Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  combat service support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective of the combat logistic support in a specific battle environment is to maintain a continuous required supply and to recover/evacuate damaged equipment. Depending on the type of environment, there are some problems with providing troops with the supply which should be of proper sort and amount and fulfil the troops’ needs at right time and in the right place. The force protection of supply convoys and logistic points in a specific battle environment becomes a significant problem for the commanders of logistic troops. The effectiveness of combat logistic support in a specific battle environment can be augmented by using new technologies complementing standard solutions in the field of force protection of supply convoys and logistic points.
PL
Głównym celem zabezpieczenia logistycznego wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki jest zapewnienie ciągłości zaopatrywania oraz rozpoznanie, ewakuacja i naprawa uszkodzonego sprzętu wojskowego. W zależności od rodzaju środowiska, w jakim prowadzone są działania występują pewne problemy związane z dostarczeniem żołnierzom odpowiedniego rodzaju środków zaopatrzenia, we właściwej ilości, czasie oraz w nakazane miejsce. Ochrona i obrona konwojów oraz urządzeń logistycznych w specyficznych środowiskach walki staje się istotnym problemem dla dowódców pododdziałów logistycznych. Skuteczność zabezpieczenia logistycznego wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki można zwiększyć, wykorzystując nowe technologie uzupełniające standardowe rozwiązania w zakresie ochrony i obrony konwojów oraz urządzeń logistycznych.
PL
Artykuł dotyczy problematyki organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział we współczesnych operacjach. Celem publikacji jest identyfikacja zadań logistycznych realizowanych przez organy narodowe, wielonarodowe oraz przedsiębiorstwa cywilne w operacjach na terenie kraju i poza jego granicami. W artykule dokonano charakterystyki współczesnych operacji a następnie opisano procesy wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących w nich udział. W poszczególnych częściach publikacji przedstawiono zadania logistyczne jakie w ostatnio prowadzonych operacjach militarnych były realizowane przez narodowy system logistyczny, logistykę wielonarodową oraz kontraktorów cywilnych. Autor podejmuje również próbę wskazania kierunków w jakich powinny rozwijać się koncepcje organizacji zabezpieczenia logistycznego przyszłych operacji.
EN
The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in current operations. The purpose of the publication is an identification of logistics tasks performed by national and multinational logistics as well as the civil contractors. The article presents the characteristics of current operations and then describes their logistic support. The individual parts of the publication present logistic tasks that in recent military operations were carried out by the national logistics system, multinational logistics and civil contractors. The author also indicates the directions in which the concepts of organizing logistic support of future operations should develop.
PL
W ostatnich kilkunastu latach w SZ RP wprowadzono wiele zmian organizacyjnych wynikających z konieczności dostosowania potencjału wojsk do nowych uwarunkowań i wyzwań. Przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej (UE) wymagało wdrożenia nowych procedur kierowania i dowodzenia, a także spełnienia określonych standardów m.in. w zakresie szkolenia wojsk, ich potencjału bojowego i logistycznego z wykorzystaniem terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego na bazie Regionalnych Baz Logistycznych (RBLog) i Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG).
EN
Several organisational changes were made in the Polish Armed Forces during last years. These changes were due to the need of the armed forces potential adaptation for the new conditions and challenges. Poland’s accession to the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and the European Union (EU) imposed the implementation of new command and control procedures. It was also crucial to fulfil particular standards, inter alia in the matter of training, troops’ combat potential and logistic potential in the frame of territorial logistic support system based on Logistic Regional Bases (LRB) and Garrison Logistic Units (GLU).
PL
Artykuł dotyczy problematyki efektywności zadań realizowanych przez podsystem techniczny wojskowego systemu logistycznego. Celem publikacji jest określenie wskaźników do oceny efektywności zadań realizowanych przez podsystem techniczny wojskowego systemu logistycznego. W artykule zwrócono uwagę na współczesny wymiar zadań realizowanych przez elementy systemu logistycznego sił zbrojnych. Przedstawiono teoretyczne podstawy oraz założenia do oceny efektywności zadań w podsystemie technicznym, a także zaproponowano narzędzia do pomiaru efektywności wybranych zadań realizowanych w podsystemie technicznym.
