Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pożar samochodu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Płonące pojazdy hybrydowe i elektryczne są tematem dyskusji nie tylko w branży motoryzacyjnej. Producenci wycofali już z rynku tysiące samochodów, głównie z powodu zagrożenia zapłonem w układzie magazynowania energii. Pożary samochodów hybrydowych i elektrycznych to także poważny problem dla budownictwa w kontekście zabezpieczeń konstrukcji garaży – ich przebieg jest inny niż pożarów samochodów z silnikami spalinowymi na paliwa płynne lub gazowe.
PL
W artykule opisano zagrożenia związane z pożarami samochodów elektrycznych w garażach podziemnych. Autorzy wskazują, że zarówno dotychczasowe przypadki takich pożarów, jak i rozwój technologii baterii samochodowych sprawiają, że konieczne jest rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi zwiększającymi bezpieczeństwo w przypadku pożaru samochodu elektrycznego w garażu podziemnym - zarówno konstrukcji budynku, jak i ekip ratowniczych.
EN
There are risks associated with electric car fires in underground garages described in the article. The authors indicate that both hitherto cases of such fires and the development of car battery technology make it necessary to start work on system solutions increasing safety in the event of an electric car fire in an underground garage. It concerns both buildings structure and procedures for rescue teams.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia, jakie dla pasażerów samochodu osobowego wynikają z ataku „koktajlem Mołotowa”. Przeprowadzono test pożarowy, w którym pożar zainicjowano, oblewając karoserię mieszaniną palną i podpalając pochodnią. Przedstawiono przebieg temperatury w kabinie osobowej podczas testowego pożaru. Określono czas, po którym strefa spalania przechodzi do kabiny osobowej, oraz po którym następują wycieki i zapalenie benzyny oraz gazu LPG.
EN
The paper presents the hazard level for the travelers going by the car attacked by the ‘Molotov cocktail’. The results of experimental research on the development of a passenger car fire at full scale are presented. The fire test was conducted where the fire was initiated by pouring the combustible mixture on the car and setting the fire using a torch. It was presented the course of the temperature in the passenger cabin during the test fire. The time after which the combustion zone passes into the passenger cabin and the time after which the leakage and ignition of gasoline and LPG occur have been determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych rozwoju pożaru samochodu osobowego ze szczególnym uwzględnieniem szybkości przemieszczania się strefy spalania. Przedstawiono wykresy temperatury w wybranych miejscach auta. Podano czasy przejścia ognia przez przegrody oddzielające przedział osobowy od komory silnika i przestrzeni bagażowej.
EN
The article presents the results of experimental studies on passenger car fire development with particular emphasis on the speed of the combustion zone movement. Graphs of temperatures in selected locations of the car are presented. The paper includes transition times for fire to pass the partition separating the passenger compartment from the engine compartment and luggage compartment.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8366--8372, CD2, cz. 5
PL
Przedstawiono zagrożenia stwarzane przez instalacje gazowe LPG samochodach osobowych i stosowane zabezpieczenia przed wybuchem i pożarem. Przeprowadzono trzy próby pożarowe na samochodach zasilanych gazem LPG. Podczas eksperymentów mierzono temperaturę w wybranych miejscach aut, w tym przy instalacji LPG. Wyniki przedstawiono na zamieszczonych wykresach. We wszystkich przypadkach zadziałały zawory bezpieczeństwa uwalniające gaz, aby zapobiec rozerwaniu zbiornika. Zaobserwowano i przedstawiono na fotografii charakterystyczną kulę płomieni powstałą w wyniku zapłonu chmury gazu zmieszanego powietrzem. Przedstawiono fotografie ilustrujące wypływ strumieni płonącego gazu wydobywającego się pod ciśnieniem ze zbiorników instalacji LPG. Strumienie miały zasięg do 9 m. W jednym przypadku strumień płomieni skierowany był prawie poziomo, stanowiąc bardzo poważne zagrożenie dla ratowników i obiektów znajdujących się w pobliżu palącego się samochodu. W fazie w pełni rozwiniętego pożaru temperatura we wnętrzu auta osiągała wartość ponad 1000̊ C.
