Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkoda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg informacji podanych przez uczestników zdarzenia, w celu stwierdzenia czy w opisanych okolicznościach, przy deklarowanych prędkościach i podjętych manewrach jest możliwe wjechanie pojazdu w drzewo, tak aby pojazd zdołał uszkodzić kabinę i kontener. Określono parametry początkowe jazdy (prędkość, początek hamowania, wykonane manewry), przy których samochód ciężarowy MAN mógłby otrzeć się o drzewo w sposób opisany przez kierującego. Przeprowadzono symulację najbardziej prawdopodobnego przebiegu zdarzenia.
EN
In the paper the simulation of the course of the event was carried out, according to the information given by the participants of the event, to determine whether in the described circumstances, at declared speeds and the maneuvers taken is possible to drive the vehicle into a tree, so that the vehicle managed to damage the cabin and container. The initial start parameters (speed, start of braking, maneuvers) were determined at which the MAN truck could rubt to the tree as described by the driver. Simulation of the most probable course of the event was performed.
PL
W artykule przeprowadzono analizę szkody polegającej na dewastacji wnętrza samochodu marki Audi A5 Cabrio. Przedstawiono wycenę wartości samochodu w systemie Info Ekspert a także kalkulację naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych i używanych. Wyniki zestawiono w formie wykresów.
EN
The article analyzes the damage caused by the devastation of a Audi A5 Cabrio car. The valuation of the car in the Info Expert system is presented as well as the calculation of the vehicle repair using the original and used parts. Results are graphed.
PL
W artykule przeprowadzono analizę szkody polegającej na dewastacji samochodu marki Volkswagen CC. Przedstawiono wycenę wartości samochodu w systemie Info Ekspert a także kalkulację naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych i używanych. Wyniki zestawiono w formie wykresów.
EN
The article analyzes the damage caused by the devastation of a Volkswagen CC car. The valuation of the car in the Info Expert system is presented as well as the calculation of the vehicle repair using the original and used parts. Results are graphed.
EN
In this paper, the criticality of the self-heating effect accompanying the fatigue process of polymeric composites is studied by monitoring various physical parameters, which reflects degradation progress in a direct or indirect way. The occurring self-heating effect, resulted from the mechanical energy dissipation due to the viscoelastic nature of a polymeric matrix of composites, under certain loading conditions, may dominate the fatigue process, causing significant intensification of degradation and thermal failure at temperature often higher than the glass-transition temperature. The aim of this study is to determine the critical values of the self-heating temperature, which exceeding results in damage initiation and, in consequence, intensive degradation and failure. Additionally, performed tests enable evaluation of sensitivity of particular techniques as well as obtaining more accurate results with physical justification. Following the obtained results, the critical value of a self-heating temperature, at which domination of the fatigue process by the self-heating effect is observed, is at a level of 65–70 °C. Information about the obtained critical values has a great importance both during the design stage of composite structures subjected to cyclic loading as well as their further operation.
PL
Roszczenia użytkowników dróg do zarządców są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Zarówno kierowcy, jak i piesi liczą na to, że podmiot odpowiedzialny za stan drogi usunie wszelkie niebezpieczeństwa, jednak nie zawsze jest to możliwe i czasem dochodzi do szkody rozumianej jako uszczerbek na zdrowiu, utrata lub zniszczenie majątku. Wówczas istotnym problemem jest wskazanie, kto za to zdarzenie odpowiada. Niniejsze opracowanie w sposób kompleksowy analizuje przesłanki odpowiedzialności zarządcy dróg odnosząc się do konkretnych sytuacji w których zarządcy dróg byli pozywani przez ich użytkowników. W przeciwieństwie do dotychczasowego dorobku naukowego w artykule tym wskazano czynności, których wykonanie lub nie przez zarządcę drogi może skutkować uznaniem jego odpowiedzialności przez sąd. Niniejsza publikacja wskazuje katalog konkretnych sytuacji, w których prawdopodobieństwo przypisania odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi za szkody spowodowane złym jej stanem jest wyższe. Wskazano też zagrożenia, którym zarządca drogi powinien szczególnie przeciwdziałać, oraz wyjaśniono na czym polega staranność przy wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu drogi.
