Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Zalety dachów wentylowanych
2
Content available remote Dobór paroizolacji zgodnie z DIN 4108-3
PL
Wentylacja mechaniczna odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu pływalni. Jest jej nieodłącznym elementem, umożliwiającym utrzymanie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych powietrza. Brak prawidłowej wentylacji hali basenowej wpływa nie tylko niekorzystnie na warunki mikroklimatyczne, ale również przyspiesza niszczenie materiałów konstrukcyjnych.
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady tworzącej przeciwprądowy wymiennik ciepła, na przykładzie ośmiokondygnacyjnego budynku biurowego. Fasada ta jest zorientowana w kierunku zachodnim. Model obliczeniowy analizowanego budynku zbudowano jako układ pięciu stref cieplnych: dwie klatki schodowe, komunikacja pozioma, toalety oraz strefy pomieszczeń biurowych. Do szczegółowej analizy przyjęto strefę pomieszczeń biurowych zlokalizowaną na 4. kondygnacji, złożoną z pięciu pomieszczeń biurowych o wymiarach 4,0×5,0×3,3 m. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych – stacja meteorologiczna Katowice. Obejmowały one określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych oraz temperatury powietrza w fasadzie – w strefie zewnętrznej oraz wewnętrznej. Rozpatrywano trzy warianty analiz: W0 – bez obiegu powietrza, W1 – z obiegiem powietrza oraz W2 – z odwróconym obiegiem powietrza w lipcu. W artykule zaprezentowano wyniki dla stycznia i lipca jako miesięcy reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass facade forming a countercurrent heat exchanger on the example of an 8-storey office building. The facade has been oriented westwards. The building was modeled as a layout of five zones: 2 staircases, horizontal communication, toilets and office rooms. The above system on 4 floors – 5 office rooms with dimensions of 4.0×5.0×3.3 m was adopted for detailed analysis. Numerical tests using ESP-r and Windows programs were adopted as the research method. Analyzes were carried out for real climate data – meteorological station in Katowice. The considerations included determining the energy consumption for heating and cooling, the working time of the installation systems under consideration and the air temperature in the facade – external and internal zones. Three analysis variants were considered: W0 – without air circulation, W1 – with air circulation and W2 – with reverse air circulation in July. The article presents the results for the months of January and July as representative from the point of view of the research objective.
5
Content available remote Wentylowanie dachów o małym spadku
6
Content available remote Warstwy wstępnego krycia w koszach dachowych
7
Content available remote Skropliny w dachach
PL
Obiekty o podwyższonych standardach higienicznych to obiekty charakteryzujące się specjalnymi wymaganiami, a odstępstwo od nich może prowadzić nawet do śmierci przebywających w nich osób. Sercem każdego układu wentylacji jest centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna. W obiektach higienicznych należy stosować rozwiązania zgodne z normami VDI 6022 oraz jeżeli to konieczne DIN 1946-4, które powinny cechować się możliwością łatwego utrzymania czystości wewnątrz. Niezwykle ważne jest, aby wybierane rozwiązania były urządzeniami dedykowanymi do zastosowań higienicznych.
EN
Rooms with higher hygienic standards are objects of special requirements. When they are not met there is even a threat of death to persons present in such compartments. Air handling unit is the heart of each ventilating plant. For hygienic rooms solutions compliant with standards VDI 6022 and DIN 1946-4 if needed must be used. They feature is simple inner cleanness maintenance. It is very important to chose devices dedicated to hygienic applications.
10
Content available remote Zwężenia w szczelinach wentylacyjnych
PL
W artykule zaprezentowano badanie doświadczalne z dziedziny wentylacji, przeprowadzone w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego z wykorzystaniem metody Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV). Opisano wyposażenie laboratorium badawczego obejmujące system PIV, a także metodę. Zaprezentowano wstępne wyniki doświadczeń ze strumieniami powietrza wypływającego z nawiewnej kratki wentylacyjnej, stosowanej w typowym budownictwie mieszkaniowym.
EN
The article presents an experimental study in the field of ventilation, carried out in the Malopolska Laboratory of Energy Efficient Buildings. Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV) method was used in the experiment. The specification of the equipment of the research laboratory including the PIV system was included, as well as a brief description of the method. Preliminary results of the tests of the air stream flowing out of the ventilation grille used in typical housing construction have been presented.
12
Content available remote Różnica między wentylacją dachu a przewiewem
PL
W artykule poddano analizie zjawiska towarzyszące przepływowi powietrza ze zwiercinami z miejsca ich powstania, czyli z dna otworu wiertniczego, aż do ich wylotu na powierzchnię. Podano podstawowe równania i zależności opisujące ten proces. Uwzględniono udział wody w wynoszonej przepłuczce powietrznej. Rezultaty analizy zaprezentowano w postaci wykresów. Umożliwiają one dobór parametrów przepłuczki powietrznej tak, aby wynoszenie zwiercin na powierzchnię było możliwie najefektywniejsze.
