Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cluster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available Hackathon dla rozwoju otwartych innowacji w klastrze
PL
Artykuł jest skoncentrowany na wybranych zagadnieniach z zakresu stosowania hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji w klastrze. Zaprezentowane w nim rozważania prowadzono głównie z zastosowaniem metody studium przypadku, analizy danych zastanych i klasycznego przeglądu literatury przedmiotu. Oprócz wprowadzenia i podsumowania artykuł składa się z czterech integralnych części, w których przedstawiono metodykę badań, scharakteryzowano istotę otwartych innowacji, strategiczny wymiar hackathonu oraz doświadczenia klastrowe w zakresie jego stosowania. Na podstawie wyników badań własnych wykazano, że kreowanie otwartych innowacji z zastosowaniem hackathonu w klastrach nie tylko kształtuje atrakcyjność inwestycyjną klastrów, ale także przyczynia się do budowy sprawnego regionalnego ekosystemu innowacji. W artykule zwrócono uwagę, że potencjał biznesowy i społeczny hackathonu dostarcza licznych korzyści istotnych z punktu widzenia rozwoju klastra. Ponadto podkreślono, że pomyślne zastosowanie hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji stanowi przykład wyzwania strategicznego w zarządzaniu klastrem w warunkach turbulentnego otoczenia. Podjęta na gruncie nauk o zarządzaniu i jakości problematyka badań odnosi się do istoty przedsiębiorczości strategicznej i kreatywnej w gospodarce opartej na wiedzy.
EN
The article focuses on selected issues related to hackathon application in creating open innovation within a cluster. The considerations were based mainly on the case study method, desk research, and a literature review. In addition to the introduction and conclusion, it consists of three parts, which characterize the essence of open innovation, the strategic dimension of the hackathon and the cluster experiences with using of hackathon. Based on the results of own research, it was shown that creating open innovations using a hackathon in clusters not only shapes the investment attractiveness of clusters, but also contributes to the construction of an efficient regional innovation ecosyetm. The article draws attention to the fact that the business and social potential of the hackathon provides a wide range of benefits essential for cluster development. Moreover, it is emphasized that the successful application of the hackathon in process of creating open innovations is an example of a strategic challenge for cluster management in a turbulent environment. The research problem in the field of management and quality sciences, analyzed by the Authors as a part of the article is directly related to the essence of strategic and creative entrepreneurship within knowledge-based economy.
EN
Purpose: The objective of this article is to present a new direction in management (POS) from social responsibility perspective, using clusters as an example. Design/methodology/approach: The article is based on an in-depth literature analysis, taking into account the definition of Positive Organizational Scholarship and corporate social responsibility. The subject of the analysis will be clusters as network organizations. Findings: The concepts presented in the article are the Positive Organizational Scholarship, the subject of which is the cause and effect chain. Its initial link is the specific configuration of organization resources and the final link are the results that are a proof of the organization development. The second discussed concept is corporate social responsibility that is the foundation for Positive Organizational Scholarship. The system of Corporate social responsibility management, in particular the ISO 26000 standard, is a key factor for the development of the abovementioned concept. Research and practical limitation/implications: The research is of theoretical nature. It is an introduction to quantitative and qualitative research in selected clusters, taking into account POS and CSR provisions. Originality/value: The article is an original approach to the activity of clusters in the context of corporate social responsibility and Positive Organizational Scholarship.
EN
In distribution networks, PMU (Phasor Measurement Unit) is required for each node or bus, but the cost of installing PMU is quite expensive, so optimization of PMU placement is required. This study uses the Integer Linear K-means Clustering method and uses the parameters of voltage, current and impedance. This method is a combination of Linear Integration and K-Means methods used for optimizing PMU placement. The object used for research is the Bendul-Merisi distribution network which has 11 buses. The results showed that the Integer Linear K-means Clustering method can be used for PMU placement optimization. With a network of 11 buses, only 3 PMU is needed, resulting in a reduction in the number of PMU by 73%.
PL
W artykule zaproponowano metodę optymalizacji rozmieszczenia w sieci układów do pomiaru fazy. Zastosowano kombinację metod: Linear Integration I K-means. Na przykładzie sieci w Bendul Merisi (Indonezja) zredukowano liczbę mierników o 73%.
