Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  competition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Purpose: The article is a theoretical one and aims to presents potential threats for academics and science development in the context of corporate university model which is functioning in other countries. Design/methodology/approach: Critical literature review, especially concentrating on studies which results refer to the experiences of academics from countries where corporate university model has been implemented. Findings: Dominating organizational culture of competition and continuous audits based on citations (IF) evidently contribute to the number of publications and their citations. Unfortunately, at the same time there is also a growing amount of publications, including JCR journals, which do not add any value the science. “Scientists” who “produce” these papers are entrepreneurs able to use the Questionable Research Practices. Research limitations/implications: There is a need to develop and publicize this problem because it is a real threat to science. It is necessary to pay greater attention to ethics in the scientist's conduct and to introduce mechanisms to discourage potential "entrepreneurs". Originality/value: The article highlights a new research and social problem, which is a fraud in science.
PL
W artykule poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem zaplecza surowcowego dla polskiego przetwórstwa mięsa wieprzowego. Analizowano możliwości zaspokojenia popytu na żywiec wieprzowy z produkcji krajowej oraz z importu. Celem opracowania jest ocena zaszłości oraz aktualnego stanu sektora produkcji żywca wieprzowego w kraju w latach 2005-2019 oraz jego powiązań z przetwórstwem mięsa wieprzowego. Stwierdzono, że mimo licznych zawirowań otoczenia gospodarczego zachodzą w nim procesy konsolidacji wpływające na stabilizację podaży wieprzowiny, przy względnie stabilnej wielkości importu mięsa wieprzowego narynek krajowy.
EN
The article raises issues related to the functioning of the raw material base for Polish pork processing. The possibilities of satisfying the demand for live pigs from domestic production and from imports were analyzed. The aim of the study is to assess the past and current state of the live pig production sector in Poland in 2005-2019 and its links with the pork processing. It was found that despite numerous turbulence in the economic environment, consolidation processes taking place affecting the stabilization of the supply of pork, with a relatively stable volume of pork import into the domestic market.
EN
The practical implementation of hazard analysis and critical control point (HACCP) and in particular the definition of the critical control points (CCPs) in the food industry is usually a complex structured task. This is particularly the case of food enterprise, where quality/safety manager ability, knowledge of the production processes and ‘‘sensitiveness’’ is usually the discriminate for the proper identification and prioritization of risks. The same applies for the definition of causes which may lead to food safety hazards. This paper addresses the issues of how quality/safety managers can objectively and automatically implement the HACCP principles of hazard analysis in the application of HACCP, which is the identification of risk priorities and of the related CCPs. The proposed methodology combines decision tree analysis approach for the analytical decomposition of the relevant steps in the manufacturing process of ice cream.
EN
In the case of competing industries, proper assessment of needs and opportunities supported by market analysis and forecast allows adopting strategies for dealing with competition. Coopetition of services is one of the possibilities for the development of entities. The article indicates the reasons for competition cooperation. This cooperation may result from the expectations to increase the scale of impact, reduce operating costs or offer an extended package of services. This causes the need to study customer needs and identify market trends, and consequently build scenarios that are answer to them and allow to adapt to market changes.
PL
Celem artykułu jest zbadanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2011- 2016. Przedstawione wyniki porównano z danymi przedstawionymi w pracy Baruka [2012, ss. 66-79]. Z analizy porównawczej wynika, że poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niski. Poziom innowacyjności Polski w badanym okresie charakteryzował się tendencją spadkową.
EN
The aim of the article is to examine the level of innovativeness of Polish enterprises in the years 2011-2016. The presented results were compared with the data presented in Baruk’s work. The post-equivalent analysis shows that the level of innovativeness of Polish enterprises is low. The level of innovativeness of Poland in the analysed period was characterised by a downward trend.
6
Content available Analiza rynku meblarskiego
PL
Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ukierunkować swoje działania. Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie danych GUS i zawiera analizę uwarunkowań branżowych dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Analizie poddano m.in. wielkość eksportu, wielkość produkcji mebli w Polsce, przychód netto itd.
EN
The company's structure is shaped by the environment in which it operates. Market analysis allows to verify the potential inherent in a given segment. Moreover, it helps to gain the advantage over the competition and to strengthen the current position on the market. Thank to that, the company can properly focus on its activities. The article has been prepared on the basis of data provided by the Central Statistical Office and of the Internet data sources. It provides the analysis of industry conditions for furniture manufacturing companies. The analysis included exportation volume, the volume of furniture production in Poland, and net income among others.
