Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beam and block floor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Cechy stropów Teriva
PL
W artykule przedstawiono ogólny podział stropów gęsto żebrowych, opisano wersje stropów Teriva, a także podano najważniejsze właściwości tych stropów decydujące o ich popularności.
EN
The article presents the general division of ribbed ceilings versions of Teriva ceilings are described, and the most important properties of these ceilings determining their popularity are given.
PL
W artykule omówiono zagadnienia akustyki budowlanej związane z renowacją starych stropów i błędnym wykonaniem nowych warstw lekkiej podłogi na legarach na istniejącym stropie gęstożebrowym w starej kamienicy. Przedstawiono możliwości ograniczenia słyszalności dźwięków uderzeniowych przez zastosowanie dodatkowego dźwiękoizolacyjnego sufitu podwieszanego oraz wyniki pomiarów akustycznych izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych analizowanych konstrukcji.
EN
This paper discusses the sound insulation issues linked with renovation of old floors and faulty construction of new floor layers on existing beam-and-block floor in historic building. In this context results of sound insulation measurements are presented, as well as possible ways are discussed to improve airborne and structureborne sound insulation with suspended ceilings.
4
Content available Wybrane rozwiązania przegród poziomych w budynkach
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z przegrodami poziomymi, czyli stropami, w budynkach mieszkalnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia rozwiązań znajdujących najczęstsze zastosowanie: płytowy – monolityczny, gęstożebrowy – Teriva oraz zespolony – Filigran. Przeprowadzona analiza pozwoli zauważyć różnice pomiędzy sposobami ich realizacji oraz ewentualny wybór.
EN
The article addresses the issues connected with horizontal barriers, i.e. floors, in residential buildings. In the paper, an attempt has been made to present the solutions which are used most frequently: slab – monolithic floor, suspended beam and block floor – Teriva as well as composite slab floor – Filigran. The performed analysis will detail the differences in their construction methods and facilitate possible choice.
PL
Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autorowi literatura nie dostarcza wielu danych. W części I artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące popularności poszczególnych systemów stropowych oferowanych na rynku polskim.
EN
The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the article presents selected test results regarding popularity of particular ceiling systems offered on the Polish market.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja popularnych w Polsce systemów stropowych, w tym również rozwiązań najnowszych, których stosowanie przynosi określone korzyści zarówno pod kątem technicznym, funkcjonalnym, jak i ekonomicznym. W pierwszej części niniejszej publikacji zostaną omówione: gęstożebrowy strop zespolony Vector, stropy monolityczne oraz gęstożebrowe stropy belkowo-pustakowe.
EN
The aim of this article is to present the most popular flooring systems in Poland, including the latest solutions, whose application brings certain technical, functional and economical advantages. In the first part of this paper, we will discuss: Vector rib-and-slab floor, monolithic ceiling and beam and block flooring systems.
7
Content available remote Stropy Teriva Light na tle rynku systemów stropowych
PL
Celem artykułu jest omówienie wyników badań popularności systemów stropowych w Polsce oraz prezentacja stropu Teriva Light dedykowanego do prac remontowych w budownictwie ogólnym. Artykuł został opracowany na bazie dostępnej literatury oraz badań ilościowych przeprowadzonych w okresie wrzesień 2015 – luty 2016. Przedmiotem badań ilościowych była m.in. popularność systemów stropowych. Do najczęściej stosowanych na polskim rynku systemów stropowych należą stropy: monolityczne, gęstożebrowe (typu Teriva) oraz zespolone typu Filigran. Z punktu widzenia remontów obiektów budowlanych na szczególną uwagę zasługuje strop gęstożebrowy Teriva Light, którego wypełnienie pomiędzy belkami kratownicowymi stanowią bloki styropianowe. Dzięki temu obok małej wagi, strop jest szybki i łatwy w montażu, co w przypadku renowacji ma istotne znaczenie.
EN
The aim of this article is to discuss the results of a study of the popularity of floor systems in Poland and present Teriva Light, a product dedicated to the general construction sector as a floor system for renovation works. The article was prepared on the basis of the available literature and the quantitative research carried out in the period from Sept. 2015 to Feb. 2016. The subject of the research was, among other things, the popularity of floor systems. Among the most commonly used products on the Polish market of floor systems one can list the following types: monolithic, multi-rib (Teriva type) and composite (Filigran type). Among the wide spectrum of multi-rib floors, Teriva Light stands out as an optimal solution to the peculiar character of renovation works in buildings, as the space between the truss beams (ribs) is filled with styrofoam blocks, which serves to reduce the weight of the product and ensures smooth construction.
PL
Prefabrykowane stropy belkowo-pustakowe DZ-3 w latach 70. ubiegłego stulecia stanowiły jedno z popularnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych stropów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W tych latach powstał również przedmiotowy budynek, o ww. konstrukcji stropów. W wyniku niezgodnego z założoną funkcją użytkowania obiektu, a również błędów poczynionych w fazie projektowania i wykonawstwa doszło do awarii stropów DZ-3. W artykule opisano główną konstrukcję budynku, przyczyny powstania awarii, pomiary, wyniki obliczeń sprawdzających i wnioski.
EN
Prefabricated beam-hollow brick DZ-3 ceilings, back in the 1970’s, have been one of the most popular structural-technological solutions, when it came to the ceilings of the residential and public utility buildings. The subject building utilizing the above-described ceiling structure, has also been erected within that period. Due to the usage of the building which was not compliant with the assumed function, as well as due to the design and construction errors, the DZ-3 ceilings have been damaged. The present article describes the main structure of the building, causes of the damage, measurements, results of calculations and conclusions. The applied methodology and repairs have been presented.