EN
The paper presents threats created by LPG systems in passenger cars and examples of protection used against explosions and fire. Three fire tests in passenger cars fueled with LPG were carried out. During theseexperiments temperature was measured in specific parts of the cars, including areas close to the LPG system. The results were presented in the graphs. In all cases, safety valves worked correctly, releasing gas in order to prevent tank explosion. A distinctive ball of flame resulting from ignition of gas clouds mixed with air was observed and shown in photographs. Pictures illustrating a flow of burning gas streams coming out under pressure from the tanks of LPG system were presented. These streams were up to 9 m long. In one case, the stream of fire was directed almost horizontally, constituting a very serious threat to the rescuers and objects located near the burning car. In the phase of a fully developed fire the temperature inside the car reached the value of over 1000̊ C.
PL
W przedmiotowym artykule scharakteryzowano hybrydowe układy zasilania stosowane obecnie w pojazdach samochodowych. Podczas wypadków i zdarzeń drogowych może wystąpić szereg zagrożeń dla osób ratowanych i samych ratowników. W chwili obecnej brakuje jednolitych procedur i wytycznych w kierunku bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych. Duże zróżnicowanie rozwiązań technicznych wymusza konieczność wprowadzenia ujednoliconych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa W artykule poddano także pod rozważania propozycje usystematyzowania rozwiązań w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych w wypadkach drogowych z udziałem tego typu pojazdów.
EN
In the present article the hybrid power systems currently used in motor vehicles are described. While accidents and traffic events may occure a number of threats to persons rescued and rescuers themselves. In the current lack of uniform procedures and guidelines for the security of conducting rescue operations. Large diversity of technical solutions enforces the need for a unified security solutions in the article were also under consideration of proposals for structuring solutions for the efficacy and safety of conducting rescue operations in road accidents involving such vehicles.
PL
W Szkole Głównej Służby Pożarniczej prowadzone są badania dynamiki pożaru samochodu osobowego. Dotychczas przeprowadzono testy pożarowe na kilkunastu samochodach w różnych warunkach. W artykule opisano test pożarowy, w którym zainicjowano pożar za pomocą „koktajlu Mołotowa”. Wybór tego sposobu inicjacji podyktowany został nasilającym się zjawiskiem umyślnych podpaleń samochodów na ulicach Warszawy i zdarzającymi się podpaleniami towarzyszącymi demonstracjom ulicznym. Przedstawiono przebieg pożaru, wartości temperatury w wybranych miejscach, obciążenie ogniowe oraz efekty związane z eksplozją gazu LPG, siłowników, amortyzatorów i opon. Zamieszczono fotografie ilustrujące ważne efekty zaistniałe podczas testu pożarowego. Zasygnalizowano trudności, na które napotkano podczas pomiaru temperatury za pomocą kamery termowizyjnej. Wyznaczono przybliżoną wartość współczynnika emisyjności powierzchni karoserii. Przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonego testu i innych badań pożaru samochodu osobowego wykonanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
EN
The experiments on the dynamic of passenger car fire have been conducted in the Main School of Fire Service. So far fire tests on a number of cars have been conducted in different conditions. The article includes a fire test where the fire was initiated by “Molotov cocktail”. Choosing this type of initiation was dictated by the increasing number of arsons of cars in Warsaw and some examples of setting fire during street demonstrations. The article presents the process of fire, the values of temperature in specific places, fire load and the effects connected with the gas explosion of LPG, shock absorbers and tyres. The work includes also a number of photographs illustrating various effects occurring during the test fire. Signaled the difficulties that were encountered during the measurement of temperature using a thermal imaging camera. Determined the approximate value of the bodywork surface emissivity. The conclusions arising from the test and other car fire tests performed at the Main School of Fire Service.
