Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 880

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GIS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
EN
The impact of land use changes (LULC) on road network and channel level on the period 1975–2015 were studied in the Uszwica catchment (22.7 km2 ) in the Polish Western Carpathians. This period covers the transformation of the Polish economy from a communist system to a free-market economy after 1989. The analysis of aerial photos using GIS technics indicates that during the investigated period the forest area increased by 25 % and the cultivated land area decreased by 88 % in the Uszwica catchment. The population density increased from 90 to 116 people · km–2, while employment in agriculture decreased from 51.6 % to 4.2 %. As a result of forest succession and cultivated land abandonment the density of used roads and the roads that have connection with stream decreased by 27 % and 8 %, respectively in the Uszwica catchment. The fluvial system of Uszwica channel was strongly influenced by LULC changes. This has led to initiated channel incision by about 1 cm · year–1 after 1989.
EN
The loss of soil quality due to erosion is a global problem, particularly affecting natural resources and agricultural production in Algeria. In this study, the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) is applied to estimate the risk of water erosion in the Ain Sefra arid watershed (Algeria). The coupling of this equation with Geographic Information Systems (GIS) allows to assess and map the soil loss rates. The land erosion is influenced by many control variables, such as the topographic factor of the terrain and the length of slope (LS factor), rainfall erosivity (R factor), sensitivity of soil to erosion (K factor), presence of vegetation (C factor) and the antierosion cultivation techniques (P factor). To calculate the average annual soil loss, these five factors were considered and multiplied in the RUSLE Equation. The result shows that the average rate of soil loss is estimated at about 5.2 t·ha–1·y–1 over the whole watershed. This study is the first of its kind in the region and aims to assess the soil loss caused by water erosion processes in this arid zone. Consequently, it is essential to take real intervention measures in these upstream areas in order to combat this scourge, based on priorities ensuring the sustainable management of natural resources in the study area.
EN
In recent times there have been many changes on Earth, which have appeared after anthropogenic impact. Finding solutions to problems in the environment requires studying the problems quickly, make proper conclusions and creating safe and useful measures. Humanity has always had an effect on the environment. There can be many changes on the Earth because of direct and indirect effects of humans on nature. Determining these changes at the right time and organizing meas-urements of them requires the creation of quick analysing methods. This development has improved specialists’ interest for remote sensing (RS) imagery. Moreover, in accordance with analysis of literature sources, agriculture, irrigation and ecology have the most demand for RS imagery. This article is about using geographic information system (GIS) and RS technologies in cadastre and urban construction branches. This article covers a newly created automated method for the calculation of artificial surface area based on satellite images. Accuracy of the analysis is verified according to the field experiments. Accuracy of analysis is 95%. According to the analysis from 1972 to 2019 artificial area enlargement is 13.44%. This method is very simple and easy to use. Using this data, the analysis method can decrease economical costs for field measures. Using this method and these tools in branches also allows for greater efficiency in time and resources.
EN
The paper presents the methods for fire identification using low-resolution space images obtained from Terra Modis and NOAA satellites. There are lots of algorithms to identify potentially "fire pixels" (PF). They are based on the assessment of temperature in spectral ranges from 3.5–4 to 10.5–11.5 microns. One of the problematic aspects in the Fire Detection Method using low-resolution space images is "Cloud and Water Masking". To identify "fire pixels", it is important to exclude from the analysis fragments of images that are covered with clouds and occupied by water objects. Identification of pixels in which one or more fires are actively burning at the time of passing over the Earth is the basis of the algorithm for detecting potentially "fire pixels". The algorithm requires a significant increase in radiation in the range of 4 micrometers, as well as on the observed radiation in the range of 11 micrometers. The algorithm investigates each pixel in a scene that is assigned one of the following classes as a result: lack of data, cloud, water, potentially fire or uncertain. The pixels that lack actual data are immediately classified as "missing data (NULL)" and excluded from further consideration. Cloud and water pixels, defined by the cloud masking technique and water objects, belong to cloud and water classes, respectively. The fire detection algorithm investigates only those pixels of the Earth's surface that are classified as potentially fire or uncertain. The method was implemented using the Visual Programming Tool PowerBuilder in the data processing system of Erdas Imaging. As a result of the use of the identification method, fires in the Chornobyl exclusion zone, steppe fires and fires at gas wells were detected. Using the method of satellite fire identification is essential for the prompt detection of fires for remote forests or steppes that are poorly controlled by ground monitoring methods.
