Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preservation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Among the entire list of architectural monuments, religious structures depended most heavily on the changes in politics and ideology. If the ruling elite did not take an antagonistic position concerning the dominant religion, it either contributed to its dissemination and affirmation or was at least neutral. In the case when the dominant religion was that of the state and a combination of power and religion was observed, the temples occupied a dominant place in the structure of settlements, and their size and luxurious decoration became evidence of the strength and divinity of power. Using Soviet-Union-era Ukraine as an example, it was proved that places of worship that played the role of ideological and urban development landmarks in the urban environment were systematically destroyed. In the Soviet Union, the conscious destruction of wooden and stone churches and cathedrals took place under the slogan of militant atheism, the denial of God and the fight against religion. The modern restoration of partially ruined or destroyed temples is also a criterion for changing the ideological attitude to religion in independent Ukraine.
PL
Spośród wszystkich zabytków architektury obiekty sakralne w największym stopniu zależały od zmian politycznych i ideologicznych. Gdy elity rządzące nie przeciwstawiały się religii, to albo przyczyniały się do jej rozpowszechnienia i afirmacji, albo były wobec niej neutralne. W przypadku gdy religia miała charakter państwowy i można było zaobserwować jej powiązanie z władzą, świątynie zajmowały dominujące miejsce w strukturze osady, a ich wielkość i bogactwo dekoracji świadczyły o sile i boskości władcy. Ukraina, będąc w przeszłości zależna od Związku Radzieckiego, jest przykładem, że obiekty kultu, które odgrywały szczególną rolę w ideologii i rozwoju urbanistycznym środowiska miejskiego, były systematycznie niszczone. W Związku Radzieckim świadoma dewastacja drewnianych i kamiennych kościołów oraz katedr miało miejsce pod hasłem wojującego ateizmu, wyparcia się Boga i walki z religią. Współczesna renowacja częściowo zrujnowanych lub zniszczonych świątyń jest również przejawem zmiany ideologicznego stosunku do religii w niepodległej Ukrainie.
EN
In this review, authors discuss the pre-requisites to be fulfilled for the preservation of stone monuments, referring both to the selection of appropriate materials (compatibility principle) as well as to the repair process itself. Since ancient times, a wide range of natural and synthetic polymers has been employed for stone recovery purposes. The paper presents the examples of most commonly used polymeric materials along with recent trends in conservation of stone materials.
PL
W artykule o charakterze przeglądowym przedstawiono zasady obowiązujące przy konserwacji zabytków z kamienia, odnoszące się zarówno do doboru odpowiednich materiałów (zasada kompatybilności), jak również samego procesu naprawczego. Opisano szeroką gamę polimerów naturalnych i syntetycznych stosowanych w celach rekonstrukcyjnych oraz główne trendy w konserwacji zabytków kamiennych. zabytkowe konstrukcje kamienne, konserwacja, polimery naturalne, polimery syntetyczne.
EN
The article concerns the characteristic features of the formation of historical buildings during the period of dominance of historicism and secession in architecture, as well as their contemporary adaptations to new functions and the condition of preservation in the aspect of conservation. As recent experience from the cities in Poland (Krakow) and Ukraine (Kiev) show, basic problems with the protection of the historical resources result from the lack of social education in the field of cultural heritage protection, non-compliance with applicable regulations and insufficient consideration of protection tasks in current planning policy. It should also be noted that in many cases, historical buildings and complexes (of administrative, cultural, residential or industrial function), shaped at the end of the 19ᵗʰ and the beginning of the 20ᵗʰ century, no longer meet modern standards. This often leads to social conflicts, threatens their existence and value, which can be lost through unprofessional modernization, reconstruction or adaptation works.
PL
Artykuł dotyczy charakterystycznych cech kształtowania budynków historycznych w okresie dominacji historyzmu i secesji w architekturze, a także ich współczesnych adaptacji do nowych funkcji oraz stanu zachowania w aspekcie konserwatorskim. Jak pokazują ostatnie doświadczenia z terenu miast Polski (Kraków) oraz Ukrainy (Kijów), podstawowe problemy z ochroną historycznego zasobu wynikają z braku edukacji społecznej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz niedostatecznego uwzględnienia zadań ochronnych w bieżącej polityce planistycznej. Należy także zauważyć, że w wielu przypadkach historyczne obiekty i zespoły (o funkcji administracyjnej, kulturalnej, mieszkalnej czy przemysłowej), ukształtowane na końcu XIX i na początku XX wieku, nie spełniają już współczesnych standardów. Prowadzi to wielokrotnie do konfliktów społecznych, zagraża ich egzystencji oraz wartości, która może zostać zatracona poprzez nieprofesjonalnie przeprowadzone prace modernizacyjne, przebudowy czy adaptacje.
