Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja aktywna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z ograniczaniem wyższych harmonicznych nieliniowych odbiorników energii elektrycznej przy wykorzystaniu filtru aktywnego. Na wstępie artykuł omawia zagadnienia związane z problematyką filtracji wyższych harmonicznych przy wykorzystaniu filtrów pasywnych i aktywnych w sieciach 0,4 kV. W punkcie tym dokonane zostało krótkie porównanie możliwych typów filtrów oraz ich charakterystycznych cech. Kolejno przedstawione zostały analityczne rozważania dotyczące filtracji wyższych harmonicznych w sieci trójfazowej, czteroprzewodowej przy wykorzystaniu filtru aktywnego, które mają na celu przedstawienie zasady generowania napięć przez filtr aktywny oraz ukazanie złożoności procesu filtracji wyższych harmonicznych. Przy tym przedstawiony i omówiony został schemat wydzielonej części instalacji przemysłowej, która poddana została analizie przy wykorzystaniu analizatorów sieci PM870 a także oscyloskopu cyfrowego z możliwością analizy FFT. W celu zbierania danych z analizatorów wykorzystany został zainstalowany na obiekcie system BMS, który pozwolił na zebranie dużej liczby wartości pomiarowych. Dzięki zebranym danym możliwe było określenie poziomów wartości asymetrii napięć oraz prądów, a także zawartości THD w przebiegach prądów przed oraz za filtrem wyższych harmonicznych. Pozwoliło to na ukazanie realnego oddziaływanie filtru. Poza tym dokonano analizy FFT, na podstawie której można zaobserwować oraz określić udział poszczególnych harmonicznych w tych przebiegach. Analiza ta pozwoliła również na określenie wpływu odzysku energii przy wykorzystaniu prądnic asynchronicznych z układami przekształtnikowymi na jakość energii elektrycznej. Dzięki uzyskanym wynikom pomiarów możliwe było określenie wpływu filtracji aktywnej na daną część sieci, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie czy stosowanie tego typu filtracji jest potrzebne, a może wręcz niezbędne. Artykuł kończy się zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz podsumowaniem.
EN
The article presents results of measurements related to the limitation of higher harmonics of a non-linear loads using an active filter. At the beginning the article discusses issues related to the problem of higher harmonics filtration using passive and active filters in 0.4 kV networks. Next, analytical considerations regarding filtration of higher harmonics in a three-phase, four-wire network using an active filter are presented to demonstrate the principle of generating voltage by an active filter and showing the complexity of higher harmonics filtration process. A diagram of a separate part of the industrial installation, which was analyzed using PM870 network analyzers as well as a digital oscilloscope with the function of FFT analysis, was presented and discussed. In order to collect data from the analyzers, the BMS system installed on the site was used, which allowed to collect a large number of measured values. Thanks to the collected data it was possible to determine the levels of voltages and current asymmetry, as well as the THD content in the current waveforms before and after the higher harmonic filter. This allowed to show the real impact of the filter. In addition, FFT analysis was performed, on the basis of which one can observe and determine the contribution of individual harmonics in these runs. This analysis also allowed to determine the outflow of energy recovery using asynchronous generators on the quality of electricity. Thanks to the results obtained, it was possible to determine the impact of active filtration on a given part of the network, as well as to answer the question whether the use of this type of filtration is needed or perhaps even necessary. The article ends with the collection of conclusions from the analysis and the summary.
PL
W artykule opisano zintegrowany układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej prądu przemiennego zarówno jednofazowej jak i trójfazowej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono podstawową topologię układu. Przeprowadzone badania układu UPQC potwierdziły jego pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Uzyskano istotną poprawę parametrów energii elektrycznej. Zintegrowany układ do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagana jest energia elektryczna o wysokiej jakości spełniająca wymagania normy PN-EN 50160.
EN
This paper describes the digital model and the actual Unified Power Quality Conditioner. Construction and connection of UPQC to the AC mains allows for effective compensation of unwanted interference occurring in waveforms voltages and currents of non-linear loads. This article presents an overview of the topology and control strategies.The study of the UPQC confirmed its positive impact on the power quality. The UPQC can be used anywhere where electrical energy is required for high-quality power according to standard PN-EN 50160.