EN
The article concerns the problems of tasks effectiveness in the technical subsystem of the military logistic system. The purpose of the publication is to define indicators for the assessment of the effectiveness of tasks performed by the technical subsystem of the military logistic system. The article draws attention to the current dimension of tasks performed by elements of the Polish Armed Forces Logistics System. Theoretical fundamentals and assumptions for the evaluation of the efficiency of tasks in the technical subsystem were presented, as well as the tools for measuring the effectiveness of selected tasks performed in the technical subsystem were proposed.
PL
Artykuł dotyczy problematyki zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział w operacjach wielonarodowych. Celem publikacji jest identyfikacja czynników determinujących efektywną realizację zadań zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział we współczesnych operacjach wielonarodowych. Osiągnięcie celu badań wiązało się z koniecznością dokonania charakterystyki uwarunkowań zabezpieczenia logistycznego kontyngentu wydzielonego do operacji wielonarodowej oraz przedstawieniem propozycji oceny efektywności procesów logistycznych. W artykule zawarto wyniki badań własnych oraz doświadczenia autora z udziału w operacjach wielonarodowych.
EN
The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in multinational operations. The aim of the publication is identification of the factors determining the effectiveness of the combat logistic support. The achievement of the research objective was related to the description of the conditions for logistic support of the contingent allocated for the multinational operation and the presentation of proposals for estimating the effectiveness of logistic processes. The article includes results of research and experience of the author's participation in multinational operations.
EN
The paper presents an expedient repair system in the context of sustaining weapon system availability under combat operations. Firstly, the crucial processes of battlefield maintenance were defined and principles and nature of expedient (temporary, improvised) repairs were described. Additionally, basic allied documents related to battlefield maintenance and expedient repair were mentioned. Furthermore, expedient repair systems in selected allied armies were briefly described in order to identify the basic elements of the expedient repair system, which are common for all allies. The identified elements were shortly characterized.
PL
Celem artykułu jest wykazanie wpływu zastosowania nowych technologii na zabezpieczenie logistyczne wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki. Zabezpieczenie logistyczne wojsk w specyficznych środowiskach walki stanowi istotny problem zarówno dla zabezpieczanych, jak i zabezpieczających. W zależności od rodzaju środowiska występują różne problemy ze sposobem dostarczenia odpowiedniego rodzaju i ilości zaopatrzenia skoordynowanych z potrzebami odbiorcy w odpowiednim czasie i przestrzeni. Istotą zabezpieczenia logistycznego wojsk w specyficznych środowiskach walki jest zapewnienie ciągłości zaopatrywania w niezbędne asortymentowo i ilościowo zaopatrzenie oraz ewakuacja uszkodzonego zasadniczego sprzętu wojskowego. Zabezpieczenie logistyczne wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki można usprawnić poprzez zastosowanie nowych technologii stanowiących element uzupełniający tradycyjne rozwiązania.
EN
The aim of an article is to show a influence of the implementation of new technologies in combat service support on specific battlefield. The logistic support in specific battlefield cause many problems on both sides: in supported forces and in logistic subunits. Depending on the type of the environment, there are various problems with how to provide the right sort and quantity of supplies coordinated with needs of the recipient in the right time and space. The essence of the logistic support in specific combat environments is to ensure continuity of military supply chain of necessary assortment and quantity of supplies and evacuation of damaged basic military equipment. Improving of the effectiveness of logistic service support for combat forces in specific combat environments can be achieved through the use of new technologies that is complementary to traditional solutions.
PL
W artykule została przedstawiona autorska propozycja (z elementami koncepcji) tego, jak powinien być zorganizowany system kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk w tylnej strefie działań, a także propozycje rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, które mogą ewentualnie umożliwić optymalizację tego systemu w przyszłości.
EN
The author suggests how a system for managing combat service support in the rear area of operations should be organised, and also how organisational-functional solutions can improve this system in the future.