EN
Claims of Road users against Road administrators are becoming more and more common. Both pedestrians and drivers expects that road administrator remove danger from the road. But It is not always possible, and sometimes accident may happens. Than important clue is to distinguish, who is responsible for that situation. This article analyzes the conditions of liability road administrator according to specific situations, where road administrators were sued by victims. In contrast to previous academic achievements this article shows activities whose execution or not may result recognition of liability by the court. This publication indicates situations in which the liability the road administrator for the damage caused by the bad conditions of the. The risks that road administrator should in particular oppose are also distinguished. Either explained what the duty of care when performing activities related to maintaining good condition of the road.
PL
Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością cywilną w laboratorium.
EN
Medical laboratory activities is related to risk and may give rise to legal liability by the medical entity and/or medical staff. One of the types of legal liability is civil liability. The purpose of this article is to present the basic regulations relating to civil liability in the laboratory.
8
Content available remote Operating problems of turbocharging systems in compression-ignition engines
EN
Supercharging of diesel engines is one of the most popular methods of improvement of their operating indexes by influencing their general efficiency, volumetric and mass power coefficient (downsizing), unit exhaust emissions etc. Turbocharging systems are commonly used in compression - ignition engines and spark ignition engines. The most common type of supercharging is turbocharging based on a turbocharger as the main element. It is a flow machine, in which a turbine rotor and compressor rotor are found on the common shaft. The turbine rotor is propelled with the exhaust gas from the engine while the intake air flows through the compressor rotor. The use of a turbocharger allows utilization of waste energy of the exhaust gas for improvement of parameters of the air supplied to the cylinders from the point of view of fuel combustion (increase of density and turbulence degree). Due to unfavorable operating conditions such as high temperature of the exhaust gas (for compression - ignition engines – up to approx. 800 ºC and for spark ignition engines – up to approx. 1100 ºC), very high rotational speed (up to approx. 250 000 rpm), precise structure and complex encapsulation, a turbocharger is particul arly exposed to damage or failures. The operating problems of contemporary diesel engine turbocharging systems as discussed in this paper, relating to turbochargers and deriving from research and expert practice of the authors, constitute conclusions of the activities to some extent, which may contribute to further works on the improvement of diesel engine charging systems. This paper presents four types of damage occurring in turbochargers as divided into their causes. According to the division assumed in this paper, the damage is caused by: - inappropriate lubrication, - presence of foreign objects, - exceeding the admissible rotational speed of the turbocharger shaft or excessive pressure and exhaust gas temperature, - corrosion. This paper addresses each of the above - mentioned cases and describes causes and effects of the same.
EN
This work justifies the need for further research, both laboratory and real-time usage, on improving currently operating diagnostic systems adapted to monitor ship's two-stroke, slow-running high power rating main engines in order to prevent the damage of the main tribological systems of the engines, at least these mentioned in the paper. The randomness of the variability of the load of the engines is highlighted. It is pointed that the load should be taken under consideration during the period of usage of the engines as random processes, but the optional period of time of usage as random variables. The models of these processes which are necessary to the research are offered to be elaborated with the use of Semi-Markov model theory. The rationality of the proposition is pointed out with two hypotheses. The first explains the relation between the mechanical load QM(t) and the thermal load QC(t) of the engines. The second - the existence of the stochastic linear relation between the load QM(t) and QC(t) of the engines and the wear Z(t) of their main tribological systems in such relation, that the value of the coralation coefficient rqz=1. In order to simplify the actions made to improve the currently used diagnostic systems of the engines mentioned; the most relevant description according to the author of chosen tribological system damage is given. The conditions of usage which favor the described damage are also characterized.
