Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  galvanized steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the evaluation of the brazing capabilities of the multi-beam Trifocal laser joint system made of galvanized steel DX51D with a thickness of 3 mm, covered with a protective coating of Magnelis type. The brazed joints obtained have been subjected to metallographic, strength and corrosion resistance tests in the Ascott CCIP450 salt cell. The tests have shown that there is a certain range of brazing process parameters that allow to make the correct overlap joints of high quality with small welding distortions and a narrow heat affected zone. The obtained joints are characterized by a slightly worse corrosion resistance than the basic material, and zinc evaporation by means of additional low-power laser beams improves the solder's flow.
PL
W pracy przedstawiono ocenę możliwości lutospawania wielowiązkowym systemem laserowym Trifocal złączy zakładkowych ze stali ocynkowanej DX51D o grubości 3 mm, pokrytej powłoką ochronną typu Magnelis. Uzyskane złącza lutospawane zostały poddane badaniom metalograficznym, wytrzymałościowym oraz badaniom odporności korozyjnej w komorze solnej Ascott CCIP450. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje zakres parametrów procesu lutospawania pozwalający na wykonywanie poprawnych złączy zakładkowych charakteryzujących się wysoką jakością z niewielkimi odkształceniami spawalniczymi oraz wąską strefą wpływu ciepła. Uzyskane złącza charakteryzują się minimalnie gorszą odpornością korozyjną od materiału podstawowego, a odparowanie cynku przy pomocy dodatkowych wiązek laserowych niskiej mocy poprawia rozpływność lutu.
PL
W artykule przedstawiono mało znany w kraju sposób zabezpieczania przed korozją stalowego zbrojenia konstrukcji betonowych metodą cynkowania ogniowego. Na wstępnie omówiono mechanizm ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych prętów w środowisku cieczy porowej betonu przez powłokę cynkową. Następnie w zarysie opisano technologię cynkowania ogniowego w odniesieniu do prętów zbrojeniowych. Zwrócono uwagę na korzystny wpływ powłoki cynkowej na przyczepność zbrojenia do betonu. Opisano mechanizm degradacji powłoki spowodowany oddziaływaniem wysokoalkalicznej cieczy porowej, a także wnikaniem chlorków i dwutlenku węgla w porowatą strukturę betonu.
EN
The article presents the method of corrosion protection of steel reinforcement of concrete structures by hot dip galvanizing, which is not well-known in Poland. The mechanism of protection against corrosion of steel rebars surface in the concrete pore liquid environment by zinc coating is discussed in the preliminary part. Then the hot dip galvanizing technology for reinforcing bars is outlined. Attention was drawn to the positive influence of zinc coating on the adhesion of reinforcement to concrete. The mechanism of coating degradation caused by the action of high alkaline pore liquid, as well as penetration of chlorides and carbon dioxide into porous concrete structure was described.
PL
Powłoki Duplex są dzisiaj najlepszym zabezpieczeniem elementów konstrukcji stalowych, gwarantującym długotrwałą ich eksploatację w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Przed pokryciem powierzchni ocynkowanej powłoką malarską stosuje się najczęściej obróbkę strumieniowo-ścierną, której celem jest usunięcie zanieczyszczeń, warstwy tlenkowej, a także zwiększenie przyczepności poprzez wzrost chropowatości podłoża. W przypadku malowania elementów cienkościennych zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej jest niemożliwe. W tych przypadkach stosowane są różne chemiczne obróbki powierzchni, których zadaniem jest wytworzenie powłoki konwersyjnej gwarantującej zarówno dobrą przyczepność powłoki lakierowej do podłoża, jak i wieloletnią ochronę antykorozyjną. W artykule przedstawiono przegląd technologii chemicznej obróbki powierzchni możliwych do zastosowania pod powłoki Duplex.