PL
W artykule przedstawiono metody identyfikacji pożarów przy wykorzystaniu niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych uzyskanych z satelitów Terra Modis i NOAA. Istnieje wiele algorytmów służących do identyfikacji potencjalnych "pikseli pożaru". Opierają się one na ocenie temperatury w zakresach spektralnych od 3,5–4 do 10,5–11,5 mikronów. Jednym z problematycznych aspektów metody detekcji pożarów z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych o niskiej rozdzielczości jest "maskowanie przez chmury i wodę". Aby zidentyfikować „piksele pożaru” należy wykluczyć z analizy fragmenty zdjęć pokryte chmurami oraz zajęte przez obiekty wodne. Podstawą algorytmu do wykrywania potencjalnych „pikseli pożaru” jest identyfikacja pikseli, w których, w momencie przelotu nad Ziemią, aktywny jest jeden lub większa liczba pożarów. Do prawidłowej pracy, algorytm wymaga znacznego wzrostu poziomu promieniowania w zakresie 4 oraz 11 mikrometrów. Algorytm analizuje każdy piksel zdjęcia i w rezultacie przypisuje mu jedną z następujących klas: brak danych, chmura, woda, potencjalny pożar lub niepewny. Piksele, którym nie są przypisane rzeczywiste dane, są natychmiast klasyfikowane jako "brakujące dane (NULL)" i wyłączane z dalszej analizy. Piksele należące do chmur i wody, określone dzięki technice maskowania chmur i obiektów wodnych, zaliczane są odpowiednio do klas chmur i wody. Algorytm detekcji pożaru bada tylko te piksele powierzchni Ziemi, które zostały zaklasyfikowane jako potencjalny pożar lub niepewne. Metoda została zaimplementowana przy użyciu Visual Programming Tool PowerBuilder w systemie przetwarzania danych firmy Erdas Imaging. W wyniku zastosowania metody, wykryto pożary w czarnobylskiej strefie zamkniętej, pożary stepów oraz pożary przy odwiertach gazowych. Zastosowanie metody satelitarnej identyfikacji pożarów jest niezbędne do szybkiego wykrywania pożarów w odległych lasach lub stepach, które są słabo kontrolowane przez naziemne metody monitoringu.
PL
Odpowiednie planowanie przestrzeni może wpływać na poprawę dostępności transportowej, a szczególnie tak zwanej dostępności przestrzennej. Celem artykułu jest oszacowanie liczby osób mieszkających w zasięgu akceptowalnego dojścia pieszego do stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej aglomeracji krakowskiej. W artykule przytoczono pojęcie dostępności komunikacyjnej i jej rodzaje. Zaprezentowano metodę badawczą z wykorzystaniem wolnego i otwartego oprogramowania oraz źródła ogólnodostępnych danych. Przedstawiono i omówiono wyniki analizy dla systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Oceniono znaczenie poszczególnych stacji w systemie pod kątem dostępności pieszej, a także pokazano znaczenie kolei aglomeracyjnej dla poszczególnej gmin.
EN
Appropriate space planning can improve transport accessibility, especially so-called spatial accessibility. The purpose of the article is to estimate the number of people living within the range of an acceptable pedestrian access to the Fast Agglomeration Railway (SKA) stations of the Krakow agglomeration. The article discusses the types of transport accessibility. The research method using free and open software and a source of publicly available data has been presented. The results of the analysis for the SKA rail-system have been described and discussed. The importance of individual stations in the system was assessed in terms of pedestrian access. The significance of the agglomeration railway for individual municipalities was also shown.
EN
This study proposes a simple method for obtaining a celestial fix, developed within a Geographic Information System (GIS) under the framework of an ECDIS system. The underlying principle is dependent on the most fundamental theory in celestial navigation; the circle of position (COP) of the celestial bodies is plotted to find the fix. Through the spatial data processing, analysis, and visualization capabilities available in GIS, a celestial fix may be obtained directly from plotting. This eliminates the limitations associated with finding the fix manually using a paper map, but also avoids the cumbersome work and inaccuracy of the traditional Intercept Method (IM) or the complicated, and often obscured, computation involved in numerical methods. The proposed method is simple and accurate, and it applies to problems involving two or more celestial bodies and high-altitude observations. It provides a reference for the development of a celestial positioning module in an ECDIS system, and could also be integrated into an educational program on electronic celestial navigation.
