
The paper presents the construction and schema of extrusion head with cylindrical cross-section. The paper describes control system of temperature and shows components which are necessary to realise that function. The authors designed schema of temperature regulation system based on PLC. The authors created the algorithm which controlled the work of described system. Described process has been modeled and simulated in Matlab/Simulink environment.
7
Content available remote Drukować przestrzennie. Drukarka 3d dla ceramików
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmian konstrukcji strefy zasilania oraz cech geometrycznych granulatu poli(chlorku winylu) plastyfikowanego na wybrane wielkości charakteryzujące proces wytłaczania. Ustalono, że szerokość otworu zasypowego, głębokość wybrania materiałowego w cylindrze pod otworem zasypowym oraz długość granulki ma niewielki wpływ na temperaturę wytłoczyny. Moment obrotowy ślimaka wytłaczarki oraz wydajność masowa procesu wytłaczania ulegają zwiększeniu wraz ze zwiększaniem wybrania materiałowego oraz zmniejszaniem szerokości otworu zasypowego. Największą wydajność procesu wytłaczania zapewnia zastosowanie granulatu o kształcie zbliżonym do kulistego.
EN
The paper presents the results of the impact of changes in construction of the feeding zone and the geometrical characteristics of the plasticized poly(vinyl chloride) granulate on selected quantities characterizing the extrusion process. It was found that the width of the feed opening, the depth of the recess in the cylinder under the charging hole and the length of the granules has little influence on the temperature of the extrudate. The torque of the extruder screw and the mass efficiency of the extrusion process are increased with the increase of the depth of the recess in the cylinder and reduces the width of the feed opening. The greatest efficiency of the extrusion process and applicable granulate with a nearly spherical shape.
PL
W artykule podjęto się nieformalnego zdefiniowania kategorii przekąsek ekstrudowanych, oraz w skrócie zaprezentowano dane dotyczące ich konsumpcji. Omówiono również proces produkcyjny, a także kierunki rozwoju obserwowane na rynku europejskim. Przedstawiono i omówiono typy obecnie stosowanych ekstruderów. Wiele uwagi poświecono sposobom projektowania i modernizacji linii technologicznych, czyli stosowaniu maszyn modułowych. Przedstawiono również prognozę przyszłych kierunków rozwoju branży, opartych na badaniach nad urozmaiceniem produktów pod względem smaku, kształtu i koloru oraz wartości odżywczych i wpływu na zdrowie konsumenta.
EN
In the paper, the attempts to informally define the category of the extruded snacks were undertaken. The data concerning their consumption level were presented. Also, the manufacturing process and the trends in their development, as observed in the European market, were discussed. The types of the extruders being currently employed were presented and discussed. A lot of attention was paid to the methods of designing and modernization of technological lines, i.e. application of the modular equipment. Also, a forecast for the future trends of the sector development, based on the studies on versification of the products in respect of taste, shape and colour and nutritive values and of the impact on the consumer’s health, was also presented.
PL
W artykule opisano proces przygotowania modelu do druku na drukarce 3D. Opisano budowę drukarki oraz podstawowe zadania elektroniki sterującej stosowanej w domowych drukarkach 3D. Zwrócono uwagę na podstawowe algorytmy działające w warstwie sprzętowej wykorzystywane do sterowania ruchu głowicy jak też zapewnianiające odpowiednie parametry podawanego materiału drukującego. Opisano także aplikacje umożliwiające przygotowanie modelu 3D do wydrukowania i sposoby wygenerowania ciągu poleceń sterujących dla drukarki.
EN
This paper describes the process of preparing a 3D model to print on a 3D printer. The construction of the printer and the basic tasks of the control electronics used in home 3D printers is presented. Attention is drawn to the basic algorithms operating in the hardware layer used to control the head motion and also to ensure the appropriate parameters of the printing material feed. The paper also describes applications to prepare the 3D model and how to generate control commands within the printer.
