Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Microprocessor device for TEWL coefficient measurement
EN
The paper presents principle of operation and construction of created device for Trans Epidermal Water Loss (TEWL) measurements. This coefficient describes the level of water evaporization through skin. The device measures TEWL in the manner based on the definition of the coefficient. In the article theoretical analysis of the measurement error are presented. In addition there are results of conducted tests in laboratory environment and on real human skin.
PL
Poniższy tekst prezentuje zasadę działania oraz konstrukcję opracowanego przyrządu do pomiaru współczynnika przeznaskórkowej utraty wody. Współczynnik ten opisuje stopień parowania wody przez skórę. Pomiar TEWL jest oparty na definicji współczynnika. Ponadto przedstawiona jest teoretyczna analiza błędu pomiarowego. Na zakończenie zaprezentowano wyniki testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych oraz przeprowadzonych na ludzkiej skórze.
2
Content available remote Zdalnie sterowana łódź do monitorowania zanieczyszczeń wody
PL
W referacie przedstawiono mobilny, autonomiczny system do pomiarów zanieczyszczeń wody. System będzie wykorzystywany na Jeziorze Dobczyckim do monitorowania znajdującego się tam ujęcia wody pitnej. System składa się z wyposażonej w czujniki łodzi, konsoli sterowniczej oraz komputera z oprogramowaniem.
EN
The paper describes mobile system for measuring water pollution. The system will be used on the Lake Dobczyce for monitoring of the water sink. The system consists of the boat equipped with sensors, the remote control and the computer with the software.
PL
W artykule został przedstawiony higrometr punktu rosy z półprzewodnikowym mikrosystemem detekcji punktu rosy. Przedstawiona została również budowa zintegrowanego mikrosystemu. Znaczna część pracy jest poświęcona algorytmowi detekcji temperatury punktu rosy. System został sprawdzony na laboratoryjnym stanowisku testowym a otrzymane wyniki prezentują się bardzo obiecująco.
EN
A system of dew point temperature measurement, based on semiconductor microsystem detector is presented. Many details of semiconductor microsystem are described in the report. More attention is devoted to algorithm for dew point temperature detection. Experimental results obtained from laboratory test stand are very promising and are described in the report.
EN
The paper presents a construction and measurement results of the humidity sensor, fabricated with usage of ink-jet printing technology (Dimatix DMP 2831) on the elastic Kapton polyimide foil as a substrate. The sensor electrodes were made of the ink containing Ag nanoparticles. The moisture sensitive layer was based on Nafion solution (a sulfonated tetrafluoroethylene based fluoropolymer-copolymer). The sensor characterization has been performed with use of the reference two stream humidity generator and the impedance analyzer HP 4284A. The measurement data show the linear response of resistance (in logarithmic scale) of the sensors on humidity changes in the range of 20-80% of RH, relatively low hysteresis loop and time constant of some 20 seconds. The proposed sensor fabrication technology is very cheap. The sensor could found application in various fields including control of packaging quality of food and medicines, smart textile, etc.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i wyniki pomiarów czujnika wilgotności gazu wykonanego w technologii druku strumieniowego (Dimatix DMP 2831) na elastycznym podłożu polimidowym (Kapton). Elektrody czujnika były wykonane tuszem zawierającym nanocząsteczki srebra. Warstwa czułą na wilgotność była wykonana na bazie roztworu Nafion'u (kopolimery tetrafluoroetylenu z fluorkiem perfluorowinylosulfonowym). Zbadano charakterystykę czujnika stosując wzorcowy dwustrumieniowy generator wilgotności i analizator impedancji HP 4284A. Z uzyskanych wyników pomiarów wynika liniowy charakter funkcji przetwarzania czujnika (w skali logarytmicznej) w zakresie zmian wilgotności od 20 do 80%, stosunkowo mała histereza i stała czasowa (około 20 s) czujnika. Zaproponowana technologia wytwarzania jest bardzo tania. Czujnik może znaleźć zastosowania w różnych dziedzinach np. testowanie jakości opakowań żywności i lekarstw, inteligentne tkaniny itd.