EN
The peculiarity of the transit freight transportation by rail in international traffic is the fact that while performing transportation, the railway administrations are in competition among themselves. At the same time, the routes of cargo traffic volumes significantly depend on the conditions of transportation by railways of individual states. The mathematical model for the distribution of transit freight traffic volumes on the railway network, based on the methods of graph theory and game theory, was proposed in this article. The developed model enables the evaluation of the possibilities of attracting transit freight traffic volumes by individual railway administrations by changing the tariff value and transportation conditions.
8
Content available Food safety in quality mark aspect
EN
The purpose of the publication is to determine the level of consumer awareness regarding the knowledge of quality marks and food safety awareness in the aspect of purchasing decisions. The research covered a group of 51 respondents who were residents of the Silesian Voivodship. On the basis of literature research and analysis in the field of food quality and safety, the following hypothesis was formulated: By using generally known management methods, we can determine the degree of consumer awareness in terms of quality labels and food safety in the aspect of purchasing decisions. The research was conducted on a quarterly basis in 2018 based on a questionnaire (CAWI - Computer Assisted Web Interview). The results of research and their analysis have shown that consumer awareness regarding the awareness of quality marks increases, however, there is still a great need to build consumer awareness regarding the existence of quality marks and information that they provide to the consumer in terms of both quality and food safety. Research has shown that consumers are aware of the quality marks existence, but their knowledge about familiarity is still too small. It was shown that consumers, when making purchasing decisions, pay attention to product quality, price, quality certificate and ecological certificate. The factor that determines the safety of the product according to consumers turns out to be its composition. Consumers showed in research that they will not buy a product that has palm oil, sulfur dioxide, glucose-fructose syrup and aspartame.
PL
Artykuł opisuje tło instytucjonalne kryzysu kolei pasażerskiej w Polsce w okresie 1990–2015. Wskazuje etapy przekształceń podmiotów i procedury kształtujące obszar kolejowych przewozów regionalnych. Zwrócono zarazem uwagę na zależności pomiędzy modelami zamawiania i finansowania usług o charakterze służby publicznej a ich jakością i efektywnością. Analiza oparta jest na ocenie zmian o charakterze formalnoprawnym oraz statystyk ilustrujących udziały rynkowe przewoźników. Wnioski wskazują natomiast na zalety modelu opartego na silnym i kompetentnym ośrodku decyzyjnym oraz konkurencyjnym trybie wyboru operatora usług publicznych, i tym samym mogą stać się elementem dyskusji o dalszych przekształceniach sektora kolejowego w Polsce.
EN
The article describes the institutional background of the passenger rail crisis in Poland between 1990 and 2015. It indicates the stages of transformation of entities and procedures. It also draws attention to dependencies, between the models for ordering and financing PSO and their quality and effectiveness. The analysis is based on the assessment of formal and legal changes and statistics illustrating the market share of carriers. The conclusions, on the other hand, indicate the advantages of a model based on a strong and competent decision-making center and a competitive mode of selecting rail operator, and thus constitute a practical recommendation as to further transformations of the railway sector in Poland.
EN
We studied species composition and seasonal co-existence of coprophagous Scarabaeoidea from two study sites in karst meadows in sub-Mediterranean Slovenia. Each site consisted of three habitat patches with different impact of grazing (S1, the active part of the pasture; S2, the overgrown part of the pasture, mainly spiny shrubs; S3, a meadow with some overgrown patches of shrubs outside the fenced pasture). Four pitfall trapping events per month were conducted from March until November to test for temporal, spatial and habitat-related segregation of species. Primary results show a high level of temporal segregation of species within and between the guilds (Aphodiidae – dwellers, Geotrupidae – tunnelers, Scarabaeidae – tunnelers, Scarabaeidae – rollers). Temporal segregation of monthly samples was evident between Aphodiidae – dwellers (most active at the beginning and end of the season, with a month of complete inactivity during hot summer) and Scarabaeidae – tunnelers (present all the time, but with least species and specimens at the beginning and end of season). Intra-guild competition was most prominent for Aphodiidae – dwellers and Geotrupidae – tunnelers, where species show high rate of temporal avoidance to minimize interspecies competition for the same food source. Finally, geographical (site-related) and habitat-related (S1, S2, S3) differences were found in species composition, species richness and abundance, however for the latter two parameters only at habitat level (more species at S1, but higher abundances at S2 and S3). The results imply that the pronounced temporal and spatial segregation facilitate higher biodiversity in space and time, and allow more species to co-exist at the same sites over time.