EN
In 1992, the idea of adapting the power plant building located in the industrial district of London in the contemporary art gallery Tate Modern, was brought into effect. Implementation, immediately after the opening in 1997, attracted millions of visitors and over more than 20 years of cultural activity it has become one of the most popular galleries of modern art in the world. Thus the worldwide trend of arranging art and culture centres in the revitalized buildings has started. A great example of this idea is the CaixaForum in Madrid and a number of Polish projects. In each major city in our country an old neglected building which represents cultural values has been revitalized. The derelict boiler-house in Olsztyn was converted into the Technology Education Center and the building of an orphanage and a nursery was transformed into the gallery of contemporary art BWA in Kielce. Labor-intensive and costly actions contributed to saving not only abandoned and vandalized buildings, but also influenced the preservation of historic city centers, protection and preservation of frontages and precious landscape values. Public awareness in the field of cultural heritage has definitely increased and the measures aimed at giving a second life to historic, derelict buildings are met with growing interest and enthusiasm.
PL
W 1992 roku narodził się pomysł adaptacji budynku elektrowni, położonej w przemysłowej dzielnicy Londynu, na galerię sztuki współczesnej Tate Modern. Realizacja, zaraz po otwarciu (1997), przyciągnęła miliony zwiedzających i w ciągu ponad 20 lat działalności stała się jedną z najpopularniejszych galerii sztuki współczesnej na świecie. Tym samym zapoczątkowano światowy trend urządzania centrów sztuki i kultury w zrewitalizowanych budynkach. Świetnym przykładem kontynuacji tej myśli jest CaixaForum w Madrycie czy liczne realizacje polskie. W każdym większym mieście naszego kraju udało się dokonać rewitalizacji zaniedbanego starego budynku przedstawiającego wartość kulturową: przebudowa zrujnowanej kotłowni w Olsztynie na Centrum Edukacji Technologicznej, rewitalizacja budynku ochronki i przedszkola na galerię sztuki współczesnej BWA w Kielcach. Pracochłonne i kosztowne działania przyczyniły się do uratowania nie tylko opuszczonych i zdewastowanych budynków, ale wpłynęły na zachowanie zabytkowych centrów miast, ochronę pierzei czy zachowanie cennych walorów krajobrazowych. Wzrosła świadomość społeczeństwa w dziedzinie ochrony własnego dziedzictwa kulturowego - działania zmierzające do nadania drugiego życia zabytkowym, zrujnowanym budynkom są przyjmowane z rosnącym zainteresowaniem i entuzjazmem.
PL
Do utrwalania twarogów zastosowano metodę wysokich ciśnień (HPP). Twarogi o zróżnicowanej zawartości tłuszczu z dodatkiem 1% NaCl oraz bez soli poddano działaniu ciśnienia 250 Mpa i 400 MPa przez 15 min. Próbę kontrolną stanowiły twarogi niepresuryzowane. Jakość twarogów po presuryzacji oraz po 7 dniach przechowywania w temp. 4°C oceniano na podstawie analizy mikrobiologicznej (OLB, liczby paciorkowców kwaszących, pleśni i drożdży oraz E. coli) oraz oceny sensorycznej. Stwierdzono, że presuryzacja powodowała redukcję liczby oznaczanych mikroorganizmów w twarogach. Redukcja zwiększała się wraz ze wzrostem zastosowanego ciśnienia. Jednocześnie presuryzacja nie wpływała na zawartość związków aromatycznych w produkcie. Zastosowanie odpowiednich parametrów ciśnienia pozwoliło na zachowanie jakości produktu, jednak analiza sensoryczna wykazała, że pod wpływem presuryzacji 400 MPa/15 min nastąpiło pogorszenie cech sensorycznych twarogów.
EN
The modern method HPP was used to extend durability of curd cheeses. Curds with varied fat content with the addition of 1% NaCl and without salt were subjected to a pressure of 250 MPa/15 min. and 400 MPa/15 min. The control sample consisted of non-pressurized curds. The quality of curds after pressurization and after 7 days of storage at 4°C was evaluated on the basis of microbiological (OLB, number of acidic streptococci, mould and yeast, and E. coli) and sensory analysis. It was found that pressurization caused a reduction in the number of microorganisms in curds, which increased with the increase of the applied pressure. Pressurization did not affect the presence of aromatic compounds in the product. The use of appropriate pressure parameters allowed to preserve the quality of the product, however, sensory analysis showed that the sensory attributes of curds deteriorated under the pressure of 400 MPa/15 min.
