Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kriging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule w przystępny sposób przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodą krigingu zwyczajnego, szeroko wykorzystywaną do estymacji zasobów górniczych. W szczególności opisano te jej właściwości, które choć zazwyczaj mniej znane to decydują o przydatności tej metody i umożliwiają kontrolę dokładności uzyskanych wyników. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniom roli wariancji krigingu, będącej miarą dokładności wyników otrzymanych za pomocą metody krigingu, oraz możliwości jej zastosowania do planowania sieci pomiarowych.
EN
The article presents, in an approachable way, selected issues related to the method of the ordinary kriging, which is widely used for the estimation of mining resources. In particular, such properties of the ordinary kriging were described, which are usually less known but determine its usefulness and accuracy. Particular attention was paid to the role of kriging variance, which is a measure of the accuracy of results obtained using the ordinary kriging. The possibility of using the kriging variance for planning measurement networks was also discussed.
EN
The aim of the study was to determine the usefulness of spatial data interpolation methods in analyses of the odour impact of animal husbandry facilities. The interpolation methods of data obtained from measurements using the field olfactometry technique were the ordinary kriging method (OK) and the inverse distance weighted method (IDW). The quality of the analyses that have been obtained indicates the potentially better use of the OK method in the presentation of spatial odour concentration distributions.
PL
W związku ze zmniejszającymi się zasobami gazu w złożach zlokalizowanych w utworach piaskowcowych i skałach węglanowych coraz większym zainteresowaniem cieszą się obiekty strukturalne związane z utworami piaskowcowo-mułowcowo-łupkowymi ulokowane w utworach miocenu. Złoża te charakteryzują się dużą zmiennością facjalną tych utworów, w tym wyklinowaniem się lamin i warstewek. W związku z powyższym porowatość oznaczona dla tych skał nie może być liczona do bilansu porowatości efektywnej, służącej do oszacowania zasobów wydobywalnych. Obliczając miąższość efektywną, powinno się pominąć miąższość skał łupkowych. Jednym z zasadniczych problemów, będących przedmiotem tego opracowania, jest wydzielenie miąższości skał należących do poszczególnych typów litologicznych. W celu rozpoznania zmienności litologicznej tego typu skał użyto pomiarów profilowania gamma. Należy jednak podkreślić, że ze względu na bardzo małą miąższość warstw piaskowcowych i mułowcowych nie są one możliwe do jednoznacznej identyfikacji za pomocą profilowania gamma. Profilowanie gamma wskazuje raczej wartości uśrednione w obrębie pomiaru niż konkretne warstwy. W związku z tym dokonano oszacowania procentowego udziału miąższości każdego z typów litologicznych w całkowitej miąższości struktury przewierconej przez każdy odwiert. Podział taki przeprowadzono za pomocą analizy rozkładów empirycznych pomiarów gamma. Założono, że niejednorodności litologiczne uwidocznią się na wykresach histogramów w formie rozkładów wielomodalnych lub wyraźnych zmian monotoniczności. Dane te posłużyły do wygenerowania przestrzennych rozkładów parametrów na siatce modelu w punktach nieobjętych pomiarem. Użyto do tego celu metody krigingu zwyczajnego oraz krigingu z trendem. Przy zastosowaniu tych samych metod interpolacyjnych wygenerowano mapy stropu i spągu modelu badanego złoża. Korzystając z wyników pomiarów porowatości, dokonano przyporządkowania wyniku tych pomiarów do wydzielonych wcześniej typów litologicznych. Dla każdego typu skały i przy użyciu obydwu metod krigingu wyznaczono rozkład porowatości w punktach siatki modelu złoża. Do oszacowania niepewności uzyskanych wyników posłużono się metodą kroswalidacji. Na zakończenie obliczono objętość porów efektywnych modelu złoża, zakładając, że tylko skały piaskowcowe i mułowcowe są źródłem porów efektywnych. Oszacowano niepewność uzyskanego wyniku. Na rzecz opracowania posłużono się rzeczywistymi danymi z pomiarów geofizycznych dla złoża w utworach miocenu.