EN
The article analyses phenomena that accompany the how of air along with drill cuttings from the place of their formation, i.e. the bottom of a drillhole, until their discharge to the surface. The basic equasions and relations describing this process are given. The share of water in the air drilling how has been included. The results of the analysis are presented in the form of charts, which enable selecting the parameters of the air drilling how so that the discharge of drill cuttings to the surface is the most effective.
EN
The airflow field in a fibre transport channel is crucial as it affects the fibre configuration significantly and, consequently, the yarn properties. Geometric parameters are found to be critical in influencing airflow characteristics. 3D finite volume computationswere adopted to evaluate the effects of geometric parameters of the transport channel on airflow characteristics. A bypass channel for extra air supply into the transport channel was also evaluated. The results reveal that the transport channel inlet area has a more significant impact on the vortices generated at the channel inlet than the transport channel length. Either increasing the transport channel length or decreasing the transport inlet area can reduce the vortices but cannot eliminate them. By adopting a bypass channel, the vortices are reduced significantly and the air velocity at the transport channel inlet, especially in the fibre separation area, is increased.
PL
Pole przepływu powietrza w kanale transportującym włókna ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa znacząco na konfigurację włókien, a w konsekwencji na właściwości przędzy. Stwierdzono, że parametry geometryczne mają krytyczne znaczenie dla wpływu na charakterystykę przepływu powietrza. Obliczenia objętości 3D zostały przyjęte w celu oceny wpływu parametrów geometrycznych kanału transportowego na charakterystykę przepływu powietrza. Oceniono także kanał obejściowy dla dodatkowego dopływu powietrza do kanału transportowego. Wyniki pokazały, że obszar wlotowy kanału transportowego ma bardziej znaczący wpływ na wiry generowane na wlocie kanału niż długość kanału transportowego. Zwiększenie długości kanału transportowego lub zmniejszenie obszaru wlotu transportowego może zmniejszyć wiry, ale nie może ich wyeliminować. Przyjmując kanał obejściowy, wiry są znacznie zmniejszone, a prędkość powietrza na wlocie kanału transportowego, zwłaszcza w obszarze oddzielania włókien, jest zwiększona.
15
Content available remote Modelling of the airflow in the passenger coach
EN
In this paper currents requirements of HVAC designing (Heating, Ventilation and Air Conditioning) in railway vehicles have been presented. The data were based on railway standards [1, 2]. The aim of this study was to carry out the numerical calculation of airflow combined with heat exchange in a passenger coach. ANSYS CFX 12.1 software was used to carry out the simulation. Two cases of boundary conditions were considered, the first obtained from design calculations common for ordinary buildings and information included in standards and the second only based on the information included in standards. After analysing of the results, it was found that the distribution of air velocity in a coach was similar in both cases, average air velocity was 0.79 m/s. However, the distribution of air temperature was different. For case 1 the average indoor air temperature was 25.07°C and for case 2 was 23.53°C. The method of determining the heat solar gains had a great impact on the results. A further possibility of a model improvement was indicated for example human models will be introduced in coaches, in order to verify the conditions of their thermal comfort, and air recirculation.
PL
W artykule przedstawiono analizę przepływu powietrza w pobliżu ociosu wyrobiska górniczego prowadzonego w obudowie typu ŁP. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych eksperymentalnych pochodzących z ulepszonego wielopunktowego systemu pomiarowego opartego na termoanemometrach trójwłóknowych. W zmodyfi kowanym rozwiązaniu, system umożliwiał pomiar zmienności składowych czasowych wektora prędkości w dowolnie długim przedziale czasu, z częstotliwościami próbkowania sięgającymi do 20 kHz na kanał (włókno). Ulepszone parametry akwizycyjne systemu umożliwiły otrzymanie pełniejszego obrazu turbulentnego przepływu powietrza. Omawiany w pracy eksperyment został przeprowadzony w obszarze przyociosowym wybranego wyrobiska Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Mierzono w punktach leżących w przekroju poprzecznym wyrobiska, usytuowanym w połowie szerokości łuku obudowy. Pomiary odbyły się w warunkach ustabilizowanego przepływu powietrza wentylacyjnego, z wyłączeniem zakłóceń powodowanych przez normalny ruch kopalni. Podczas pomiarów zarejestrowano czasowe przebiegi zmienności składowych wektora prędkości w dwóch seriach składających się z 11 obserwacji sześćdziesięciosekundowych oraz dwie dłuższe – dziesięciominutowe.
EN
The paper describes air flow analysis form data gattered in the vicinity of a mine heading’s sidewall. Analysis was built upon experimental data which was acquired from updated multi point system. System consists of 3D-wire thermoanemometers. In modified solution the system was enhanced for better frequency sampling 20 kHz per wire, what it allowed to measure velocity vector components in much better quality. Updated acquisition parameters helped us to get wider spectrum of turbulent phenonena in the air flow. The experiment was prepared and run in KD Barbara experimental mine. The measurements was carried out in horizontal line in a cross section through arch of ŁP-type arch support. During the measurements the air flow was stabilized, excluding interference flows from normal work of mine. Eleven observations for 1 minute and two observations for 10 minutes was acquired.