11
Content available Selected applications of the 3-D printing technology
EN
The spatial FDM Technology printing enables illustrating a great number of technical issues by creating a model of the analyzed object e.g. directly, during didactic classes. A three-dimensional printer may be used in any field of knowledge, from biology, where the printer can be employed for printing the models of organs (printing of the organs themselves is also possible following the modification of the printer - when printing with TAULMAN Nylon filament, we can print e.g. the elements of bones or cartilages which may be implanted into a living organism) to printing spare parts and prototype elements for equipment, in architecture for printing complex scale models etc. The printer itself is a fantastic device, interesting for many fields of study. The 3D printer will enable students to learn how to program the processors based on ATMega, may prepare new software controlling the printer, design 3D graphics on computers, edit “scans” and files downloaded from the Internet, use the CAD software in practice and print the results acquired on the sets of printers. Moreover, each printer may be freely modified according to our own needs - from the change or transfer of the drive to replaceable extruders - the mechanisms forcing materials. The printer may also be changed into a laser plotter or even a milling machine following a slight modification of the extruder’s carriage or changing force belts into ball screws [1-4].
EN
The paper presents results of the research on the single-screw extruder strength on sudden changes of dosing raw material during the extrusion process. The tests were carried out in a short single-screw extruder KZM-2 whose relation of length to diameter of a screw was 6:1 and rotational speed was 200 rpm. Grits moistened up to 15% moisture and five disturbing samples of mass 0.2-1.2 kg prepared from the same raw material constituted a research material. Particular samples were used for disturbing a stable course of the extrusion process. Disturbance of the process consisted in fast introduction of the whole disturbing dose to the extruder input and measurement of the value of intensity change of current consumed by the extruder engine, time of return to stable conditions and changes in the image of obtained samples of extruder. Measurements of the impact of disturbance on the measured amounts were carried out for three settings of extruder performance. It was found out that a single-screw extruder at all set performances reacted with fast increase of electric current consumption; moreover, time of process stabilization changed each time. Moreover, it was reported that particular disturbing doses affected significantly the changes of quality parameters of extrudates.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności ekstrudera jednoślimakowego na nagłe zmiany dawki podawania surowca w trakcie procesu ekstruzji. Badania przeprowadzono w krótkim ekstruderze jednoślimakowym KZM-2 o stosunku długości do średnicy ślimaka 6:1 i prędkości obrotowej 200 obr·min-1 (rpm). Materiałem badawczym była kaszka kukurydziana nawilżana do wilgotności 15% oraz pięć próbek zakłócających o masie 0,2-1,2 kg przygotowanych z tego samego surowca. Poszczególne próbki posłużyły do zakłócenia ustabilizowanego przebiegu procesu ekstruzji. Zakłócenie procesu polegało na szybkim wprowadzeniu do wejścia ekstrudera całej dawki zakłócającej i pomiarach wartości zmiany natężenia prądu pobieranego przez silnik ekstrudera, czasu powrotu do warunków stabilnych oraz zmian w obrazie otrzymanych próbek ekstrudatu. Pomiary wpływu zakłócenia na mierzone wielkości przeprowadzano dla trzech ustawień wydajności ekstrudera. Stwierdzono, że ekstruder jednoślimakowy przy wszystkich ustawionych wydajności reagował szybkim zwiększeniem poboru prądu elektrycznego, każdorazowo zmieniał się także czas ustabilizowania procesu. Zaobserwowano również, że poszczególne dawki zakłócające wpływały istotnie na zmiany parametrów jakościowych ekstrudatów.
EN
Introduction and aim: The article highlights the results of experimental research of the impact of different structures of steels with different thermal (hardening for different temperatures) and chemical-thermal (carburizing, ion nitriding, nitrohardening) treatments for their wear resistance in abrasive medium that simulated conditions of the extruder running when manufacturing feed grain mixed fodder with the additives of mineral saponite. Material and methods: Structural steels including stainless steel. Test methods for wear in abrasive environments. Results: There is a linear dependence of wear resistance on hardness in abrasive medium for alloys with stable surface structure. Conclusion: For alloys with unstable structure that are able to change under the influence of abrasive wear, it is necessary to take into consideration the structural state of the material surface and wear resistance depends mainly on the completeness of structural changes in the wear process.
