Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacja kolejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Węzły przesiadkowe są kluczowymi elementami nowoczesnego systemu publicznego transportu zbiorowego, które silnie oddziałują na jakość życia mieszkańców w obszarach zurbanizowanych. W dużym stopniu wpływają one na atrakcyjność całego systemu komunikacji zbiorowej, który, aby konkurować o podróżnych, musi być sprawny i efektywny. Ważne jest również dążenie do zmniejszania uciążliwości związanych ze zmianą środka transportu. Właściwie zaprojektowane węzły przesiadkowe mogą przyczyniać się do zmniejszenia liczby podróży realizowanych transportem indywidualnym, ograniczając dzięki temu zatłoczenie i hałas komunikacyjny oraz zwiększając tym samym atrakcyjność oferty transportu publicznego. W literaturze przyjmowane są zróżnicowane kryteria i sposoby klasyfikacji węzłów przesiadkowych. Brak jest natomiast dokładnych informacji o wymaganym lub istniejącym obecnie poziomie dostępności i spójności, odrębnie dla każdego z typów tych węzłów w skali konurbacji, której przykładem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Koniecznym staje się zatem uporządkowanie klasyfikacji oraz przeprowadzenie ujednoliconej analizy stopnia atrakcyjności poszczególnych kategorii węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na określonym obszarze. Podstawą przyjętej w artykule klasyfikacji jest układ linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, występujące podsystemy transportu publicznego oraz lokalizacja analizowanego obiektu w układzie przestrzennym GZM. Zaproponowany sposób klasyfikacji umożliwia określenie aktualnego stopnia spójności i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w węzłach przesiadkowych zróżnicowanych typów oraz uporządkowanie zasad ich lokalizacji i kształtowania w odniesieniu do struktury przestrzennej miasta.
EN
Public transport hubs are key elements of a modern transport system, which have a strong impact on the life quality of urban areas inhabitants. They heavily affect attractiveness of the entire public transport system, which, in order to compete for travellers, must be efficient and effective. It is also important to tent to reduce inconveniences associated with changes during the journey. Properly designed public transport hubs may contribute to reduce the number of trips with the use of individual transport by decreasing congestion and traffic noise, thus making public transport more attractive. In literature there is a variety of criteria and ways to classify transport hubs. However, there is a lack of precise information about the required or existing level of accessibility and coherence, separately for each type of the hubs in the conurbation scale, of which the Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolis (GZM-Upper Silesia and Dąbrowa Basin) is an example. It is necessary to organise the classification and to carry out a standardised analysis of the degree of attractiveness of the different categories of interchanges located in a specific area. The basis for the adopted classification was arrangement of public transport lines, existing subsystems of public transport and location of the object in the spatial structure of GZM. The proposed method of classification allows to determine current degree of spatial connectivity and integration of public transport systems in transport hubs of different types and arrangement of the contemporary principles of their location and shape in relation to the spatial structure of the city.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń fi nansowania utrzymania dworców kolejowych ze środków publicznych. Wskazano, że jest to kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, co wynika z systemu opłat istniejących w całym sektorze transportu. Jest również istotna w kontekście rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do opłat pobieranych od przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. W artykule opisano istniejącą sytuację operatorów stacji kolejowych w odniesieniu do źródeł fi nansowania ich działalności, struktury właścicielskiej operatorów oraz kategorii pociągów zamawianych przez różnych organizatorów. Przedstawiono również kierunki unijnej polityki transportowej dotyczącej zasad kreowania systemu opłat wyrównujących warunki konkurencji międzygałęziowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania dotyczące fi nansowania utrzymania obiektów stacyjnych (w tym dworców) w państwach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) o najdłuższej sieci linii kolejowych (Niemcy, Włochy, Francja). W podsumowaniu zaprezentowano zaś propozycje kierunkowych rozwiązań tego problemu na gruncie polskim.
3
Content available remote Stacja Warszawa Zachodnia : rewolucja transportowa?
PL
Za 1,9 mld zł netto zostanie gruntownie przebudowana stacja kolejowa Warszawa Zachodnia. To największy pasażerski węzeł w kraju – każdej doby przyjmuje około 1 tys. pociągów. Za trzy lata ma się stać hubem komunikacyjnym stolicy.
PL
Przy budowie peronów dworca kolejowego koło Olsztyna pracownik firmy budowlanej został porażony prądem. Główną przyczyną wypadku było tolerowanie przez kierownika robót niebezpiecznej metody wylewania mieszanki betonowej z użyciem wysięgnika pompy w pobliżu czynnej sieci trakcyjnej.