EN
According to basic ecological principle, species that share the same niche do not occupy the same environment for a long time, and sympatry of two or more such species provides an interesting field for the analysis of their trophic niche differentiation. To examine the potential differences in the dimensions of the trophic niche we studied the diet of three sympatric avian predators that prey on colonial Microtus rodents. The study area in central Poland is located in an agricultural landscape, composed of crop fields, as well as meadows and pastures located within a small river valley. The pellets of long-eared owl (Asio otus), barn owl (Tyto alba) and kestrel (Falco tinnunculus) were collected from the 750 m2 study site including church building and its surrounding in the spring of 2016 and 2017. The analysis of pellets provided data on a total of 4128 vertebrate prey individuals (1914 from barn owl, 1749 from long-eared owl, and 465 from kestrel). The most important prey group of all three predators were small mammals (90%, 14 species) and the most frequently preyed species was Microtus arvalis (making up 72% of vertebrate prey of long-eared owl, 59% of kestrel and 53% of barn owl). Despite the general similarity in the diet composition, there were differences in the contribution of several prey species (e.g. Soricomorpha, M. arvalis, Mus musculus, Rattus norvegicus, and Apodemus spp.) and the diversity of the diet between the predators. We conclude that the trophic niches of the studied sympatric species differ in several dimensions, including diel activity, prey size and taxon-specific feeding preferences.
EN
A situation in which appears at the same time a competition and cooperation between the subjects is defined as a coopetition. First of all it is considered at the mezo level – between the companies, but it can be analysed at the micro level – inside the organization. In the second case, it concerns shaping the relations among the employers which compete one with another and at the same time they cooperate. Among the organizations where the coopetion can be analysed we distinguish two types - for profit and non profit. A difference of the functioning of the for profit and non profit organizations can be seen among other things in the differences that refer to the shape of the coopetition. In the article the characteristic of a intraorganizational coopetition in the for profit and non profit subjects was presented. The base to formulate the conclusions was formed by the investigations made in which, to collect the data there were used the semistructure interviews with six sample selected organizations – three for profit and three non profit.
PL
Sytuacja, w której jednocześnie występuje konkurencja i współdziałanie między podmiotami określana jest mianem koopetycji. Rozpatrywana jest ona przede wszystkim na poziomie mezo – między przedsiębiorstwami, ale może być także analizowana na poziomie mikro - wewnątrz organizacji. W drugim przypadku, dotyczy kształtowania się stosunków między funkcjonującymi pracownikami, którzy rywalizują ze sobą, a jednocześnie podejmują współpracę. Wśród organizacji, w których można analizować koopetycję, wyróżniamy dwa typy – działające dla zysku oraz realizujące cele społeczne. Odmienność funkcjonowania organizacji for profit i non profit może uwidaczniać się m.in. w różnicach dotyczących kształtowania się koopetycji. W artykule dokonano omówienia charakteru koopetycji wewnątrzorganizacyjnej w podmiotach for-profit i non-profit. Podstawę do sformułowania wniosków stanowiły przeprowadzone badania, w których do zebrania danych posłużono się wywiadami częściowo ustrukturyzowanymi z sześcioma celowo dobranymi organizacjami – trzema for-profit i trzema non-profit.
EN
Wizzair was the first low-cost airline to operate at Kosice Airport. From the beginning, it has shown exceptionally good results and the occupancy of its lines has been over 80%. The situation that took place in Vienna forced Wizzair to cancel the base in Kosice and to move the fleet to Vienna. Ryanair takes advantage of this change and enters the market with practically the same line as Wizzair from Kosice to London. The aim of this paper is to describe the situation at Kosice airport. The competitive fight between these two companies is visible from the very first moment when Ryanair introduced its flights at a much better price than Wizzair. The paper also focuses on the comparing these prices and fares as well as the profit over the period under review.