PL
Drzewa oraz krzewy są obiektami bardzo cennymi z przyrodniczego punktu widzenia. Odgrywają one również ważną rolę w zapewnianiu odpowiedniego komfortu życia członkom każdej społeczności.
EN
The aim of this paper is to develop an analytical model to evaluate the influence of thermal stress on damage to the fiber-matrix interface of a composite T300/914 from the properties of the fibre, as well as from the matrix and characteristics of the interfacial binding. The model developed by a genetic algorithm takes into account the temperature effects that result in the progressive degradation of the fibre-matrix. This work shows the influence of thermal stress beyond the critical threshold of damage to the interface, and that the matrix damage has an important influence on the damage to the interface compared to that of the fiber.
PL
Celem badań było opracowanie modelu analitycznego do oceny wpływu stresu termicznego na uszkodzenia warstwy międzyfazowej kompozytu T300/914 na podstawie właściwości włókien i matrycy oraz charakterystyki połączenia. Model opracowany przez algorytm genetyczny uwzględnia wpływ temperatury, który prowadzi do degradacji matrycy. Artykuł opisuje również wpływ stresu termicznego w warunkach krytycznych.
PL
W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg informacji podanych przez uczestnika zdarzenia, w celu stwierdzenia czy w opisanych okolicznościach, przy deklarowanych prędkościach i podjętych manewrach jest możliwe gwałtowne wyjechanie pojazdu z tunelu w lewo pod dużym kątem, tak aby pojazd zdołał wjechać przed stojące tam znaki drogowe. Określono parametry początkowe jazdy (prędkość, początek hamowania, wykonane manewry), przy których Jeep Grand Cherokee mógłby otrzeć się o tunel i wyjechać z tunelu w sposób opisany przez kierującego. Przeprowadzono symulację najbardziej prawdopodobnych przebiegów zdarzenia (przy naturalnym zachowaniu kierowcy) przy próbie ominięcia przeszkody.
EN
The study was carried out simulation of the event, according to information provided by the participant event, in order to determine whether in these circumstances, the declared speeds and maneuvers made possible rapid leaving the vehicle from the tunnel to the left at a large angle, so that the vehicle managed to drive there, standing in front of signs road. The parameters start driving (speed, start braking maneuvers performed) in which the Jeep Grand Cherokee could rub against the tunnel and out of the tunnel as described by the driver. Simulation waveforms of the most probable event (the natural behavior of the driver) when you try to avoid an obstacle were conducted.
EN
Percentage of young drivers who were involved in traffic accident with fatalities and injuries is very high. In nearly each fourth accident with fatalities was participated one driver younger than 25 years. Young drivers take part in 26% of all accident with serious consequences (died and serious injuries). In the paper we prepared analysis of casualty among the young car drivers 18-24 years old who participated in traffic on the territory of the Republic of Serbia during the period of 2002. to 2006. According to collected data of casualties we carried out analysis by time and type of accident in which young car drivers were involved. The main aim is to give some traffic safety measures to reduce the accident risks of young car drivers on the road in Serbia.
15
Content available remote Odpowiedzialność za szkody na budowie
PL
Celem badań było określenie rozmiaru i poznanie cech charakterystycznych naruszeń pokrywy glebowej powstałych w trakcie wykonywania zrywki drewna za pomocą ciągników rolniczych. Zakres prac ograniczono do niżowych, trzebieżowych drzewostanów sosnowych. Zrywka drewna w trzebieżach wczesnych spowodowała zniszczenia pokrywy glebowej na 2,57% powierzchni zrębowej, a w późnych na 3,63% zrębu. Dominującą formą uszkodzeń były ubicia, których udział w trzebieżach wczesnych wyniósł 84%, zaś w późnych 67%. Z przeprowadzonych analiz wynika, że o zaobserwowanych w badaniach różnicach w poziomie szkód w wierzchniej warstwie gleby pomiędzy trzebieżami wczesnymi i późnymi zadecydowała liczba powstałych naruszeń gleby, a nie powierzchnia pojedynczych uszkodzeń.