EN
The problem of effective management of the railway freight flows in the conditions of the multiplicity of operators requires the rationalization of the transportation process. The further development of the authors’ research on creating the mathematical model of the railway freight flows in the region transportation and technological system is presented. For the first time, the theory of algebraic curves of higher orders is used to create a territorial model of the oligopolistic market of freight traffic. The algorithm for creating a model of freight transportation is based on the analysis of the qualitative and quantitative indicators of the operator company in the considered region with the use of analytical, heuristic, and graphic capabilities of math software. The theoretical substantia-tion of the territorial picture, the freight transportation market in the region is obtained. The carried-out research allows to specify possible ways of optimization of freight traffic distribution.
PL
Tematyka artykułu obejmuje kształtowanie integracji pasażerskich połączeń kolejowych wykonywanych w służbie publicznej. Omówiono zadania organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. Przedstawiono warunki i zasady skomunikowań pociągów określonych w Planie transportowym oraz stosowaną metodę obliczeń wskaźnika średniosieciowego czasu skomunikowania i średniosieciowego czasu oczekiwania. Na podstawie porównania zapisów zawartych w Planie transportowym przed i po jego nowelizacji, wykazano różnice odnoszące się do integracji połączeń kolejowych, realizowanych przez różnych przewoźników. Na przykładzie dwóch stacji węzłowych charakteryzujących się różnym potencjałem przewozowym: Krakowa Głównego i Zbąszynka, przedstawiono analizę skomunikowań pociągów pasażerskich jako elementu integracji przewozów. Przegląd danych historycznych z poprzednich rozkładów jazdy pociągów (edycja: 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17) umożliwił ewaluację podstawowych parametrów, takich jak: liczba pociągów międzywojewódzkich i regionalnych, liczba połączeń skomunikowanych na kierunkach określonych w Planie transportowym, średni czas skomunikowania i średni czas oczekiwania dla tych stacji. Przedstawienie trendów zmian umożliwiło ocenę kolejowej oferty przewozowej, świadczonej jako służba publiczna. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istniejące mankamenty obecnej wersji Planu transportowego oraz przedstawiono propozycję uzupełnień w zakresie określenia udziału pociągów skomunikowanych.
EN
The subject of the article includes shaping the integration of passenger rail connections performed within the public service. The tasks of organizers and operators of public mass transport as well as the functioning of passenger rail transport are discussed. The conditions and principles of train connections specified in the Transport Plan as well as the methodology used for calculating the ratio of medium-distance connection time and average-duration waiting time are presented. On the basis of a comparison of the provisions contained in the Transport Plan before and after its amendment, there were shown differences relating to the integration of railway connections made by various operators. On the example of two node stations characterized by different transport potential: Kraków Główny and Zbąszynek, the analysis of passenger train connections as an element of transport integration is presented. A review of historical data from previous train timetables (2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17) enabled to evaluate the basic parameters such as the number of inter-regional and regional trains, the number of connections in the directions specified in the Transport Plan, average waiting time and average connection time for stations and for individual directions. The presentation of the trends of changes in basic parameters, allowed evaluating the railway transport offer, provided as a public service. In the summary, attention is drawn to the existing shortcomings of the current version of the Transport Plan and a proposal for additions in the scope of determining the share of connection trains.
PL
Omówiono podstawowe cechy japońskich stacji kolejowych, ze szczególnym nawiązaniem do konstrukcji obiektów ze stali i szkła. Nawiązano do przymiotów japońskiej kultury. Zarówno w odniesieniu do dworców Shinkansenu, jak i stacji pociągów regionalnych, istnieje w Japonii duże zapotrzebowanie na wielofunkcyjną i estetyczną infrastrukturę. Konstrukcje łączące stal i szkło odzwierciedlają najnowszą generację dworców kolejowych.
EN
With regard to the qualities of Japanese culture, the basic features of Japanese railway stations have been discussed, with particular reference to the structures made of steel and glass. Both in relation to Shinkansen and regional stations, there is a need for multifunctional and aesthetic infrastructure in Japan. Structures that successfully connect steel and glass reflect the latest generation of railway stations.
EN
The authors discuss the problem of customer service at the rail sta tion buildings and its influence on the customer satisfaction. The authors define the idea and role of customer service. They indicate the necessity to innovatively approach the construction of modern station buildings and the need to implement innovative solutions directed at functionality and economy in order to improve the customer service. To support their theses, the authors present customer satisfaction survey results. They also present the customer service policy and the role of quality standards of services provided at station buildings. The conclusions indicate trends in macro-environment and the role of relations in developing customer satisfaction.
