Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  freight forwarding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article attempts to present, on the basis of the existing survey research (questionnaires and interviews), subject literature, internet data as well as personal experiences and observations of the author (an employee of an international transport and logistics company), the general data regarding the influence of the COVID-19 pandemic on the functioning of transport, freight forwarding and logistics companies (referred to as TFL companies) and, additionally, the responses of these companies to the pandemic crisis. The choice of this subject was made on the general assumption that the influence of the coronavirus pandemic on the functioning of TFL companies has not been uniform. And although, unquestionably, its most perceptible, negative and destructive force predominates, the existence of a positive impact, as a factor that accelerates and revives company development, is not impossible.
PL
Głównym zamierzeniem artykułu jest próba przedstawienia na podstawie istniejących badań sondażowych (ankiet i wywiadów), literatury przedmiotu, materiałów internetowych oraz własnych doświadczeń i obserwacji jako pracownika międzynarodowej firmy transportowo-logistycznej, ogólnych danych dotyczących wpływu pandemii na działalność przedsiębiorstw z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz reakcji firm wobec pandemicznego kryzysu. Podejmując powyższą problematykę, autorka wychodzi z ogólnego założenia, że wpływ koronawirusa na funkcjonowanie firm z branży TSL był niejednorodny. I choć bezsprzecznie dominuje negatywne, destrukcyjne jego działanie, i jest ono najbardziej widoczne i odczuwalne, to jednak nie wyklucza się jego pozytywnego wpływu, jako czynnika przyśpieszającego i ożywiającego rozwój firm.
EN
Purpose: The aim of this article is to analyze personal data protection requirements specifically in the context of the freight forwarding industry. Design/methodology/approach: This article looks into the legal regulation of personal data protection and examines its application by freight forwarding companies, taking into account the specific needs found in this industry. This article should provide managers with the knowledge of how to properly protect personal data while increasing this way the company's competitive edge on the market. By analyzing legally binding laws and explaining them in a comprehensive way, focusing on the needs of the freight forwarding industry and the way it handles personal data. Findings: The study revealed that the handling of personal data in the freight forwarding industry carries a high data risk theft. Moreover, a company in the freight forwarding industry can take on many roles in relation to personal data (i.e. controller, co-controller, or contract processor) and takes on the financial responsibility for that personal data. Originality/value: The article presents the processes of handling personal data by a freight forwarding company and a plan to be followed while it implementing of the rules of the GDPR. It is valuable for managers of the freight forwarding companies.
EN
The paper deals with the issue of different market access for the transport procurement in the EU in context of open market of providing forwarding services. It highlights different requirements of market access in freight forwarding. The article proposes conditions of market access unification in freight forwarding based on analysis of the existing situation. It also refers to the different responsibility of freight forwarder depending on membership in the national associations of freight forwarders. The contribution analyses the limitation of liability in freight forwarding and shows differences in contract of freight forwarding for particular shipments by model examples. There is also pointed to the need for the development of uniform freight forwarding conditions in the EU.
PL
Ideą pracy spedytora jest optymalne zagospodarowanie dysponowaną flotą pojazdów lub zapewnienie przewozu ładunku z punktu początkowego do punktu końcowego uwzględniając wymagania klienta. Ze względu na dużą ilość czynników takich jak warunki pogodowe, rodzaj taboru, który może lub musi zostać wykorzystany, współpraca z podwykonawcami, uzgodnienia z klientami, charakterystyka ładunku czy konieczne do spełnienia warunki przewozu, konieczne jest wykorzystywanie zaawansowanych rozwiązań ułatwiających oraz optymalizujących pracę. w tym artykule przedstawione zostały programy wspomagające i zwiększające efektywność pracy spedytora.
EN
The idea of work as freight forwarder is to manage the fleet in the optimal way or to ensure the effective carriage of goods from the point of loading to the point of destination. Due to large number of factors as weather conditions, type of rolling stock, which must be used, cooperation with subcontractors, arrangements with clients, characteristics of load or the necessary conditions which must be fulfilled,, it is necessary to use proper programs, which will make easier and optimize the freight forwarders job. In this paper modern and supportive programs which make the freight forwarder work more effective are presented.