PL
Coraz częściej pojawiające się głosy dotyczące negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów niektórych syntetycznych środków konserwujących wymuszają przeprowadzenie badań w celu oceny skuteczności stosowania naturalnych metod przedłużania trwałości mięsa i przetworów mięsnych. Wśród naturalnych metod utrwalania mięsa można wskazać trzy grupy, które obecnie są najczęściej stosowane, są to metody: oparte na kontroli temperatury – w szczególności niskotemperaturowe, stosowanie naturalnych przypraw w postaci suszy, olejków eterycznych czy też ekstraktów oraz wykorzystanie bioprotekcji, jako naturalnej kontroli okresu przydatności do spożycia i bezpieczeństwa przetworów mięsnych.
EN
Increasing consumers convictions of the health of certain synthetic preservatives require studies to assess the effectiveness of natural methods of prolonging the shelf life of meat and meat products. Among the natural methods of preserving meat, three broad areas can be identified which are currently the most frequently used: methods based on temperature control, in particular low temperature control methods, the use of natural spices in the form of drought, essential oils or extracts, and the use of bioprotection as a natural control of shelf life and the safety of meat products.
PL
Uznanie w 2018 r. klasztoru Kongregacji Kamedułów Pustelników Monte Corona w Rytwianach za Pomnik Historii, było w pełni uzasadnione. Erem budowany z fundacji Tęczyńskich (1617-1637), kończony przez Opalińskich, wyróżnia się włoskim programem, kompozycją, architekturą oraz barokowym wystrojem i wyposażeniem kościoła. Od 1819 r. pogarszał się stan zabudowy klasztoru, mimo prac konserwatorskich. Proces zatrzymała rewaloryzacja, adaptacja eremu do współczesnej funkcji i prace konserwatorskie, od 2001 r. organizowane przez dyr. ks. Rektora W. Kowalewskiego. W 2008 r. otworzono Relaksacyjno -Kontemplacyjne Centrum Terapeutyczne SpeS, zachowując sacrum kościoła i kamedulską tradycję. Pustelnia pełni dziś funkcję religijną, kulturotwórczą i społeczną. Zachowano autentyczne wartości zabytku. Organizuje się - zwiedzanie kościoła, Muzeum i Galerii Kamedulskiej, dla pielgrzymów - uroczystości kościelne, a dla gości - imprezy plenerowe, sympozja i pobyt (ogrody, wysoki standard hotelu i restauracji, sauna). Zabytek i współczesne atrakcje promowane są w Internecie, we własnych wydawnictwach i folderach.
EN
The recognition of the Congregation of the Camaldolese Hermits Monte Corona monastery in Rytwiany as a Monument of History in 2018 was fully justified. Built from the funds of Tęczyński Foundation (1617-1637) and finished by the Opaliński family, the hermitage is distinguished by its Italian program, composition, architecture and baroque decoration and furnishings of the church. Since 1819, the condition of the monastery's buildings deteriorated despite conservation works. The process was halted by revalorization, adaptation of the hermitage to its contemporary function and conservation works, organized since 2001 by Rector W. Kowalewski. In 2008, the Relaxation and Contemplation Therapy Centre SpeS was opened, while preserving the sacrum of the church and the Camaldolese tradition. Today, the hermitage has a religious, cultural and social function. The authentic values of the monument have been preserved. It organises visits to the church, the Museum and the Camaldolese Gallery, church ceremonies for pilgrims, and open-air events, symposiums and stays for guests (gardens, high standard hotel and restaurant, sauna). The monument and contemporary attractions are promoted on the Internet, in their own publications and folders.
EN
Construction work on buildings covered by the revitalization program of historic urban development represents a special type of construction project in which, in the execution phase, difficult technical situations and other risk sources are being encountered. An important source of risk is the necessity to preserve a part of the historic substance, which results, among others, from the recommendations of the conservator, legal regulations or from the vision of the architect/investor. The risk is also associated with difficulties and complications in construction works resulting from the location of these objects in dense urban development. The aim of the article is to identify risk factors and reactions of contractors, i.e. applied risk management methods and techniques, based on the example of a complex of buildings constructed in the historic district of Krakow. The elimination of sources of risk, especially of a technical nature, requires the construction management to be highly skilled and experienced, to carefully prepare the construction work and to design additional solutions to ensure safety at work. The experience gained may serve as a basis for risk analysis and identification during the implementation of projects involving the use of an existing building and historic substance in areas subject to revitalization programs.