EN
The paper presents an analysis of the Akagi’s p-q theory and its implementation for active filtering under nonsinusoidal voltage conditions. A modified definition of the active component of the current for such conditions is proposed. Next, our platform for testing control strategies of parallel shunt filters, based on a DSP DS1103 system, is presented. An implementation of the modified p-q theory on the dSpace 1103 DSP system and some experimental results are presented in the second part of the paper.
PL
Artykuł przedstawia analizę teorii mocy p-q Akagi’ego i jej zastosowań do aktywnej filtracji w warunkach niesinusoidalnych. Proponowana jest też, zmodyfikowana dla takich warunków, definicja składowej czynnej prądu. Artykuł omawia następnie zestaw laboratoryjny do testowania strategii sterowania równoległego filtru aktywnego, oparty na systemie DS1103 cyfrowej obróbki sygnałów (DSP). W części drugiej przedstawiono zastosowanie zmodifikowanej teorii p-q do sterowania filtru aktywnego z użyciem systemu DSP dSpace 1103 oraz otrzymane wyniki eksperymentalne.
EN
This paper presents an analysis of Akagi's p-q theory for active filtering under nonsinusoidal voltage conditions. It is ascertained that compensating the alternative parts of the instantaneous active and reactive powers leads to a sinusoidal power supply current only under sinusoidal voltage conditions. A modified definition of the active component of the current is proposed for operation under nonsinusoidal voltage conditions and shunt active filter applications. A generic example and the full controlled rectifier-based DC motor drive system are used as case studies.
PL
Artykuł przedstawia analizę teorii p-q Akagi'ego, stosowanej do filtracji aktywnej w warunkach napięć niesinusoidalnych. Stwierdzono, że kompensacja składników oscylacyjnych mocy chwilowych, czynnej i biernej, prowadzi do sinusoidalnego prądu zasilania tylko w warunkach zasilania napięciem sinusoidalnym. Zaproponowano zmodyfikowaną definicję składowej czynnej prądu na potrzeby sterowania równoległego filtru aktywnego pracującego przy niesinusoidalnym napięciu zasilania. Prostownikowy napęd silnika prądu stałego został użyty w artykule jako przykład dla przedstawionej w artykule analizy.
5
Content available remote Sterowanie złożonymi systemami energoelektronicznymi
PL
W artykule przedstawiony zostanie sposób sterowania złożonymi systemami energoelektronicznymi. W zaproponowanej metodzie sterowania zastosowano oryginalne rozwiązania przesyłu sygnałów pomiarowych, monitoringu i sterowania przekształtników. Przedstawiony system składa się z centralnej jednostki sterującej oraz peryferyjnych układów pomiarowych i sterujących. Przekazywanie wszystkich sygnałów pomiarowych i sterujących w obrębie systemu odbywa się drogą światłowodową z wykorzystaniem transmisji cyfrowej. Na zakończenie w artykule przedstawiony zostanie model symulacyjny opracowanego systemu sterowania oraz wyniki badań symulacyjnych.
EN
The paper describes some methods for control complex power electronics systems. Proposed methods are used some unique techniques for data transmission from measurement and control systems in power electronics. System described in the paper consist of main control unit and measurement and control circuits. All the measurement and control signals are transmitted by a fiber. Finally there is presented simulation model of proposed control systems and also simulations results.
6
Content available remote Mikroprocesorowy układ sterowania systemem UPFC
PL
Nieodłączną częścią aktywnych systemów energoelektronicznych są układy sterowania często bazujące na zaawansowanych systemach mikroprocesorowych DSP. Wraz z dynamicznym rozwojem segmentu uniwersalnych mikrokontrolerów 32-bitowych, coraz częściej staje się możliwe wykorzystanie układu tego typu. W artykule przedstawiono układ sterowania systemem filtracji aktywnej UPFC z wykorzystaniem mikrokontrolera ARM. Integralną częścią zaproponowanego rozwiązania jest system pomiarowo-transmisyjny, wykonany w oparciu o układy logiki programowalnej.
EN
The integrated part of power electronics systems are control circuits which frequently based on advanced DSP microprocessor systems. Dynamic development of 32-bit general purpose microprocessors and microcontrollers causes that more often such devices can be used in power electronics. The paper describes control circuit for active power filtering system UPFC which used ARM microcontroller. Intrinsic part of proposed control circuit is measurement and transmission system using one-wire transmission based on programmable logic devices.