EN
Due to decreasing gas reserves in deposits found in sandstone f and carbonate formations, geological structures composed of mudstone and shale layers found in Miocene formations are growing in popularity. These deposits are characterized by high facial variability. Shale rocks have very low permeability. Therefore, the porosity determined for these rocks cannot be taken into account in the balance of the effective porosity used to estimate the natural gas reserves. Shale rock thickness should be excluded when calculating effective thickness of the gas bearing formations. The main problem of this study is the proper separation of the rocks belonging to individual lithological facies. Gamma ray logs were used to identify lithological variability of this type of rock. It should be emphasized, however, that due to the very low thickness of sandstones and mudstones, it was not possible to identify them clearly using the archival gamma ray logs. The archival gamma ray logs indicate the average values of the layer rather than that of specific laminas, because of its measurement resolution. Therefore, an estimation was made in order to calculate the percentage share of the thickness of each lithological type in the total layer thickness in each well. This division was made using the analysis of empirical distributions of gamma ray logs. It was assumed that lithological heterogeneities would be visible on experimental histograms in the form of multimodal distributions or clear changes in monotonicity. These data were used to generate a spatial distribution of parameters on the model grid at points not covered by the measurement. For this purpose, the ordinary kriging method and the kriging with trend method were used. Using the same interpolation methods, the structure maps of the top and bottom of the model were generated. The results of the porosity measurements were assigned to the previously separated lithological types of rocks. The distribution of porosity at the grid points of the deposit model was determined for each type of rock and using both kriging methods. The cross-validation method was used to assess the uncertainty of the results. Finally, the effective pore volume of the deposit model was calculated, assuming that only sandstone and mudstone rocks are sources of the effective pores. The uncertainty of the analysis was estimated. Real data from geophysical measurements for the Miocene gas field were used for the study.
EN
The purpose of the paper is to analyze the spatial variability of precipitation in Poland in the years 1981–2010. The average annual rainfall was 607 mm. Precipitation in Poland is characterized by high spatial and temporal variability. The lowest annual precipitation was recorded in the central part of the country, where they equaled 500 mm. The highest annual precipitation totals were determined in the south, equaling 970 mm. The average precipitation in the summer half-year is 382 mm (63% of the annual total). On the basis of data from 53 climate stations, maps were made of the spatial distribution of precipitation for the period of the year and winter and summer half-year. The kriging method was used to map rainfall distribution in Poland. In the case study, cross-validation was used to compare the prediction performances of three periods. Kriging, with exponential type of semivariogram, gave the best performance in the statistical sense. Their application is justices especially in areas where landform is very complex. In accordance with the assumptions, the mean prediction error (ME), mean standardized prediction error (MSE), and root mean-square standardized prediction error (RMSSE) values are approximately zero, and root-mean-square prediction error (RMSE) and average standard error (ASE) reach values well below 100.
EN
The Dagh Dali Zn-Pb (±Au) hydrothermal prospect is located in the north-west of Iran. Identification of mineralized zones is essential in ore deposit exploration. Different methods have been developed and applied to separate mineralized zones from barren host rocks based on mineralogical and petrographical studies, alteration and host rock changes as well as statistical and geostatistical parameters. This study uses the ordinary kriging technique and the concentration-volume fractal (C-V) method to model the ore body and recognize the ore grade distribution. These techniques were applied on the drillcore data and C-V fractal modelling, values of various ore zones being determined. Four breakpoints were found in the log-log plots which correspond to concentrations of 5.4, 10.5, and 17.8 wt.% Zn. The extractable ore zone for Zn is considered to be in the concentaration range of 5.4 to 17.8 wt.%. Compared to the amount of reserve obtained from the geostatistical method (303,685 tons), it seems that the fractal method is more precise and accurate in the estimation of ore reserves.