PL
W Łodzi odnaleźć można wiele pomników związanych z historią miasta i Polski, przy czym najwięcej z nich odnosi się do okresu Łodzi przemysłowej – posągi XIX-wiecznych fabrykantów czy innych znanych Polaków. Duża liczba pomników związana jest z okresem II wojny światowej i jej ofiarami, a także poległymi z innych okresów, między innymi komunizmu. Równie ważne są pomniki odnoszące się do filmowych symboli Łodzi, a także te powstałe w ramach projektu „Łódź Bajkowa”, który upamiętnia łódzką wytwórnię filmową Se-Ma-For. Pomniki znajdujące się w przestrzeni miasta powinny być również zawarte w aktualizowanych na bieżąco bazach danych i wykazach. Analiza kilku z nich wskazuje na brak jednej, spójnej bazy danych, która zawierałaby wszystkie pomniki w Łodzi oraz byłaby na bieżąco aktualizowana. Wiele pomników nie zostało ujętych w żadnym oficjalnym wykazie a większość z tych, które zostały w jakiś sposób sklasyfikowane posiada jedynie podstawowe informacje dotyczące nazwy pomnika. W badaniach wykorzystano: Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k i BDOT500), OpenStreetMap, rejestr z serwisu Wikipedia oraz wykaz z Urzędu Miasta Łodzi. Do kompleksowej oceny i porównania różnych źródeł danych wykorzystano także dane z inwentaryzacji terenowej. Dodatkowo podjęto próbę analizy użyteczności wybranych danych, poprawności ich lokalizacji oraz zawartych w nich informacji.
EN
In Łódź one can find many monuments related to the history of the city and Poland, most of which refer to the period of industrial Łódź - statues of nineteenth-century manufacturers or other famous Poles. A large number of monuments are associated with the period of World War II and its victims, as well as those killed in other periods, including communism. Equal importance is attached to monuments related to the cinematic symbols of Łódź, as well as those created as part of the "Łódź Bajkowa" project, which commemorates the Łódź film company Se-Ma-For. Monuments located in the city should also be included in constantly updated databases and lists. Findings of the analysis of several of these show that there is no one coherent database which would contain all monuments in Lodz and would be constantly updated. While many monuments are not included in any official list, most of those which have been classified are presented only with basic information about the name of the monument. Sources: Topographic Databases (BDOT10k and BDOT500), OpenStreetMap, a register from Wikipedia and a list from the City of Lodz Office. Field investigation data was also used to comprehensively evaluate and compare various data sources. In addition, an attempt was made to analyze the usefulness of selected data, the correctness of their location and the information contained therein.
PL
Kwestia zapewnienia odpowiedniego pokrycia sygnałem multipleksu jest kluczowym aspektem zarówno dla nadawców publicznych jak i prywatnych, a w szczególności lokalnych stacji zainteresowanych procesem cyfryzacji. W pracy przedstawiono geoinformatyczne narzędzie, umożliwiające badanie zasięgu lokalnych stacji nadawczych radiofonii cyfrowej DAB+. Analizę przeprowadzono dla pionierskiej w Polsce stacji LocalDAB we Wrocławiu. Wyniki opisanych prac mogą być pomocne dla naukowców i profesjonalistów działających we wspomnianej dziedzinie.
EN
The subject of providing high coverage of the digital multiplex is an important factor to both public and private broadcasters, especially local stations interested in the digitalization process. This work describes a geoinformatic tool, dedicated to coverage analysis of local DAB+ broadcasting stations. The analysis involved the Polish pioneer LocalDAB station in Wrocław. Results of carried out research may be of interest to scientists and professionals active in the aforementioned field.
EN
The aim of the study was to determine the usefulness of spatial data interpolation methods in analyses of the odour impact of animal husbandry facilities. The interpolation methods of data obtained from measurements using the field olfactometry technique were the ordinary kriging method (OK) and the inverse distance weighted method (IDW). The quality of the analyses that have been obtained indicates the potentially better use of the OK method in the presentation of spatial odour concentration distributions.