EN
Łódź Agglomeration Railway is one of regional carriers in Poland operating in Łódź Province situated in the centre of Poland. The essential aim of establishing Łódź Agglomeration Railway (ŁMR) was to handle Lodz’s agglomeration with a population of 1.1 mln residents, Łódź City has 0.7 mln residents. Transfers served by ŁMR go beyond the area of agglomeration connecting Łódź with the closest cities. Altogether the range of impact of Łódź Agglomeration Railway there are 1.5 mln residents that have to the closest stop no more than 5 km. In the distance up to 1 km from the closest stop live 0.9 mln residents.
EN
Will people come to the railway regardless of station location or should rather the railway come to where people are? The pursue for central locations for stations was probably the most characteristic feature of Victorian railways urging them to cover huge costs of inner city lots and approaches. It has been often stressed the station has changed it character becoming far more than the pure transport node. The evolution towards a retail and service centre was possible thanks to its inner city location [1]. Recent developments in some countries with most advanced railway systems show that modern stations are often neither central nor even easily accessible. The time gained on quick train travel and lack of check in times is then lost by most customers on long access travels. Also the overall comfort of train travel is thus reduced even if the long journey to the station can be made by metro. Are these good circumstances to turn the railway into most favourite form of travel?
EN
The author proposes to develop special models that are built based on finite-state machine, Mealy, in order to display information about technological processes at railway stations. The input alphabet of such machines is represented by the real signals (from the floor equipment, the related information systems and the dispatch office personnel). This representation allows one to formalize the software design process of real-time information management systems for these technological processes. The article demonstrates the possibility of formal transition from the automaton model to the software algorithms. The proposed approach was tested when designing the information system for Nizhnedneprovsk junction railway yard.
PL
Obsługa instalacji służącej do przeładunku gazu to praca niosąca ze sobą ryzyko poparzenia w wyniku wybuchu gazu. W niniejszym artykule autor opisuje i przedstawia analizę zbiorowego wypadku na terenie jednej ze stacji kolejowych, w którym poszkodowane zostały 3 osoby.
EN
A methodology for the classification of railway passenger stations was developed in this study. Four groups of factors are defined to study the characteristics of the station: potential of the town, importance of the town, infrastructural factors, and characteristics of passengers. In the research we investigated 18 factors and studied 98 passenger stations of railway network in Bulgaria. The method of principal components has been applied for grouping the factors and cluster analysis has been applied to classify the stations. The factors have been classified into 4 components by the method of principal components. The stations have been classified into 6 groups using hierarchical cluster analysis. The methods, Average linkage between group and Within-groups linkage, and distance-type measures Euclidean distance and Squared Euclidean distance were compared to verify the results of cluster analysis. The grouping of the stations has been used for the determination of the stops for categories intercity passenger trains. The main groups of stations for servicing express trains are the first, second, third, fourth and fifth groups. In the sixth group are stations for servicing fast passenger trains. The methodology can be applied to the study of all stations and stops in the rail network.
FR
Dans cette étude est élaborée la méthodologie de classification des gares de passagers. On a déterminé 4 groupes de facteurs pour l’étude des caractéristiques des gares: le potentiel de la ville, importance de la ville, facteurs infrastructurels et caractéristiques des passagers.18 facteurs sont étudiés au total. On a étudié 98 gares de passagers du réseau de fer de la Bulgarie. On a appliqué les méthodes des composantes générales pour le groupement des facteurs et une analyse de cluster pour le classement des gares. D’après la méthode des composantes générales les facteurs sont classifiés en 4 groupes. D’après la méthode de l’analyse hiérarchique les gares sont classifiées en 6 groupes. Les méthodes de liaison moyenne entre le groupe et les intra-groupes de liaison et la distance de type Euclidienne au carré ont été comparées à la verification des résultats de l’analyse de cluster. Le groupement des gares est utilize pour déterminer les arrêts des cathégories des trains de passagers interurbains. Les groups de gares essentiels concernant le service des trains express sont premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupe. Le sixième groupe comprend les gares pour le service des TGV. La méthodologie peut être appliquée pour l’étude de toutes les gares et stations dans le réseau de chemin de fer.
PL
W pracy obliczono wartości niekorzystnego wydłużenia stacji na liniach kolejowych dużych prędkości spowodowane konicznością zabudowania rozjazdów nowej generacji i dłuższych wstawek prostych.
EN
The authors publicate calculations of untapped high-speed railway stations extensions caused by necessity to build on new generation junctions and longer straight inserts.