EN
The result of geomechanical and hydrological degradation caused by the underground extraction of hard coal are the transformations of the environmentally managed terrains and high variability of soil properties occurring in these areas. The analysis of selected soil properties of spatial variability in the post-mining area conducted by means of the kriging technique was presented in the paper. The determined points of empirical semivariogram were described by means of mathematical functions and theoretical semivariograms were plotted. The conducted analysis allowed to plot the maps of variability isolines, which my provide a basis to delineate the boundaries of areas most susceptible to the hydrological degradation of soils. The obtained research results indicate that the applied kriging technique may prove to be a useful tool for determining spatial variability of soils in the areas of hard coal mining operations and allow to delineate the boundaries of the areas most susceptible to soil degradation.
EN
Fatigue crack propagation affects the operational reliability of engine turbo-fan blades. In this article, we integrate a Kriging regression model and a distributed collaborative response surface method (DCRSM) for the reliability assessment of turbo-fan blades, considering the relevant uncertainty. Following a series of deterministic analyses, such as steady-state aerodynamic analysis, harmonic response analysis and Campbell diagram, and based on the assumption that vibration stress is mainly from aerodynamic load, the fatigue strength is calculated for turbo-fan blades under coupling aerodynamic forces, according to a modified Goodman curve of titanium-alloy. Giving consideration to the uncertainty of the resonance frequencies and material properties, the fatigue strength of the turbo-fan blade is evaluated, including probabilistic analysis and sensitivity analysis. In the case study analyzed, the conclusions are that the fatigue strength reliability reaches 96.808% with confidence level of 0.95 for the turbo-fan blade under the coupling aerodynamic forces, and the first three-order resonant frequencies are found to have important influence on the fatigue performance of turbo-fan blades.
PL
Propagacja pęknięć zmęczeniowych wpływa na niezawodność pracy łopatek turbowentylatora w silnikach samolotowych. W przedstawionej pracy, niezawodność łopatek turbo-wentylatora oceniano za pomocą techniki która łączy rozproszoną metodę powierzchni odpowiedzi (ang. distributed collaborative response surface method, DCRSM) z krigingiem, z jednoczesnym uwzględnieniem niepewności. Po przeprowadzeniu serii analiz deterministycznych, w tym analizy aerodynamicznej w stanie ustalonym, analizy harmonicznej i wyznaczeniu wykresu Campbella, oraz przyjmując założenie, że naprężenia wibracyjne powstają głównie na skutek obciążeń aerodynamicznych, obliczono wytrzymałość zmęczeniową łopatek turbowentylatora w warunkach sprzęgających sił aerodynamicznych, zgodnie ze zmodyfikowaną krzywą Goodmana dla stopu tytanu. Biorąc pod uwagę niepewność częstotliwości rezonansowych i właściwości materiału, wytrzymałość zmęczeniową łopatki turbowentylatora określano na podstawie analizy probabilistycznej i analizy czułości. W omawianym studium przypadku wykazano, że niezawodność wytrzymałości zmęczeniowej łopatki turbowentylatora w warunkach sprzęgających sił aerodynamicznych sięga 96,808% przy poziomie ufności 0,95, a trzy pierwsze postacie drgań rezonansowych mają istotny wpływ na jej wydajność zmęczeniową.
EN
Long-term strategic planning and scheduling is crucial for successful operation of continuous surface mining projects. It is a complex and multi-objective optimization problem, where the spatial model of the geological and mining characteristics of the deposits is an important issue. The occurrence of geological structures with excessive digging resistance in the overburden material of the deposits affects the efficiency of the mining system and requires appropriate mine planning and scheduling optimization. This is also the case of South Field Mine, the largest mine that is currently in operation in Ptolemais lignite-bearing basin, Northern Greece, where layers of conglomerates and sandstones with excessive digging resistance are present in the overburden strata. In this work, the evolution of South Field Mine operation, in relation to the spatial distribution of hard rock materials in the mine is presented. For the strategic planning of the mine, a graphical model has been developed. This model is applied for the selection of the best alternative for the long-term planning of mining operations. After various in-field tests, the combined use of continuous and conventional mining equipment (i.e. shovels and trucks) was finally decided to be applied for dealing with hard rock formations. Furthermore, a geostatistical model is presented for spatial interpolation of hard rock materials, based on several drilling data collected from the mine area. Finally, the efficiencies of Bucket Wheel Excavators working in soft and hard rocks are compared based on a statistical analysis of operational data.