PL
Artykuł dotyczy dwóch aspektów badawczych silnie ze sobą powiązanych: konstrukcyjno-systemowego - budowy bezprzewodowego i bezbateryjnego interfejsu dla mikroczujników/mikrosystemów o znamionach uniwersalności oraz sprawdzenia nowych tanich technologii realizacji tego interfejsu. Interfejs wykonany został z elementów dyskretnych na podłożach LTCC, PET, LCP oraz na standardowym laminacie (FR4) z wykorzystaniem odpowiednich dla tych technologii procesów wytwarzania ścieżek przewodzących i montażu elementów. Przedstawione zostały zarówno wyniki dotyczące testów samych podłoży jak i całego skonstruowanego interfejsu.
EN
The paper presents research and construction aspects of universal wireless and battery less smart sensor system made with four different techniques. In this work FR4 laminate (PCB), Low Temperature Co-fired Ceramics (LTCC), Liquid Crystal Polymer (LCP) and Polyethylene Terephthalate foil (PET) were used as an interface electronic and sensor board. Suitable for the type of substrate four different techniques and materials were used to fabricate conductive traces and to mount electronic components. The interface operation idea was tested using build up hardware and software. The paper reports comparison of electrical parameters obtained in the tests for each type of board with complete realized wireless interface.
PL
Przedstawione wyniki badań dotyczą aspektów technologicznych związanych z wykonaniem w technologii Ink-Jet Printing cewek planarnych, wykorzystywanych, jako anteny do bezprzewodowego zasilania mikroczujników/ mikrosystemów i ich komunikacji z układem czytnika. Cewki anteny wykonane zostały za pomocą przewodzącego tuszu nanosilver SunTronic U5603 przy użyciu drukarki DMP2831 firmy Dimatix na dwóch typach podłoży: elastycznym (poliimid/kapton) oraz na ceramice niskotemperaturowej LTCC. Wydrukowane cewki scharakteryzowano zarówno ze względu na uzyskaną geometrię ścieżek, ich krawędzie i grubości, jak i parametry elektryczne. Wyniki pomiarów porównano z parametrami cewek wykonanych za pomocą dotychczas stosowanych technik konwencjonalnych, takich jak trawienie i sitodruk.
EN
The paper presents technological aspects related to fabrication of the planar coils and the capacitors using Ink-Jet Printing technology. The passive components were designed for application as a wireless interface to Microsystems/microsensors with capability to transmit measurement data and supplying energy. Ink-Jet Printing with silver ink U5603 on two types of substrates (kapton foil and LTCC ceramic) was evaluated to achieve uniform conductive lines. Realized components were printed with used of Dimatix DMP 2831 printer. Multi-pass printing was conducted to achieve low resistance of metal traces. The fabricated coils of dimensions 2 x 1,3 cm with 4 turns and path width 200 µm and space between path 200 µm have relatively high resistance of some 390 Ω which results of low Q factor (some of 1). In comparison to such technologies as PCB, LCP, LTCC and PET presented in [10] the result is much worse.
PL
W artykule opisano konstrukcję, zasadę działania oraz parametry wzorcowego, dwustrumieniowego generatora wilgotności. Zastosowane w urządzeniu sterowane elektronicznie regulatory przepływu o zmiennych zakresach (od 2 ml/min do 2 l/min), pozwoliły na uzyskanie szerokiego zakresu wilgotności generowanego powietrza o temperaturach punktu rosy i punktu szronu -80...20°C.
EN
The paper describes construction of a two stream humidity generator based on mixing dry and wet streams of air. Mass flow controllers used in device, ranges from 2 ml/min to 2000 ml/min, allow to cover wide range of mixing ratios. As a result gas humidity can be automatically generated, giving dew points from -80 to 20°C.
PL
Przedstawiono opracowany przez autorów uniwersalny system ankietowania QuestMed, bazujący na sieci Internet oraz na sieci telefonii komórkowej. System pozwala na elastyczne tworzenie przez administratora systemu elektronicznej ankiety za pomocą przeglądarki internetowej. Udostępniona ankieta jest wypełniana przez użytkowników systemu również przez przeglądarkę, albo przez specjalną aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowym. Opracowany system znalazł zastosowanie w aplikacji alergologicznej, gdzie przeprowadzone zostały badania na grupie 20 chorych. Lekarz otrzymuje codziennie od swoich pacjentów wypełnioną ankietę, specjalnie przygotowaną na potrzeby danego badania. Ankieta zawiera informacje związane z objawami alergicznymi, jakie aktualnie występują u chorych. Otrzymane ankiety analizuje lekarz na bieżąco i w zależności od otrzymanego wyniku przesyła stosowne zalecenie do chorego. System umożliwia lekarzowi kontrolę znacznie większej liczby pacjentów, niż w przypadku tradycyjnych konsultacji.
