Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reinforced concrete element
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W konstrukcjach wzmacnianych kompozytami klejonymi do powierzchni betonu najbardziej newralgicznym elementem wzmocnienia są właśnie połączenia klejone. W artykule przedstawiono analizę wyników badań przyczepności wykonanych na beleczkach zginanych. Wykazano, że bez jednoznacznego i jednolitego określenia obciążenia niszczącego niemożliwa jest analiza tego typu badań, a proponowane na ich podstawie modele obliczeniowe są z tego względu niepoprawne. Najistotniejszym parametrem okazał się wpływ wewnętrznego zbrojenia stalowego i jego granicy plastyczności i to niezależnie od pozostałych parametrów takich jak wytrzymałość betonu, typ kompozytu a także geometria elementu.
EN
In structures strengthened with Externally Bonded Reinforcement the glued joint is the most sensitive part of the element. The paper presents an analysis of the results of bond tests performed on beams. It was shown that without a unified and uniform determination of the ultimate load, it is impossible to analyze this type of research, and the calculation models proposed on their basis are therefore incorrect. The most important parameter turned out to be the influence of internal steel reinforcement and its yield point, regardless of other parameters such as concrete strength, type of composite and element geometry.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształceń ścian z elementów murowych z ABK w trakcie wykonywania żelbetowego skrępowania. Ściany w skali naturalnej o grubości 180 mm wzniesiono z bloczków nominalnej klasy gęstości 600, na systemowej zaprawie cienkowarstwowej, bez wypełniania zaprawą spoin czołowych. W trakcie procesu krępowania monitorowano odkształcenia ścian. Badania wykazały wpływ rodzaju zastosowanego betonu na przebieg procesu skurczu betonu oraz wartości odkształceń ścian.
EN
The article presents the results of measurements of AAC wall deformations during the process of their restraint with reinforced concrete cores and beam. Full scale walls thickness of 180 mm were made of 600 nominal density class blocks on a system thin-layer mortar, without filling the perpend joints. During the restraining process, wall deformations were monitored. Studies have shown the impact of the type of concrete used on the concrete shrinkage process and the wall strains.
4
Content available remote Zakotwienie przyczepnościowe w elementach wzmacnianych techniką EBR
PL
W artykule przedstawiono założenia obliczeniowe zawarte w normach oraz przepisach SIA 166, fib Bulletin 14, TR55, CNR-DT 200/2004 i stosowane przy analizie nośności zakotwień przyczepnościowych w elementach żelbetowych wzmacnianych techniką EBR. Wyznaczone na ich podstawie wartości sił i odkształceń kompozytu w strefie zakotwienia porównano z wynikami badań elementów wykonanych ze słabego betonu (fc, cube ≈ 20 MPa) i wzmocnionych taśmą CFRP. Przeprowadzona analiza założeń obliczeniowych pokazała, że przedstawiane w wytycznych projektowych założenia obliczeniowe nie są w pełni poprawne dla rzeczywistych konstrukcji wykonanych z betonów niskiej wytrzymałości. Opracowane na podstawie wydzielonych fragmentów belek modele badawcze zakotwień i wynikające z nich typy zniszczenia elementów wzmocnionych przy użyciu materiałów kompozytowych nie odzwierciedlają pracy elementu w strefie zakotwienia.
EN
The paper presents calculation assumptions contained in the standards and regulations of SIA 166, fib Bulletin 14, TR55, CNR-DT 200/2004 and used in the analysis of the load capacity of bond anchorages in reinforced concrete elements strengthened by the EBR technique. The forces and strains values of the composite in the anchorage zone determined on their basis were compared with the results of tests of elements made of weak concrete (fc,cube ≈ 20MPa) and reinforced with single CFRP tape. The analysis of equations used to determine anchorage strength and active bond length showed that the calculation assumptions presented in the guidelines are not fully correct for real constructions made of low-strength concrete. The test models of bond anchorages developed on the basis of separated sections of beams and the subsequent types of damage of strengthened elements with composite materials do not reflect the actions of the anchorage zone.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję metody „ręcznych” obliczeń przekrojów prostokątnych ściskanych mimośrodowo, stanowiącej alternatywę dla dostępnych w literaturze rozwiązań z wykorzystaniem tablic i nomogramów. Omówiono genezę proponowanych zależności, przedstawiono zestawienie wykorzystywanych do obliczeń wzorów oraz algorytm prowadzenia obliczeń.
EN
The method, that allows for autonomic „by-hand” calculations of rectangular cross sections subjected to eccentric compression, is presented in the article. The proposal is the alternative to those available in the literature and using the charts or tables for the design. The origination of proposed formulae is presented together with the algorithm of leading the calculations.