PL
Strategiczne długoterminowe planowanie i harmonogramowanie mają kluczowe znaczenie dla skutecznej działalności operacyjnej ciągłych układów w górnictwie odkrywkowym. Jest to złożony i wielobiegunowy problem optymalizacyjny, w którym ważnym zagadnieniem jest przestrzenny model geologiczno-górniczy złoża. Występowanie w nadkładzie struktur geologicznych o nadmiernych oporach kopania wpływa na sprawność systemu wydobywczego i wymaga odpowiedniego planowania oraz optymalizacji harmonogramów. Tak jest również w przypadku kopalni South Field Mine, największej obecnie działającej kopalni węgla brunatnego Ptolemais w północnej Grecji, w której nadkład pokrywają warstwy konglomeratów i piaskowców o znacznych oporach urabiania. W pracy przedstawiono ewolucję operacji wydobywczych w kopalni South Field Mine w odniesieniu do przestrzennego rozmieszczenia twardych materiałów skalnych. Dla strategicznego planowania kopalni opracowano model graficzny, który wykorzystywany jest do wyboru najlepszej alternatywy dla długoterminowego planu operacji wydobywczych. Po różnych próbach w terenie, ostatecznie zdecydowano, że do urobienia twardych formacji skalnych zastosowana zostanie metoda kombinowana polegająca na połączeniu ciągłej i cyklicznej metodzie wydobycia. Ponadto przedstawiono model geostatystyczny do interpolacji przestrzennej materiałów twardych skał, na podstawie kilku danych wiertniczych zebranych z terenu kopalni. Na koniec, wydajność koparek czerpakowych pracujących w miękkich i twardych skałach jest porównywana na podstawie statystycznej analizy danych operacyjnych.
EN
Geostatistical methods make the analysis of measurement data possible. This article presents the problems directed towards the use of geostatistics in spatial analysis of displacements based on geodetic monitoring. Using methods of applied (spatial) statistics, the research deals with interesting and current issues connected to space-time analysis, modeling displacements and deformations, as applied to any large-area objects on which geodetic monitoring is conducted (e.g., water dams, urban areas in the vicinity of deep excavations, areas at a macro-regional scale subject to anthropogenic influences caused by mining, etc.). These problems are very crucial, especially for safety assessment of important hydrotechnical constructions, as well as for modeling and estimating mining damage. Based on the geodetic monitoring data, a substantial basic empirical material was created, comprising many years of research results concerning displacements of controlled points situated on the crown and foreland of an exemplary earth dam, and used to assess the behaviour and safety of the object during its whole operating period. A research method at a macro-regional scale was applied to investigate some phenomena connected with the operation of the analysed big hydrotechnical construction. Applying a semivariogram function enabled the spatial variability analysis of displacements. Isotropic empirical semivariograms were calculated and then, theoretical parameters of analytical functions were determined, which approximated the courses of the mentioned empirical variability measure. Using ordinary (block) kriging at the grid nodes of an elementary spatial grid covering the analysed object, the values of the Z* estimated means of displacements were calculated together with the accompanying assessment of uncertainty estimation – a standard deviation of estimation σk. Raster maps of the distribution of estimated averages Z* and raster maps of deviations of estimation σk (in perspective) were obtained for selected years (1995 and 2007), taking the ground height 136 m a.s.l. into calculation. To calculate raster maps of Z* interpolated values, methods of quick interpolation were also used, such as the technique of the inverse distance squares, a linear model of kriging, a spline kriging, which made the recognition of the general background of displacements possible, without the accuracy assessment of Z* value estimation, i.e., the value of σk. These maps are also related to 1995 and 2007 and the elevation. As a result of applying these techniques, clear boundaries of subsiding areas, upthrusting and also horizontal displacements on the examined hydrotechnical object were marked out, which can be interpreted as areas of local deformations of the object, important for the safety of the construction. The effect of geostatistical research conducted, including the structural analysis, semivariograms modeling, estimating the displacements of the hydrotechnical object, are rich cartographic characteristic (semivariograms, raster maps, block diagrams), which present the spatial visualization of the conducted various analyses of the monitored displacements. The prepared geostatistical model (3D) of displacement variability (analysed within the area of the dam, during its operating period and including its height) will be useful not only in the correct assessment of displacements and deformations, but it will also make it possible to forecast these phenomena, which is crucial when the operating safety of such constructions is taken into account.