EN
The article presents a new scientific approach to the issue of entropy as a pro-growth and limiting factor in regional development and its practical elaboration. The research goal was to formulate a theoretical definition of entropy in regional development and to verify it in practice, i.e. to diagnose the entropy factor and to effectively analyze it with the possibility of its practical use. The use of the Shannon Wiener index for Local Action Groups in the South Bohemian region has provided valid results in the field of differentiation of territorial units, such as Local Action Groups (LAGs), regions and municipalities, as well as an appropriate basis for prediction of their further development. The research has also confirmed suitability of four main indication pillars (economic, infrastructure, social and environmental) while their indicators should be adjusted to the character of the tested territory. An appropriate approach seems to be application of the entropy index to a relatively closed unit where the elements mutually affect one another and have mutual relations and ties. Outputs from the solution can be seen as a description of the general status in the individual LAGs; moreover, outputs from the research have been examined by LAG managements and they have seen them as an important source of knowledge and have made some recommendations to strengthen their informative capacity. In conformity with the findings we can conclude that the achieved results should be seen as the first approximation of the solution of the concerned issue and they need to be further verified and completed.
PL
W artykule przedstawiono nowe naukowe podejście do zagadnienia entropii jako czynnika prorozwojowego i ograniczającego rozwój regionalny oraz jego praktyczne opracowanie. Celem badań było sformułowanie teoretycznej definicji entropii w rozwoju regionalnym i zweryfikowanie jej w praktyce, tj. Zdiagnozowanie czynnika entropii i efektywna analiza z możliwością jej praktycznego wykorzystania. Zastosowanie indeksu Shannona Wienera dla lokalnych grup działania w regionie południowoczeskim dostarczyło wiarygodnych wyników w zakresie zróżnicowania jednostek terytorialnych, takich jak lokalne grupy działania (LGD), regiony i gminy, a także odpowiednią podstawę do prognozowania ich dalszego rozwoju. Badania potwierdziły również przydatność czterech głównych filarów wskazań (ekonomiczny, infrastrukturalny, społeczny i środowiskowy), a ich wskaźniki powinny być dostosowane do charakteru badanego terenu. Wydaje się, że właściwym podejściem jest zastosowanie wskaźnika entropii do stosunkowo zamkniętej jednostki, w której elementy wzajemnie na siebie oddziałują i mają wzajemne relacje i więzi. Wyniki rozwiązania można postrzegać jako opis ogólnego stanu poszczególnych LGD; ponadto wyniki badań zostały przeanalizowane przez kierownictwo LGD i uznały je za ważne źródło wiedzy i sformułowały zalecenia w celu wzmocnienia ich zdolności informacyjnej. Zgodnie z ustaleniami można stwierdzić, że uzyskane wyniki należy traktować jako pierwsze przybliżenie rozwiązania rozpatrywanej kwestii i wymagają dalszej weryfikacji i uzupełnienia.
EN
Background: In the current economic scenarios, characterized by high competitiveness and disruption in supply chains, the latent need to optimize costs and customer service has been promoted, placing inventories as a critical area with high potential to implement improvements in companies. Appropriate inventory management leads to positive effects on logistics performance indices. In economic terms, about 15% of logistics costs are attributed to warehousing operations. With a practical approach, using a case study in a company in the food sector, this article proposes an inventory classification method with qualitative and quantitative variables, using data mining techniques, categorizing the materials using variables such as picking frequency, consumption rates and qualitative characteristics regarding their handling in the warehouse. The proposed model also integrates the classification of materials with techniques for locating facilities, to support decision-making on inventory management and storage operations. Methods: This article uses a method based on the Partitioning Around Medoids algorithm that includes, in an innovative way, the application of a strategy for the location of the optimal picking point based on the cluster classification considering the qualitative and quantitative factors that represent the most significant impact or priority for inventory management in the company. Results: The results obtained with this model, improve the routes of distributed materials based on the identification of their characteristics such as the frequency of collection and handling of materials, allowing to reorganize and increase the storage capacity of the different SKUs, passing from a classification by families to a cluster classification. Furthermore, the results support decision-making on storage capacity, allowing the space required by the materials that make up the different clusters to be identified. Conclusions: This article provides an approach to improving decision-making for inventory management, showing a proposal for a warehouse distribution design with data mining techniques, which use indicators and key attributes for operational performance for a case study in a company. The use of data mining techniques such as PAM clustering makes it possible to group the inventory into different clusters considering both qualitative and quantitative factors. The clustering proposal with PAM offers a more realistic approach to the problem of inventory management, where factors as diverse as time and capacities must be considered, to the types and handling that must be had with the materials inside the warehouse.