PL
Artykuł dotyczy zmian, jakie wystąpiły w procesach planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk, wynikających z trwającej już od dłuższego czasu reorganizacji w SZ RP oraz nowych uwarunkowań związanych z nowelizacją strategii NATO. Prezentuje założenia reorganizacji procesu dowodzenia wojskami w obszarze planowania ich użycia, a ściślej możliwości organów planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk uczestniczących w procesach decyzyjnych na szczeblach taktycznych, a także ocenę wprowadzanych zmian i ich adekwatność w stosunku do potrzeb zapewnienia wojskom terminowych i odpowiednich jakościowo dostaw środków bojowych i materiałowych.
EN
Presented article is about the changes that have occurred in the logistic planning processes of the Polish Armed Forces, and changing circumstances arising out of the new NATO strategy. Presents the founding of reorganization process command troops in the area of planning to use them, and more specifically, the possibility of combat services planning bodies participating in the decision-making processes at tactical level. Review the changes and their relevance in relation to the needs to ensure troops forward in appropriate quantity and quality of the supply of munitions and material.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych (PKW) realizujących zadania poza granicami kraju. Celem opracowania jest identyfikacja zadań, jakie terytorialny system zabezpieczenia logistycznego realizuje na rzecz kontyngentów wojskowych uczestniczących w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Autor przedstawia dostępne opcje organizacji zabezpieczenia logistycznego PKW, w tym rozwiązania logistyki wielonarodowej. Następnie opisuje rolę poszczególnych elementów systemu logistycznego SZ RP w zakresie wsparcia PKW, poddając szczególnej analizie zadania realizowane przez jednostki terytorialny system zabezpieczenia logistycznego, tj. regionalne bazy logistyczne i wojskowe oddziały gospodarcze.
EN
The article concerns the problems of the logistic support of Polish military contingents (PMC) performing tasks outside the country. The aim of the study is to identify the tasks that the territorial logistic system performs for military contingents participating in multinational operations outside the country. The author presents available options of the organization of logistic support of PMC, including multinational logistics solutions. Then describes the role of the individual elements of the logistics system of Polish Armed Forces in the support of PMC, subjecting specific analysis tasks carried out by the units of territorial logistic support system i.e. regional logistic bases and military support units.
11
Content available remote Wykorzystanie platformy LOGFAS w SZ RP
PL
Nowoczesna logistyka wojskowa, podobnie jak i cywilna wymaga stosowania różnego rodzaju systemów informatycznych, które wspierają jej funkcjonowanie oraz ułatwiają podejmowanie decyzji. Przykładem takiego narzędzia informatycznego jest platforma LOGFAS, stanowiąca szereg narzędzi informatycznych, wspomagających zarządzanie zabezpieczeniem logistycznym w wielonarodowych strukturach sojuszniczych. W artykule przedstawiono to, czym jest LOGFAS, jego wybrane możliwości, a także aktualny stopień wykorzystania przez SZ RP.
EN
Modern logistics in military, similarly like civil for her functioning requires applying computer systems of different kind which they are supporting and are facilitating the decision making. A LOGFAS platform is an example of such a computer tool. It is including the number of computer tools, assisting managing the combat service support in allied structures. In the article was described, what is LOGFAS, his possibilities, as well as the current level of using in the PAF.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i zasad funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego wojsk realizujących operacje w układzie sojuszniczym. Aktualnie utrzymuje się tendencja zwiększania liczby wojsk sojuszniczych stacjonujących na terytorium RP. Wzrost liczby wojsk uczestniczących w ćwiczeniach oraz szkoleniach na terytorium Polski skorelowany jest ze zwiększeniem zakresu obowiązków, związanych z pełnieniem przez nasz kraj roli państwa-gospodarza. W artykule omówiono również zakres i uwarunkowania prawne związane ze wsparciem wojsk sojuszniczych przez państwo gospodarza, a także zasady i funkcje HNS.
EN
The purpose of this article is to present the essence and principles of Host Nation Support of allied troops performing operations in our country. Currently, there is a tendency to increase the number of allied troops stationed in the territory of the Republic of Poland. The increase in the number of troops participating in exercises and training in Poland is correlated with an increase in the responsibilities of our country as a host country. The article also discusses the scope and legal conditions associated with the logistic support of allied troops by the host country, as well as the principles and functions of the HNS.