EN
Background: An increasing number of commercial firms are participating in Open Source Software (OSS) projects to reduce their development cost and increase technical innovativeness. When collaborating with other firms whose sought values are conflicts of interests, firms may behave uncooperatively leading to harmful impacts on the common goal. Aim: This study explores how software firms both collaborate and compete in OSS projects. Method: We adopted a mixed research method on three OSS projects. Result: We found that commercial firms participating in community-initiated OSS projects collaborate in various ways across the organizational boundaries. While most of firms contribute little, a small number of firms that are very active and account for large proportions of contributions. We proposed a conceptual model to explain for coopetition among software firms in OSS projects. The model shows two aspects of coopetition can be managed at the same time based on firm gatekeepers. Conclusion: Firms need to operationalize their coopetition strategies to maximize value gained from participating in OSS projects.
EN
As a result of the progressive spatial imbalance in terms of economic development, a significant part of rural territories are stagnant and remain in an economic impasse. Therefore one should consider the possibility of reversing or at least slowing down this process by taking action aimed at their development. The purpose of the study is to analyze key factors affecting development leading to economic stabilization of rural areas by increasing their competitiveness. Attention was focused on the basic factors stimulating economic development. The new approach requires the implementation of local space development by using opportunities and activities that can ensure its stimulation and stability primarily by focusing on competitive resources.
PL
W następstwie postępującej nierównowagi przestrzennej pod względem rozwoju gospodarczego znaczna część terytoriów wiejskich jest ogarnięta stagnacją i pozostaje w impasie gospodarczym. Należy więc zastanowić się nad możliwościami odwrócenia, a przynajmniej spowolnienia tego procesu, podejmując działania służące ich rozwojowi. Obszary wiejskie potrzebują zwiększenia konkurencyjności terytorialnej. Celem opracowania jest analiza kluczowych czynników mających wpływ na rozwój prowadzący do stabilizacji gospodarczej obszarów wiejskich poprzez wzrost ich konkurencyjności. Uwagę skupiono na podstawowych czynnikach stymulujących rozwój gospodarczy. Nowe podejście wymaga wdrożenia rozwoju lokalnej przestrzeni poprzez wykorzystanie możliwości i sposobów działania, mogących zapewnić jego przyspieszenie i trwałość, głównie poprzez skupienie uwagi na konkurencyjnych aktywach.
PL
W pracy przedstawionodwie generacje logistyki bazujące odpowiednio na tradycyjnych koncepcjach przepływów fizycznych oraz nowoczesne oferujące dodatkowe, okołologistyczne wartości dla klienta.Ten drugi model to dziś już klasyka firm logistycznych, które w ten sposób zdobywają rynkową przewagę konkurencyjną. Obie koncepcje zostały zilustrowane dwoma przykładami z obszaru pralogistyki wojskowej dotyczącymi zabezpieczenia logistycznego dwóch kolejnych wojen w Zatoce Perskiej–„Pustynna Burza”(1991 r. i „Wolność dla Iraku”(2003 r.). W zakończeniu wskazano na dominującą rolę standardów logistyki on-line opartej na nowoczesnych technologiach internetowych.
EN
The work presents two generations of logistics based on traditional concepts of physical flows and modern ones offering additional, perimological values for the client. The latter model is now the classic of logistic companies, which thus gain a competitive advantage over the market. Both concepts were illustrated by two examples from the area of military pralogistics regarding logistic security of two further wars in the Persian Gulf -"Desert Storm" (1991 and "Freedom for Iraq" (2003). In conclusion, the dominant role of on-line logistics standards was indicated. line based on modern internet technologies.
PL
Benchmarking jest postrzegany przez organizacje o różnym profilu działalności jako skuteczna metoda porównania produktów lub usług w kontekście proponowanych przez firmy konkurencyjne rozwiązań i poszukiwań innowacyjnych obszarów rozwoju. Celem artykułu jest zastosowanie benchmarkingu jako metody identyfikacji najlepszych praktyk dla potrzeb doskonalenia jakości produktu. W oparciu o analizę tzw. graczy na rynku wytypowano lidera, w odniesieniu do którego dokonano analizy porównawczej w aspekcie istotnych cech jakościowych. Przeprowadzono również ocenę konsumencką w celu pozycjonowania produktu oraz identyfikacji kierunków doskonalenia. W efekcie badań zdiagnozowano obszary doskonalenia, jakie powinien uwzględnić producent w zakresie składu, opakowania oraz cech organoleptycznych.