PL
Wstęp: W obecnych warunkach ekonomicznych, charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością i nieprzewidywalnością działalności w obrębie łańcucha dostaw, istotne jest dążenia do optymalizacji kosztów i poprawy poziomu obsługi klientów, poprzez prawidłowe zarządzanie zapasem, jako czynnikiem kluczowym. Właściwe zarządzanie zapasami prowadzi do pozytywnych wpływów na wyniki logistyczne. W ujęciu ekonomicznym, około 15% kosztów logistycznych jest związane z operacjami magazynowymi. Poprzez zastosowanie studium przypadku z branży spożywczej, w pracy proponowana jest metoda klasyfikacji zapasów z zmiennymi jakościowymi i ilościowymi, przy zastosowaniu technik eksploracji danych, kategoryzując materiały przy użyciu zmiennych takich jak częstotliwość pobrań, poziom konsumpcji, jak i charakterystyki jakościowe związane z operacjami magazynowymi. Proponowany model łączy klasyfikację materiałową z technikami lokalizacyjnymi w celu ułatwienia procesu decyzyjnego w obszarze zarządzania zapasem oraz operacji magazynowych. Metody: Zastosowana metoda opiera się na algorytmie Partitioning Around Medoids, który w innowacyjny sposób, stosuje strategię lokalizacji optymalnego punktu poboru w oparciu o klasyfikację klastrową, uwzględniając jakościowe jak i ilościowe czynniki, mające duży wpływ na określanie priorytetów w zarządzaniu zapasem w przedsiębiorstwie. Wyniki: Uzyskane wyniki poprawiają marszruty dystrybuowanych materiałów w oparciu o identyfikację ich charakterystyk takich jak częstotliwość pobrań i handlingu, pozwalając na reorganizację i wzrost pojemności magazynowej różnych indeksów materiałowych, przechodząc z klasyfikacji na podstawie rodzin do klasyfikacji opartej na klusterze. Dodatkowo, wyniki wspomagają proces decyzyjny związany ze zdolnościami magazynowymi, umożliwiając identyfikację na najniższym poziomie miejsca magazynowego. Wnioski: Praca prezentuje podejście do poprawy procesu decyzyjnego w zarządzaniu zapasem poprzez propozycję projektu magazynu w oparciu o techniki eksploracji danych, które stosują mierniki i wskaźniki działań operacyjnych. Zastosowanie technik eksploracji danych takich jak klustrowanie PAM umożliwia grupowanie zapasów przy uwzględnieniu różnych czynników jakościowych i ilościowych. Proponowana metod PAM umożliwia bardziej realistyczne podejście do problemów zarządzania zapasem, gdzie muszą być uwzględnione tak różne czynniki jak czas czy zdolności oraz typu operacji magazynowych.
EN
The main paper aims to evaluate the impact of organisational competence on knowledge and information flows within cluster organisations and technology parks, with particular emphasis on innovative content knowledge. The paper addresses the research question: “What set of competencies of cooperating companies allows access to information and knowledge in cluster and parks structures?" The authors report their findings from a quantitative study carried out in four cluster organisations and three technology parks functioning in Poland. The research sample covered a total of 269 enterprises: 132 cluster members and 137 park tenants. The primary method of data collection was a survey questionnaire. Data analysis was conducted using the interdependence of variables, ANOVA, and logistic regression. The research showed that the surveyed enterprises from both analysed groups preferred cooperation with partners of a similar level of competence development and the same or complementary scope of competence. This set of competencies of cooperating organisations also guaranteed better access to information and knowledge resources, including confidential information and new knowledge. This study additionally indicated that the knowledge creation activities performed by the cooperating cluster organisations depended on the proximity of the competencies of organisations as well as on the nature of the information, disseminated within the cluster organisations. The theoretical contribution is related to the results obtained by analysing the phenomenon of information and knowledge dissemination in cluster and park structures, revealing the impact made by the competence proximity of cooperating organisations on the access to this such resources. Thus, the findings supplement the state-of-the-art knowledge of the concept of industrial clusters by presenting a broader view on cooperation developed in geographical proximity, based on a set of various partner competencies.
7
Content available The cluster as a socially responsible entity
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) is gaining more and more importance. It involves activities that is associated with the organization’s ethical behavior towards society, in particular its recipients, employees, other stakeholders as well as its impact on the environment. Universities deserve special attention in the field of CSR activities which play a huge role in shaping society, its development and are source of information for it. The aim of the paper is to analyze the three examples of polish clusters in the social responsibility context. In the paper the authors also described short history of clusters, their main ideas and the conception of CSR in the theoretical aspect.