EN
In the paper the electronic questionnaire system called QuestMed based on web network and mobile phone network was described. The system allows for creating electronic questionnaire over web browser. Logged users fill in the created questionnaire over the web browser or use installed on mobile phone application. The worked out system was applied in allergology with success. The group of 20 patients was exanimate. Physician obtains daily surveys from patients. Each individual survey describes symptoms of allergy. In the next step physician sent important information as result of analysis, to the selected patient. The system enables to control more patients in compare to traditional medical advice meetings.
PL
Postępująca miniaturyzacja bezprzewodowych czujników inteligentnych, narzuca ograniczenia na maksymalny rozmiar baterii używanej do zasilania czujnika. W artykule przedstawiono koncepcję i opisano konstrukcje zbudowanego przez autorów modelu bezprzewodowego interfejsu bliskiego zasięgu, w którym zmodulowana fala elektromagnetyczna służy zarówno do cyfrowej komunikacji z czujnikiem, jak i do zasilania czujnika inteligentnego.
EN
Ongoing miniaturization of smart sensor forces limits on maximal dimension of used for sensor supply battery. The paper shows the general idea and presents description of wireless interface model for short distance constructed by authors. The modulated electromagnetic wave is used for data transmission as well as for power transmission to smart sensor.
PL
W artykule przedstawiono zasadę pracy, konstrukcję i technologię wykonania miernika wilgotności powietrza higrometru punktu rosy z detektorem typu MEMS. Zastosowanie tego typu detektora i oryginalnej koncepcji osiągania zadanej temperatury detektora z dużą dynamiką poprzez wstrzykiwanie ciepła zamiast chłodzenia, pozwoliło na pomiar szybko zmiennej wilgotności 5...6 razy na sekundę. Osiągniecie tych unikalnych parametrów w dziedzinie pomiarów wilgotności pozwoliło na zastosowanie tego typu higrometru do pomiaru wilgotności w nosie i gardle pacjentów w trakcie oddychania oraz w dermatologii do pomiaru parametrów skóry człowieka (tzw. współczynnika TEWL).
EN
The measurement method, construction and technology of fabrication of dew point hygrometer with MEMS type detector has been described in the paper. Both principle of operation based on heat injection for fast temperature control in spite of cooling control as well as application of MEMS detector let to gain 5...6 measurement per second. Those unique parameters gave possibilities for the hygrometer application to humidity measurements in human nose and human throat during breathing and in dermatology for evaluation of human skin conditions (i.g. TEWL factor).
PL
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania specjalnie opracowanego przez autorów symulatora sieci bezprzewodowych (AW-SeNS-Ad Hoc Wireless Sensor Networks Simulator) w badaniach nad sieciami czujnikowymi pracującymi w modelu ad-hoc. Dzięki samoorganizacji sieci ad-hoc i zdolności do przesyłania pakietów między węzłami, można wyobrazić sobie zupełnie nowe aplikacje przeznaczone dla medycyny, wojska czy monitorowania środowiska. Przeprowadzenie badań w środowisku aplikacji komputerowej dla specyficznej konfiguracji sieci nazwanej scenariuszem, umożliwia wstępną ocenę teoretycznej funkcjonalności. W artykule zostały przedstawione wyniki symulacji dla przykładowego scenariusza sieci bezprzewodowej ruchomej z fragmentami infrastruktury nieruchomej.
EN
Paper describes usage of specially designed wireless networks simulator (AWSeNS-Ad Hoc Wireless Sensor Networks Simulator in research at ad-hoc sensor networks. Because of self-organising ability of ad-hoc networks and their possibility of routing packets from source to destination, we can imagine new applications in the field of environment monitoring, healthcare or military. Simulation results for specific network configuration called-scenario, enables initial, theoretical estimation of such network functionality, In the paper we present simulation results for example wireless network scenario which includes both mobile and stationary devices.