PL
Usługi spedycyjne są nieodłącznym elementem sektora transportu. Na skutek wysokiego poziomu konkurencji w Europie, warto zastanowić się nad rozwojem spedycji w odniesieniu na nowe rynki, charakteryzujące się wysokim potencjałem ekonomiczno-handlowym. Obecnie przedsiębiorstwa działające na rynkach Unii Europejskiej powinny poszukiwać możliwości dywersyfikacji swojej działalności. Z punktu widzenia ekonomicznego, interesującym regionem pozostają państwa Zatoki Perskiej. Biorąc pod uwagę ekspansję swojej działalności we współpracy z placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej w tym regionie, rozpoczęcie nowej strategii usług spedycyjnych nie jest nacechowane wysokim poziomem ryzyka, bądź ponoszeniem kosztów finansowych w początkowym okresie. Celem opracowania jest objaśnienie obecnej kondycji rynku spedycyjnego w Europie, ze wskazaniem na możliwości rozwoju w państwach Bliskiego Wschodu, w których warunki ekonomiczne wskazują na opłacalność świadczenia usług z wykorzystaniem przewozu towarów transportem lotniczym. Celem nadrzędnym artykułu jest wskazanie praktycznych rozwiązań dla polskich firm spedycyjnych charakteru świadczenia usług spedycyjnych w przewozie żywności i artykułów spożywczych. W artykule przedstawiono metodę badawczą polegającą na analizie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa transportowego Trans-Logistic Dębica aktywnie uczestniczącego w sektorze transportu na arenie międzynarodowej.
EN
Forwarding services are part of the functioning of the transport sector. In Europe due to the high level of the competition in the transport market, it is worth considering the development of services in relation to countries with high economic and trade potential, such as the region of the Middle East. Assessment of one's ability to provide new services combined with knowledge of freight forwarding, a new market is a process crucial to take steps to allow the appropriate way to enter and developing in this area. This is a crucial issue for an effective freight forwarding activity in new foreign markets. Considering cooperation with the diplomatic missions of countries, to start implementing the new strategy of forwarding services is not characterized by a high level of risk, such as incurring significant financial costs in the initial period. The aim of this article is to clarify the current market situation of freight forwarding services in Europe, opportunities for development in the countries of the Middle East, where the economic conditions show the profitable provision of forwarding services in the transport sector with the use of air transport.
PL
Rynek usług transportu intermodalnego, jest rynkiem wymagającym, który stawia przed podmiotami świadczącymi kompleksowe usługi w tym zakresie, szereg wyzwań oraz uwarunkowań prawnych czy technicznych do zrealizowania. Brak odpowiedniej wiedzy merytorycznej i praktycznej może spowodować szybkie wycofanie się z takiego przedsięwzięcia oraz wygenerowania redundantnych kosztów czy nakładów finansowych. Rozważania nakreślone w artykule dotyczą między innymi ograniczeń jakie muszą pokonać firmy spedycyjne zamierzające dokonać ekspansji czy rozwoju na tym rynku, łącznie z przedostaniem się przez gąszcz firm konkurencyjnych, których głównym biznesem jest właśnie oferowanie usług w zakresie transportu intermodalnego.
EN
Intermodal transport services market is a demanding market, which confronts providers of comprehensive services in this area, a lot of challenges and legal or technical conditions to realize. Lack of adequate technical knowledge and practical can cause rapid withdrawal from such an undertaking and generate redundant costs or funding. The considerations set out in article among other things, the barriers that must be overcome shipping companies intending to make the expansion or development of this market, including penetration through the thicket of competing companies whose main business is the offering of services in the field of intermodal transport.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące spedycji. Przedstawiono obowiązki spedytora międzynarodowego w kontekście handlu zagranicznym, przebieg procesu spedycyjnego. Autor omawiając określone zagadnienia chciał przedstawić znaczenie i rolę spedycji w handlu międzynarodowym. Zostały poruszone aspekty prawne, które umożliwiają wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące zasady polityki transportowej i opłat przewozowych. Na podstawie funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa. zbadano poprzez analizę SWOT/TOWS otoczenie przedsiębiorstwa i dokonano analizy usługi procesu transportowego w kontekście umów międzynarodowych.