EN
Duplex coatings are today best protection of steel construction elements, guaranteeing their long-term exploitation in the harshest weather conditions. Before covering the galvanized surface by paint coating abrasive blasting is most commonly used, which aims is to remove impurities, the oxide layer and increase adhesion by growth of surface roughness. In the case of painting thin-walled components application of abrasive blasting is not possible. In these cases, there are used various chemical surface treatments, whose task is to produce a conversion coating that ensures both a good adhesion of the paint coating to the substrate, and long-term corrosion protection. This lecture presents an overview of chemical surface treatment technologies, possible to apply for Duplex coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących przyczyn pękania lutospoin w różnoimiennych złączach zakładkowych wykonanych laserem diodowym dużej mocy ROFIN DL 020 z użyciem materiału dodatkowego w postaci proszku aluminium, na przykładzie łączenia cienkiej blachy aluminiowej z blachą stalową pokrytą elektrolitycznie powłoką cynkową. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makroskopowych i mikroskopowych. Wskazano na problemy oraz przedstawiono sugestie dotyczące technologii lutospawania laserowego materiałów znacznie różniących się własnościami fizycznymi i składem chemicznym.
EN
A study on cracking phenomena during laser braze welding of dissimilar lap joints between aluminum thin plate and galvanized low carbon sheet steel is described. The experiments were carried out using a high power diode laser Rofin DL020 and aluminum powder as filler metal. Macro and microstructure analysis of the joints were analysed. Issues and problems in laser braze welding of materials having different chemical composition and physical properties are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących skłonności do tworzenia się pęknięć w lutospoinach złączy zakładkowych cienkich blach aluminiowych i karoseryjnych blach stalowych obustronnie galwanizowanych cynkiem, które wykonywano laserem diodowym dużej mocy (HPDL) ROFIN DL 020 oraz łukowo metodą CMT z użyciem materiału dodatkowego odpowiednio w postaci proszku i drutu litego. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makroskopowych i mikroskopowych, rentgenografii strukturalnej, mikroanalizy rentgenowskiej EDS oraz pomiarów twardości. Wskazano na przyczyny powstawania w lutospoinach na osnowie aluminium, złączy różnoimiennych typu aluminium - ocynkowana stal niestopowa, kruchych faz międzymetalicznych typu Fe-Al.
EN
In this article results of studies on cracks formation susceptibility in braze-welded joints of thin aluminum sheets and double-sided zinc galvanized steel sheets for car body parts made by laser brazing with high power diode laser ROFIN DL 020 and CMT MIG-brazing, with filler material in form of powder and wire accordingly, were presented. Results of macro- and microscopic metallographic examinations, structural roentgenography, EDS microanalysis and hardness tests were presented. Causes of brittle intermetallic Fe-Al phases formation in Al-matrix filler metal in dissimilar aluminum - zinc plated carbon steel joints were pointed.
PL
W trzyczęściowym artykule przedstawiono zagadnienia związane z korozją konstrukcji stalowych. W części II omówiono zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
EN
The three-part article presents the issues related to corrosion of steel structures. In the second part discussed anticorrosion protection.
PL
W artykule zaprezentowano innowacyjną technologię spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) prądem z regulowaną ilością składowej ujemnej. Zbadano wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania (Electrode Negative Ratio, EN Ratio) i napięcia łuku na strukturę stali z powłokami ochronnymi cynkowymi i cynk – żelazo.
EN
The development of modern GMA welding variants is related to the search for the appropriate methods for joining advanced engineering materials, often thin and sensitive to heat effect (e.g. coated steels, aluminum and magnesium alloys, nickel alloys). The researchers of the Gliwice-based Instytut Spawalnictwa have carried out detailed technological tests of variable polarity AC GMA welding of thin steel plates provided with protective coatings [1, 2]. The tests demonstrated that the use of variable polarity AC makes it possible to obtain joints characterised by good quality and aesthetic appearance. Modern welding devices (such as OTC Daihen-manufactured DW 300 or Cloos-made Qineo Champ), using synergic lines with variable course of parameters, enable their users to produce butt, overlap and T-shaped joints of 0.8 mm-thick plates.
EN
The article presents the use of VP current for welding thin elements of various structural materials, describes the course of tests and discusses the test results related to the determination of the effect of EN ratio in the current and arc voltage waveforms on the weld geometry, penetration depth and welded joint quality.