EN
The purpose of the research was to determine size and to get to know characteristic features of soil cover damage occurring during wood skidding with farm tractors. The scope of works was limited to lowland, thinning pine-stands. Wood skidding in first thinnings resulted in soil cover destruction at 2.57% of total felling area, and in secondary thinnings at 3.63% of total felling area. Compressions were prevailing form of damage. Their share in first thinnings reached 84%, and in secondary thinnings - 67%. Completed analyses indicate that differences in topsoil damage level between first and secondary thinnings, observed during the experiment, are determined by total number of soil damages, and not individual damage area.
17
Content available remote Odpowiedzialność majątkowa żołnierzy
PL
Problem ochrony odbiorców dóbr konsumpcyjnych nabiera charakteru powszechnego. Celem nadrzędnym działań związanych z rynkiem staje się bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Jednym z zasadniczych elementów tego zjawiska jest zapewnienie użytkownikom ochrony prawnej w przypadku doznania przez nich szkody wywołanej przez produkt niebezpieczny. Świadczą o tym m.in. rozwiązania legislacyjne na kontynentach amerykańskim i europejskim. Konsumenci są coraz bardziej wykształceni i świadomi swoich praw, co stawia producentów w sytuacji innej niż dotychczas, mniej korzystnej.
EN
The question of protecting consumer goods receivers is developing a common character. The safety of people and environment becomes the main target of activities connected with the market. One of basic elements of this phenomenon is to provide the consumers with legal protection in case of a damage caused by a dangerous product. A proof of it is constituted among other things by the legislative solutions on the American and European continent. Consumers are more and more educated and aware of their rights which places producers in a different situation than before, a less favourable one.
PL
Niniejsza praca stanowi kolejny etap badań związanych z zagadnieniem zarządzania ryzykiem w projektach górniczych. Poddano analizie wybrane pojęcia mające decydujący wpływ na kwantyfikację ryzyka jako obiektu transakcji w procesie jego transferu na ubezpieczyciela. Aby transakcja kupna sprzedaży, której przedmiotem jest ryzyko miała znamiona racjonalności, przedmiot transakcji winien być możliwie dokładnie określony. Skoncentrowano się na mierze ryzyka stosowanej w dziedzinach inżynierskich jako iloczynu wartości zdarzenia szkodowego oraz prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia. Z uwagi na kluczowe znaczenie pojęcia prawdopodobieństwa w ocenie wartości ryzyka w pracy przeprowadzono analizę czterech różnych interpretacji prawdopodobieństwa pod kątem ich przydatności do wyznaczania wartości liczbowej prawdopodobieństwa zdarzeń w górotworze w procesie ilościowej oceny ryzyka. Poddano w wątpliwość przydatność interpretacji klasycznej, skłonnościowej i częstościowej, szczególnie ze względu na tzw. problem dziedziny określoności. Zwrócono uwagę na możliwość zastosowania interpretacji subjektywistycznej prawdopodobieństwa w procesie kwantyfikacji ryzyka z wykorzystaniem opinii zespołu ekspertów.
EN
The work is a next step of the research concerning the issues of risk management in mining projects. Chosen notions having substantial influence on quantification of risk as an object of a transaction in the process of its transfer on the insurer are subjected to analysis. For the transaction of selling and buying the risk to be rational the object of the transaction should be determined as precisely as possible. Considerations are concentrated on the measure of risk as a product of a value of a loss and its probability. Due to the importance of the meaning of the notion of probability in the process of risk quantification four different interpretations of probability are subjected to a detailed analysis. The usefulness of the classical, frequentist and propensity interpretations of probability is questioned, particularly due to the so called reference class problem. The possibility is noted of using the subjective interpretation in the risk quantification process, which would include an expert opinion elicitation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.