EN
The nasal mucosa with blood capillary network has a remarkable role in respiration process. The most important nose functions are heating and humidifying to optimal level of reaching throat and lungs air and partly absorption of humidity and temperature from expired air. Variations of humidifying and heating process can invoke some upper airways discorders. The paper presents dew point hygrometer which was specially designed for laryngological purposes. The dew point hygrometer can measure dynamic changes of humidity in upper airways. The device is fully automated, easy to operate and can communicate with external personal computer. Database application allows saving patient data with archive examination results and can display them easily. The main advantage of the device is a short response time on humidity changing. The number of readings (detection) can reach 6 readings per second (slightly depending on humidity level) which is much faster than in available on the market hygrometers with sorption sensors. The paper also presents some results obtained in group volunteers. The constructed dew point hygrometer can be used for air humidity measurement in upper airways during some diseases and for evaluation of an influence of some drugs and environmental conditions changing on air upper ways mucosa.
PL
Medycyna potrzebuje ciągle nowych, zaawansowanych narzędzi do lepszej diagnozy schorzeń. Duży postęp w dziedzinie elektroniki pozwala na konstruowanie coraz bardziej złożonych przyrządów do oceny stanów zdrowotnych człowieka. Jedną z funkcji nosa jest ogrzanie i odpowiednie nawilżenie powietrza dostającego się do krtani i płuc oraz odzyskanie części wilgoci i ciepła z powietrza wydychanego przez nos. W pracy przedstawiono higrometr punktu rosy, w którym wykorzystano specjalnie zaprojektowany półprzewodnikowy mikrosystem. Przenośny system pomiarowy został zaprojektowany i zbudowany do pomiaru szybkich zamian wilgotności powietrza w górnych drogach oddechowych. Przedstawiono wskaźniki charakteryzujące funkcję nawilżania powietrza wpadającego do płuc oraz funkcję odzyskiwania wilgoci z powietrza wydychanego. Wyniki z trwających badań klinicznych będą wykorzystane do poszukiwania korelacji pomiędzy wskaźnikami a schorzeniami górnych dróg oddechowych.
EN
The medicine still requires new, more advanced tools for better human body diagnoses.The great developments in electronics allow to construct more and more sophisticated instruments for tests of human body functionality. There are two most important functions: heating and humidifying to optimal level of reaching throat and lungs air and partly absorption of humidity and heat from expired air. The paper presents the dew point hygrometer based on a semiconductor microsystem structure gathering impedance detector, heater and thermoresistor. The portable measurement system was specially designed and fabricated for laryngological applications. The hygrometer can measure dynamic changes of dew point temperature which is the absolute unit of humidity. New factors describing condition and capability of human breathing system are proposed. During ongoing clinical tests, still increasing amount of data will allow precisely investigate correlations between humidifying process and some diseases.
PL
Skóra ludzka pełni bardzo ważną rolę w organizmie człowieka i chroni przed wpływem czynników zewnętrznych oraz odpowiada za wiele funkcji fizjologicznych. Jednym z parametrów opisujących stan skóry jest współczynnik przeznaskórkowej utraty wody (TEWL). Do pomiaru tych współczynników został skonstruowany system pomiarowy oparty na innowacyjnej metodzie pomiaru przyrostu wilgotności powietrza w zamkniętej komorze pomiarowej, za pomocą półprzewodnikowego higrometru punktu rosy. Dzięki bardzo dobrym parametrom pomiarowym zaprojektowanego systemu możliwy jest pomiar dynamicznych zmian wilgotności w komorze pomiarowej związanych z procesem parowania wody ze skóry. Dotychczasowe przyrządy pomiarowe mierzą głównie współczynnik TEWL. Współczynnik ten nie jest najlepszy do pełnego opisu stanu zdrowia skóry. Dlatego został opracowany elektryczny model skóry, na podstawie którego możliwe jest wyznaczenie dodatkowo rezystancji dyfuzyjnej skóry ludzkiej. W referacie zaproponowano nową metodą parametryzacji i analizy otrzymywanych wyników pomiarowych.
EN
Human skin plays important role in human body protection from environmental influences and is responsible for many physiological functions. One of them is water barrier function that can be characterized by so-called TransEpidermal Water Loss (TEWL) factor. The new device for TEWL measurement, based on dew point hygrometer, was constructed. Thanks to good dynamic properties of measurement system it is possible to measure TEWL factor. Additionally water barrier resistance is estimated with special electrical model of human skin evaporation.