EN
There is a continuous need to assess Groundwater Quality (GWQ) for human beneficial uses especially in areas suffering a shortage of nearby surface water. This study aims to assess GWQ of 56 wells located at Al-Shekhan area for drinking, irrigation, and livestock purposes. Analytical Hierarchical Process (AHP) technique is used to extract weights of parameters that are needed in the calculation of Simple Additive Weighting (SAW) technique. Maps are created using Geographical Information Systems (GIS), and these maps shows the classes of suitable areas for each purpose depending upon the calculated indices which are extracted from SAW technique. The results show that the final map classifies the suitable parts according to the drinking, irrigation and livestock purposes, and it shows that the north eastern part of the studied area is suitable for irrigation and livestock only. A model of GIS and AHP is built to assess the suitability of GWQ in Al-Shekhan area, and can be a raw model to be applied to assess GWQ in any other area after inserting the values of their parameters.
PL
Geoinformacje służą do pozyskiwania, przechowywania, analizowania i udostępniania informacji posiadającej odniesienie przestrzenne do powierzchni Ziemi. BHP wykorzystuje tego typu dane, np. rejestrując wypadki w drodze do pracy lub sprawdzając stan konstrukcji nośnych budynków.
EN
The present study tries to quantify soil losses using Geographic Information Systems (GIS) and analytic hierarchy process (AHP) in the Medjerda watershed (Algerian-Tunisian border). The Analytic Hierarchy Process (AHP) method is used in the quantification of erosion qualitative characteristics, through its weighting. It is used for many problems requiring decision-making. This catchment area is characterized by moderately consistent lithology, irregular rainfall, medium slope and low vegetation cover, which makes it very sensitive to erosion. Therefore we claim to develop a spatialization map of vulnerable areas, based on analytic hierarchy process and GIS that define the combination of specific factors. The integration of the thematic maps of the various factors makes it possible to identify the impact of each factor in the erosion, to classify the sensitive zones, and to quantify the soil losses in the basin. This mapping will be an important tool for land use planning and risk management. From the distribution map of erosive hazards, we have identified four classes of vulnerability, areas with very high to high vulnerability are mainly in the northern part of the watershed (where the relief is very important).
EN
Scarcity of freshwater is one of the major issues which hinders nourishment in large portion of the countries like Ethiopia. The communities in the Dawe River watershed are facing acute water shortage where water harvesting is vital means of survival. The purpose of this study was to identify optimal water harvesting areas by considering socioeconomic and biophysical factors. This was performed through the integration of soil and water assessment tool (SWAT) model, remote sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) technique based on multi-criteria evaluation (MCE). The parameters used for the selection of optimal sites for rainwater harvesting were surface runoff, soil texture, land use land cover, slope gradient and stakeholders’ priority. Rainfall data was acquired from the neighbouring weather stations while information about the soil was attained from laboratory analysis using pipette method. Runoff depth was estimated using SWAT model. The statistical performance of the model in estimating the runoff was revealed with coefficient of determination (R2) of 0.81 and Nash–Sutcliffe Efficiency (NSE) of 0.76 for monthly calibration and R2 of 0.79 and NSE of 0.72 for monthly validation periods. The result implied that there's adequate runoff water to be conserved. Combination of hydrological model with GIS and RS was found to be a vital tool in estimating rainfall runoff and mapping suitable water harvest home sites.
EN
Determining the soil water content (SWC) in a soil profile is very important task for agriculture and also for a wider ecological context. The spatial and temporal variability of SWC is a elementary issue for agricultural practice, irrigation management, or landscape management globally. Various methods are used for obtaining the SWC data. Every method has some advantages and also disadvantages. Many of them are focused only on one dimension but modern precise agriculture needs the information about SWC in spatial scale. This study is focused on the spatial scale analysis of SWC in the Nitra river catchment for years 2013 and 2014. The HYDRUS 1D hydrological model and GIS tools were used for the creation maps of SWC. Combination of the measured and simulated data was used for the creation of the unique spatial maps of soil moisture in 0–30 and 30–60 cm soil horizons. Validation of our method shows trustworthy results. Soil water storage and fulfillment of maximum soil water storage were analysed with using the created maps.
