Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal waste treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpady stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ich składowiska przyczyniają się do skażenia gleby i wód oraz są źródłem niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego. Ponadto unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie prowadzi do utraty wielu cennych surowców. Przyjęty przez UE pakiet dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego wyznacza ambitne cele w zakresie recyklingu i składowania odpadów, jednak nadal ponad 25% europejskich odpadów jest składowana. W przypadku Polski to wciąż ponad 40%, a regulacje unijne zakładają ograniczenie składowania do 2035 r. do poziomu 10%. Problemem są frakcje odpadów komunalnych po procesach biologiczno-mechanicznej obróbki, które zazwyczaj są unieszkodliwiane poprzez składowanie, mimo że ich właściwości fizyczno-chemiczne wskazują na możliwość ich zagospodarowania (np. odzysk energetyczny). Przedstawiono właściwości termiczne oraz sposoby przetwarzania nierecyklowalnych frakcji odpadów w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska odpadów komunalnych.
EN
Phys. chem. properties of refuse – derived fuel and 2 waste fractions from its prodn. (under sieve fraction with a size of 0–80 mm and ballast) were studied. Heat of combustion, calorific value, humidity and ash content as well as the content of C, H, S and Cl were detd. The tested fractions showed high humidity, but the heat of combustion above 6 MJ/kg classified them as potential materials for further use.
PL
Każdego roku obserwuje się wzrost zainteresowania gospodarką odpadami w zakresie rozwoju technologii zarówno minimalizujących ich ilość, jak i związanych z ich unieszkodliwianiem i ponownym wykorzystaniem. Istotne jest także pojawienie się odpowiednich aktów prawnych w tym zakresie oraz programów edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
PL
TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia z siedzibą w Bełchatowie powstała w 1991 roku. Posiada ugruntowaną pozycję na rynku usług dla energetyki i ochrony środowiska. Specjalnością Firmy stało się zarządzanie projektami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, przeprowadzanie kompleksowych rozruchów obiektów, wykonywanie pomiarów (w tym pomiarów gwarancyjnych) i optymalizacja, prowadzenie eksploatacji oraz szkolenie załóg. Doświadczenia TERMALL w zakresie realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów łączą się z takimi zakładami jak ZUSOK Warszawa, SITA Tees Valley (Wlk. Brytania), ZTUOK Konin, ZUOK Białystok, ZTUO Szczecin. Biorąc pod uwagę, iż działających, będących w realizacji i planowanych instalacji tego typu w Polsce jest kilkanaście, TERMALL posiada znaczący udział w zakresie ich uruchamiania.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki powstawania spalarni odpadów jako ogniwa łańcucha logistycznego w krajowym zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaprezentowany w części drugiej artykułu kontekst społeczno-gospodarczy analizowanej problematyki koresponduje z aktualnymi problemami kraju wynikającymi z prawodawstwa Unii Europejskiej i polskich kluczowych aktów prawnych w tym zakresie. Zmiana hierarchii postępowania z odpadami wymusza wdrażanie nowych rozwiązań w ramach funkcjonujących w Polsce łańcuchów logistycznych. W celu efektywnego zagospodarowania odpadów koniecznym jest zwiększenie mocy przerobowych odpadów komunalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, m.in. termicznej utylizacji odpadów. Odpady skierowane do nowoczesnych spalarni lub przetworzone w paliwa i spalane/współspalane w specjalnie wybudowanych lub przystosowanych do tego celu instalacjach, stanowić mogą znaczące źródło energii użytecznej dla wytwórców tych odpadów. Hipotetycznie zakłada się, iż energia z odpadów komunalnych stanowić może podstawowe źródło zasilania miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych. Niemniej jednak równocześnie zauważa się wiele kontrowersji wynikających z inwestycji w tego typu instalacje. Przyczynia się do tego powszechny (aczkolwiek niezrozumiały wobec doświadczeń krajów skandynawskich i Europy Zachodniej) brak akceptacji szerokiego gremium społeczności dla powstawania spalarni odpadów w Polsce.