9
Content available remote Odporność ogniowa stropów belkowo-pustakowych
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat metod oceny odporności ogniowej stropów gęstożebrowych, z pustakami z polistyrenu, betonowymi i ceramicznymi na belkach stalowych lub betonowych. W przypadku stropów niezabezpieczonych ogniochronnie podano dane tabelaryczne do oceny, a stropów zabezpieczonych zasady doboru izolacji ogniochronnej elementów nośnych i wypełnień.
EN
This paper presents information on fire resistance assessment methods of beam-and-block floor systems, with polystyrene, concrete, clay, hollow or solid blocks, on steel or concrete beams. With regard to the unprotected floors, tabulated data for assessing their fire resistance have been given. For the protected floors, a guidance for the determination of fire protection material thickness has been given, both for loadbearing elements and fillings.
PL
W artykule poddano analizie metodę obliczeniową wyznaczania izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stropów belkowo-pustakowych podaną w normie zharmonizowanej PN-EN 15037-1:2011 w załączniku informacyjnym L.W analizie uwzględniono metody obliczeniowe określone w normach projektowania PN-EN 12354-1:2002 oraz PN-EN 12354-2:2002, a także zależności empiryczne opracowane przez Zakład Akustyki ITB na podstawie badań stropów stosowanych w Polsce. Porównanie wyników obliczeń wg PN-EN 15037-1:2011 z danymi empirycznymi wskazuje, że ocena obliczeniowa izolacyjności akustycznej stropów belkowo-pustakowych z pustakami ceramicznymi nie jest prawidłowa.
EN
The article presents an analysis of calculation procedure defined in PN-EN 15037-1:2011 standard (Annex L – informative), for determination of air-borne and impact sound insulation of beam floor constructions with hollow bricks. The study considers calculation procedures described in PN-EN 12354-1:2002 and PN-EN 12354-2:2002 standards, as well as empirical formulas developed by Acoustic Department of ITB based on measurements results of commonly used floor constructions. The comparison of results obtained using PN-EN 15037-1:2011 procedure withmeasurement results indicate, that the calculative assessment of sound insulation performance of beam floors with ceramic hollow bricks, is not correct.
12
Content available remote System stropów gęstożebrowych z belkami strunobetonowymi
PL
W artykule omówiono system stropów gęstożebrowych o nazwie Rectobeton i Rectolight, w którym zastosowano belki strunobetonowe pozwalające osiągnąć rozpiętość do 10 m. W przypadku stropu rozpiętości do 4,5 m nie jest wymagane stosowanie podpór pośrednich w czasie montażu, co można uznać za jedną z zalet systemu.
EN
The article shows the rib and block slab systems named Rectobeton and Rectolight. In both systems the ribs are pre-stressed which allow to achieve span up to 10 m. For span of 4,5 m the ceiling is not requires the use of intermediate supports during assembly, which is one of the major advantages of the slab design solution.
PL
Po wprowadzeniu Eurokodów [1], [2], [3] i normy PN-EN 15037 [4] i [5] do zbioru aktualnych Polskich Norm, zaistniała potrzeba dostosowania dokumentacji elementów stropowych TERI VA oraz wytycznych projektowania i wykonywania stropów do wymagań tych dokumentów. W celu odróżnienia stropów TERI VA zaprojektowanych zgodnie z nowymi normami od stropów stosowanych dotychczas [6] w nazwie stropu dodano literę E. Obecnie stropy te są nazywane TERI VA-E. Przez pewien okres, stropy TERI VA i stropy TERI VA-E będą występowały na rynku jednocześnie. Długość tego okresu zależeć będzie od terminu wycofania normy PN-B-19504.
EN
Following the adoption of Eurocodes [1], [2], [3] and the PN-EN 15037 standard [4] and [5] in the set of current Polish Standards, it has become necessary to adapt the documentation for TERI VA ceiling elements and the guidelines for the design and construction of ceilings to comply with the requirements of those documents. In order to distinguish TERI VA ceilings designed in accordance with the new standards from those in use previously [6], a letter E is added to the name. These ceilings are now called TERI VA-E. For a certain period both TERI VA ceilings and TERI VA-E ceilings will be available on the market simultaneously. The length of this period will depend on the date of withdrawal of the PN-B-19504 standard.
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę stanu naprężenia i stanu przemieszczenia najczęściej występujących pustaków stropowych TERIVA. Analizę przeprowadzono w schemacie badania wytrzymałości na zginanie pustaków stropowych zgodnego z normą PN-EN 15037-2:2011, z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Celem pracy było zbadanie wpływu geometrii pustaków stropowych na rozkład naprężeń i przemieszczeń w elemencie wypełniającym strop gęstożebrowy.
EN
This article presents numerical analysis of the stress and displacement of Teriva slabs, the most commonly used hollow slabs for floor construction. The analysis was carried out under the scheme for testing the bending strength of hollow floor slabs in accordance with the PN-EN 15037-2:2011 standard, using the method of finite elements. The aim of the work was to investigate how the geometry of the slabs affects the distribution of stresses and displacements in the filling element in a beam-and-slab floor.
15
Content available remote Kompleksowe badania stropów gęstożebrowych na belkach strunobetonowych
EN
The paper discusses the methodology of complex experimental tests of prestressed beam-and-block floor systems, carried out at the Research Laboratory for Building Materials and Structures at the Cracow University of Technology, which meets accreditation of the Polish Centre for Accreditation (PCA). These studies included both preparation of tested elements and subsidiary tests of component materials, as well as experimental research of slab elements with a span range from 4.30 m to 10.30 m. In addition, due to unusual shape of the joint between the beam and in-situ concrete, and a lack of well-defined computational model of this connection, there was a need to know the nature of its work - thus a research on monolithism of composite floor system was also completed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.