EN
Benchmarking is perceived by organizations with a different profile of activity as an effective method of comparing products or services in the context of solutions proposed by competing companies and searching for innovative development areas. The aim of the article is to use benchmarking as a method of identifying best practices for the purposes of improving product quality. Based on the analysis of the so-called players in the market the Leader was selected, in relation to which a comparative analysis was made in the aspect of significant quality features. Consumer assessment was also carried out in order to position the product and identify improvement directions. As a result of the research, the areas of improvement that the producer should consider in terms of composition, packaging and organoleptic characteristics were diagnosed.
EN
In the 1990s the financial sector of Pakistan underwent massive reforms. The primary aim of restructuring was to privatize state-owned institutions, abolish entry barriers for new players, and consequently increase the efficiency of the whole system. This study uses an unbalanced panel of 21 commercial banks listed at Pakistan stock exchange throughout 2000 to 2017 from “BankFocus” and “Bloomberg”. This research measures the effect of ownership, competition, and management practices on banks efficiency. The authors found a higher efficiency of private banks in comparison to state-owned counterparts. The empirical analysis suggests that an increase in foreign ownership and institutional ownership impact positively on all measures of efficiency. The relationship between competition and efficiency supports “competition-efficiency hypothesis” and proposes regulatory measures to regulate the market further. Additionally, banks with a higher standard of management practices tend to be more efficient. These findings imply that there is a need to regulate the bigger banks and ease the market entry for foreign and institutional owners, who brings superior managerial standards and hence efficiency.
PL
W latach 90tych XX wieku sektor finansowy w Pakistanie przeszedł ogromne reformy. Głównym celem restrukturyzacji była prywatyzacja państwowych instytucji, zniesienie barier wejścia dla nowych graczy, a w konsekwencji zwiększenie efektywności całego systemu. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano niewyważony panel 21 banków komercyjnych notowanych na giełdzie w Pakistanie w latach 2000-2017 z "BankFocus" i "Bloomberg". Badanie to mierzy wpływ własności, konkurencji i praktyk zarządzania na efektywność banków. Autorzy stwierdzili wyższą efektywność banków prywatnych w porównaniu do państwowych odpowiedników. Analiza empiryczna sugeruje, że wzrost własności zagranicznej i własności instytucjonalnej wpływa pozytywnie na wszystkie miary efektywności. Związek między konkurencją a wydajnością wspiera "hipotezę efektywności konkurencji" i proponuje środki regulacyjne w celu dalszego uregulowania rynku. Ponadto banki o wyższym standardzie praktyk zarządzania wydają się być bardziej wydajne. Ustalenia te sugerują, że istnieje potrzeba regulacji większych banków i ułatwienia wejścia na rynek dla zagranicznych i instytucjonalnych właścicieli, którzy wprowadzają lepsze standardy zarządzania, a tym samym efektywność.
EN
In the modern world, in Europe and in Poland, many forms of cooperation between states and enterprises can be observed. Many business entities take a lot of effort to offer the most up-to-date services and to prepare sales and marketing networks ready to win on a competitive market. These processes affect transport market as well. The article focuses on global transport services, in particular on the competition in international cargo traffic on the China-Europe route. It is presented on the background of the globalization and competitive processes in transport services. The demand for transport services, resulting from rapid growth of China is discussed, with particular interest in two modes of transport: railway and sea. The article considers the conditions for China-Europe rail transport due to the recent initiatives towards building the "Silk Road". It opens new possibilities for rail transport to compete on the China - Europe route, especially considering the factor of time. The conclusions present the guidelines for further development in the area of transport services on the China-Europe route.
20
EN
Logistics is today one of the decisive advantages in competition on the markets. Companies and entire supply chains compete more and more often. Logistics, which has ceased to be treated as a set of methods useful for solving operational problems, has gained strategic importance. This study presents the logistics area as a factor in the competitiveness of enterprises against the background of two main trends of competition research, i.e. a trend dealing with two key issues for the economy, namely the general characteristics of the market, i.e. its structure, development, functioning, the situation prevailing on it and the strategic behaviour of enterprises, and the second trend, included in theories referring to the role of the state in a market economy.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.