EN
The purpose of the study was to present the principles of creating and implementing an integrated water and wastewater management system based on hydrodynamic modeling of water distribution and sewage disposal systems in small and medium-sized municipal enterprises. The computer modeling of water and sewerage networks is an efficient tool for finding the causes of increased costs of operation of these plants. The simulations carried out in modeling programs enable to quickly find the optimal variant to solve the problem of exploitation or economically effective direction of their modernization. Geospatial data (GIS) is being increasingly often being used to optimally manage the municipial water and sewage infrastructure. This gives an additional analytical tool for planning, designing, obtaining operational data, etc. The integration of hydraulic models of the water supply and living and economic networks into one coherent management system is possible, owing to which, a holistic assessment of the functioning of the water and sewage management system in the city is possible. The decision support systems based on the spatial information system (GIS) associated with various specialized software, are becoming the standard of modern management of a water and sewage company. To date, only about 40% of enterprises in this industry in Poland have used systems of this type. In addition, most of the GIS-based management systems used in practice are limited to an inventory of existing network resources and integration of many databases in one coherent IT system. Only in a few cases, the systems of this type contain modules modeling the network operation under dynamic conditions, which results primarily from the additional implementation costs related to the construction of sufficiently reliable models of the water supply and / or sewerage network. Implementation of the proposed solution includes: construction of a water supply network simulation system, construction of a domestic and economic sewage system simulation system, devising scenarios for system operation under the conditions of city development and climate change, multi-criteria assessment of the economic effectiveness of systems operation taking into account social and environmental criteria, development of an integrated management system the system, taking into account the guidelines for increasing the effectiveness of its operation and work safety.
EN
Date palm is the major food source and possesses an important role in the economic aspects, environmental parts, and society. These crops were subjected to degradation due to the financial and numerous military conflicts. Because of the expensive cost of monitoring and managing date palm in field measurements, and limited studies using satellite images, the authors proposed a method to estimate and map date palm using the Landsat-8 satellite images. The authors applied the least-squares multiple regression and GIS techniques to find suitable predictors from the set of variables such as original bands of Landsat-8, Minimum Noise Fraction (MNF) transformation, tasseled cap component transformation, and spectral index. In order to validate the proposed method, the field measurement data were utilized to assess the estimated date palm from the Landsat-8 images. A linear combination of MNF Landsat-8 band 4 (red, 0.636–0.673 µm), Normalized Difference Moisture Index (NDMI) and Enhanced Vegetation Index (EVI) were the best date palm predictor (R2adj= 0.988, root-mean-squared error (RMSE) = 0.013). The results demonstrate that the MNF Landsat-8 images in the least square regression help improve the date palm estimation and mapping for the practical use in the study area with high accuracy.
EN
Traditional methods of mineral exploration are mainly based on very expensive drilling and seismic methods. The proposed approach assumes the preliminary recognition of prospecting areas using satellite remote sensing methods. Maps of mineral groups created using Landsat 8 images can narrow the search area, thereby reducing the costs of geological exploration during mineral prospecting. This study focuses on the identification of mineralized zones located in the southeastern part of Europe (Kosovo, area of Selac) where hydrothermal mineralization and alterations can be found. The article describes all the stages of research, from collecting in-situ rock samples, obtaining spectral characteristics with laboratory measurements, preprocessing and analysis of satellite images, to the validation of results through field reconnaissance in detail. The authors introduce a curve-index fitting technique to determine the degree of similarity of a rock sample to a given pixel of satellite imagery. A comparison of the reflectance of rock samples against surface reflectance obtained from satellite images allows the places where the related type of rock can be found to be determined. Finally, the results were compared with geological and mineral maps to confirm the effectiveness of the method. It was shown that the free multispectral data obtained by the Landsat 8 satellite, even with a resolution of 30 meters, can be considered as a valuable source of information that helps narrow down the exploration areas.