EN
The aim of the paper is to present the issues surrounding the development of a waste incineration plant seen as a link in a logistics chain of a national integrated system for municipal waste management. The socio-economic context of the analyzed issues, presented in the second part of the paper, corresponds to topical issues in Poland that arise from EU legislation, as well as relevant key national regulations. The transformation of waste handling necessitates implementation of new solutions within logistics chains operating in Poland. Effective waste management can be achieved by increasing the processing capacity for municipal waste through the use of new technologies, such as thermal treatment. Waste directed to modern incineration plants, and incinerated/co-incinerated in systems built for or adapted to this purpose, may constitute a significant source of effective energy for those who generate waste. Hypothetically, energy obtained from municipal waste could constitute the basic power source of municipal heating and energy networks. Nevertheless, investments in such systems give rise to controversy. This is due to a prevailing (yet, taking into account the experiences of Scandinavian and Western European countries, perplexing) lack of social acceptance of the development of waste incineration plants in Poland.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki powstawania spalarni odpadów jako ogniwa łańcucha logistycznego w krajowym zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaprezentowany w części drugiej artykułu kontekst społeczno-gospodarczy analizowanej problematyki koresponduje z aktualnymi problemami kraju wynikającymi z prawodawstwa Unii Europejskiej i polskich kluczowych aktów prawnych w tym zakresie. Zmiana hierarchii postępowania z odpadami wymusza wdrażanie nowych rozwiązań w ramach funkcjonujących w Polsce łańcuchów logistycznych. W celu efektywnego zagospodarowania odpadów koniecznym jest zwiększenie mocy przerobowych odpadów komunalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, m.in. termicznej utylizacji odpadów. Odpady skierowane do nowoczesnych spalarni lub przetworzone w paliwa i spalane/współspalane w specjalnie wybudowanych lub przystosowanych do tego celu instalacjach, stanowić mogą znaczące źródło energii użytecznej dla wytwórców tych odpadów. Hipotetycznie zakłada się, iż energia z odpadów komunalnych stanowić może podstawowe źródło zasilania miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych. Niemniej jednak równocześnie zauważa się wiele kontrowersji wynikających z inwestycji w tego typu instalacje. Przyczynia się do tego powszechny (aczkolwiek niezrozumiały wobec doświadczeń krajów skandynawskich i Europy Zachodniej) brak akceptacji szerokiego gremium społeczności dla powstawania spalarni odpadów w Polsce.
EN
The aim of the paper is to present the issues surrounding the development of a waste incineration plant seen as a link in a logistics chain of a national integrated system for municipal waste management. The socio-economic context of the analyzed issues, presented in the second part of the paper, corresponds to topical issues in Poland that arise from EU legislation, as well as relevant key national regulations. The transformation of waste handling necessitates implementation of new solutions within logistics chains operating in Poland. Effective waste management can be achieved by increasing the processing capacity for municipal waste through the use of new technologies, such as thermal treatment. Waste directed to modern incineration plants, and incinerated/co-incinerated in systems built for or adapted to this purpose, may constitute a significant source of effective energy for those who generate waste. Hypothetically, energy obtained from municipal waste could constitute the basic power source of municipal heating and energy networks. Nevertheless, investments in such systems give rise to controversy. This is due to a prevailing (yet, taking into account the experiences of Scandinavian and Western European countries, perplexing) lack of social acceptance of the development of waste incineration plants in Poland.
PL
Podczas pracy spalarni odpadów, przede wszystkim w okresie letnim, występują okresowe nadwyżki ciepła. Interesująca wydaje się propozycja ich zagospodarowania do produkcji „chłodu”. W niniejszym artykule zaproponowano zastosowanie bromo-litowego urządzenia chłodniczego do oziębiania wody lub innego nośnika ciepła. Przygotowana woda lodowa może zostać wykorzystana w klimatyzacji lub w procesach technologicznych wymagających chłodzenia.
EN
During work of incinerating plant one deals with periodical surplus of thermal energy first of all in summer period. It seems that interesting proposal can be connected with theirs utilization to production of “coolness”. This paper is devoted to presentation of bromine-lithium refrigeration system appropriated to cooling of water. Like this prepared ice water can be used as cooling medium in air-conditioning or in manufacturing processes.
PL
Przedstawiono wyniki badań odpadów komunalnych pod kątem ich właściwości technologicznych mając na uwadze wyodrębnianie frakcji energetycznych dla zakładu termicznej utylizacji. Omówiono skład morfologiczny, właściwości paliwowe oraz zawartość metali ciężkich w poszczególnych frakcjach odpadów. Wykazano, że ponad 70% odpadów stanowi frakcja palna o średniej wartości opałowej 21 MJ/kg suchej masy. Zawartość wilgoci na poziomic 30% może jednak znacząco obniżać skuteczność odzysku energii.
EN
The results of municipal waste examination with respect to technological properties having in mind energetic fraction separation for the thermal waste utilization plant were presented. The material composition, calorific value and heavy metals content was considered. Over 70% of municipal waste is composed of combustible materials with average calorific value amounts to 21 MJ/kg of dry mass. However, 30% of moisture content can significantly reduce energy recovery efficiency.