EN
The aim of the conducted empirical analysis was to identify the cluster, which was implemented on the basis of two organizations operating in the ICT industry. The observed low activity of clusters in the socio-economic space, with the exception of projects co-financed from public funds, was the main incentive to conduct the study. The implementation of the assumed objective was reduced to seeking an answer to the question to what extent the national networks meet the cluster identification criteria. The objects analyzed were highly effective in creating a network of connections, new organizational entities as well as personal involvement in the functioning of many entities. The positive quantitative image of both networks, however, did not coincide with the positive functional verification based on the catalogue of features required for the cluster. In addition to formal doubts regarding referring to the established networks of organizational links as clusters, there appear natural doubts about the effectiveness of these entities in the context of theoretical assumptions, and finally the legitimacy of financing such initiatives from public funds.
EN
The study concerns a natural cluster that arises as a consequence of the development of Euroregion. Each Euroregion has a "form" of a cluster "inscribed" into the philosophy of its functioning, which in turn creates a new management structure for the area covered by Euroregion. To document the above statement, the study attempted to compare the characteristics of Euroregion and a cluster, to describe mutual dependencies and convergences between them, which was included, among others, in the form of synthetic tables (Tables 4 and 5). Euroregion itself is a cluster, and it manages its subordinate area through Euroregional institutions. The term "natural" stems from the fact that Euroregion as a region bears the signs of naturalness, as it is created from the bottom up due to natural causes and motives, which through formalisation take on a specific shape of the structure with its institutions. Euroregion itself (a natural cluster), in addition to its management capabilities over the region, is also managed by the institutions representing it (described here is the Association of European Border Regions - AEBR). As a result, Euroregion as a natural cluster manages on its own and is subject to being managed.
EN
Progress in life, physical sciences and technology depends on efficient data-mining and modern computing technologies. The rapid growth of data-intensive domains requires a continuous development of new solutions for network infrastructure, servers and storage in order to address Big Datarelated problems. Development of software frameworks, include smart calculation, communication management, data decomposition and allocation algorithms is clearly one of the major technological challenges we are faced with. Reduction in energy consumption is another challenge arising in connection with the development of efficient HPC infrastructures. This paper addresses the vital problem of energy-efficient high performance distributed and parallel computing. An overview of recent technologies for Big Data processing is presented. The attention is focused on the most popular middleware and software platforms. Various energy-saving approaches are presented and discussed as well.
11
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analizy porównawczej wybranych rozwiązań wysokiej dostępności. Problematyka wyboru odpowiednich rozwiązań HA jest nieodzowną częścią każdej firmy korzystającej z infrastruktury IT. Jako, że komercyjnie najczęściej stosowane są rozwiązania wirtualizacyjne firm Microsoft: Hyper-V oraz VMWare: vSphere, to zostały one poddane dogłębniejszej analizie. W tym celu wykonano testy wydajnościowe systemów gości na powyższych hypervisorach oraz przetestowano działanie klastra w sytuacji awarii jednego z hostów.
EN
The aim of the thesis was to perform a comparative analysis of selected high availability solutions. The issue of choosing the right HA solutions is an indispensable part of any company that uses IT infrastructure. As the most commonly used solutions are the virtualization solutions of Microsoft: Hyper-V and VMWare: vSphere, they have been subjected to in-depth analysis. For this purpose, we have performed performance tests of guest systems on the above hypervisors and we tested the behavior of the cluster in the event of failure of one of the hosts.
EN
We discuss a numerical model (macro/micro/nanoscopic) to enable more accurate analysis of electro-hydro-dynamic (EMHD) processes in water at the level of atoms. Dedicated experiments have shown that inserting a relatively homogeneous periodic structure (deionized, degassed, or distilled H2O) in a magnetic field will influence the atomic basis, molecules, and relevant bonds. In this context, the present paper focuses on the designing, analysis, and evaluation of the behavior of an extensive system that represents H2O from the microscopic perspective, and it also outlines the properties and changes of the bonds in the examined water samples. Complementarily, a simple example is used to define the results obtained from analyses of the generated spiral static gradient magnetic and non-stationary gradient electromagnetic fields from the frequency range of f = 1 GHz to 10 GHz.