PL
Roboty budowlane na obiektach objętych programem rewitalizacji zabytkowej zabudowy miejskiej stanowią szczególny rodzaj przedsięwzięcia budowlanego, w którym w fazie wykonawstwa, występuje wiele trudnych sytuacji technicznych i innych uwarunkowań stanowiących źródła ryzyka. Istotnym źródłem ryzyka jest konieczność zachowania części substancji zabytkowej, która wynika m.in. z zaleceń konserwatora zabytków, z przepisów prawnych lub z wizji architekta/inwestora. Ryzyko niosą z sobą też utrudnienia i komplikacje w robotach budowlanych wynikające z lokalizacji tych obiektów w gęstej zabudowie miejskiej. Z tych względów, a także z powodu szczególnych uwarunkowań prawnych - zwłaszcza dotyczących obiektów zabytkowych i prac związanych z przygotowaniem robót remontowych (do momentu ich rozpoczęcia) wymagają one dużej staranności i znajomości przepisów oraz dobrego ich zaprojektowania i zaplanowania. Z uwagi na coraz szerszy zakres realizacji inwestycji budowlanych o różnym przeznaczeniu na terenach objętych programami rewitalizacji jest potrzebna wiedza oparta na doświadczeniach dotycząca identyfikacji źródeł i czynników ryzyka, która konieczna jest do realizacji przedsięwzięcia budowlanego z sukcesem. W artykule na przykładzie obserwacji realizacji kompleksu mieszkaniowego na terenie zabudowy byłej elektrowni w zabytkowej dzielnicy Krakowa - Kazimierzu przedstawiono wyniki z analizy i identyfikacji źródeł i czynników ryzyka tego przedsięwzięcia.
10
PL
Zainteresowanie ruinami zamków w Polsce i na świecie stale rośnie. Niewątpliwie ta grupa zabytków oprócz wartości historycznych, artystycznych i naukowych posiada najbardziej niewymierne, ale jednocześnie najbardziej istotne dla zwiedzających wartości emocjonalne. Jednocześnie pojawiają się problemy z kategoryzacją, a zatem również z określeniem zasobu. Które ruiny zamków spełniają kryterium „ruiny historycznej”, zatem powstałej w wieloletnim, niejako „naturalnym” procesie niszczenia? Obecnie przyjmuje się dla całej Polski liczbę ok. 120–200 ruin zamków, w samym województwie małopolskim 22. Wprawdzie zainteresowanie już nie odbudową, ale utrwalaniem ruin zamków pojawiło się w Polsce już w drugiej połowie XIX w., jednak intensyfikacja tego zjawiska nastąpiła po II wojnie światowej. Pionierską w skali kraju była konserwacja ruin małopolskiego zamku Lipowiec w latach 1959–70. Roboty budowlane poprzedzone były pełnym zakresem badań: historycznych, archeologicznych, architektonicznych i konserwatorskich. Wypracowane tam zasady działań utrwalających ruiny, ograniczające do koniecznego minimum współczesną ingerencję w zabezpieczany zabytek stosowano wówczas przy konserwacji wielu ruin zamków. W wyniku zmian sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce lat dziewięćdziesiątych, w szczególności wskutek odzyskania praw przez prywatnych właścicieli, pojawiło się nowe zjawisko: fantazyjna, w minimalnym stopniu oparta na badaniach, rekonstrukcja ruin zamku. W Małopolsce pierwszym przykładem takich działań był zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce. Z uwagi na brak dawnych opisów czy rysunków zamku (był on już opuszczony i zrujnowany na początku XVII w.), do 2004 r. pojawiła się tu klasyczna „kreacja konserwatorska”, wzbogacona wprowadzeniem zamiast dachu jednego z budynków lądowiska dla śmigłowca właściciela. Podobnych realizacji tego typu w skali całego kraju pojawiło się wiele, przykładowo Korzkiew, Bobolice, Tykocin, tzw. „Zamek Przemysła” w Poznaniu i wiele innych. Wszystkie mają podobne cechy: wskutek braku danych o pierwotnym wyglądzie są niemal w pełni kreacjami architektonicznymi nawiązującymi jedynie do formy zamku. Dla uporządkowania kwestii doktrynalnych Polski Komitet Narodowy ICOMOS po kilku konferencjach poświęconych tej problematyce sformułował i przyjął na Walnym Zgromadzeniu w Warszawie w dniu 4 grudnia 2012 r. Kartę Ochrony Historycznych Ruin. W oparciu o sprecyzowane w tym dokumencie zasady prowadzone są obecnie prace zabezpieczające ruiny wielu zamków. W artykule szczegółowo przedstawiono uwarunkowania i zakres prowadzonych obecnie prac w dwóch ruinach małopolskich zamków: Tenczyn i Rabsztyn, krótko prezentując również działania w zamkach w Rytrrze, Muszynie, Dobczycach i in. Przedstawione przykłady dowodzą, że zainteresowanie tą grupą zabytków ciągle wzrasta, a efekty prowadzonej w prawidłowy sposób ich konserwacji są coraz bardziej widoczne.