EN
This paper presents the problem ofparameter selection in geotechnical engineering design. The statistical methods with a literature review to estimate the characteristic parameter value are described. The literature review includes the description of the geotechnical parameters used for statistical analysis. In addition, the field tests (CPT and DMT) are presented together with the interpretation of the obtained results. The empirical relationships serving to calculate the parameter values were analyzed. Then, the Nielisz embankment was characterized, where the objectfor which studies were subjected to the CPT and DMT tests. Finally, the selected parameters using the statistical method ofclassical and bayesian approach were determined.
11
Content available remote Estimating root zone moisture from surface soil using limited data
EN
For estimation of root-zone moisture content from EO-1/Hyperion imagery, surface soil moisture was first predicted by hyperspectral reflectance data using partial least square regression (PLSR) analysis. The textures of more than 300 soil samples extracted from a 900 m × 900 m field site located within the Hetao Irrigation District in China were used to parameterize the HYDRUS-1D numerical model. The study area was spatially discretized into 18,000 compartments (30 m × 30 m × 0.02 m), and Monte Carlo simulations were applied to generate 2000 different soil-particle size distributions for each compartment. Soil hydraulic properties for each realization were determined by application of artificial neural network analysis and used to parameterize HYDRUS-1D to simulate averaged soil-moisture contents within the root zone (0-40 cm) and surface (approximately 0-4 cm). Then the link between surface moisture and root zone was established by use of linear regression analysis, resulting in R and RMSE of 0.38 and 0.03, respectively. Kriging and co-kriging with observed surface moisture, and co-kriging with surface moisture obtained from Hyperion imagery were also used to estimate root-zone moisture. Results indicated that PLSR is a powerful tool for soil moisture estimation from hyperspectral data. Furthermore, co-kriging with observed surface moisture had the highest R (0.41) and linear regression model, and HYDRUS Monte Carlo simulations had a lowest RMSE (0.03) among the four methods. In regions that have similar climatic and soil conditions to our study area, a linear regression model with HYDRUS Monte Carlo simulations is a practical method for root-zone moisture estimation before sowing and it can be easily coupled with remote sensing technology.
EN
The paper presents possible implementation of ordinary cokriging and geophysical investigation on humidity data acquired in geotechnical studies. The Author describes concept of geostatistics, terminology of geostatistical modelling, spatial correlation functions, principles of solving cokriging systems, advantages of (co-)kriging in comparison with other interpolation methods, obstacles in this type of attempt. Cross validation and discussion of results was performed with an indication of prospect of applying similar procedures in various researches.