7
Content available remote Logika programowalna w sterowaniu filtrami aktywnymi
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania pracą aktywnego szeregowego filtru napięcia współpracującego z trójfazową linią prądu przemiennego. Do realizacji filtru aktywnego wykorzystano układ logiki programowalnej, szybkie przetworniki A/C i C/A oraz falownik napięcia. Przedstawiono projekt układu i wyniki badań laboratoryjnych.
EN
Paper describes the control circuit for the active power filters works with three-phase AC power line. The active power filter was realized with programmable logic device, fast converters A/D and D/A and voltage source-converter. Paper includes design and also results of laboratory tests for the active power filter.
PL
W pracy przedstawiono opis stanowiska do badań symulacyjnych międzyliniowych sterowników mocy tzw. IPFC przeznaczonych do współpracy z liniami zasilającymi prądu przemiennego. Przedstawiono wybrane algorytmy sterowania pracą tego typu układów oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych.
EN
The aniele describes the laboratory stand designed for simulate andsearch of IPFC (Interline Power Flow Control) for cooperate with AC power lines. There are featured the selected algorithm of systems control and results of simulate tests.
9
EN
A Direct Power Control Space Vector Modulated (DPC-SVM) for 3-phase PWM rectifier with compensation of higher harmonics function is presented. The active and reactive power is used as a control variables for the PWM rectifier and active filtering operation. As a result lower number of coordinate transformations are required. Simulated as well as experimental waveforms under steady state and dynamic performance are presented. Among the main advantages of DPC-SVM are: simple algorithm, good dynamic and operation at constant switching frequency. Additionally a line voltage sensors were replaced by the virtual flux estimator which provide almost sinusoidal line current in case of distorted line voltage.
PL
Artykuł przedstawia układ prostownika PWM z możliwością kompensacji wyższych harmonicznych prądu sieci. Wyeliminowano czujniki napięcia po stronie sieci zasilającej, dzięki zastosowaniu strategii sterowania bazującej na wirtualnym strumieniu. Opracowany układ sterowania charaktery/uje się prostym algorytmem, łatwym do realizacji przy zastosowaniu procesora sygnałowego. Zostały przedstawione podstawy teoretyczne oraz badania symulacyjne i eksperymentalne w stanic ustalonym i stanach dynamicznych dla pracy prostownikowej i przy włączonej funkcji filtracji aktywnej. Wyniki hadań pokazały szereg zalet bezpośredniego sterowania mocą z estymatorem wirtualnego strumienia, w szczególności zapewnienie sinusoidalnego prądu w przypadku odkształconego napięcia sieci.
PL
Przedstawiono zarys budowy (syntezy) filtru hybrydowego - na przykładzie filtru w obwodzie prądu stałego - o strukturze "optymalizowanej". Wykorzystuje sie w niej dwójnik aktywny z torem aktywnej filtracji, do osiągnięcia w gałęzi poprzecznej filtru dolnoprzepustowego rezonansu napięć, inwariantnego względem wartości prądu płynącego w tej gałęzi i jego widma. Filtr o takiej strukturze umożliwia osiągnięcie bardzo duzego współczynnika tłumienia zakłóceń prądowych i napięciowych w układzie zasilania z przekształtnikami. Zawarto wyniki symulacjipracy gałęzi poprzecznej z wymuszeniem prądowym: sinusoidalnym, prostokątnym i typu "szum". Przedstawiono także oscylogramy z pracy filtru wejściowego z kompensacją w układzie zamkniętym dla obwodu rzeczywistego z przerywaczem okresowym
EN
The paper outlines of hybrid filter synthesis - exemplified by the filter in the direct current circuit - with an optimized structure. An active two-terminal network with an active filtering line is used in the filter to achieve - in the crosswise branch of a low-pass filter - a voltage resonance which is invariant in relation to the value and the spectrum of the current in the branch. A structure of this type makes it possible ti achieve a high attenuation factor of circuit and voltage disturbances occurring in a supply system with converters. The paper contains the simulation results for the work of the crosswise branch with sinusiodal, rectangular and "noise" type input functions. It also outliness oscillograms of the work of the input filter with a closed systems compensation for an actual circuit with a chopper
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.