PL
Przedstawiono zastosowanie prądu o zmiennej biegunowości do spawania elementów z różnych materiałów konstrukcyjnych o niewielkiej grubości. Przedstawiono przebieg i wyniki badań nad określeniem wpływu udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu i napięcia łuku na geometrię spoiny, głębokość wtopienia oraz jakość połączeń spawanych.
9
Content available remote Przygotowanie zanurzeniowej powłoki cynkowej przed malowaniem
PL
Systemy duplex są stosowane w praktyce przemysłowej od lat, jednak często spotyka się wady powłok lakierowych nałożonych na ocynkowane podłoże, co powoduje spadek trwałości systemu ochronnego podczas eksploatacji. Odpowiednia jakość systemów duplex jest warunkowana między innymi przez właściwe przygotowanie powierzchni ocynkowanej przed malowaniem. W celu polepszenia adhezji powłok lakierowych do powierzchni ocynkowanej stosuje się różnego rodzaju obróbkę powierzchni cynku zarówno metodami chemicznymi jak i mechanicznymi. W pracy przedstawiono techniki obróbki strumieniowo-ściernej śrutem staliwnym powierzchni powłok cynkowych przed nanoszeniem wyrobów lakierowych oraz wyniki badań właściwości powierzchniowych powłoki cynkowej po śrutowaniu. Określono podstawowe parametry ilościowe opisujące profil powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej oraz przeprowadzono wstępne badania mające na celu ustalenie wpływu przygotowania powierzchni podłoża na przyczepność powłok lakierowych do powłok cynkowych uzyskanych na drodze cynkowania zanurzeniowego. Przeprowadzone badania miały obiecujący charakter i z uwagi na otrzymane wyniki planowana jest ich kontynuacja w celu rozszerzenia zakresu badań o inne metody przygotowania powłok cynkowych do malowania, co pozwoli ustalić, w jakim zakresie obróbka powierzchni powłok cynkowych przeznaczonych do pokrywania system duplex jest potrzebna i niezbędna.
EN
The paper presents techniques for blasting the surface prior to application of zinc coatings and the results of the surface properties of the zinc coating after the blast. Fundamental parameters quantitatively describing the surface profile after the blast were determined, and preliminary studies were conducted to determine the effect of substrate surface preparation on the adhesion of paint coatings to zinc coatings obtained by hot dip galvanizing. Due to promising results of the studies, their continuation is planned to extend the scope of research using other methods of preparation of zinc coatings for painting, which will allow determining the scope of needed and necessary surface treatment of zinc coatings for duplex coating system. Duplex systems are used in industrial practice for years, but defects of coatings applied on galvanized substrate are often found, what affects the stability of protective system during operation. The quality of duplex systems is influenced by the appropriate preparation of galvanized surface before painting. In order to improve adhesion of coatings to galvanized surfaces, various types of zinc surface treatment are applied, both by chemical and mechanical methods.
PL
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki zniszczenia ocynkowanych rur stalowych stosowanych w systemach rozprowadzania i magazynowania ciepłej i zimnej wody. Stwierdzono, że zaobserwowana korozja rur jest wynikiem zarówno sposobu nakładania powłoki cynkowej, technologii montażu rur, jak i jakości wody wodociągowej i sposobu jej oddziaływania.
EN
This article describes the causes and effects of damage to galvanized steel pipes used in systems for the distribution and storage of hot and cold water. It is concluded that the causes of observed pipe corrosion may include the method of galvanization, the technology used for pipe installation, the quality of the water and the way in which it acts on the pipes.
11
Content available remote Nowoczesne metody lutospawania
PL
Opisano podstawy procesu lutospawania i przedstawiono wyniki prób technologicznych łączenia elementów aluminiowych z elementami stalowymi ocynkowanymi ogniowo z wykorzystaniem spoiwa wysokocynkowego oraz łączenia elementów stalowych ocynkowanych ogniowo z elementami ze stali wysokostopowej odpornej na korozję z wykorzystaniem spoiwa brązowego w postaci drutu proszkowego. Analizowano wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie uzyskanych połączeń oraz badań metalograficznych makro- i mikroskopowych. Wyniki badań wykazały, m.in., możliwość uzyskania wytrzymałych połączeń różnoimiennych pomiędzy elementami aluminiowymi a stalowymi ocynkowanymi bez uszkodzenia warstwy cynku.