PL
Wstęp i cel: Artykuł podkreśla wyniki badań eksperymentalnych wpływu różnych struktur stali z termicznymi (hartowanie w różnych temperaturach) i chemiczno-termicznymi (nawęglanie, azotowanie jonowe, nitro-utwardzanie) zabiegami dla ich odporności ścieranie w ośrodkach ściernych dla symulowanych warunków wytłaczarki pracującej przy produkcji mieszanek paszowych z paszowego ziarna z dodatkami saponitu mineralnego. Materiał i metody: Stale konstrukcyjne, w tym stale nierdzewne. Metody badań zużycia w środowiskach ściernych. Wyniki: Istnieje liniowa zależność odporności na ścieranie na twardość ściernego w przypadku stopów o stabilnej strukturze powierzchni. Wniosek: W przypadku stopów o niestabilnej strukturze, które są w stanie zmienić się pod wpływem ścierania, konieczne jest wzięcie pod uwagę iż struktura stanu powierzchni materiału i odporność na zużycie zależy głównie od kompletności strukturalnych zmian w procesie zużycia.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wytwarzania nawozów typu adduktu siarczanu wapnia i mocznika na bazie fosfogipsu metodą granulacji ślimakowej. Do badań wykorzystano wytłaczarkę jednoślimakową. Stwierdzono, że poprzez wytłaczanie można uzyskiwać produkty o wysokim stopniu przereagowania mocznika w formę adduktu (ponad 80 %). Uzyskane granulaty cechowała bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna.
EN
Results of studies on preparation possibility of fertilizers of calcium sulfate and urea type from phosphogypsum with screw granulation method are presented. One screw extruder was used in the studies. It was found that products of high degree of urea conversion into the adduct form (over 80%) can be obtained by extrusion. The prepared granular product had very high mechanical strength.
PL
Przedmiotem części trzeciej pracy było przebadanie przetwarzanych polimerów w postaci przemiałów użytkowych takich samych tworzyw i w podobnych warunkach, w jakich przetwarzano je w części 1 i 2, jednakże na linii badawczej wyposażonej w wytłaczarkę przemysłową dwuślimakową współbieżną i porównanie wartości ich charakterystycznych parametrów z wartościami parametrów próbek tworzyw pierwotnych przetwarzanych w warunkach wytłaczania laboratoryjnego na BTSK-20. Warunki przetwarzania polimerów były takie same, jak w przypadku przetwarzania na wytłaczarce laboratoryjnej z daleko idącym uwzględnieniem konstrukcji maszyny jak i konfiguracji ślimaków.
EN
Third part of the work concerns the processing of utilized polymers of the same kind and in the same conditions as in part 1 and 2, however, using the industrial processing machine, i.e. co-rotating twin-screw extruder type 2T40W. The objective was to compare the properties of size-reduced recycled polymers with those of primary (R-0) as well as re-processed ones (1R, 2R-II and 1R-G). The processing configuration of the plasticizing system of the extruder was almost the same as of the lab one. The only difference was more heating zones of the industrial machine.
PL
PVC ma ugruntowaną pozycję w budowie sieci kanalizacyjnych, pewne ilości rur z tego polimeru stosowane są również w budowie sieci wodociągowych (głównie większe średnice). Największy wzrost produkcji rur obserwuje się dla rur z PP, mniejszy dla rur z PE, najmniejszy dla rur z PVC. Niska cena tworzywa PVC odniesiona do wytrzymałości rur, korzystniejsza w porównaniu do PE, oraz łatwość montażu spowodowały, że systemy przewodowe z PVC mają mocną pozycję rynkową [3-5]. Największe ilości produkowanego PVC (powyżej 50%) zużywane są w procesie wytwarzania rur i profili.
EN
PVC possesses an established position in construction of sewerage systems. Some of PVC pipes (mainly of bigger diameters) are also used for construction of water-pipe networks. The highest growth of production of pipes is observed for PP pipes, the lower growth for PE pipes and the lowest for PVC pipes. The low price of PVC referring its strength (more advantageous than for PE) and an easy assembling caused that PVC pipe systems possess high position in the market [3-5]. The highest amount of produced PVC (above 50 %) is used for production of pipes and profiles.
17
Content available remote Rozwiązania strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki
PL
W pracy przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki jednoślimakowej. Właściwe warunki pobierania tworzywa przez ślimak można uzyskać stosując otwór zasypowy, który jest mimośrodowo położony w stosunku do osi układu uplastyczniającego - przesunięty zgodnie z kierunkiem obrotów ślimaka. Odpowiednio dobrane wymiary otworu zasypowego oraz jego kształt przekroju poprzecznego mają duży wpływ na charakterystykę procesu wytłaczania. W pracy pokazano zależności masowego natężenia przepływu tworzywa od prędkości obrotowej ślimaka przy różnej długości otworu zasypowego, jak również ukazano najkorzystniejsze rozwiązania konstrukcyjne zasobników tworzywa, które umożliwiają właściwe zagęszczenie i kompensację ściśliwości tworzywa w postaci granulatu znajdującego się w zasobniku. Zmniejszający się w sposób ciągły kształt przekroju poprzecznego zasobnika tworzywa z kołowego poprzez owalny i ponownie do kołowego jest najlepszym rozwiązaniem.