13
Content available remote Analysis of Spatial Variability in the Depth of the Water Table in Grassland Areas
EN
The kriging spatial statistical analysis technique was used to analyze spatial variability in the groundwater levels in irrigated grassland catchment in the Piwonia River valley. The geostatistical analysis in this study was performed using ArcGIS software, and the spatial distributions on fluctuations in groundwater levels were also studied. The objective of study was to evaluate the applicability of the kriging method for the analysis of the groundwater level. Field observation data collected in Sosnowica in 2011 were used (Western Polesie). The study area is located in Eastern Poland in the province of Lublin and has an temperate climate with temperature extremes -30°C and 35°C. (average 8°C). The annual rainfall in the area is about 600 mm, 40% of which occurs between June and September, and the evapotranspiration potential is high. The catchment area of the ditches is 0.46 km2 and is 86% of area is used as a one-crop seminatural meadows land. The soil cover is dominated by degraded soil muck-peat (MtII). In the catchment area 75% of the habitat moorshed and moist with a high groundwater level. In spring and summer, flooding of grassland in the eastern part of the study area was observed. It was caused by seepage of water from the pond and the supply of water after ice thawing or after rainfall. The obstruction of drainage including neglected ditches had also impact on flooding. The groundwater level in the western part of the study area decreased excessively in the fall because of drainage influence of the river which depth is 2 m. The dataset consisted of groundwater level measured at 15 points in three test periods (spring, summer and autumn). The measured groundwater levels were used to construct experimental semivariograms to characterize the spatial variability in the levels. A range of theoretical models (spherical, exponential, Gaussian models) were fitted to the experimental semivariograms. The models were validated using cross-validation statistics. Surface generated hydroizohipses maps were produced to illustrate spatial variations in the groundwater level in the study area. The spatial analysis of the groundwater level data from the piezometers led to the following conclusions: groundwater levels in the study area were autocorrelated in the distance between 203.5 and 300 m – depending on series, the groundwater level depth was smallest in the vicinity of the Hetman pond and greatest near the Piwonia river, spatial variability in the groundwater levels was described better by the Gaussian model than by the other models for all test series.
PL
Do analizy zmienności przestrzennej poziomu zalegania wód gruntowych na nawadnianych użytkach zielonych w dolinie zlewni rzeki Piwonia wykorzystano technikę przestrzennej analizy statystycznej w postaci krigingu. W prezentowanych badaniach analizę geostatystyczną obejmującą studium rozkładu przestrzennego wahań głębokości położenia wód gruntowych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania ArcGIS. Celem pracy była ocena możliwości stosowania metody krigingu do analizy poziomu wody gruntowej. Wykorzystane zostały dane obserwacyjne zebrane w rejonie Sosnowicy w 2011 roku (Polesie Lubelskie). Badany obszar położony jest we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim i charakteryzuje się klimatem umiarkowanym z ekstremalnymi temperaturami od -30°C do 35°C (średnia 8°C). Suma opadów rocznych na obszarze badań wynosi około 600 mm, z czego 40% ma miejsce w okresie od czerwca do września, a potencjalna ewapotranspiracji jest wysoka. Powierzchnia zlewni rowu wynosi 0,46 km2 i jest w 86% użytkowana jako jednokośne półnaturalne łąki. W pokrywie glebowej dominują zdegradowane gleby murszowo-torfowe (MtII). 75% powierzchni stanowią siedliska pobagienne i wilgotne charakteryzujące się wysokim poziomem wody gruntowej w glebie. Podtapianie łąk we wschodniej części obszaru badań na wiosnę i w lecie jest spowodowane filtracją wody ze stawu, doprowadzaniem wody i niedrożnością systemu melioracyjnego w trakcie roztopów lub ulewnych opadów deszczu. Z kolei w zachodniej części badanego obszaru poziom wód gruntowych nadmiernie się obniża z powodu drenującego działania rzeki, której głębokość wynosi 2 m. Zbiór analizowanych danych dotyczył poziomów wód gruntowych mierzonych w 15 punktach w trzech okresach badawczych (wiosna, lato, jesień). Pomierzone poziomy wody gruntowej zostały wykorzystane do skonstruowania semiwariogramów eksperymentalnych charakteryzujących poziomą zmienność przestrzenną. Gama modeli teoretycznych (model sferyczny, wykładniczy i Gaussa) została dopasowana do semiwariogramów eksperymentalnych. Modele zostały sprawdzone za pomocą statystyki krzyżowej. W celu ilustracji zmian przestrzennych głębokości położenia wód gruntowych na obszarze badań utworzone zostały mapy hydroizohips. Analiza przestrzenna danych poziomu wód gruntowych z piezometrów doprowadziła do następujących wniosków: - autokorelacja poziomu wód gruntowych w obszarze badań ma zasięg od 203,5 do 300 m – zależnie od serii, - głębokość położenia zwierciadła wód gruntowych była najmniejsza w pobliżu stawu Hetman, a największa w pobliżu rzeki Piwonia, - przestrzenna zmienność głębokości położenia wody gruntowej dla wszystkich serii badań była lepiej opisana przez model Gaussa niż przez inne modele.
