Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1179

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
PL
Problem z brakiem dostępności lub nadmiarem wody wpisał się na stałe w krajobraz miejski. Dzisiaj nie widać perspektyw na poprawę stanu hydrologicznego. Wielu badaczy twierdzi, że problem będzie się pogłębiać i jest to tylko kwestia czasu. Rok, pięć lat, a może w ciągu dziesięciu poczujemy, jak bardzo potrzebna jest nam woda do utrzymania komfortu funkcjonowania. I to nie tylko pojedynczych jednostek, ale całych układów i sieci miast.
PL
Sieć wodociągowa stanowi podstawowy element infrastruktury komunalnej zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Jej rozwój jest ściśle związany z rozbudową nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Uzbrojenie (armatura) sieci wodociągowej umożliwia korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem oraz ułatwia obsługę, kontrolę i eksploatację sieci.
PL
Jednym z najstarszych i najwcześniej wykorzystywanych sposobów korzystania z wody było pobieranie jej z samoczynnych, naturalnych i skoncentrowanych wypływów wody podziemnej na powierzchnię terenu, czyli źródeł. Znajomość rozmieszczenia i charakteru źródeł jest ważna dla poznania całokształtów stosunków wodnych badanego obszaru.
PL
Pandemia koronawirusa zmusiła samorządy do cięcia kosztów i odłożenia na później wielu planowanych przedsięwzięć. Nie powstrzymała jednak spółek wodociągowo-kanalizacyjnych przed modernizowaniem i budową nowych obiektów oraz powiększaniem sieci wod-kan. Czy środki zarezerwowane na 2021 r. pozwolą utrzymać tę dobrą passę?
PL
Samorządy i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przygotowują się do wdrożenia nowej unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody. Na obecnym etapie trudno oszacować koszty inwestycji, jakie będą musiały ponieść. Eksperci ostrzegają, żeby w polskich realiach nie podchodzić do jej zapisów zbyt ambitnie.
PL
Złożoność natury zapachu i jego odbioru sprawia, że do tej pory nie udało się opracować na poziomie Unii Europejskiej jednolitego dla wszystkich państw członkowskich UE prawa w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowej. Niemniej istnieją narzędzia i metody, które umożliwiają opis oraz ocenę zjawiska uciążliwości zapachowej.
PL
Woda z zakładów wodociągowych dociera do odbiorców za pośrednictwem systemu rurociągów liczącego niekiedy nawet setki kilometrów. Przewody wodociągowe w trakcie ich eksploatacji mogą zostać zanieczyszczone w wyniku różnych czynników. Czyszczenie i płukanie przewodów wodociągowych są podstawowymi czynnościami przewidzianymi podczas długoletniej eksploatacji.
PL
Po wstąpieniu Polski do UE nastąpił przyrost zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Wynikało to ze znacznych dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowych dostarczających wodę do gospodarstw domowych a długością sieci kanalizacyjnych odprowadzających ścieki. W miarę powstawania nowych systemów kanalizacji narastał problem ich poprawnej eksploatacji. Jednym z elementów poprawnej eksploatacji systemów zbiorczej kanalizacji jest jej regularne czyszczenie.
9
Content available remote Co warto wiedzieć o wodzie i jej działaniu na dachach
PL
Jeśli chcesz mieć beczkę wody, to musisz wstać o 4:00 rano, by pójść do studni położonej w sąsiedniej wiosce. Wtedy jest szansa, że w ciągu 2 godzin uda ci się ją napompować. Jeśli przyjdziesz o 5:00 rano to już będzie za późno i będziesz czekał 3 godziny albo i więcej, żeby się dopchać do studni. Potem im później, tym gorzej. Po południu, jeśli przyjdziesz o 13:00, to będziesz czekał do 17:00-18:00, żeby móc dostać wodę. Więc jest naprawdę ciężko. Jak ktoś przyjdzie z dwiema beczkami to już w ogóle blokuje wszystko. Kolejka robi się coraz dłuższa... STUDNIA TUTAJ POMOŻE WIELU OSOBOM" - Odette Kabore mieszkanka wioski Tiarę w Burkina Faso.
PL
Biofilmy w sieci dystrybucji można zdefiniować jako niepożądane nagromadzenie materiału biologicznego na różnych powierzchniach instalacyjnych, co niesie ze sobą poważne konsekwencje związane ze zmianą barwy, zapachu i smaku wody, a także ze stopniowym niszczeniem materiału rur i złączek. Początkowe próby rozwiązywania problemu biofilmów obejmowały stosowanie zbiorników sedymentacyjnych oraz czyszczenie sieci dystrybucji. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto stosowanie techniki filtracji piaskowej i dezynfekcji, co bardzo pomogło ograniczyć ładunek substancji organicznych w wodzie pitnej. Lepsze zrozumienie przyczyn bioosadzania w systemach dystrybucji wody skutkowało wprowadzaniem różnych przepisów i wytycznych, które z kolei były czynnikiem napędzającym kierunek wprowadzania nowych metod uzdatniania wody, nowych materiałów rur i połączeń, wreszcie rozwoju nowych technik analitycznych. Celem tego przeglądu jest omówienie przyczyn i konsekwencji tworzenia biofilmów z historycznego punktu widzenia, począwszy od pierwszych zapisanych wydarzeń aż do początków XX wieku.