EN
In the paper, different constructional solutions of the feed zone of the plasticizing system of a single screw extruder were presented, including the shape, size and position of the feed opening as well as the shape of the cross section of polymer hopper. The proper conditions of polymer intake by the screw can be achieved by using a feed opening which is positioned eccentrically in relation to the axis of the plasticizing system - shifted compatibly with the direction of screw rotation. An appropriate size of the feed opening and the shape of its cross section have a big influence on the characteristics of the extrusion process. The paper presents the dependences of polymer mass flow rate on the rotational screw speed at different lengths of the feed opening. Also the most beneficial constructional solutions of polymer hoppers were shown. They enable the proper compression and compensation of the compressibility of the polymer placed in the hopper in the form of pellets. The shape of the cross section of polymer hopper changing continually from the circular through oval and back to circular is the best solution which makes impossible for the pellets to become tacky and sticking in the feed opening and as a result cause bridging or premature melt blockage.
18
Content available remote Wytłaczanie dihelikoidalne. Podstawy i realizacja
PL
Przedstawiono istotę procesu wytłaczania dihelikoidalnego polegającą na tym, że część środkowa cylindra jednoślimakowej wytłaczarki jest obrotowa, co umożliwia zmianę parametrów przetwórczych w toku wytłaczania, bez konieczności zatrzymywania urządzenia. Podano podstawy procesu i konstrukcji wytłaczarki dihelikoidalnej. Opisano model uproszczony oraz model funkcjonalny takiej wytłaczarki, tj. aktywną strefę zasilania oraz aktywny i kompatybilny segment obrotowy cylindra. Efektywność nowej wytłaczarki dihelikoidalnej udokumentowano wybranymi wynikami badań doświadczalnych.
EN
The principle of the dihelicoidal extrusion process based on a rotational middle segment of the single-screw barrel of an extruder (Fig. 1) has been presented. This active component design makes it possible for changes in the process parameters to be made without having to halt the equipment. The fundamentals of the process and the design of the dihelicoidal extruder were also discussed. A simplified model (Fig. 2) as well as a functional version (Fig. 6) of the extruder illustrating the active feed zone (Fig. 7) and the active compatible rotational segment of the barrel (Fig. 8) were described in detail. The performance of such a new dihelicoidal extruder was verified with selected results obtained in experimental studies.
19
Content available remote Podstawy wytłaczania dihelikoidalnego i konstrukcji wytłaczarki dihelikoidalnej
PL
W pracy przedstawiono istotę procesu wytłaczania dihelikoidalnego oraz budowę nowej, oryginalnej wytłaczarki dihelikoidalnej. Innowacyjność wytłaczarki polega na zastosowaniu rowkowanej, aktywnej strefy zasilania oraz rowkowanego, aktywnego i kompatybilnego segmentu obrotowego cylindra intensyfikującego kinematycznie proces uplastyczniania. Za pomocą tej wytłaczarki przeprowadzono badania procesu wytłaczania dihelikoidalnego, a wybrane wyniki zostały przedstawione w niniejszym artykule. Wyciągnięto stosowne wnioski.
EN
The present report is related to a process for producing the solvent-free acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA) in the twin-screw extruder. New applications and technical specifications stimulate the continuous development of new methods of radical polymerization of solvent-free acrylics. New synthesis of 100% acrylic PSA includes polymerization in the extruder and production of pressure-sensitive adhesive tapes comprises a carrier layer having a thickness between 0.03 mm (30 g/m2) and 2.0 mm (2000 g/m2) and comprising of UV-crosslinked pressure-sensitive adhesive layers characterized by good performance.
PL
Przedstawiony raport opisuje proces wytwarzania bezrozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych (PSA) w wytłaczarce dwuślimakowej. Nowa metoda otrzymywania bezrozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych z wykorzystaniem procesu polimeryzacji rodnikowej stwarza nowe możliwości zastosowania tego typu klejów. Syntezowane w dwuślimakowej wytłaczarce 100-proc. kleje samoprzylepne umożliwiają produkcję transferowych taśm samoprzylepnych o grubości pomiędzy 0,03 mm (30 g/m2) a 2,0 mm (2000 g/m2), które po usieciowaniu promieniowaniem UV charakteryzują się zespołem bardzo dobrych właściwości.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.