PL
W artykule przedyskutowano (makro/mikro/nanoskopowy) model numeryczny przeznaczony do dokładniejszej analizy procesów elektrohydrodynamicznych (EMHD) w wodzie na poziomie atomowym. Przeprowadzone w tym celu eksperymenty wykazały, że wprowadzenie względnie jednorodnej struktury okresowej (dejonizowanej, odgazowanej lub destylowanej wody w polu magnetycznym wpłynie na strukturę atomową, molekuły i odpowiednie wiązania. W tym kontekście niniejszy artykuł koncentruje się na projektowaniu, analizie i ocenie zachowania rozległego systemu, który reprezentuje H2O z perspektywy mikroskopowej, a także nakreśla właściwości i zmiany wiązań w badanych próbkach wody. Dodatkowo, zastosowano prosty przykład służy do definiowania uzyskanych wyników na podstawie analizy statycznych, spiralnych statycznych gradientowych i niestacjonarnych gradientowych pól elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 10 GHz.
EN
In this paper, we have constructed topological structures on rough sets by choosing the path of proximity relations on approximation spaces. So, by this virtue of purpose, we have used rough metric to define nearness concept between rough sets. Some basic results have been proved on this new nearness structure named as rough proximity. The study is well supported by examples. Finally, the theory is developed to construct the compactification of a rough proximity space.
EN
The main purpose of the paper is to explore how cluster organisations (COs) take advantage of direct (F2F) and indirect (ICT) contacts in fulfilling their main roles. The paper addresses the research question: “How important are Information and Communication Technologies at each level of advancement of cluster cooperation?” The research was conducted in 2016 in four purposefully selected cluster organisations representing metal and ICT industry. The basic method of data collection was an in-depth individual interview. The authors applied the qualitative content analysis as the procedure to analyse the interviews. The research sample comprised of 30 cluster members. The research was based on an original theoretical concept referring to the trajectory of the development of cooperative relationships in cluster organisations. Four levels of development of cluster cooperation as well as three main roles of cluster organisation were distinguished. At each level, COs play one of three identified roles: a direct resource supplier (providing access to resources), a broker (facilitating resource exchanges) and an integrator (integrating into different dimensions), which gives a total of 12 specific roles. The research has shown that both direct and indirect contacts were significant both in fulfilling the roles assigned to the cluster organisations as well as in developing the cluster cooperation. It has been also observed that ICT importance was slightly different at each level of a CO’s development. Only in one identified role (at level II: Process integrator) the importance of ICT tools was at least as great as F2F contacts. The research study contributes to the literature which refers to the question of face-to-face contacts established in geographical proximity versus the ones set up by using Information and Communication Technologies in cluster organisations. It was noticed that even though ICT plays a significant role in the functioning of COs, they cannot replace face-to-face contacts. They can only be their important complement at every level of CO development. There are also some limitations connected with the qualitative approach, which does not allow the author to generalise the findings. The first limitation is the small research sample. The second limitation is the subjectivity characterising qualitative research, mainly due to the applied techniques of data collection and analysis.
EN
Clusters became an integral part of regional policies intended to build and strengthen competitive advantages within specifically identified geographical areas. They are still considered crucial for economic development and employment, although their orientation has slightly changed as the distance and geographical boundaries lost their importance. This article analyses crucial regional data that indicates potentially beneficial economic concentrations as an assumption for the preparation of prospective clusters in Slovakia. Potential clusters were identified based on significant employment concentrations of particular regional industries that appear extraordinary when compared with national employment and the dynamic development within the selected time frame. Prospective clusters were identified, and opportunities of their development were described, including the harmonisation with the current regional and urban strategy. Analysing absolute and relative quantities in employment, sections and divisions of SK NACE were used for the proper identification of industries. The location quotient served as a tool for the spatial concentration of employment in the Banská Bystrica region, the threshold value for the selection of cluster candidates was set to 2. The shift–share analysis was used for the identification of long-term changes in employment, and 10% of the most dynamic industries were presented at the level of divisions once and then, at the level of sections of SK NACE. Forestry and logging, the manufacture of wood products and the manufacture of basic metals were confirmed by both methods as significant concentrations. The result partially corresponded with the previously active and currently inactive cluster in Banská Bystrica, which was focused on mechanical engineering, still significant when considering numbers of companies and employees as well as sales. Forestry was the most concentrated industry, while the wholesale and retail trades were the most dynamic. Forestry, logging and manufacture of wood products might be strongly interlinked with the current entrepreneurial and social strategy of self-governing regions that is still at the stage of potential cluster identification and fitting to its priorities. The article assumed basic quantitative methods utilised for the identification of prospective clusters. It confirmed the practicality of their application, the gravity of data processing and also certain possible limitations due to the extraordinary focus on the employment concentration. According to the analysis and gained results, the former cluster in the Banská Bystrica region was confirmed as the potentially significant actor in the regional policy (although, currently, having no industrial or public interest) and the new cluster candidates were identified. Outcomes indicated the need to continue the research with a more detailed examination of qualitative aspects that could complete the effort by focusing on clusters not only having higher employment statistics but also the support from regional institutions, also reflecting the preferences of businesses.