PL
W pracy przedstawiono analizę wybranych parametrów zmiennych na skuteczność wzmocnienia zginanych elementów żelbetowych przy użyciu naprężonych materiałów kompozytowych FRP. Dyskusją objęto obszerną bazę wyników badań doświadczalnych, na podstawie której omówiono wpływ stopnia istniejącego zbrojenia stalowego, stopnia zbrojenia kompozytowego oraz poziomu wstępnego naciągu kompozytu na stopień wzmocnienia elementów. Aby uniknąć wpływu zróżnicowania parametrów zmiennych, wyniki podzielono na grupy ze względu na sposób zniszczenia oraz poziom wstępnych naprężeń kompozytu.
EN
The paper presents an analysis of selected variable parameters on strengthening effectiveness of reinforced concrete members under flexure using pretension FRP materials. A discussion contains an extensive database of experimental test results, based on which the influence of the existing steel reinforcement ratio, the FRP reinforcement ratio and the pretensioning FRP strain on the strengthening efficiency. In order to avoid the influence of variable parameters, test results were divided into groups differ in a failure mode and a level of initial FRP prestressing.
8
Content available remote Estetyka w nowoczesnej prefabrykacji betonu
PL
Zaproponowana metoda obliczania minimalnego zbrojenia polega na bezpośrednim sprawdzaniu przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, czy założone zbrojenie zapewnia ograniczenie szerokości rys, które mogą powstać pod wpływem sił rysujących. Określono trzy poziomy dokładności analizy, a przepisy Eurokodu 2 wzbogacono o uzupełnienia z krajowego załącznika niemieckiego.
EN
New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from cracking forces does not exceed the limit value. Three levels of accuracy of the analysis were defined and the Eurocode 2 provisions were enriched with supplements derived from the German national annex.
PL
Korozja stali zbrojeniowej w betonie jest często trudna do wykrycia ze względu na brak widocznych zmian na powierzchni elementów. Pomocne są w tym przypadku nieniszczące metody diagnostyczne. Jedną z nich jest metoda impulsu galwanostatycznego. Metoda ta pozwala ustalić obszary występowania korozji oraz oszacować aktywność korozyjną zbrojenia. W artykule opisano sposób badań przy użyciu zestawu GP-5000 GalvaPulseTM. Zestaw ten umożliwia jednoczesny pomiar trzech wielkości: potencjału stacjonarnego zbrojenia, rezystywności otuliny betonowej oraz gęstości prądu korozyjnego, które odniesione do pewnych wartości granicznych pozwalają ocenić zagrożenie korozyjne zbrojenia. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia pomiarów, zaprezentowano przykładowe wyniki badań, przedstawiono sposób ich analizy i wnioski dotyczące możliwości wykorzystania metody w praktyce.
EN
Steel reinforcement corrosion in concrete is sometimes difficult to detect because of the lack of visible changes on the element surface. Therefore some non-destructive methods are used. One of them is the galvanostatic pulse method. This electrochemical method allows to determine the corrosion areas and estimate the steel bars corrosion activity. This article presents a test method by using the GP- 5000 GalvaPulseTM set. Using this apparatus it is possible to measure three parameters simultaneously: reinforcement stationary potential, concrete cover resistivity and corrosion current density that referred to the appropriate criteria allow to evaluate the reinforcement corrosion risk. The paper presents the methodology of measurements as well as the experimental test results, the analysis method of them and the conclusions about possibilities of using this method in practice.
11
Content available remote Wybrane metody wzmacniania ceglanych obiektów zabytkowych
PL
Wzmacnianie konstrukcji murowych stanowi jedno z najbardziej istotnych przedsięwzięć w dziedzinie utrwalania zabytków. Licznie prowadzone badania potwierdzają, że prawidłowo zaplanowane oraz wykonane wzmocnienie uszkodzonej konstrukcji murowej obiektu zabytkowego pozwala na jego stabilizację i właściwe funkcjonowanie. W artykule zaprezentowano wybrane metody wzmacniania ceglanych konstrukcji obiektów zabytkowych. Przedstawiono techniki wykorzystujące wprowadzanie dodatkowych elementów żelbetowych i stalowych oraz wybrane przykłady zastosowań.
EN
Strengthening of masonry structures is one of the most important undertaking in the field of preservation of historical monuments. Numerous studies confirm that the properly planned and conducted reinforcement of damaged structure allows for its stabilization and enables its proper functioning.This paper presents selected methods used for strengthening of masonry structures in historical buildings. The study focuses on techniques introducing additional reinforced concrete and steel elements. Selected examples of application are presented.
