Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  formalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the changing environment, innovation gives organizations a chance to survive and develop. Researchers indicate that successfully implemented innovations are a source of competitive advantage for an organization. In source literature we can find examples of various tools recommended by the authors that increase the probability of innovation success. As some researchers note, the role of these tools has been questioned, which is related to the impact of formalization on innovation. In recent years, researchers have focused their efforts on determining whether formalization improves or deteriorates innovation; however, when analyzing the literature, it can be noticed that the number of studies on innovation and its determinants is significant, while the number of publications on the impact of formalization on organizational innovation is low. In addition, it can be noted that so far, researchers have not come to a consensus regarding the impact of formalization on either organizational results or innovation; therefore, the assumption of the presented work is to fill this gap to some extent. The aim of this article is to present the preliminary results of a broader research project on the relationship between the formalization of operational management and the innovation of IT organizations in Lubuskie Voivodeship.
PL
W obecnym zmiennym otoczeniu szansą na przetrwanie organizacji oraz jej rozwój jest innowacyjność. wielu badaczy wskazuje na to, że z sukcesem wdrażane innowacje są źródłem przewagi konkurencyjnej organizacji. W literaturze znaleźć można przykłady różnych narzędzi rekomendowanych przez różnych autorów zwiększających prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu przez innowacje. Jak zauważa jednak część badaczy, rola tych narzędzi w sukcesie innowacji została postawiona pod znakiem zapytania. Związane jest to z wpływem jaki wywiera formalizacja na wyniki organizacyjne, w tym innowacyjność. Nadmienić warto, że w ostatnich latach badacze skupiali swoje wysiłki na ustaleniu, czy formalizacja poprawia, czy pogarsza wydajność organizacyjną, w tym również innowacyjność, jednakże analizując literaturę można zauważyć, że liczba opracowań dotyczących innowacyjności, i jej determinant jest znaczna, natomiast liczba publikacji dotyczących wpływu formalizacji na innowacyjność organizacji jest nieduża. Dodatkowo analizując literaturę dotycząca formalizacji zauważyć można, że jak do tej pory badacze nie doszli do konsensusu odnośnie jej wpływu zarówno na wyniki organizacji, jak i ich innowacyjność, w związku z tym założeniem prezentowanej pracy jest w pewnym stopniu wypełnienie tej luki. Celem zaś niniejszego artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników szerszych badań, które dotyczą związku pomiędzy formalizacją zarządzania operacyjnego a innowacyjnością organizacji z branży IT w województwie lubuskim.
PL
W pracy podjęto autorską próbę formalizacji wybranych podstawowych pojęć i terminów występujących w teorii zarządzania logistyką. Do opisów formalnych zostały wykorzystane proste elementy symbolicznej konwencji logiczno-matematycznej, oparte głównie na aparacie teorii zbiorów, topologii i logiki matematycznej. Procesowi formalizacji zostały poddane takie pojęcia jak: zarządzanie gospodarcze, logistyka, zarządzanie logistyczne, zasada Just in Time, decyzje logistyczne, systemy logistyczne oraz procesy logistyczne. Przykładowo wybrane definicje i pojęcia logistyczne zostały zapisaneza pomocą bardziej sformalizowanych formuł logiczno-matematycznych. Repertuar formalizowanych terminów i definicji został zaczerpnięty z klasycznych monografii i popularnych podręczników logistycznych.
XX
The authors attempted to formulate selected basic concepts and terms in the theory of logistics management. Simple elements of the symbolic logic-mathematical convention were used for formal descriptions, based mainly on the apparatus of set theory, topology, and mathematical logic. Formalization processes have been subjected to concepts such as economic management, logistics, logistic management, Just in Time principle, logistic decisions, logistic processes and logistic systems. For example logistic definitions and concepts have been written using more formalized logical and mathematical formulas. The repertoire of formalized terms and definitions is derived from classical monographs and popular logistics manuals.
PL
We współczesnej gospodarce organizacje nie mogą pozwolić sobie na zatrzymanie się w miejscu w celu kontemplacji własnych sukcesów, bo sytuacja taka grozi wyprzedzeniem przez konkurencję. Muszą stale reagować na zmiany w otoczeniu i przyjmować „ kształty” sprzyjające uelastycznieniu zasad funkcjonowania. Zwracali na to uwagę między innymi: A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer i James A. Champy, formułując koncepcję Reengineeringu zakładającą radykalną przebudowę procesu organizacji. Na strategię, jako czynnik konstytuujący strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa zwracał też uwagę A. D. Chandler. Poszukiwanie nowych modeli organizacyjnych przedsiębiorstw jest wyzwaniem współczesności. Gospodarka światowa i jej globalizacja wymusza wdrażanie nowych odmian struktur organizacyjnych, odpowiednio do rozbudowanych systemów organizacyjnych, bowiem takimi są współczesne przedsiębiorstwa. Artykuł jest analizą kształtowania się struktur organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach hutniczych. Autor dokonał oceny funkcjonowania istniejących pionów organizacyjnych i dostosowania ich po przeprowadzonych fuzjach i przejęciach do działalności w turbulentnym otoczeniu.