EN
The interest in castle ruins in Poland and the world is constantly increasing. Besides historic, artistic and scientific value, this group of monuments undoubtedly possesses the most intangible, yet the most essential for visitors, emotional value. At the same time, there emerge problems with categorisation, and thus determining the heritage. Which castle ruins fulfil the criterion of “historic ruins”, i.e. created in the course of years long, somewhat “natural” deterioration process? Currently it is assumed that there are app. 120–200 castle ruins in Poland, with 22 in the Lesser Poland Voivodeship. Although interest in not rebuilding but preserving castle ruins appeared in Poland already in the second half of the 19th century, the phenomenon intensified after World War II. The conservation of the ruined castle in Lipowiec, in Lesser Poland, in the years 1959–70 was pioneer work on the national scale. Building work was preceded by a full range of historic, archaeological, architectonic and conservation research. The principles for treatment preserving ruins worked out there, limiting the modern interference into the preserved monument to the absolute minimum, were then applied in conservation of numerous castle ruins. As a result of political and economic transformation in Poland in the 1990s, and particularly because private owners regained their property right, there appeared a new phenomenon: fanciful reconstructions of castle ruins, only minimally based on research. In Lesser Poland the first example of such an approach was the Tropsztyn castle in Wytrzyszczka. Because of the lack of old descriptions or sketches of the castle (it had already been abandoned and ruined at the beginning of the 17th c.), in 2004 it was replaced with a classical “conservation creation” with a helipad for the owner’s chopper mounted on the roof of one of the buildings. There are many similar realisations in the whole country, for instance in Korzkiew, Bobolice, Tykocin, the so called ‘Przemysł Castle” in Poznan and many more. All of those share similar features: because of the lack of data about their original appearance, they are almost entirely architectonic creations merely alluding to the form of a castle. In order to clarify the doctrinal matters, after a few conferences dedicated to that issue, the Polish National Committee of ICOMOS formulated and approved the Charter of Historical Ruins’ Protection at the General Meeting in Warszawa on December 4, 2012. On the basis of principles specified in this document work is currently carried out to preserve ruins of numerous castles. This article presents in detail conditions and the range of currently conducted work in two ruins of castles in Lesser Poland: Tenczyn and Rabsztyn, also briefly presenting work in the castles in Rytro, Muszyna, Dobczyce and other. The presented examples prove that the interest in this group of historical objects is still growing, and effects of their conservation carried out in a proper way are ever more visible.
EN
As high temperature followed by preservation may cause many different, sometimes contrary changes in wood properties, the aim of this paper was to determine the retention and possible distribution of copper containing preservative in ash wood with an X-ray spectrometer. Two solutions corresponding to the final retention 2 and 4 kg/m3 were applied as preservative for model laboratory scale low-pressure preservation of ash wood. Before preservation was made, samples were heat treated for 2 or 6 hours at 180°C, apart from the control samples. The mapping option of the X-ray spectrometer was applied and the surface on the half-cut cross-section was analysed. Copper was acknowledged as the retention indicator. On the basis of the results obtained, it can be assumed that the heat treatment improves the treatability of samples with the parameters used. Longer treatment durations increase the uptake of the preparation solutions.
PL
Siara inaczej colostrum jest swoistą wydzieliną gruczołu mlekowego ssaków, która powstaje tuż przed porodem i w pierwszych dniach po nim. Colostrum ze względu na swój unikalny skład – ponad 250 całkowicie naturalnych związków chemicznych ma liczne właściwości i działanie zdrowotne. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej suplementów zawierających colostrum, które pozyskiwane jest głównie od krów. W artykule omówiono metody konserwacji tej substancji, takie jak: mrożenie, liofilizacja, suszenie rozpyłowe oraz zastosowanie nowych technologii m.in. pulsacyjnego pola elektycznego (PEF – Pulsed Electric Field), skoncentrowane go pola mikrofalowego (CMF – Content Microvawe Field).
EN
Colostrum is the first secretion produced by the mammary glands of mammals in late pregnancy in the first few days after delivery. Due to its unique composition, i.e. the presence of more than 250 natural chemical compounds, colostrum provides numerous health benefits. Colostrum, in particular bovine colostrum, has recently become an increasingly popular food supplement. This article discusses colostrum preservation methods such as freezing, lyophilization and spray drying as well as new technologies including the application of pulsed electric field (PEF) and concentrated microwave field (CMF).