PL
Tradycyjne metody poszukiwania surowców mineralnych opierają się głównie na bardzo kosztownych metodach, takich jak wiercenia oraz metody sejsmiczne. Proponowane przez autorów podejście zakłada wstępne rozpoznanie obszarów perspektywicznych z wykorzystaniem metod teledetekcji satelitarnej. Mapy grup minerałów stworzone przy użyciu zobrazowań dostarczonych przez satelitę Landsat 8 mogą zawęzić obszar poszukiwań, a przez to doprowadzić do redukcji kosztów rozpoznania geologicznego podczas poszukiwania surowców mineralnych. Niniejsze badanie skupia się na identyfikacji stref zmineralizowanych znajdujących się w południowo-wschodniej Europie (Kosowo, rejon Selac) gdzie znajdują się mineralizacje hydrotermalne oraz strefy alteracji. Artykuł opisuje szczegółowo wszystkie etapy badań, od pozyskania próbek terenowych, badań laboratoryjnych mających na celu pozyskanie charakterystyk spektralnych, przez wstępne przetwarzanie oraz analizę zobrazowań satelitarnych do walidacji wyników poprzez rozpoznanie terenowe. Autorzy przedstawili technikę wykorzystującą wskaźnik dopasowania krzywej pozwalający na określenie stopnia podobieństwa próbki do piksela zobrazowania satelitarnego. Porównanie współczynnika odbicia dla próbek względem współczynnika odbicia zarejestrowanego przez satelitę pozwala na określenie miejsc, gdzie mogą występować określone typy skał. W celu określenia skuteczności metody wyniki zostały porównane z mapami geologicznymi. Wykazano, że darmowe dane multispektralne dostarczone przez satelitę Landsat 8, nawet z rozdzielczością 30 m, mogą stanowić cenne źródło informacji, które pozwala na zawężenie obszaru poszukiwań.
EN
The aim of this study is to select the appropriate sites for the designation of future industrial zones in the province of Constantine, Algeria, using a geographic information system (GIS) and Remote Sensing, including the appropriate technical and environmental requirements. The identification of appropriate sites for the establishment of new industrial zones in alignment with a planning process based on a set of socio-economic and environmental information and instructions has become a key problem for planners. The factors involved in the selection of sites are classified into two categories (exclusion factors and appreciation factors) to be able to identify the most appropriate areas for future industrial facilities in the province in question.
19
Content available Regular polygons in 2D objects shape description
EN
Many real 3D objects have complex geometric shapes in various types of analyses. Image of these objects is recorded in the form of a 2D map. In the analysis, a simplification of this image to basic 2D figures with defined geometry is often needed. The paper presents an analysis of the geometry of a flat image (an image of a 3D object) using regular polygons. Geometry properties (F form, C centroid, S size) were determined to describe the object. Various criteria of selection of the ‘best’ regular n-sided polygon for a given 2D object (solved theoretically) were put forward. In the paper, criteria for describing a 2D object by regular n-sided polygons were defined on the basis of determining the measure of object shape elongation (e). In the ‘blind’ theoretical example, it was tested whether the individual shape measures listed in the paper allow for correct identification of the shapes of given 2D objects. The practical application of measures is illustrated by two actual examples. While in the first example the shape of the Canary Islands is analysed, the second example describes the shape of Poland’s borders. Actual examples deliver different results for different measures. In effect, there is no clear objective criterion for selecting a polygon shape. The simplifications of the shape of an object presented in the paper should not be equated with the object's generalization. Such simplifications are used in GIS to visualize geographic analyses based on the data available in the primary database, because the object will retain the character of the shape in the simplest possible geometry and neighborhood, and does not lose any of the scope and accuracy of the attributes assigned to a given object in the database.
PL
Wiele rzeczywistych obiektów 3D poddawanych różnym analizom ma skomplikowany kształt geometryczny. Obraz tych obiektów jest zapisany w postaci mapy 2D. Niejednokrotnie w trakcie analizy istnieje potrzeba uproszczenia tego obrazu do prostych figur 2D o zdefiniowanej geometrii. Autorzy pracy przedstawiają analizę geometrii obiektu płaskiego (obrazu obiektu 3D) poprzez wielokąty foremne. Określono własności geometrii służące do opisu obiektu (kształt F, położenie C, wymiar S). Przedstawiono różne kryteria (rozwiązania teoretyczne) doboru „najlepszego” wielokąta n foremnego dla danego obiektu 2D. W pracy zdefiniowano kryteria stosowania opisu obiektu 2D przez wielokąty n foremne na bazie wyznaczenia miary wydłużenia kształtu obiektu (e). W przykładzie teoretycznym „ślepym” sprawdzono, czy poszczególne wymienione w pracy miary kształtu prawidłowo identyfikują zadane kształty obiektów 2D. Praktyczne zastosowanie miar zostało zilustrowane dwoma przykładami praktycznymi. Przykład 1 dotyczy analizy kształtu wysp Kanaryjskich. Przykład praktyczny 2 dotyczy opisu kształtu granic Polski. Przykłady praktyczne dały różne wyniki dla różnych miar. Co powoduje brak jednoznacznego obiektywnego kryterium doboru kształtu wielokąta. Przedstawione w pracy uproszczenia kształtu obiektu nie należy utożsamiać z jego generalizacją. Tego rodzaju uproszczenia są używane w GIS do wizualizacji analiz geograficznych na podstawie danych dostępnych w bazie pierwotnej, gdyż obiekt zachowa charakter kształtu w możliwie prostej geometrii i sąsiedztwo, a nie traci nic z zakresu i dokładności atrybutów przypisanych do danego obiektu w bazie danych.