EN
In today's economy, organizations can not afford to stay in place to contemplate their own successes because such a situation is likely to be ahead of the competition. They have to constantly react to changes in the environment and adopt "shapes" that are conducive to making the rules of operation more flexible. This was highlighted by A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer and James A. Champy formulating the concept of Reengineering, which assumed a radical redevelopment of the organization process. The strategy as a factor constituting the organizational structure of the company was also addressed by A. D. Chandler. Searching for new organizational models of enterprises is a challenge of the present day. The global economy, its globalization, forces the implementation of new organizational structures to suit the complex organizational systems, as modern enterprises are. The article is an analysis of organizational structures in selected metallurgical enterprises. The author analyzed the functioning of the existing organizational divisions and adjusted them after mergers and acquisitions carried out to operate in a turbulent environment.
4
Content available remote Analysis of changes in the organizational structure of municipal offices
EN
The multitude of tasks and problem issued faced by local governments necessitates their evolution towards improvement of the existing organisational structures. Comparison of the existing organisational structures of various municipal offices could create a misleading that their organizational structures do not undergo any transformations. In reality, the type of an organisational structure remains unchanged while its elements change very frequently. These changes are activated when, according to the office management, they do not ensure proper performance of tasks faced by local government administration and appropriate customer service. Also note that, in the applied solutions, there is a strive for perfection which can be noticed, in a sense. It expresses the concept that this is not a structure which can effectively play its role today and is prepared for challenges of tomorrow. However, the process of transformations has not developed any new solutions. To this end, the local government must develop organisational structures appropriate for identifying and reaching its objectives. For this reason, it's worthwhile to consider solutions which combine elements of the existing and modern solutions or address new opportunities created by process-oriented structures. However, these transformations must, first and foremost, cause a transformation of bureaucratic-style municipal offices into modern organisations which apply modern methods of management. These are organisations which introduce deep-reaching organisational changes, i.e. transform their hierarchic interorganisational relations into more partner relations and transform their structural solutions into more flexible solutions as well as change their employees' way of thinking. Without such transformations in local government, municipal offices will be still referred to as bureaucracy and civil servants as bureaucrats.
PL
Mnogość zadań i problemów jakie stoją przed władzami lokalnymi powoduje konieczność ewoluowania w kierunku doskonalenia istniejących struktur organizacyjnych. Porównując ze sobą schematy organizacyjne różnych urzędów gmin można sądzić, że ich struktury organizacyjne nie podlegają żadnym zmianom. Nic bardziej mylnego. Rzeczywiście niezmienny pozostaje typ struktury organizacyjnej, ale jej elementy zmieniają się bardzo często. Zmiany aktywowane są w momencie kiedy w opinii kierownictwa urzędu nie zapewniają prawidłowego wykonywania zadań jakie stoją przed administracją samorządową oraz należytej obsługi interesanta. Należy również podkreślić, że w ramach stosowanych rozwiązań zauważa się, w pewnym sensie, dążenie do doskonałości. Jest to wyraz przekonania, że nie jest to struktura spełniająca skutecznie swoją funkcję na dziś i gotowa do podjęcia wyzwań przyszłości. Pomimo to w procesie zmian nie wykształciły się nowe rozwiązania. Dlatego należy rozważyć wdrażanie rozwiązań łączących elementy dotychczasowych i nowoczesnych rozwiązań lub zwrócić uwagę na zupełnie nowe możliwości jakie dają struktury procesowe. Jednak zmiany muszą, przede wszystkim, spowodować przekształcenie urzędów gmin, organizacji biurokratycznych, w nowoczesne organizacje stosujące nowoczesne metody zarządzania. Organizacje, które dokonują gruntownych zmian organizacyjnych tj. zmieniają hierarchiczne stosunki wewnątrzorganizacyjne na bardziej partnerskie oraz przekształcają rozwiązania strukturalne na bardziej elastyczne, ale także sposób myślenia wszystkich pracowników. Bez tych zmian w samorządzie urzędy gmin w dalszym ciągu będą nazywane biurokracją, a urzędnicy biurokratami.
PL
Artykuł przedstawia formalizację czynności tworzenia modelu typów na etapie specyfikowania z zastosowaniem języka klauzul. Zastosowanie języka logiki jest bliższe ludzkiemu myśleniu niż inne formalizmy. Umożliwia to przeniesienie mechanizmu wnioskowania dokonywanego przez analityka systemowego w procesie projektowania systemu, do zapisu czytelnego dla systemów komputerowych. Opisana reprezentacja zostanie użyta podczas opracowywania systemu wspomagającego analityka w podejmowaniu decyzji na poszczególnych etapach projektu.
EN
This paper presents a formal representation of develop type model activity at specification stage in a clausal language. Logic language is more human-oriented than other formalism. Using clauses enables to represent a mechanism of concluding used in a process of designing the system. This representation will be used in a decision support system which will support a designer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.