EN
Biofilms in water distribution system can be defined as the undesirable accumulation of biological material on the various installation surfaces, with serious consequences in terms of color, odor and taste, as well as the gradual deterioration of the material of pipes and fittings. Initial attempts to solve the biofilm problem included using of sedimentation tanks and cleaning of the distribution network. At the turn of the 19th and 20th centuries, sand filtration and disinfection techniques were used, which greatly helped to reduce the load of organic substances. A better understanding of biofouling in water distribution systems resulted in the introduction of various regulations and guidelines, which in turn drove the direction of new water treatment methods, new pipe materials and connections, and finally the development of new analytical techniques. The purpose of this review is to discuss the causes and consequences of biofilm formation from a historical point of view, from the first recorded events to the early 20th century.
PL
W ostatnim czasie na świecie z roku na rok odnotowywany jest rekord średniej temperatury rocznej. W kontynentalnej części Europy, w tym w Polsce, zmany klimatyczne będą skutkować wzrostem skrajnie wysokich temperatur oraz spadkiem częstotliwości opadów letnich. Mając na uwadze globalne zmiany klimatu, coraz częścij mówi się o konieczności podjęcia działań adaptacyjnych, które pozwolą złagodzić ich skutki.
PL
Na podstawie danych zawartych w opracowaniu GUS „Ochrona środowiska 2019” omówiono charakterystykę wód w Polsce. Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie. Jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodami w regionie wodnym są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Przedstawiono dane i bilanse zasobów wód powierzchniowych oraz zasoby eksploatacyjne wód podziemnych. Największy udział w poborze wody (69%) przypadał na cele produkcyjne, a na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej wynosił 21,5%. Produkcja wody przez zakłady wodociągowe w 2018 r. oparta była głównie o zasoby wód podziemnych (73%, tj. 1552,2 hm3), które są zdecydowanie lepszej jakości. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności było zróżnicowane w poszczególnych województwach i miastach. Omawiając gospodarowanie wodą w sieci wodociągowej przedstawiono długość sieci wodociągowej rozdzielczej (307 690,4 km), liczbę przyłączy do budynków mieszkalnych (5 682,4 tys.) oraz zużycie wody dostarczanej przez sieć wodociągową w gospodarstwach domowych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca (33,3 m3/rok). Wartości te zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat.
EN
The data derived from the work by the Statistics Poland entitled “Environment 2019” provided a basis for discussing the characteristics of water resources in Poland. Water resources management takes into account the division of the country into river basin districts, water regions and drainage basins. Regional Water Management Boards (Polish: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW)) are the organizational units responsible for water management in the water region. Data and balance of surface water resources (by RZGW) were presented, as well as exploitable underground water resources. The largest share in water intake (69%) was for production purposes, whereas 21.5% was for the operation of the water supply system. In 2018 water production by municipal waterworks was mainly based on groundwater resources (73%, i.e. 1552.2 hm3), which are of far better quality. Water consumption for the needs of the national economy and population varied in individual voivodships and cities. The discussion on water management in the water supply network included the length of water supply distribution network (307690.4 km), the number of connections to residential buildings (5682.4 thousand units) and the consumption of water supplied by the water supply network in households in Poland per one inhabitant (33.3 m3/year). These values have been changing over the course of recent years.
EN
Aim: The purpose of this article is to evaluate the extinguishing efficiency of water, compressed air foam and gel forming agents in solid materials fires. Project and methods: Comparison of the efficiency of extinguishing water, gel forming agents and compressed air foam was performed by conducting an experimental study to determine the appropriate indicator. An experimental device of the compressed air foam system was used for the study. The model fire of class 1A was selected as the fire. Comparison of extinguishing compounds was evaluated by extinguishing efficiency indicator Ie.e. There were two experiments, with three series in each. Results: Extinguishing efficiency indicator Ie.e took into account the time, and the mass of extinguishing agents needed to extinguish the model fire. Therefore, it was established that the mass of the compressed air foam used for extinguishing is 6.1 kg, which is 47% less than the mass of water used for extinguishing the test fire. With respect to the gel forming agent, the mass required for quenching was equal to 6.53 kg. This is 45% less than the weight of water and 2% less than the mass of compressed air foam. With respect to the quenching time, the greatest amount of time was observed for water. Time required for extinguishing (τ) amounted to 99 seconds. This value is 39% greater than the time it took to quench the flames using gel forming compounds, which was equal to 60 seconds. The minimum time required to extinguish the model fire (τ) was observed for compressed air foam, and was found to be 55 seconds. This is 45% less than that for water and 10% less than the time recorded for gel forming agent. Therefore, it was found that the fire extinguishing efficiency of compressed air foam is more than 80% higher than the water’s, and 15% higher in relation to gel forming agents. Conclusions: The authors analysed fire extinguishing agents that can be used to extinguish solid combustible substances. Experimental studies with standard model A fires let them to determine a quenching efficiency indicator Ie.e. Compressed air foam was found to have the highest fire extinguishing efficiency compared to water and gel forming agents. The advantages of compressed foam are due to the technology of its formation. Such foam has a high cooling and insulating ability, which is well reflected in its fire extinguishing efficiency compared to other extinguishing agents.