20
EN
The dynamic development of digital technology allows for fast processing of geospatial information for military and civilian applications. Updating geospatial information is an important source of development for today’s economy, based on the freedom of access to databases, and obtaining data using images in different ranges of the electromagnetic spectrum is a comprehensive solution for spatial analysis. Dissemination of research on image acquisition and image processing allows placing sensors at different heights above the Earth’s surface [Dąbrowski et al. 2010]. Technological progress allows greater flexibility in the implementation of commissions that enable, over time, obtaining data in an increasingly economical way. An example of technological optimization is the UAV – the unmanned aerial vehicle – technique, which makes it possible to compete with traditional imaging tasks using aerial photographs [Bareth et al. 2015]. Remote sensing applications are becoming more and more common. This is due to the increase in the capacity of photosensitive matrices, which translates into an increase in image resolution. Due to the tendency towards improvement, better image quality, and increasingly sophisticated algorithms for multispectral image analysis, remote sensing applications will constitute an increasing range of services. The factor favouring the satellite technique is the occurrence of continuous shooting in a short time interval, which affects the popularization of this technique due to the gathering and updating of the collection. By using various techniques, a quantitative and qualitative analysis will be made, coupled with an assessment of the accuracy of the location of objects, costs and efficiency for each method. Remote sensing is based on the classification of objects. Classes represent the respective values from the intervals, in which different wavelengths interact with the object through reflection, absorption or transmission.
PL
Dynamiczne rozwijanie się techniki cyfrowej pozwala na szybkie przetwarzanie informacji geoprzestrzennej, pod kątem militarnego jak i cywilnego zastosowania. Aktualizowanie informacji geoprzestrzennych stanowi ważne źródło rozwoju dzisiejszej gospodarki, opartej na swobodzie dostępu do baz danych, a pozyskanie danych za pomocą obrazów w różnych zakresach spektrum elektromagnetycznego stanowi kompleksowe rozwiązanie do analiz przestrzennych. Rozpowszechnianie się badań naukowych na temat pozyskania i przetwarzania obrazów pozwala na umieszczania sensorów na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi [Dąbrowski i inni, 2010]. Postęp technologiczny pozwala na większą elastyczność przy realizacji zamówień, które z biegiem czasu pozwalają na coraz korzystniejszą ekonomię pracy w pozyskiwaniu danych. Przykładem optymalizacji technologicznej staje się technika bezzałogowych statków powietrznych UAV, która pozwala konkurować z tradycyjnymi zadaniami wykonywania obrazów za pomocą zdjęć lotniczych [Bareth i inni, 2015]. Zastosowania teledetekcyjne stają się coraz bardziej powszechne. Wynika to ze wzrostu pojemności matryc światłoczułych, co przekłada się na wzrost rozdzielczości. Dzięki tendencji polepszania, jakości obrazów oraz algorytmów do analiz obrazów wielospektralnych, zastosowania teledetekcyjne będą stanowić coraz większy zakres usług. Czynnikiem sprzyjającym dla techniki satelitarnej jest występowanie ciągłości wykonywania zdjęć w niewielkim odstępie czasowym, co wpływa na popularyzowanie tej techniki ze względu na gromadzenie i uaktualnianie zbioru. Dzięki zastosowaniu różnych technik, zostanie dokonana analiza ilościowa i jakościowa, ocena dokładności położenia obiektów, kosztów i efektywności dla każdej z metod. Teledetekcja opiera się na klasyfikacji obiektów. Klasy reprezentują odpowiednie wartości z przedziałów, w których różne długości fal wchodzą w interakcje z danym obiektem poprzez odbicie, absorpcję lub transmisję.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.