PL
Metoda poszerzonego rdzenia przekroju służy do kontroli zarysowania w elementach żelbetowych poddanych ściskaniu z niewielkim mimośrodem. Wyprowadzono wzory dotyczące przekroju prostokątnego, sporządzono wykresy umożliwiające proste sprawdzanie stanu granicznego zarysowania przekrojów prostokątnych i kołowych oraz zamieszczono przykład obliczeń. Metodę tę można zastosować do sprawdzania szerokości rys niezależnie od ilości zbrojenia. Wynik obarczony jest niewielkim błędem na korzyść bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
The extended core method is used for checking the crack width in reinforced concrete members subjected to eccentric compression. Formulas for rectangular cross section are derived. Design charts for both rectangular and circular cross sections as well as a design example are presented. This method can be applied to check the width of cracks with the conservative results regardless of the amount of reinforcement.
13
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu uziarnienia kruszywa na sztywność zginanych elementów żelbetowych o przekroju prostokątnym, pojedynczo i podwójnie zbrojonych, pod obciążeniem długotrwałym. Analizę wykonano dla przekrojów zarysowanych i niezarysowanych. Zaprezentowano wyniki badań własnych elementów wykonanych z betonu drobnoziarnistego.
EN
An assessment of an aggregate grain size influence on the rigidity for bending r.c. elements with singly and doubly reinforced cross-sections under the long-term loading were presented. Analysis was carried out for cracking and non-cracking cross-sections. The results of self-made experiments on fine-grained concrete elements were used.
14
Content available remote Research of derailed wheelset impact marks on the concrete sleepers
EN
The process of destruction of reinforced concrete sleepers under the railway wheel impact loading is being studied. The article proposes the impact test method of sleepers using a pendulum impact machine. It was developed a device to measure the parameters of impact marks. Using the proposed device it was analyzed the form of the impact marks left by the railway wheel.
PL
W artykule przeanalizowano charakter uszkodzenia żelbetowych podkładów kolejowych poddanych działaniu dynamicznego obciążenia udarowego od kół taboru kolejowego (na bazie badań z użyciem kafara wahadłowego). Przeprowadzono badania laboratoryjne żelbetowych podkładów kolejowych aż do zniszczenia. Opracowano urządzenie do pomiaru geometrycznych parametrów śladu uderzeń koła pociągu.
15
Content available remote Poprzeczniki w napowietrznych liniach elektroenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono kilka rodzajów poprzeczników instalowanych dawniej i obecnie na słupach z betonu w napowietrznych liniach elektroenergetycznych. Omówiono kryteria wytrzymałościowe i eksploatacyjne decydujące o wyborze poprzeczników stalowych lub żelbetowych w liniach średniego i wysokiego napięcia.
EN
In the paper a few types of transverses installed formerly and nowadays in poles of overhead power lines were presented. Strength and exploitation criteria deciding on the steel or reinforced concrete transverses selection of the power lines of medium and high voltage were discussed.
PL
W artykule omówiono wpływ wysokiej temperatury na odkształcalność współcześnie stosowanej w Polsce stali zbrojeniowej. W przeszłości pręty używane do zbrojenia betonu miały jednorodny rozkład właściwości mechanicznych w przekroju poprzecznym, natomiast obecnie tak nie jest w przypadku produkcji z zastosowaniem technologii umacniania cieplnego. Może więc powstać wątpliwość, czy odkształcenia współcześnie stosowanej stali zbrojeniowej w warunkach pożarowych będą zgodne z określonymi na podstawie modelu podanego w PN-EN 1992‑1‑2. Model ten zaproponowano ponad ćwierć wieku temu, na podstawie wyników badań innego rodzaju stali, przeprowadzonych w warunkach ustalonej temperatury, a więc innych niż występujące podczas pożaru, kiedy temperatura nie jest ustalona. W artykule przedstawiono wyniki badań prętów średnicy 10, 12 i 16 mm, ze stali gatunku B500SP, w warunkach ustalonej i nieustalonej (wzrastającej) temperatury. Odpowiednie składniki całkowitego odkształcenia prętów uzyskane w badaniach przeprowadzonych w warunkach ustalonej i nieustalonej temperatury okazały się do siebie zbliżone i zgodne z określonymi na podstawie modelu PN-EN 1992-1-2. Nie zaobserwowano też istotnych różnic między wynikami badań prętów w przypadku poszczególnych średnic.
EN
In this paper the influence of high temperature on the elongation of the reinforcing steel currently used in Poland is analysed. Steel bars used in the past to reinforce concrete had a uniform distribution of mechanical properties in a cross-section. However, bars used nowadays are produced with the use of quenching and self-tempering process and are characterized by a non-uniform distribution of these properties. Therefore, it is unlikely that modern bar elongation at high temperature will be in a good accordance with Eurocode 1992‑1‑2 prediction. Eurocode model was proposed more than 25 years ago on the basis of tests of a different kind of steel, performed in steady temperature conditions (which are different than those in a real fire when temperature is increasing). The paper presents test results performed in steady and increasing temperature conditions, on B500SP steel bars 10, 12 and 16 mm in diameter. Corresponding parts of the overall bar strain obtained in both tests have been found to be similar to each other and consistent with those predicted by the Eurocode 1992-1-2 model. No significant differences were found between the results of tests of various diameter bars.