PL
Przedstawiono ocenę stanu technicznego i projekt modernizacji konstrukcji kładki na węzłowej stacji kolejowej. Scharakteryzowano uszkodzenia i degradację kładki oraz zrealizowaną jej modernizację, połączoną z wymianą zniszczonych pomostów i schodów betonowych. W zastosowanych rozwiązaniach zwrócono uwagę na zwiększenie trwałości oraz poprawę estetyki obiektu.
EN
The paper presents the technical condition and refurbishment of a footbridge at a railway station junction. The bridge, damages and degradation are described. The executed refurbishment included replacement of corroded concrete deck slabs and stairs. The upgrade design made the bridge more durable while improving appearance and aesthetics.
EN
The general scheme of railway station’s model and technique of formalizing the technologic processes at stations are described. To take into account the human impact on station’s operation is suggested to use ergatic models. In conformity with concept of stations’ ergatic models a person is directly involved into the simulation process and manages the station technological processes acting as a dispatcher. The formalization of technological processes for processing the objects is performed on the basis of deterministic finite-state automaton. Designed model can be used for optimization of technical and technological parameters of railway stations, as well as in computer simulators for training of railway traffic managers.
RU
Приведена общая структура функциональной модели железнодорожной станции и методика формализации технологических процессов станций. Для учета влияния человека на станционные процессы предложено использовать эргатические модели. В соответствии с концепцией эргатического моделирования человек принимает непосредственное участие в процессе моделирования и управляет технологическим процессом станции, выполняя функции диспетчера. Разрабо-танная модель может быть использована для оптимизации технических и технологических параметров железнодорожных станций, а также в компьютерных тренажерах для подготовки диспетчерского персонала железных дорог.
EN
In this paper, we look at the level of customer satisfaction as well as customer services in a passenger railway station. Specifically the objective of this paper is to develop and employ a simple method for analyzing the customer satisfaction in railway stations to help us identify ways for improving both the customer service and the station design. The method developed is applied for the purposes of Newcastle Central rail station. After having studied different approaches we used a survey to collect the necessary data for analysis. A comparison of the opinions of different categories of rail station users has been undertaken. As a result different areas for improvement have been identified. This paper can be seen as a starting point for further research on a detailed customer satisfaction analysis for Newcastle Central.
DE
In dieser Arbeit werden wir mit Blick auf die wachsende Nachfrage im Personenzugverkehr einen Bahnhof auf Kundenservice und Kundenzufriedenheit untersuchen. Das Ziel dieser Arbeit sind die Entwicklung einer vereinfachten Methode, um die Kundenzufriedenheit zu analysieren, und Optimierungspotentiale zu identifizieren. Die entwickelte Methode wird im weiteren auf die Fallstudie des Hauptbahnhofs in Newcastle upon Tyne angewandt. Nach der Verbindung und Vereinfachung verschiedener Ansätzen verwenden wir in Umfrage, um die notwendige Informationsbasis für einen Vergleich mit dem gewählten Ansatz zu gewinnen. Wir erwarten die gröβten Bereiche mit Optimierungsbedarf herauszustellen und konkrete Maβnahmen zur Verbesserung vorschlagen zu können. Diese Arbeit kann als Basis für weiterführende Forschung oder eine detailliertere Kundenumfrage am Hauptbahnhof in Newcastle upon Tyne dienen.
PL
Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów (2012/13), obowiązek umieszczania rozkładów jazdy na stacjach i przystankach kolejowych przeszedł z przewoźników na zarządcę infrastruktury kolejowej. Rozwiązanie takie miało usprawnić cały proces i podnieść jakość informacji dla pasażerów. Pierwsze ogłoszenia o nowym rozkładzie jazdy pojawiły się z wyprzedzeniem około miesiąca. Po zgłoszeniu błędów i nieścisłości, w momencie zmiany rozkładu wywieszona została druga, skorygowana wersja ogłoszeń. W lutym na stacje i przystanki trafiła wersja trzecia, przypadająca w tym terminie korektą rozkładu jazdy. Stabilizacja postaci ogłoszeń pozwala na ocenę ich jakości, rozumianej jako czytelności i przydatności dla potencjalnych pasażerów.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu są opis budowy, aspekty technologiczne i ograniczenia logistyczne związane z pracami przy budowie wiaduktu w części zachodniej autostrady M74 w Glasgow. Wiadukt ten został uznany za najtrudniejszy logistycznie obiekt w ciągu całej budowanej autostrady.
EN
The subjects of the article are the characteristics, technological aspects and logistic limitations concerning the construction of a viaduct in the western section of the M74 motorway in Glasgow. The viaduct in question was considered logistically the most difficult structure within the whole motorway being constructed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.