PL
Niniejszy artykuł porusza problem doboru parametrów geotechnicznych w projektowaniu inżynierskim. Przedstawione zostały metody statystyczne mające na celu oszacowanie parametru charakterystycznego. Przegląd stanu wiedzy zawiera opis parametrów geotechnicznych wykorzystanych do analizy statystycznej. Dodatkowo przedstawione zostały badania polowe (CPT i DMT) wykonane na zaporze czołowej w Nieliszu wraz z interpretacją uzyskanych wyników oraz zależnościami empirycznymi służącymi do określenia wartości analizowanych parametrów. W podsumowaniu artykułu zaproponowano także dobór parametrów z wykorzystaniem klasycznej metody statystycznej oraz metody geostatystycznej krigingu zwyczajnego.
EN
This paper presents the problem of parameter selection in geotechnical engineering design. The statistical methods with literature review to estimate the characteristic parameter value was described. The literature review includes the description of the geotechnical parameters using for statistical analysis. In addition, the field tests (CPT and DMT) are presented together with the interpretation of the obtained results. The empirical relationships serving to calculate the parameter values was analyzed. Then Nielisz embankment was characterized, where the object for which studies were performed the CPT and DMT tests. Finally, the selected parameters using the statistical method of classical and geostatistical methods of ordinary kriging was carried out.
15
Content available GIS in the Studies of Soil and Water Environment
EN
GIS with the geostatistics are more frequently-used technique in environmental studies. Providing spatial information creates a possibility to place the results in space. Spatial information significantly affects the credibility and quality of research projects. It can be useful in determining certain relationships between monitoring and reclamation of degraded areas and to minimize and evaluate the costs related to environmental pollution. On the basis of practical and scientific examples, potential methods of applications of GIS and geostatistical methods in the study of water and soil environment was presented.
EN
To guarantee food security and job creation of small scale farmers to commercial farmers, unproductive farms in the South 24 PGS, West Bengal need land reform program to be restructured and evaluated for agricultural productivity. This study established a potential role of remote sensing and GIS for identification and mapping of salinity zone and spatial planning of agricultural land over the Basanti and Gosaba Islands(808.314sq. km) of South 24 PGS. District of West Bengal. The primary data i.e. soil pH, Electrical Conductivity (EC) and Sodium Absorption ratio (SAR) were obtained from soil samples of various GCP (Ground Control Points) locations collected at 50 mts. intervals by handheld GPS from 0–100 cm depths. The secondary information is acquired from the remotely sensed satellite data (LANDSAT ETM+) in different time scale and digital elevation model. The collected field samples were tested in the laboratory and were validated with Remote Sensing based digital indices analysisover the temporal satellite data to assess the potential changes due to over salinization. Soil physical properties such as texture, structure, depth and drainage condition is stored as attributes in a geographical soil database and linked with the soil map units. The thematic maps are integrated with climatic and terrain conditions of the area to produce land capability maps for paddy. Finally, The weighted overlay analysis was performed to assign theweights according to the importance of parameters taken into account for salineareaidentification and mapping to segregate higher, moderate, lower salinity zonesover the study area.
EN
The paper discusses some of the recent advances in kriging based worst-case design optimisation and proposes a new two-stage approach to solve practical problems. The efficiency of the infill points allocation is improved significantly by adding an extra layer of optimisation enhanced by a validation process.