PL
Autorzy zbudowali i wstępnie przetestowali higrometr punktu rosy wykorzystujący zintegrowany detektor półprzewodnikowy. Na strukturze półprzewodnikowej wykonano impedancyjny detektor grzebieniowy, służący do detekcji momentu kondensacji, termorezystor mierzący temperaturę powierzchni detektora oraz element grzejny, który jest wykorzystywany do precyzyjnego i szybkiego sterowania temperaturą detektora. Przedstawiono wyniki badań właściwości dynamicznych detektora uzyskane na stanowisku pomiarowym oraz opisano zbudowane higrometry do dynamicznych pomiarów w aplikacjach medycznych: laryngologii (pomiary parametrów cyklu oddechowego) i dermatologii (pomiary TEWL - współczynnika przeznaskórkowej utraty wody).
EN
Authors have constructed and tested dew point hygrometer using semiconductor integrated detector (of dimensions 4x4 mm). In the structure a number of devices have been embedded: the impedance interdigitated detector for dew point detection, the thermoresistor for detector surface temperature measurement and the heater for precise and fast control of detector temperature. The paper presents measurement results of dynamic properties of the detector, obtained with measurement system and describes two types of medical hygrometer designed for fast measurements in laryngology (human respiration cycle measurements) and dermatology (TransEpidermal Water Loss - TEWL measurements).
PL
Skóra ludzka pełni bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Jednym z parametrów opisujących stan skóry jest współczynnik przeznaskórkowej utraty wody (TEWL). Do pomiaru tego współczynnika został skonstruowany system pomiarowy z higrometrem punktu rosy. W celu kalibracji i weryfikacji działania przyrządu zaproponowano wzorzec współczynnika TEWL oparty na metodzie grawimetrycznej. W referacie zaprezentowano wyniki badań skonstruowanego stanowiska kalibracyjnego oraz analizę niedokładność wzorca pomiarowego TEWL.
EN
Human skin plays important role in human body protection from environmental influences and is responsible for many physiological functions. One of them is water barrier function, that can be characterized by so-called TransEpidermal Water Loss (TEWL) factor. The new device for TEWL measurement, based on dew point hygrometer, was constructed. To calibrate the device the TEWL measurement standard, based on gravimetric method, was built. To get different values of TEWL factor, different type of semi-permeable membrane can be applied. The paper presents obtained results of tests and uncertainty analysis of TEWL standard.
17
Content available remote Czujnik i metoda pomiaru wilgotności w warunkach dynamicznych w laryngologii
PL
Błona śluzowa nosa wraz z układem naczyń krwionośnych spełnia ważną rolę w procesie oddychania. Jedną z najważniejszych funkcji nosa jest ogrzanie i odpowiednie nawilżenie powietrza dostającego się do krtani i płuc oraz odzyskanie przez jamy nosa części wilgoci i ciepła z powietrza wydychanego. W pracy przedstawiono higrometr punktu rosy, którego zasada działania oparta jest o półprzewodnikowy detektor impedancyjny. Przenośny system pomiarowy został specjalnie zaprojektowany i zbudowany do pomiaru szybkich zamian wilgotności powietrza w górnych drogach oddechowych. Zaproponowano również wskaźniki charakteryzujące funkcję nawilżania powietrza wpadającego do płuc oraz funkcję odzyskiwania wilgoci z powietrza wydychanego.
EN
The nasal mucosa with blood capillary network plays remarkable role in respiration process. The most important functions of nose are heating and humidifying to optimal level of throat and lungs reaching air and part absorption of humidity and heat from expired air. The paper presents the dew point hygrometer based on a small semiconductor structure gathering impedance detector, heater and thermoresistor. The portable measurement system was specially designed and fabricated for laryngological applications. The hygrometer can measure dynamic changes of dew point temperature. The device is fully automated, easy to operate and can communicate with external personal computer with database. The main advantage of the device is short response time to humidity changing. Some indicators were proposed to describe humidifying function of air. During ongoing clinical tests, still increasing amount of data will allow precisely investigate correlations between humidifying process and some diseases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.