13
Content available remote Planowanie zabezpieczenia materiałowego wojsk w walce
PL
Prezentowany artykuł dotyczy zmian, jakie wystąpiły w procesach planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk. Prezentuje organizacje, rolę i zadania logistycznych organów kierowania zabezpieczeniem materiałowym wojsk w obszarze planowania ich użycia, a ściślej, możliwości organów planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk uczestniczących w procesach decyzyjnych na szczeblach taktycznych. Ocenę wprowadzanych zmian i ich adekwatność w stosunku do potrzeb zapewnienia wojskom terminowych w odpowiedniej ilości i jakości dostaw środków bojowych i materiałowych.
EN
Presented article is about the changes that have occurred in the logistic planning processes service support of troops. Presents the organizations, role and tasks of the logistics bodies drive the material service of troops in the area of planning to use them, and more specifically, the possibility of material security planning bodies of troops participating in the decision-making processes at tactical level. Review the changes and their relevance in relation to the needs to ensure troops forward in appropriate quantity and quality of the supply of munitions and material.
PL
Artykuł dotyczy problematyki organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Celem publikacji jest przedstawienie założeń do oceny efektywności zabezpieczenia technicznego polskich kontyngentów wojskowych. W artykule zawarto wyniki badań własnych oraz doświadczenia autora z udziału w operacjach wielonarodowych.
EN
The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in multinational operations outside the country. The aim of the publication is to present the assumptions of evaluating the effectiveness of the technical support of Polish military contingents. The article includes results of research and experience of the author's participation in multinational operations.
15
Content available remote Dylematy logistyki wielonarodowej w operacjach militarnych
PL
Artykuł dotyczy problematyki organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Autor przedstawia zarówno potencjalne korzyści jakie płyną z wykorzystania logistyki wielonarodowej jak również przewidywane problemy w tym obszarze. Podkreślono znaczenie dostosowania elementów systemu logistycznego sił zbrojnych do nowych wyzwań w przyszłych operacjach militarnych. W artykule zawarto wyniki badań własnych oraz doświadczenia autora z udziału w operacjach wielonarodowych.
EN
The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in multinational operations outside the country. The author presents both the potential benefits of the use of multinational logistics as well as the anticipated problems in this area. It stressed the importance of adapting elements of the logistics system of the armed forces to new challenges in future military operations. The article includes results of research and experience of the author's participation in multinational operations.
EN
NATO armies still are looking for new solutions which let them improve the possibilities of the maintenance system during combat operations. The analysis of contemporary armed conflicts shows that maintenance activities are very often limited to basic actions like recovery, evacuation, expedient repair and cannibalization or destruction of broken weapon systems. The paper analyses the nature and the basic principles related to recovery, evacuation and expedient re-pair operations. It highlights the crucial role of the battle damage assessment process as the main factor which should determine further maintenance actions. The possibilities of performing expedient (temporary) repairs are analysed in the context of main weapon systems units or parts.
PL
Armie NATO stale poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą poprawić możliwości systemu eksploatacji w warunkach działań bojowych. Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych wskazuje, że zadania systemu eksploatacji podczas działań bojowych są bardzo często ograniczone do podstawowych działań, takich jak ratownictwo techniczne, ewakuacja, naprawy doraźne oraz ewentualna kanibalizacja lub celowe zniszczenie uszkodzonych systemów uzbrojenia. W artykule przeanalizowano charakter i istotę zadań związanych z ratownictwem technicznym, ewakuacją oraz naprawami tymczasowymi realizowanymi w trybie doraźnym. Podkreślono kluczowe znaczenie procesu oceny sytuacji technicznej (uszkodzenia) jako głównego czynnika determinującego dalsze działania. Omówiono również możliwości wykonywania napraw doraźnych podstawowych zespołów i części systemów uzbrojenia w warunkach polowych.