EN
It has been described the essentials of the braze welding. There are also described the results of technological investigations on the possibility of joining of hot galvanized aluminum elements with the use of filler metals with high zinc content and joining of hot galvanized elements and stainless steel with the use of brass flux cored wire. There are also presented the results of tensile tests and macroscopic and microscopic metallographic examination. The results have shown, among others, the possibility of obtainment of resistant dissimilar joints between aluminum and steel elements, without a damage of zinc coating.
12
PL
Przedstawiono cechy charakterystyczne procesu CMT (Cold Metal Transfer). Zastosowanie procesu omówiono na przykładzie łączenia blach stalowych ocynkowanych. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makro i mikroskopowych uzyskanych połączeń, które wykazały m.in. istnienie strefy dyfuzji miedzi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie metody CMT do łączenia stalowych blach ocynkowanych powoduje, iż ochronna warstewka cynku pozostaje nienaruszona, dzięki czemu zachowane zostają własności materiału z powłoką.
EN
There are presented specific aspects of the cold metal transfer process (CMT). The process is exemplified on braze welding of zinc coated sheet. It has been presented also the results of macroscopic and microscopic metallographical examination which has shown, among other things, the existence of the copper diffusion area. On the grounds of the examination it has been found that the application of the CMT technology for joining of galvanized sheet does not result in any failure of the protective zinc layer and so the properties of the covered materials are maintained.
PL
Przeanalizowano problematykę łączenia aluminium ze stalą za pomocą procesów spawalniczych. Opisano wyniki badań technologicznych nad możliwością łączenia elementów aluminiowych ze stalowymi cynkowanymi ogniowo z zastosowaniem spoiw wysokocynkowych. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie oraz metalograficznych makro i mikroskopowych. Wyniki wykazały m.in. możliwość uzyskania wytrzymałych połączeń różnoimiennych elementów aluminiowych ze stalowymi bez uszkodzenia powłoki cynkowej.
EN
It has been analysed the problematics of joining of steel to aluminium by means of welding processes. In the paper there are described the results of technological investigations on the possibility of joining of aluminium elements to hot galvanized ones with the use of filler metals with a high zinc content. There are presented also the results of tensile tests and macroscopic and microscopic metallographic examination. The results have shown, among other things, the possibility of obtainment of resistant dissimilar joints between aluminium and steel elements, without a damage of zinc coating.
PL
Badano wpływ przygotowania powierzchni na właściwości powłok lakierowych, nałożonych na stal ocynkowaną zanurzeniowo - metodą ciągłą w hucie oraz metodą nieciągłą w cynkowni - starzoną w ciągu roku na dwóch stacjach terenowych: w atmosferze przemysłowej (Katowice) i nadmorskiej (Łeba). Powłoki lakierowe badano po różnym czasie ekspozycji w komorze Prohesion, która w najbardziej zbliżony sposób odzwierciedla warunki atmosferyczne. Stwierdzono wyraźny wpływ przygotowania powierzchni i rodzaju powłok lakierowych na ich właściwości ochronne i mechaniczne. Jednocześnie, w prowadzonym zakresie badań, wpływ warunków starzenia powłoki cynkowej i sposobu jej wytwarzania okazał się mniejszy.
EN
The influence of the chemical pre-treatment of hot dip galvanized steel on the properties of paint coatings has been investigated. The samples of hot dip galvanized steel obtained in ironworks through the continuous method and in zinc works in the non-continuous method have been prepared by weathering in industrial (Katowice) and marine (Łeba) atmospheric conditions. The paint coatings applied on the weathered galvanized steel were examined after various periods of exposure in a Prohesion chamber. The influence of the surface pre-treatment and the paint type on the protective and mechanical properties of the paint coatings was considerable. At the same time the conducted tests proved the influence of weathering conditions and the methods used in steel galvanizing insignifi cant.