PL
Cel: Celem artykułu jest ocena skuteczności gaśniczej wody, piany sprężonej i związków żelotwórczych podczas gaszenia stałych substancji palnych. Projekt i metody: Dokonano porównania skuteczności gaśniczej wody, związków żelotwórczych i piany sprężonej poprzez przeprowadzenie badań eksperymentalnych w celu ustalenia odpowiedniego wskaźnika. Do badań użyto eksperymentalnego urządzenia z pianą spreżoną. Wybrano pożar testowy klasy 1A. Porównanie środków gaśniczych oceniono na podstawie wskaźnika skuteczności gaszenia Ie.e. Przeprowadzono dwa eksperymenty, po trzy serie w każdym z nich. Wyniki: Wskaźnik skuteczności gaszenia uwzględniał czas i masę środka gaśniczego potrzebnego do ugaszenia pożaru modelowego. Ustalono, że masa piany sprężonej użytej do gaszenia wynosi 6,1 kg, co oznacza o 47% mniej niż masa wody użytej do gaszenia pożaru próbnego. W przypadku związków żelotwórczych wymagana masa wynosi 6,53 kg. Jest to o 45% mniej niż masa wody i 2% mniej niż masa piany spreżonej. Z badań wynika, że najwięcej czasu zajmuje gaszenie wodą. Obliczona dla niej wartość: τ = 99 sekund jest o 39% większa niż czas potrzebny do schłodzenia związków żelotwórczych, który wyniósł dla nich 60 sekund. Najkrótszy czas wymagany do gaszenia pożaru modelowego jest obserwowany dla piany sprężonej i wynosi 55 sekund. Jest to o 45% mniej niż w przypadku wody i o 10% mniej w odniesieniu do związków żelotwórczych. Stwierdzono zatem, że skuteczność gaśnicza piany spreżonej jest większa o 80% w stosunku do wody i o 15% większa w odniesieniu do związków żelotwórczych. Wnioski: Przeanalizowano środki gaśnicze, które można zastosować do gaszenia stałych substancji palnych. Badania eksperymentalne pozwoliły ustalić wskaźnik skuteczności gaszenia pożarow klasy A. Wynika z nich, że piana sprężona ma najwyższą zdolność gaśniczą w porównaniu do wody i związków żelotwórczych, co wynika z technologii jej powstawania. Taka piana ma wysoką zdolność chłodzenia i izolowania, co dobrze wpływa na jej skuteczność gaszenia.
PL
Przeprowadzono badania Wielofunkcyjnego pakietu PACHEM-CR-1021 do przemysłowych wodnych instalacji chłodzących, opracowanego w projekcie NCBiR. Badania korozyjne z udziałem pakietu wg NACE 1D182, dla wody zasilającej i obiegowej układ chłodzący w rafinerii wykazały, że szybkość korozji kuponów ze stali węglowej przy dozowaniu 200 ppm mieściła się w zakresie 0,01-0,02 mm/rok, a ochrona przed korozją 94-99%. Badania korozyjne z udziałem pakietu dla wody zasilającej układ chłodzący w kopalni ropy wykazały, że szybkość korozji kuponów ze stali węglowej przy dozowaniu 100 ppm wynosiła 0,002 mm/rok, a ochrona przed korozją pow. 99%. Badania zdolności do zapobiegania wytrącania się siarczanu i węglanu wapnia wg NACE-TM-0374, z udziałem pakietu PACHEM-CR-1021, wykazały, że przy dozowaniu 50 ppm pakietu uzyskano 100 % ochrony przed wytrącaniem się osadów.
EN
Tests were carried out with the multifunctional PACHEM-CR-1021 package for industrial water cooling units, developed in the NCBiR project. Corrosion tests , performed according to NACE 1D182, for the feeding and circulating water of the cooling system in the refinery, showed that the corrosion rate of carbon steel coupons at the dosage of 200 ppm was in the range of 0.01-0.02 mm/year, and the corrosion protection was 94-99%. Corrosion tests for the water supplying the oil-field cooling system showed that the corrosion rate of the carbon steel coupons at the dosage of 100 ppm was 0.002 mm/year, and the corrosion protection above 99%. Calcium sulphate and carbonate precipitation prevention ability tests, according to NACE-TM-0374, showed 100% protection when 50 ppm dosage of PACHEM-CR-1021 package was used.
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.