EN
In the Polish Lowlands, three main ice lobes, referred to as Odra, Vistula and Mazury, formed during the Last Scandinavian Glaciation. These lobes protruded at least several kilometres beyond the main ice margin and it is believed that they represent terminal parts of the ice streams. Applied geostatistical analysis based on numerous geological data has allowed an approximate reconstruction of the Odra ice lobe substratum in the area of northwest Poland and northeast Germany. A spatial representation of the Odra lobe substratum clearly illustrates the adverse slope of the glacier bed, but also indicates areas morphologically prone to ice streaming. It is suggested that the ice took advantage of local topography that enabled advance out of the Baltic basin; consequently, the ice followed a topographic low which, in combination with favourable hydraulic conditions of its substratum, likely initiated ice streaming.
EN
In this paper, the hardness water parameter has been used to presentation spatial interpolation algorithm. Those analyses were carried out based on the results of water quality database from the Chief Sanitary Inspection for the Silesian Province (2012–2014). Only the points which have been assigned the value of water hardness below the 60 [mg/l] and above 400 [mg/l] were selected. These points can be sensitive to loss health safety of drinking water in supply system. Making above mentioned analysis allows to limit the number of water quality control points from 1500 to 150 for Silesia Province. The analysis showed clearly that the use of GIS in procedures of selecting monitoring points allow to reduce the cost of controls on both the official control and internal control carried out by water company.
PL
W artykule, do prezentacji algorytmu interpolacji przestrzennej wykorzystano wartości parametru twardość wody. Przeprowadzone analizy oparto na wynikach jakości wody pochodzących z baz danych Głównego Inspektora Sanitarnego dla województwa śląskiego (2012–2014). W analizach wyselekcjonowano tylko te punkty, o przypisanych wartościach granicznych, dla których stężenie parametru wskaźnikowego przyjmowało wartość poniżej 60 [mg/l] i wyższą niż 400 [mg/l]. Tak wyselekcjonowane punkty mogą być wrażliwe na utratę bezpieczeństwa wody. Przeprowadzenie tych analiz dla województwa śląskiego umożliwia znaczne ograniczenie ilości punktów kontroli jakości wody z ponad 1500 do ok 150. Analiza wykazała jednoznacznie, iż wykorzystanie GIS w typowaniu punktów monitoringu umożliwia obniżenie kosztów kontroli zarówno po stronie urzędowej jak i przedsiębiorstwa wodociągowego.
PL
W artykule opisano próbę zastosowania narzędzi statystyki przestrzennej do oceny wykorzystywania środków unijnych w Polsce. W tym celu zaproponowano trzy podejścia opierające się o możliwości analityczne oprogramowania GIS. Pierwsze z nich zakłada utworzenie matematycznego współczynnika wpływu środków unijnych na wskaźniki realizacji NSRO, drugie – wykorzystanie statystyki przestrzennej do badania autokorelacji danych wejściowych, a trzecie – interpolację przestrzenną za pomocą metod geostatystycznych. Wspólnym mianownikiem wszystkich analiz jest posiadanie wiedzy dotyczącej badanego zjawiska oraz poprawna interpretacja wyników, poprzedzona znajomością podstaw teoretycznych wykorzystanych algorytmów wraz z oceną poziomu zaufania i dokładności otrzymanych rezultatów.
EN
This paper describes an attempt to apply spatial analysis and geostatical tools for evaluation of the use of EU funds in Poland. For this aim, three approaches based on the analytical capabilities of GIS software were proposed. First of them involves creation of a mathematical ratio of the impact of EU funds on the indicators of implementation of the NSRF, second - the use of spatial statistics for examination of the input data autocorrelation, and third - the spatial interpolation using geostatistical methods. The common factor of all these analyzes is knowledge regarding the phenomenon studied and correct interpretation of the results, preceded by knowledge of the theoretical foundations and the algorithms used.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.