EN
Every armed conflict is connected with numerous losses in the equipment. Modern armies are still looking for new solutions allowing them to improve the possibilities of the battlefield maintenance system, which will be tailored to the conditions of the contemporary battlefield. One of the solutions is the ER/BDR - expedient repairs and battle damage repairs of weapon systems. The ER/BDR allows one to maintain the suitability of combat vehicles, especially mobility or an ability to provide fire during combat operations. What is more, ER/BDR operations can be conducted directly in the place of damage without the necessity of evacuation to maintenance collection points. In the article the authors present advantages and a justification for applying this solution, which is based on the analysis of theoretical calculations, a few historical data and a simulation they conducted.
PL
Każdy konflikt zbrojny wiąże się z licznymi stratami w uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym (UiSW). Nowoczesne armie stale poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą na rozwijanie możliwości prowadzenia napraw uszkodzonych systemów uzbrojenia w warunkach polowych oraz będą dostosowane do potrzeb współczesnego pola walki. Jednym z takich rozwiązań jest system doraźnych (improwizowanych) napraw polowych systemów uzbrojenia. Pozwala on utrzymać zdatność UiSW, a zwłaszcza jego mobilność oraz zdolność do prowadzenia ognia w czasie działań bojowych. Co więcej, naprawy ER/BDR mogą być prowadzone bezpośrednio w miejscu uszkodzenia, bez konieczności prowadzenia jego ewakuacji do punktów zbiórki uszkodzonego sprzętu. Oznacza to, że uszkodzone UiSW może znacznie szybciej powrócić do walki. W artykule autorzy prezentują zalety tego rozwiązania, które zostały oparte na analizie teoretycznych kalkulacji, wybranych przykładach i danych historycznych oraz przeprowadzonej symulacji zdarzeń taktyczno-logistycznych.
EN
The paper presents battlefield maintenance system during allied combat operations with particular emphasis on evacuation and repair of weapon systems. The mentioned processes are described on the basis of allied policies, doctrines and regulations. The special role of expedient (improvised) repairs was underlined as a system which allow to sustain technical efficiency of military equipment during dynamic combat operations and far from sources of supply.
PL
W artykule przedstawiono system zabezpieczenia technicznego podczas operacji sojuszniczych ze szczególnym uwzględnieniem zadań ratownictwa technicznego, tj. ewakuacji i napraw uszkodzeń bojowych systemów uzbrojenia realizowanych w warunkach polowych. Przedstawione procesy zostały scharakteryzowane na podstawie sojuszniczych regulacji i doktryn. W pracy podkreślono szczególną rolę ratownictwa technicznego, a zwłaszcza doraźnych (improwizowanych) napraw, realizowanych w rejonie działań, które mogą mieć kluczową rolę w zakresie utrzymania zdatności technicznej systemów uzbrojenia w czasie dynamicznych operacji wojskowych realizowanych na odległych teatrach działań.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań obrazujące możliwości wykorzystania logistycznego potencjału gospodarki narodowej jako części potencjału logistycznego niezbędnego do realizacji procesu zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych. Szczegółowo przedstawione są kryteria wyboru zewnętrznych (w stosunku do wojskowego systemu logistycznego) dostawców usług logistycznych i zagrożenia wynikające z ich zaangażowania na rzecz wsparcia logistycznego wojsk uczestniczących we współczesnych operacjach wojskowych. Taka sytuacja jest przyczyną istnienie wielu dylematów decyzyjnych, jakie należy rozstrzygać w czasie podejmowania decyzji dotyczących integracji potencjałów logistycznych gospodarki i sił zbrojnych. Treści zawierają także postulat wyodrębnienia logistyki ogólnej, jako podstawy teoretycznej logistyk branżowych.
EN
The article contains results of surveys illustrating the possibilities of using the logistic potential of the national economy as a part of the logistics needed to realise the process of combat service support. The article examines the choices facing external logistic service suppliers (for the purposes of military logistic system), and highlights the dangers resulting from their involvement in the logistic support of forces participating in contemporary military operations. This is the reason for the existence of the many dilemmas that should be resolved when taking decisions concerning the logistic potential of economic and military integration. It also postulates the isolation of general logistics as a theoretical basis of industrial logistics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.