PL
Zabytkowe wiatraki stanowią istotny składnik krajobrazu kulturowego ziemi łęczyckiej. Artykuł przedstawia inicjatywy mające na celu zachowanie i utrwalenie w krajobrazie tych niezwykłych zabytków architektury drewnianej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy t.zw. „Zagrody Młynarskiej” w Uniejowie. Zły stan zachowania większości z zachowanych do dzisiaj łęczyckich wiatraków determinował (i determinuje nadal) szeroki i zróżnicowany zakres podjętych działań konserwatorskich. Poza realizacją „Zagrody Młynarskiej” obejmował on budowę skansenu „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku, podjętą przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz zachowawcze remonty in situ wiatraków w Solcy Wielkiej i Rdutowie Nowym. Relokacja zabytkowych wiatraków stwarza możliwość przywrócenia ich do sprawności technicznej, jednak kosztem wymiany znacznego procenta ich oryginalnej substancji. Artykuł omawia stopień autentyczności, jaki udało się uzyskać w konserwowanych obiektach, zakres ingerencji w ich pierwotną strukturę, rolę wiatraków w kształtowaniu krajobrazu kulturowego, a także zagadnienia związane z wyposażeniem technicznym młynów oraz problemy związane z utrzymaniem ich w ruchu.
EN
Old mills are an essential part of cultural landscape of the area near Łęczyca. The article below presents the initiatives to save and preserve these amazing monuments of wooden architecture. The bad condition of many of them determined (and still determines) wide and differential range of the renovation measures which have been undertaken. They included building a commercial object ,,Zagroda Młynarska” in Uniejów, formation of the open air museum ,,Łęczycka Zagroda Chłopska” in Kwiatówek conducted by Archeological and Etnographic Museum in Łódź and conservation repairs of mills in Solca Wielka and Rdutów Nowy. The relocation of historic windmills creates opportunities to restore them to technical efficiency (it is connected with replacing a significant percentage of their original substance). The article discusses the authenticity which has been achieved in the process of preserving the objects, the range of interference in their original structure, the role of mills in shaping the cultural landscape, but also issues connected with mills’ technical equipment and troubles in keeping them still working in good technical condition
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe dotyczące specjalistycznego pojazdu gąsienicowego PIMR związane z badaniami jego modułu roboczego, służącego do koszenia traw (turzyce, trzciny) oraz modułu do usuwania zakrzaczeń na chronionych terenach wodno-błotnych parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Przeprowadzone wstępne testy terenowe wskazywały na celowość dokonania modyfikacji konstrukcji obu modułów celem poprawy ich funkcjonalności i niezawodności działania. Próby terenowe potwierdziły korzyści z wprowadzonych modyfikacji konstrukcyjnych obu modułów roboczych dla poprawy jakości i efektywności pracy pojazdu gąsienicowego w terenie bagnistym.
EN
Paper presents research and development concerning a specialized PIMR tracked vehicle related to the study of its working modules used for mowing grass (sedges, reeds) and a module for removing shrubs in protected wetlands of national parks, landscape parks and Natura 2000 sites. Initial field trails carried out indicated the desirability of modifying the design of both modules to improve their functionality and operational reliability. The field tests confirmed the benefits of the introduced construction modifications of both working modules to improve the quality and work efficiency of the tracked vehicle in the marshy terrain.
EN
Small-scale geological discontinuities are not easy to detect and image in seismic data, as these features represent themselves as diffracted rather than reflected waves. However, the combined reflected and diffracted image contains full wave information and is of great value to an interpreter, for instance enabling the identification of faults, fractures, and surfaces in built-up carbonate. Although diffraction imaging has a resolution below the typical seismic wavelength, if the wavelength is much smaller than the width of the discontinuity then interference effects can be ignored, as they would not play a role in generating the seismic diffractions. In this paper, by means of synthetic examples and real data, the potential of diffraction separation for high-resolution seismic imaging is revealed and choosing the best method for preserving diffraction are discussed. We illustrate the accuracy of separating diffractions using the plane-wave destruction (PWD) and dip frequency filtering (DFF) techniques on data from the Sarawak Basin, a carbonate field. PWD is able to preserve the diffraction more intelligently than DFF, which is proven in the results by the model and real data. The final results illustrate the effectiveness of diffraction separation and possible imaging for high-resolution seismic data of small but significant geological features.