PL
W artykule zaproponowano metodę doboru najbardziej odpowiedniego modelu ściskanego zbrojenia podłużnego, uwzględniającego możliwość jego niesprężystego wyboczenia w zależności od sposobu obciążenia elementów żelbetowych. Polega ona na modyfikacji dostępnych modeli zbrojenia wynikającej z warunków pracy prętów w elementach żelbetowych.
EN
This paper proposes a method of choosing the most adequate compression model for longitudinal reinforcement including the possibility of their inelastic buckling in relation to the way in which load is applied to reinforced concrete elements. The method consists in modifying the available models of reinforcement according to the conditions in which it works in reinforced concrete elements.
PL
Analizie poddano problem podjęty w „Inżynierii i Budownictwie” nr 4/2015, dotyczący określenia efektów wzmocnienia belki zespolonej taśmami CFRP. Przedstawiono prosty sposób nieliniowej analizy odkształceń i nośności żelbetowego elementu prętowego. Podstawą analizy jest zależność M – κ (moment zginający – krzywizna przekroju), określona obliczeniowo z uwzględnieniem nieliniowych charakterystyk materiałowych.
EN
In the article analyzed an issue taken in “Inżynieria I Budownictwo” 4/2015. It presents different, but simpler method of nonlinear analysis of deformation and capacity of bar elements made from reinforced concrete. The analysis is based on M – κ relationship (bending moment – curvature of cross section) computationally determined taking into account nonlinear material characteristics.
PL
Z wykorzystaniem metody symulacji Monte Carlo wykonano obliczenia nośności, efektu obciążeń, rezerwy nośności oraz zapasu niezawodności, prawdopodobieństwa zniszczenia i wskaźnika niezawodności wybranej dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Wykazano znaczny wpływ modeli betonu przyjętych do obliczeń oraz efektu ich synergii, które można oszacować ilościowo i wykorzystać do racjonalnego projektowania i oceny stanu konstrukcji żelbetowych.
EN
For different models recommended by Eurocode 2 the effect of actions, resistance, safety margin, probability of failure and reliability index of the twospan reinforced beam in bending were calculated using the crude Monte Carlo simulation method. Analysis of calculation results shows a significant influence of applied models and their synergy that can be assessed quantitatively and used for rational designing and assessment of reinforced concrete structures.
EN
Statistical conformity criteria for the compressive strength of concrete are a matter of debate. The criteria can have prejudicial effects on construction quality and reliability. Hence, the usefulness of statistical criteria for the small sample size n=3 is questioned. These defects can cause a reduction in the quality of produced concrete and, consequently, too much risk for the recipient (investor). For this reason, the influence of conformity control on the value of the reliability index of concrete and reinforced concrete has been determined. The authors limited their consideration to the recommended standards PN-EN 206-1, PN-EN 1992 and ISO 2394 method of reliability index, which belongs to the analytical methods FORM (First Order Reliability Method). It assumes that the random variables are defined by two parameters of the normal distribution or an equivalent normal: the mean and the standard deviation. The impact of conformity control for n=3 for concrete structures, designed according to the Eurocode 1992, for which the compressive strength of concrete is the capacity dominant parameter (sensitivity factor of dominating resistance parameter according to the FORM is 0.8), has been determined by evaluation of the reliability index.
PL
Kryteria zgodności dla próby o liczebności n = 3 wykazują liczne i dobrze rozpoznane wady, które mogą wpływać na obniżenie poziomu jakości produkowanego betonu, a w konsekwencji na poziom niezawodności konstrukcji betonowych oraz elementów konstrukcji żelbetowych. Efekt ten dla konstrukcji betonowych, zaprojektowanych według Eurokodu 1992, dla których wytrzymałość betonu na ściskanie jest parametrem dominującym nośności (przyjęto wskaźnik wrażliwości αi = 0,8) określono poprzez wyznaczenie wartości wskaźnika niezawodności. W artykule ograniczono rozważania do zalecanej w normach PN-EN 1990 i ISO 2394 metody wskaźnika niezawodności β, która należy do analitycznych metod FORM (First Order Reliability Method). Zakłada się w niej, że zmienne losowe są określone za pomocą dwóch parametrów rozkładu normalnego lub ekwiwalentnego normalnego: średniej oraz odchylenia standardowego. Rozpoznane wady normowych kryteriów zgodności dotyczą głównie analiz partii (objętości) betonu przed kontrolą i odnoszą się do poziomu wadliwości podczas ciągłej produkcji betonu wyrażonych zależnością prawdopodobieństwa akceptacji od wadliwości produkowanego betonu (krzywych OC), a nie do wytrzymałości charakterystycznej betonu po wbudowaniu, a więc wadliwości po kontroli.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.