EN
Clusters and distributed systems allow for error tolerance and high performance through shared use of the load. When all computers work, we would like to distribute the load equally among computers. When one or more computers are broken, the load on these computers should be redistributed to other computers in the cluster. Redistribution determines the recovery scheme. The recovery plan should keep the load as optimal as when even the most unfavorable combinations of computers are turned off, that is, we want to optimize the behavior of the worst case. In this work, we find new regeneration schemes based on so-called IRB and ideal ring loops and synthesize the corresponding combinatorial structures. They are optimal for many cases of recovery schemes.
PL
W analizie i ocenie działalności klastrów jako bardzo zróżnicowanych i dynamicznych struktur sieciowych można przyjąć, że ich wspólną właściwością jest stosunek do innowacji i gospodarki wiedzą. Te czynniki są kluczem sukcesu w powstawaniu i rozwoju klastrów kluczowych i są obecne w dobrych praktykach funkcjonowania wszelkich struktur sieciowych. Zatem kategoria innowacji i wiedzy może być silnym kryterium różnicującym ocenę działań i zachowań uczestników klastra. W artykule przedstawiona została propozycja oceny potencjału rozwojowego klastra oparta na perspektywie innowacyjnej.
EN
In analysis and evaluation of activities of clusters as diversified and dynamic network structures it is possible to assume that their shared property is the attitude towards the innovation and knowledge management. These factors are a key of the success in coming into existence and the development of crucial clusters and are present among best practices of functioning of all network structures. And so the category of the innovation and knowledge can be a strong criterion diversifying the evaluation of operations and of behaviours of participants in the cluster. In the article the proposal of the evaluation of the developmental potential of cluster based on the innovative prospect was presented.
EN
The article describes the newly developed innovative methods that allow monitoring the dynamic processes occurring in the city and evaluating it as an open, complex and dynamic system. Based on these methods, an information accumulative interactive model of analysis of functioning and development of the city was developed. The developed model is the basis for a cognitive research model that allows: identifying the necessary and sufficient number of indicators of sustainability, crises and possible disasters in the city; forming step-by-step strategies for rehabilitation of urban areas; interactively analyzing the reaction of the urban environment to planned adjustments to optimize its vital processes.
EN
The development of enterprises in the globalised world depends on their development potential and ability to compete with other entities. Of key importance in the field of competitiveness is access to innovative technologies providing a competitive advantage and the ability to cooperate in their acquisition with other entities, e.g. in clusters. The authors attempted to identify the sources of technology and financing options used by companies in the metal processing industry. The studied entities are part of a cluster of national importance, and the adopted research method is based on an interview questionnaire. Studies have shown that most companies buy ready-made solutions and to a lesser extent cooperate in acquiring technology. Noticeable is also a relatively large share of financing investments in new technologies from public funds.
Logistyka
|
2018
|
nr 6
25--29
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia szeroko rozumianego modelu logistyki biznesu w aspekcie opcji jego tworzenia i przeprojektowania. Analizy poprowadzono poprzez identyfikację struktur jednolitych topologicznie i struktur klasterowych w odniesieniu do typowania form modelu biznesu. Prezentowane treści mogą być pomocne w analizach projektowych ładu przestrzennego, jak również projektach infrastrukturalnych, zarządczych. Zainicjowanie spojrzenia matematyczno- wizualizacyjnego i sformułowanej na tej podstawie metodyki badań projektowych może stanowić o nowum spojrzenia badawczego z wykorzystaniem miernika topologicznego.
EN
The article presents the issues of broadly defined business logistic’s model in the aspect of its creating and redesigning options. The analyses have been carried out through identification of topologically uniform structures and claster in respect of spacial planning typing business model. The presented content may be useful in project analyses of spacial order, as well as in infrastructural management project. Initiating a mathematical-visualisational view and a methodology of project research formulated upon this view may determine an innovative research perspective using the topology measure.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.