EN
We describe a new echinoid assemblage, composed of specimens of Bolbaster sp., Cyclaster danicus (Schlüter, 1897), Diplodetus vistulensis (Kongiel, 1950) and Linthia? sp. in a distinctive phosphatic preservation, from the so-called Greensand, a marly glauconitic sandstone horizon at the base of the Danian succession in the Kazimierz Dolny area (central Poland). This assemblage presumably is of early Danian age, with Cyclaster danicus occurring in the lower Danian of Denmark and southern Sweden. The specimens are preserved as internal moulds, composed of phosphatised glauconitic sandstone, occasionally with some test material adhering. The genesis of these moulds involved the following steps: (1) infilling of tests of dead echinoids with glauconitic sand; (2) penetration of the infills by coelobiotic deposit-feeding organisms that produced burrows along the inner test surface; (3) early-diagenetic cementation of infills by calcium phosphate; and (4) exhumation and intraformational reworking of specimens, leading to abrasion, fragmentation and loss of test material in some individuals. Co-occurring are unphosphatised moulds of Echinocorys ex gr. depressa (von Eichwald, 1866) and Pseudogibbaster cf. depressus (Kongiel in Kongiel and Matwiejewówna, 1937), which may represent a younger (middle to late Danian) assemblage. Additionally, the presence of derived late Maastrichtian echinoids, e.g., Temnocidaris (Stereocidaris) ex gr. herthae (Schlüter, 1892), Pleurosalenia bonissenti (Cotteau, 1866) and Hemicara pomeranum Schlüter, 1902, is confirmed for the Greensand, based on new material and re- examination of previously recorded specimens. In summary, members of three echinoid assemblages of different age and preservation occur together in the Greensand. Our results are compatible with former interpretations of this unit as a condensed, transgressive lag with mixed faunas of different age and provenance. However, they are incompatible with the hypothesis that phosphatised Danian fossils preserved in the Greensand are derived from a facies equivalent, now gone, of the lower Danian Cerithium Limestone in eastern Denmark, because all moulds are composed of phosphatised glauconitic sandstone that is utterly different from the calcareous dinocyst-dominated, fine crystalline matrix of the Cerithium Limestone.
EN
A Research Object (RO) is defined as a semantically rich aggregation of resources that bundles together essential information relating to experiments and investigations. This information is not limited merely to the data used and the methods employed to produce and analyze such data, but it may also include the people involved in the investigation as well as other important metadata that describe the characteristics, inter-dependencies, context and dynamics of the aggregated resources. As such, a research object can encapsulate scientific knowledge and provide a mechanism for sharing and discovering assets of reusable research and scientific knowledge within and across relevant communities, and in a way that supports reliability and reproducibility of investigation results. While there are no pre-defined constraints related to the type of resources a research object can contain, the following usually apply in the context of scientific research: data used and results produced; methods employed to produce and analyze data; scientific workflows implementing such methods; provenance and settings; people involved in the investigation; annotations about these resources, which are essential to the understanding and interpretation of the scientific outcomes captured by a research object. The example research object contains a workflow, input data and results, along with a paper that presents the results and links to the investigators responsible. Annotations on each of the resources (and on the research object itself) provide additional information and characterize, e.g. the provenance of the results. Therefore, exploitation of the RO model should be considered as a way to provide additional reliability and reproducibility of the research. The concept of the RO was introduced to the environment created in the EVER-EST project in the form of Virtual Research Environment (VRE). a group of Earth Scientists, who are observing, analyzing and modeling processes that take place on land and see, was examined against their needs and expectations about the possible improvements in their scientific work. The results show that scientist expectations are focused on knowledge sharing and reuse, and new forms of scholarly communications beyond pdf articles as supporting tools of knowledge cross-fertilization between their members. The Research Object concept seems a natural answer for these needs. However, the model, in order to be sufficient and usable, must become a part of the working environment and needs to be integrated with the actual tools. Therefore, great efforts have been undertaken to create a generic, technical solution – VRE , which implements the expected functionalities. In this article we present a concept of the VRE as a tool that takes advantage of the Research Object model in order to integrate and simplify the information exchange, as well as persist, share and discover assets of the reusable research. Moreover, we are presenting example scenarios of the VRE usage in the four different Earth Science domains.