EN
The article discusses the issues concerning forwarding. Presents the responsibilities of the international freight forwarder in the context of foreign trade, the process of forwarding. They have raised the legal aspects that allow you to make international road haulage. Discussed key issues concerning the principle of transport and freight charges. On the basis of the operation of the enterprise. examined through the analysis of SWOT / TOWS business environment and analyzes the services of the transport process in the context of international agreements.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
246--250, CD
PL
W pracy opisano proces spedycji ładunków biomasowych w ujęciu technicznym, uwzględniając poszczególne etapy organizacji procesu transportowego, a także wskazując rolę firm spedycyjnych w poszczególnych fazach przewozu ładunku. Przedstawiono elektroniczne giełdy transportowe, jako narzędzia wspomagające działalność firm spedycyjnych, opisując ich możliwości na przykładzie giełd Trans.eu i TimoCom. Dodatkowo opisano funkcje spedytorów w procesie przewozu biomasy i innych ładunków, a także zadania wszystkich uczestników organizacji procesu transportowego.
EN
This paper describes the process of forwarding biomass in technical perspective, taking into account the various stages of the organization of the transport process, as well as pointing out the role of shipping companies in the various phases of the carriage of cargo. Presented electronic freight exchanges as a tool to support the activities of shipping companies, describing their capabilities on the example of freight exchanges Trans.eu and Timocom. In addition, it describes the functions of shippers in the transport of biomass and other charges, as well as the tasks of all participants in the transport process organization.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
4342--4346, CD2
PL
Logistyka transportu i spedycji stanowi duży potencjał optymalizacji całych łańcuchów dostawczych. Artykuł przedstawia problemy z jakimi borykają się małe przedsiębiorstwa transportowe i transportowo – spedycyjne. Spośród badanych przedsiębiorstw wybrano najbardziej reprezentatywne do opisu tej problematyki.
EN
Logistics and freight transport is a big potential for optimization of entire supply chains. The article presents the problems faced by small transport companies and transport - forwarding. Of the companies surveyed were selected to describe the most representative of the subject.
PL
Usługi spedycyjne są nieodłącznym elementem sektora transportu. Na skutek wysokiego poziomu konkurencji w Europie, warto zastanowić się nad rozwojem spedycji w odniesieniu na nowe rynki, charakteryzujące się wysokim potencjałem ekonomiczno-handlowym. Obecnie przedsiębiorstwa działające na rynkach Unii Europejskiej powinny poszukiwać możliwości dywersyfikacji swojej działalności. Z punktu widzenia ekonomicznego, interesującym regionem pozostają państwa Zatoki Perskiej. Biorąc pod uwagę ekspansję swojej działalności we współpracy z placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej w tym regionie, rozpoczęcie nowej strategii usług spedycyjnych nie jest nacechowane wysokim poziomem ryzyka, bądź ponoszeniem kosztów finansowych w początkowym okresie. Celem opracowania jest objaśnienie obecnej kondycji rynku spedycyjnego w Europie, ze wskazaniem na możliwości rozwoju w państwach Bliskiego Wschodu, w których warunki eko-nomiczne wskazują na opłacalność świadczenia usług z wykorzystaniem przewozu towarów transportem lotniczym. Celem nadrzędnym artykułu jest wskazanie praktycznych rozwiązań dla polskich firm spedycyjnych charakteru świadczenia usług spedycyjnych w przewozie żywności i artykułów spożywczych. W artykule przedstawiono metodę badawczą polegającą na analizie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa transportowego Trans-Logistic Dębica aktywnie uczestniczącego w sektorze transportu na arenie międzynarodowej.