PL
W artykule przedstawiono podstawy metody pomiarowej Particle Image Velocimetry (PIV), stosunkowo nieinwazyjnej techniki wyznaczania pól prędkości płynów. Podjęto próbę nakreślenia stanu badań oraz ich implementacji w Polsce. Opisano możliwości zastosowania metody PIV w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, m.in. do badania przepływów powietrza w pomieszczeniach. Zwrócono uwagę na ich wpływ na parametry klimatu wewnętrznego i komfort pomieszczeń. Stwierdzono związek pomiędzy poprawnością i użytkowalnością instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych a efektywnością energetyczną budynków. Zawarty w artykule przegląd literatury światowej potwierdza duży potencjał metod PIV w mechanice płynów i związanych z nią gałęziach przemysłu.
EN
The article presents the basics of measuring method Particle Image Velocimetry (PIV), a relatively non-intrusive technique for determining fluid velocity fields. An attempt was made to outline the state of research and implementation of these research in Poland. The possibilities of applying the method in the fields of science and industry are described in examples for the study of indoor airflows were characterized. It was pointed out on their impact on the indoor climate parameters and indoor comfort. A relationship was found between the correctness and usability of ventilation, air conditioning and heating systems and the energy efficiency of buildings. Contained in the article the review of world literature seems to confirm the great potential of PIV methods in fluid mechanics and connected with it branches of industry.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie rozwiązania technicznego wlotu powietrza z kanału dolotowego do wnętrza komory kalorymetrycznej, przeznaczonej do badania równomierności przepływu w jej wnętrzu powietrza pod kątem spełnienia wytycznych normy PN-EN 14511. W celu wyznaczenia parametrów przepływu płynu, Autorzy wykonali symulację opartą na modelowaniu CFD, której wyniki umożliwiły przewidywanie zachowania się płynu przy zmieniającej się geometrii układu, i na tej podstawie uzyskanie równomiernego przepływu powietrza w komorze.
EN
The paper deals with the configuration of air intake in a calorimetric chamber meeting the requirements of the standard PN-EN 14511on uniform air flow. CFD modelling method has been used to simulate the air flow and determine its parameters. Obtained results allow prediction of the fluid flow regime and to obtain uniform air flow in the chamber.
EN
This paper is an attempt at a systematic approach to the flow field analysis in the case of air flowing through a straight channel with a circular bump. The results of the authors’ own experimental measurements are compared to those obtained by means of both an in-house and a commercial CFD code. Apart from the RANS method, which is commonly used in engineering applications, a decision was made to use the URANS and LES methods, which are available both in the in-house academic code and in the commercial program. The comparison between the calculation results is performed using what is referred to as the numerical Schlieren image, which for the RANS calculations is compared to the Schlieren image obtained from experimental testing.
PL
Podczas przewietrzania ścian eksploatacyjnych występuje migracja części strumienia powietrza do zrobów zawałowych. W przypadku gdy w zrobach tych znajdzie się węgiel skłonny do samozapalenia, to przepływ powietrza przez te zroby może wpłynąć na powstanie w nich sprzyjających warunków do utleniania się węgla, a w dalszej kolejności do jego samozagrzewania i samozapłonu. Powstający w takich warunkach pożar endogeniczny może stanowić poważne zagrożenie dla załogi oraz ciągłości ruchu zakładu górniczego. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przepływu strumienia powietrza przez zroby ścian zawałowych przewietrzanych systemami na „U” od granic oraz na „Y”. Celem tej analizy było wyznaczenie w zrobach strefy szczególnego zagrożenia pożarami endogenicznymi. Dla określonych warunków górniczo-geologicznych wyznaczono krytyczne wartości prędkości przepływu powietrza i stężenia tlenu w zrobach, warunkujące rozpoczęcie procesu utleniania węgla.
EN
In underground coal-mining during ventilating of operating longwalls takes place migration of parts of airflow to rockfall goaves. In a case when in these goaves a coal susceptible to self-ignition occurs, then the airflow through these goaves may influence on formation of favorable conditions for coal oxidation and subsequently to its self-heating and self-ignition. Endogenous fire formed in such conditions can pose a serious hazards for the crew and for continuity of operation of mining plant. In the paper results of numerical analysis of airflow through rockfall goaves ventilated in “U-type” from boundaries system and „Y-type” are presented. The aim of the analysis was to determine in these goaves a zone particularly endangered by endogenous fıres. For determined mining-geological conditions, the critical value of velocity of airflow and oxygen concentration in goaves, conditioning initiation of coal oxidation process were determined.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.