PL
Przedstawiono metodykę obliczania zysków energetycznych otrzymanych w wyniku termicznego przekształcania odpadów, które powinny być uwzględniane jako jeden z efektów bilansu ekologiczno – ekonomicznego systemu gospodarki odpadami w regionie. Proponowana metodyka została poparta obliczeniami opartymi o rzeczywiste badania odpadów w Krakowie przeprowadzone przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w 2007/08 roku. Przedstawione wyniki kilkukrotnych badań własności energetycznych i nagromadzenia odpadów w Krakowie wykazują wzrost nagromadzenia oraz poprawę właściwości energetycznych odpadów komunalnych na przestrzeni kilku lat. Potwierdza to konieczność prowadzenia termicznego przekształcania odpadów w dużych miastach i konieczność wykorzystania energii z odpadów.
EN
The methodology for calculating the energy gains resulting from the incineration of waste that should be considered as one of the effects of ecological and economic balance of the waste management system in the region.
9
Content available remote Waste from leather industry. Threats to the environment
EN
Leather industry generates significant amounts of solid waste and industrial sewage. They originate from various technological steps of leather production - 1 Mg of raw hides yields altogether about 700 kg of waste. Moreover, tannery waste contains chromium compounds, commonly used as tanning agents. This poses a further threat to the environment. In the article, the amounts of tannery waste generated in recent years in Poland and in the EU are presented. The general qualitative characteristics and physicochemical properties of tannery waste are described. The article discusses environmental threats resulting from chromium content in the waste as well as the methods of tannery waste utilization. Moreover, the authors present new technological solutions for the leather industry, which may contribute to environmental threats reduction, i.e. the concept of thermal waste treatment including chromium accumulation in ashes, which can be recovered in other industrial processes.
PL
Przemysł garbarski generuje znaczne ilości odpadów stałych oraz ścieków poprodukcyjnych. Odpady powstają na różnych etapach technologicznych produkcji, łącznie w ilości ok. 700 kg z 1 mg skór surowych. Ponadto zagrożeniem dla środowiska jest obecność w odpadach związków chromu, które używane są powszechnie jako garbniki. W artykule przedstawiono skalę problemu, tj. ilości odpadów generowane w Polsce oraz w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Zaprezentowano również ogólną charakterystykę jakościową oraz właściwości fizykochemiczne odpadów garbarskich. Opisano zagrożenia dla środowiska związane z obecnością chromu w odpadach, a także sposoby utylizacji tych odpadów. Ukazano nowe rozwiązania technologiczne dla garbarstwa, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, m.in. koncepcję termicznej utylizacji odpadów garbarskich z akumulacją związków chromu w popiołach, z których chrom w dalszych procesach można odzyskiwać.
10
Content available remote Termiczne przekształcanie odpadów metodą mineralizacji
PL
Zaprezentowane w artykule zostały innowacyjne technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych stałych i płynnych o charakterze organicznym.
PL
W Unii Europejskiej powstaje około 18 mln ton/rok odpadów mięsnych. Pojawienie się choroby BSE spowodowało konieczność znalezienia nowych rozwiązań w zakresie zarządzania tymi odpadami. Proponowane modelowe zarządzanie odpadami przemysłu mięsnego umożliwią docelowe przekształcenie tej produkcji w bezodpadową przy wykorzystaniu metodyki czystszych technologii. Obejmują one m.in. zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska poprzez redukcję ilości niektórych odpadów (np. odzysk plazmy z krwi czy hydrolizatu białkowego z półproduktów kostnych) i ich wtórne wykorzystanie. Przewiduje też zastosowanie do przetwarzania odpadów mięsno-kostnych metod termicznych. Produktami termicznej przeróbki odpadów mięsnych będą popioły o ściśle określonych własnościach, zawierające związki fosforu, które mogłyby zostać wykorzystane jako zamiennik naturalnych surowców fosforowych. Mączka mięsno-kostna może być stosowana jako wartościowe biopaliwo, a popiół z jej spalania może być także surowcem do produkcji związków fosforu. Termicznie można też obrabiać odgazy, w tym odory, z produkcji mięsnej.
PL
Metody termicznego przekształcania odpadów, poza ogólnymi zasadami dotyczącymi wszelkich działań związanych z ich zagospodarowywaniem, podlegają dodatkowo szczególnym regulacjom prawnym zawartym bezpośrednio w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa o odpadach zawiera szereg zapisów bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do termicznego przekształcania, a w szczególności do spalania odpadów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.