EN
Forwarding services are part of the functioning of the transport sector. In Europe due to the high level of the competition in the transport market, it is worth considering the development of services in relation to countries with high economic and trade potential, such as the region of the Middle East. Assessment of one's ability to provide new services combined with knowledge of freight forwarding, a new market is a process crucial to take steps to allow the appropriate way to enter and developing in this area. This is a crucial issue for an effective freight forwarding activity in new foreign markets. Considering cooperation with the diplomatic missions of countries, to start implementing the new strategy of forwarding services is not characterized by a high level of risk, such as incurring significant financial costs in the initial period. The aim of this article is to clarify the current market situation of freight forwarding services in Europe, opportunities for development in the countries of the Middle East, where the economic conditions show the profitable provision of forwarding services in the transport sector with the use of air transport.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
2195--2201, CD2
PL
W działalności transportowej i spedycyjnej niezbędne i właściwe jest dobranie odpowiedniego profilu i zakresu realizowanych usług. Usługi te relatywnie do gałęzi transportu pozostawać powinny jako sklasyfikowane wg swej istotności dla zapewniania pożądanego poziomu wpływu należności na rachunek podmiotu. W rozróżnianiu tych usług posłużyć się można również i w przedmiotowym obszarze działalności klasyfikacją ABC. W niej to w segmencie (grupie) A występują usługi o najwyższym priorytecie w występujących podmiotach co zostało stosownie wykazane. Grupa C zawiera usługi występujące incydentalnie lub też takie, których świadczenie nie przekłada się na uzyskiwanie większych wpływów.
EN
The transport and forwarding activity it is necessary to appropriately selecting the correct profile and scope of provided services. These services, relative to the branches of transport, should be classified by their significance for ensuring the desired level of receivables. In differentiating these services the ABC classification can be used.
12
Content available Modelowanie zapotrzebowania na usługi spedycyjne
PL
W artykule zaproponowano podejście do oceny zapotrzebowania na usługi spedycji towarów. Zaproponowano model generowania popytu, który opisuje zapotrzebowanie na usługi spedycyjne jako połączone potoki nadawców. Przedstawiono regularność powstawania popytu zaobserwowaną jako wynik studiów eksperymentalnych.
EN
An approach to measuring the demand on freight forwarding services has been proposed. The model of the demand generation, which describes the demand on forwarding services as a hook-up of flows of shippers’ requests, has been described. The regularities of demand formation, obtained as a result of experimental studies, have been presented.
13
Content available remote Formuły Incoterms®2010 w pracy spedytora międzynarodowego
PL
W artykule przedstawiono historię powstania Incoterms®2010, ich ogólną charakterystykę, układ i interpretację poszczególnych formuł. Zestawiono ze sobą także Incoterms 2000 z Incoterms®2010, całość kończąc podsumowaniem.
EN
The article presents the story of the rise of Incoterms®2010, their general characteristics, structure and interpretation of the various formulas. Also it is compared the Incoterms 2000 with Incoterms®2010, the whole article ending with summary.
14
Content available remote Dokumenty normatywne FIATA w pracy spedytora międzynarodowego
PL
W artykule przedstawiono podstawowe dokumenty normatywne FIATA: FBL, FIATA FCR, FIATA FCT, FWR, FWB, FIATA SDT, FFI i FIATA SIC. Opisano znaczenie poszczególnych dokumentów w pracy spedytora międzynarodowego oraz szczegółowo zaprezentowano, jak należy wypełniać poszczególne pola dokumentów.
EN
The article presents the basic FIATA normative documents: FBL, FIATA FCR, FIATA FCT, FWR, FWB, FIATA SDT, FIATA FFI and the SIC. It is described the importance of individual documents at the international freight forwarder’s work and presented in detail how to fill the documents in each field.