PL
Przestrzenie zamknięte znajdują się w szczelinach elementów samochodów, w konstrukcjach budynków i pod powłokami malarskimi. Skład i rozmieszczenie produktów korozji w przestrzeniach zamkniętych są inne niż na powierzchniach otwartych, co wiąże się z różnicami w procesach korozyjnych w obu tych przypadkach. Badano wpływ parametrów klimatycznych na właściwości korozyjne próbek cynku w przestrzeniach zamkniętych i otwartych, wyjaśniono też mechanizm korozji.
EN
Confined surfaces are found in crevices of car bodies, on constructions on buildings and under paint films. The composition and the distribution of the corrosion products are different in open and confined zinc surfaces, and this was connected with differences in the corrosion process in the two situations. The effect of climatic parameters on the corrosion behaviour of confined and opened zinc samples has been studied and the mechanisms of corrosion has been explained.
16
Content available remote Stal ocynkowana w instalacjach wodociągowych
PL
W artykule przedstawiono (w dużym skrócie) ograniczenia stosowania stali ocynkowanej w instalacjach wodociągowych wskazując jednocześnie na warunki, w jakich może ona pracować w tych instalacjach. Poruszono jednocześnie problem trwałości powłok cynkowych wobec konieczności prowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody.
EN
In the article (in abridgement) the restrictions in usage of galvanised steel in water supply systems were presented. The conditions, in which this steel can function in water supply systems, were also presented. The matter of durability of zinc coatings towards the necessity of thermal disinfection of hot water system was also discussed.
PL
Przedstawiono różne metody przygotowania ocynkowanej stali do malowania o w oparciu o źródła literaturowe i normy. Zaprezentowano przeprowadzone w IMP badania na próbkach ocynkowanych metodą ciągłą w hucie i nie starzonych. Omówiono wyniki badań 2 metod mycia alkalicznego o różnym pH, które stwarzają możliwość zastosowania ich zarówno w warunkach stacjonarnych jak i polowych. Przedstawione metody chemiczne zapewniły dobre przygotowanie powierzchni, porównywalne z obróbką strumieniowo-ścierną
EN
In the paper were presented the different methods of the surface preparation for painting of galvanized steel - based on literature sources and standards. The research was carried on at the Institute of Precision Mechanics. In this research was used the without wethering samples of steel coated by zinc during continuous process. The results of investigations of two alkaline cleaning methods with different pH were described. Both methods give possibilities of application in the stationary condi-tions as well as in the open area conditions. The presented chemical methods guaranted the surface preparation results as good as after the abrasive - blast treatment.
PL
Przedstawiono powody malowania stali ocynkowanej, a są to: zwiększenie odporności antykorozyjnej, estetyczne i względy bezpieczeństwa. Omówiono przygotowanie powierzchni cynku do malowania, dobór farb, badania powłok, problemy aplikacyjne i eksploatacyjne.
EN
Reasons for painting galvanised steel have been given. They are: enhanced protection against corrosion, aesthetics and safety reasons. Surface preparation prior to painting, selection of appropriate paint system, test methods as well as problems arising during paint application and coating service have been discussed.
PL
W czasie starzenia powłoki cynkowej tworzą się różne produkty korozji cynku, które mają wpływ na przyczepność powłok lakierowych. Dokonano analizy produktów korozji cynku, metodą dyfrakcji rentgenowskiej a także przeprowadzono badania właściwości fizyko-mechanicznych powłok na stali ocynkowanej nie starzonej oraz starzonej 0,5 roku, 1 rok, 1,5 roku i 2 lata w warunkach naturalnych. Stwierdzono, że najlepszą przyczepność wykazują powłoki nałożone na podłoże ocynkowane eksponowane 1 rok w warunkach atmosferycznych.
EN
During ageing of zinc coating various zinc corrosion products are formed, which affect the adhesion of subsequently applied organic coatings. Zinc corrosion products on galvanised steel were analysed by X-ray diffraction micrography, and physical and mechanical properties of organic coatings applied on hot galvanized steel before weathering and after 0,5, 1 and 2 years if weathering were determined. It has been ascertained, that the best adhesion show coatings applied on hot idvanized steel after 1 year of weathering in atmospheric conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.