EN
The paper presents a fire test investigating the development of a passenger car fire launched by Molotov cocktail. The test was carried out on five cars. Pouring a flammable liquid and setting fire to a closed car does not trigger an immediate car fire. The fire burns out quickly or it develops slowly and penetrates into the interior of the vehicle after a few minutes. This indicates the possibility of leaving a vehicle attacked by a Molotov cocktail. It also gives the driver approximately two minutes to abandon the scene of an accident and to attempt to extinguish the vehicle, provided the car windows haven’t been broked. The paper presents a chronological order of important events occurring during the car fire that are considered as a threat to the driver, passengers, other road users, emergency services and bystanders. The main threats are considered to be: the flow of burning gas appearing after opening a pressure valve in the security valve of the LPG system, explosions and rejection of actuators, tire burst and explosions of brake and fuel lines. The paper includes photographs illustrating the development of a fire in the most important moments. It also provides graphs of temperature versus time for selected locations inside the car.
PL
W artykule opisano test pożarowy, w którym badano rozwój pożaru samochodu osobowego zainicjowanego koktajlem Mołotowa. Test przeprowadzono na pięciu autach. Oblanie cieczą łatwopalną i podpalenie zamkniętego auta nie powoduje natychmiastowego pożaru samochodu. Ogień szybko zanika lub rozwija się powoli i dopiero po kilku minutach przenika do wnętrza pojazdu. Oznacza to, że w przypadku zaatakowania samochodu koktajlem Mołotowa kierowca ma czas około dwóch minut na oddalenie się od miejsca zdarzenia i podjęcie próby gaszenia pojazdu; pod warunkiem, że nie zostaną wybite szyby. W artykule przedstawiono w chronologicznym porządku ważne zdarzenia zaistniałe podczas palenia się samochodu, stanowiące zagrożenie dla kierowcy, pasażerów, innych uczestników ruchu, służb ratowniczych i osób postronnych. Główne zagrożenia to płonący strumień gazu po otwarciu ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa instalacji LPG, eksplozje i odrzucanie siłowników, wybuchy opon, eksplozje przewodów hamulcowych i paliwowych. Zamieszczono fotografie ilustrujące rozwój pożaru w najistotniejszych chwilach, jak również wykresy temperatury w zależności od czasu dla wybranych miejsc wewnątrz auta.
PL
W artykule autorzy pragną zaprezentować możliwość utrudnienia rozprzestrzeniania się pożaru przy wycieku paliwa poprzez zastosowanie specjalnej, porowatej nawierzchni drogowej. Poza wieloma niewątpliwymi zaletami nawierzchni wykonywanej m.in. z agregatu powstałego w wyniku recyclingu zużytego ogumienia samochodowego, możliwość zatrzymania rozlanego paliwa na ograniczonym obszarze i jego późniejsze stopniowe wypalenie się może znacząco przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
EN
Car fires constitute a very serious threat not only to the occupants of the vehicle, but also for people and property located nearby. The most dangerous situation is a vehicle fire in the tunnel. The fire spreading as a result of spillage of fuel initiates panic among people and causes causalities. In this article, the authors present positive influence of poroelastic road surfaces on damping spilled fuel fires. Limited experiments performed within the 7FP "PERSUADE" indicate that drainage road surfaces including poroelastic road surfaces may be useful for increasing fire safety in tunnels, parking lots and gas stations.
PL
Przedstawiono częstość występowania i przyczyny pożarów samochodów osobowych w dekadzie 2001-2010. Obserwuje się powolny, ale systematyczny spadek liczby pożarów w odniesieniu do liczby zarejestrowanych aut. Przedstawiono wyniki testu, w którym badano rozwój pożaru samochodu osobowego w pomieszczeniu (tunelu). W eksperymencie wykorzystano przyrządy pirometryczne do pomiaru temperatury powierzchni karoserii i wskazania ich porównano ze wskazaniami mierników termoelektrycznych. Wyniki eksperymentu porównano z wynikami wcześniej przeprowadzonych testów, w których badano rozwój pożaru samochodów osobowych na otwartym parkingu.
EN
The frequency of occurrence as well as the reasons of passenger cars fires from 2001 to 2010 were presented in the research. Both very slow and systematic decrease of the number of fires is observed in respect of the number of registered cars. The research shows the results of the test, in which the development of a passenger car fire in a closed space was studied. In this experiment pyrometric devices were used to temperature measurement of the body surface. Then their indications were compared with the thermoelectric measurer indications. The result of the experiment was compared with the results of some tests carried earlier, in which the development of a passenger car fire in the open space was studied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.