15
Content available remote Znaczenie opakowań w pracy spedytora międzynarodowego
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie niezbędnej wiedzy z zakresu opakowań, ich znaczenia oraz oznakowania ładunków w pracy spedytora międzynarodowego. Dodatkowym celem jest zbadanie, jaki wpływ na funkcjonowanie procesów spedycyjnych mają opakowania używane w spedycji. Słowa kluczowe: spedytor międzynarodowy, spedycja, opakowanie, system wymiarowy opakowań.
EN
The purpose of the article is to provide the necessary knowledge in the field of packaging, labeling their significance in international freight forwarder’s work. An additional goal is to examine the impact of the packages on the freight forwarding processes.
PL
W referacie przedstawiono dwa przykłady współpracy polskiej firmy spedycyjnej z niemieckimi systemami dystrybucyjnymi w spedycji przesyłek drobnicowych zwracając uwagę na złożoność procesu transportowego i liczbę ogniw łańcucha dostaw wraz wykorzystywanymi technologiami wymiany informacji.
EN
The paper presents two examples of cooperation of Polish forwarding firm with German distribution systems in freight forwarding of break bulk cargo paying attention to complexity of the transport process and the number of links of the supply chain along with the processes of the exchange of the information used in the cooperation between the partners.
17
Content available Spedycja a komodalność transportu
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty komodalności transportu z punktu widzenia spedytora/logistyka/operatora transportu multimodalnego. Przedstawiając cele, zadania oraz funkcje polityki transportowej UE i porównując je z podstawami prawnymi spedycji i przedmiotem działalności spedycyjnej zdefiniowano komodalność transportu oraz dokonano syntetycznej oceny transportu i spedycji/logistyki jako obszarów działań umożliwiających uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
EN
In article shows various aspects of transport’s comodality from the point of view of the freight forwarder / logistics / operator of multimodal transport. Presenting objectives, tasks and functions of the EU’s transport policy and comparing them with legal bases of freight forwarding, defined comodality and carried out a synthetic assessment of the transport and freight forwarding / logistics as the areas of action to obtain a competitive advantage.
PL
Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników, nawet bez doświadczenia, jednak coraz częściej napotykają na problemy stawiane przez zatrudnianych. Długotrwały proces rekrutacyjny nie sprzyja zmniejszaniu bezrobocia. Fakt złego postrzegania alternatywnych form zatrudnienia przez szukających pracy, hamuje możliwości pracodawcy w kontekście sprawdzenia pracownika i wyboru najodpowiedniejszego dla siebie. Gwarancja rozpoczęcia pierwszej pracy bezpośrednio po studiach, która będzie trwała do emerytury, jest niemożliwa. Współcześnie gospodarka rynkowa jest nastawiona na ciągłe zmiany, przez co wymaga elastyczności również w formach zatrudnienia. W artykule przybliżono problematykę stosowania elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców. Omówiono wady i zalety coraz częściej stosowanych umów zleceń oraz umów o dzieło. Problem przedstawiono w świetle zasad społecznej odpowiedzialności na przykładzie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych.
EN
The purpose of this article is to present the possibilities that entails by employing of the unemployed to the operating and sales divisions of freight forwarding and transport companies in the development of their corporate social responsibility policy. The unemployed (having no prior experience of the freight forwarding and transport industry) are valuable in terms of acquiring new customers, provided proper selection of their determination to end. Research carried out in one of the branch companies confirmed an increase in orders served after the implementation of the unemployed to perform the duties assigned to them. Companies can through such activities increase their value in the local market, which in turn makes it possible to increase the level of brand globally. The involvement of previously unemployed workers is easy to identify because in the initial phase of work, they are paid a commission contract, on a percentage of the gross profit earned by them for the company.
EN
A generalized model of the transportation services market is presented. The models of conflict situations between transportation services market participators are developed. The payoff functions are defined to assess the optimal strategies of market participators.
PL
Przedstawiono uogólniony model rynku usług transportowych. Opracowano modele konfliktowych sytuacji między uczestnikami rynku usług transportowych. Dla oceny optymalnych strategii uczestników rynku określone są odpowiednie funkcje wypłat.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.