EN
The article is devoted to the specific character of the formation of art-clusters as a new type of buildings. Today, the theme of redevelopment of unprofitable industrial enterprises for art objects is extremely relevant for Ukraine and Poland (where a powerful experience of such complexes is accumulated). A feature of such modern establishments is that this is a space of a fundamentally new type, based on fundamentally new principles, where the preserved in its original form, facade and the modern functional content are combined. Since such industrial buildings are often architectural monuments, a complex of the restoration and renovation measures becomes important.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące możliwości zastosowania wysokiego ciśnienia do utrwalania soków z jabłek i buraków ćwikłowych. Stosowano ciśnienia: 200, 300, 400 MPa przez 10 min w temperaturze pokojowej oraz pasteryzację w temp. 85°C przez 15 min. Soki przechowywano 14 dni w temp. 4°C. Oznaczano zawartość polifenoli w soku z jabłek i w soku z buraków ćwikłowych, zawartość kwasu askorbinowego w soku jabłkowym oraz betaniny w soku z buraków ćwikłowych. Oznaczono także ogólną liczbę drobnoustrojów oraz liczbę drożdży i pleśni. W sokach poddanych działaniu wysokiego ciśnienia stwierdzono większą zawartość polifenoli oraz wit. C niż w sokach pasteryzowanych oraz nieutrwalonych. Zastosowanie wysokiego ciśnienia ograniczyło straty betaniny podczas przechowywania o ok. 52% w porównaniu z sokiem surowym, spowodowało też redukcję liczby bakterii oraz pleśni i drożdży w badanych sokach. Najwyższą inaktywację drobnoustrojów stwierdzono po zastosowaniu ciśnienia 400 MPa.
EN
In the following paper, the possibilities of using High Pressure Processing (HPP) for the purpose of apple and beetroot juices preservation were discussed. Juice samples were pressurized under 200, 300, 400 MPa for 10 minutes at room temperature and other samples were pasteurized at 85°C for 15 minutes. The juices were stored for 14 days at 4°C. The content of polyphenols in apple juice and beetroot juice, of ascorbic acid in apple juice, the content of betanin in beetroot juice and the total bacterial count and the number of yeasts and molds were determined. The juices exposed to high pressure, showed higher concentration of polyphenols and vitamin C in comparison with the pasteurized and control juices. The application of pressure reduced the loss of betanin content during storage time by 52% compared to the raw juice. Application of the pressure of 300 and 400 MPa effectively reduced the number of bacteria, yeasts and molds in the tested juices. The highest inactivation of microorganisms was observed at 400 MPa.
PL
Współczesny ruch w architekturze XX wieku prezentuje zróżnicowany pod względem trendów i tendencji, a także spójny pod względem cech i kryteriów oceny obraz. Założenie to ma na celu: - Rozdzielenie głównych kierunków modernizmu z naciskiem na różnorodność form i układów przestrzennych, - Zademonstrowanie wspólnych cech ideologicznych, artystycznych, stylowych - pozwalających na całościowe traktowanie modernizmu jako ruchu o cechach stylu architektonicznego. Założenia te należy uznać za kluczowe dla perspektyw ochrony powojennej architektury modernistycznej. Wiele przedwojennych budynków wymienionych w rejestrze zabytków oraz opracowań dotyczących międzywojennego modernizmu ułatwia ocenę wartości, określenie charakterystyk i przywrócenie tej architektury. Większość realizacji będących przykładem powojennego modernizmu nie jest chroniona, funkcjonuje w zbiorowej świadomości jako przedmiot zbyt współczesny, by traktować je jako zabytki historyczne. Ich cechy ideologiczne, forma, funkcja i technologia rzadko znajdują miejsce w dotychczasowych klasyfikacjach, tym samym nie podlegając ochronie. Artykuł stanowi próbę podsumowania obiektów oraz cech typowych dla architektury okresu modernizmu i ma na celu udowodnienie, iż modernizm jest ruchem, który należy traktować należycie ze względu na swoją spójność stylistyczną, będącą czasowo ograniczoną do okresu architektury XX wieku.
EN
Modern movement in architecture of the twentieth century image diverse in terms of trends and tendencies and also consistent in terms of characteristics and evaluation criteria. So assumption is aimed at: – Separation of the main directions of modernism with an emphasis on diversity of forms and spatial systems; – Demonstrate common features ideological, artistic, stylish – allow for a holistic treatment of Modernism as a movement with the characteristics of the architectural style. These assumptions should be regarded as crucial to the prospects for the protection of post-war modernist architecture. Many pre-war buildings listed in the register of monuments and in the municipal records for. Numerous studies over the interwar modernism facilitate assessment of the value, to determine the characteristics and restoration of this architecture. Most of the realization of being an example of post-war modernism is not protected, functioning in the collective consciousness as objects too contemporary to treat them as historical monuments. Their ideological characteristics, formal, functional and technological – are not often used in so far classification and valuation of objects recommended for protection. The article is an attempt to summarize the objects typical of selected trends of the inter-war period realizations depicting post-war trends of modern architecture in order to show that modernism was a movement that should be treated holistically as stylistically consistent, time-limited period of twentieth century architecture.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.