Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zróżnicowane właściwości fizycznych oraz różnorodność kolorów i faktur skał osadowych, sprawiają, że znajdują one zastosowanie w rozmaitych dziedzinach budownictwa i gospodarki. W Polsce skały te wydobywane są na terenie niemalże całego kraju. W niniejszej pracy analizowano w sposób szczególny wapienie, dolomity i piaskowce występujące na obszarze województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Zestawiono ich parametry fizyczno-mechaniczne oraz cechy wizualne, a następnie dokonano porównania. Na podstawie otrzymanych wyników porównań przyporządkowano skałom sposoby ich wykorzystania.
EN
Diversified physical properties and diversity of colors and structures of sedimentary rocks make them applicable in various fields of construction and economy. In Poland, these rocks are mined in almost the entire country. In this work, the limestones, dolomites and sandstones occurring in the area of the Świętokrzyskie and Małopolskie voivodships were analyzed in a special way. Physico-mechanical parameters and visual characteristics of the studied rocks were compared. On the basis of the obtained results of comparisons, the ways of utilization were assigned to the relevant rocks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych trzech próbek dolomitów (PR-1, PR-2, PR-3) z polskich kopalni rud miedzi. Wykorzystano w tym celu metody piknometrii helowej i quasicieczowej oraz porozymetrii rtęciowej i gazowej. Najwyższe wartości porowatości całkowitej i otwartej, wyznaczone metodami densymetrycznymi, posiadała próbka PR-1, a najniższe wartości próbka PR-3. Określona w próbce PR-1 porowatość całkowita wyniosła 18%, w tym porowatość otwarta blisko 17,6%. W PR-3 natomiast wartości tych parametrów wyniosły odpowiednio 9,5% oraz 8,4%. Dolomit PR-1 miał najbardziej rozbudowaną strukturę porową w całym zakresie porowatości, co potwierdziły analizy porozymetryczne. Próbki posiadały wartości całkowitej objętości makroporów w zakresie 6-34 mm3/g i powierzchni właściwej makroporów, w zakresie 0,4-0,8 m2/g. W zakresie najdrobniejszych porów, powierzchnia właściwa wyniosła od 2,0 m2/g do 3,7 m2/g. Objętość mezoporów w przebadanych dolomitach mieściła się w zakresie 6,1-9,4 mm3/g. Najniższą porowatością określoną porozymetrycznie cechował się dolomit PR-3. Charakterystyka strukturalna dolomitów może stanowić ważny element w ocenie parametrów gazogeodynamicznych dolomitów.
EN
The article presents the results of structural analyses of three dolomite samples (PR-1, PR-2, PR-3) from Polish copper ore mines. Helium pycnometry, qasi-fluid pycnometry, mercury porosimetry and gas porosimetry were used for this purpose. The highest values of total and open porosity, determined by densimetric methods, were found in sample PR-1 and the smallest in sample PR-3. The porosity determined for sample PR-1 was 18% and open porosity amounted to 17.6%. The values of the same parameters in PR-3 were 9.5% and 8.4% respectively. Dolomite PR-1 had the most developed pore structure in the whole range of porosity, which was confirmed by porosimetric analyses. The total pore volume of the samples was in the range of 6-34 mm3/g and the surface area was in the range of 0,4-0,8 m2/g. The surface area of the smallest pores was from 2,0 m2/g to 3,7 m2/g. The volume of mesopores in the dolomites tested was in the range of 6,1-9,4 mm3g. The lowest porosity, determined by porosimetry, was found in dolomite PR-3. The structural characteristics of dolomites may be an important element in the evaluation of gasogeodynamic parameters of dolomites.
PL
W artykule omówiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne układów antenowych mogących znaleźć zastosowania w urządzeniu Mikrofalowa Broń Obezwładniająca (MBO). Zaprezentowanych zostało kilka rozwiązań konstrukcyjnych takich anten. Dla każdego z rozwiązań omówiono jego wady i zalety pod kątem przydatności do zastosowania w urządzeniu MBO. Wyspecyfikowano także wymagania dla parametrów elektrycznych oraz konstrukcyjno- eksploatacyjnych jakie musi spełniać antena do zastosowania w urządzeniu MBO.
EN
In the article a few selected solutions of antenna systems for Active Denial System(ADS) are proposed. For every solutions their advantages and disadvantages based on ADS requirements are presented. In conclusion the required electrical and mechanical parameters for ADS antenna are specified.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono metodę HARM, tzn. Hazard and Risk Management (zarządzanie ryzykiem), pozwalającą na zmniejszenie ryzyka występowania błędów i uszkodzeń w procesach, w których wykorzystywane jest opakowanie tekturowe. Występowanie błędów i uszkodzeń to jeden z ważniejszych problemów zarządzania opakowaniami w przedsiębiorstwach. Przekłada się bowiem w głównej mierze na stopień zadowolenia klientów, trudności w procesach wytwórczych i logistycznych, na ilość odpadów, a w związku z tym i na koszty.
EN
Because the errors in the carton boxes are one of the most important issues in packaging management, it is highly influence the level of customer satisfaction, the difficulties in the manufacturing and logistics processes, the amount of waste, and therefore the costs, so this paper presents the Hazard and Risk Management (HARM) approach to reduce this type of risk.
5
Content available Ekstrakcja oleju z wędzonych skór łososi ®
PL
Tłuszcz zawarty w skórach łososi to cenny naturalny olej rybny. Jest on bogaty w n-3 wielonienasycone kwasy tłuszczowe, dlatego też skóry z łososi stanowią dobry surowiec do pozyskiwania z nich oleju. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie możliwości pozyskiwania oleju z wędzonych skór łososi, w procesie ekstrakcji. Bezpośrednio przed ekstrakcją skóry poddano procesowi mizdrowania (usunięciu podskórnej tkanki mięsno-tłuszczowej).
EN
Fat contained in the skins of salmon is valuable fish oil. It is rich in n-3 polyunsaturated fatty acids, therefore the skin of the salmon is a good source of fish oil. The aim of the study objective was to determine the possibility of using smoked salmon skins subjected to the process of fleshing (removal of subcutaneous meat and fat tissue) in the process of oil extraction.
PL
Studiując zalecenia międzynarodowych norm projektowych oraz norm krajów, w których występują obfite opady śniegu, można wyróżnić dwa modele obliczeniowe określające obciążenie śniegiem dachu – stosowany w większości norm i opracowań model multiplikatywny, w którym wynikiem jest iloczyn obciążenia śniegiem gruntu i współczynników korygujących, oraz będący podstawą normy [1] mieszany model addytywno-multiplikatywny, który jest sumą kilku składowych obciążenia śniegiem. Formułując niniejsze opracowanie, omówiono pokrótce sześć norm lub zaleceń projektowych.
PL
Celem artykułu jest prezentacja przeprowadzonych badań dotyczących analizy możliwych do wykorzystania metod wstępnego oczyszczania zużytych wód technologicznych po hydraulicznym wyładunku ryb pelagicznych z kutrów rybackich. Przeprowadzono próby oczyszczania zużytych wód technologicznych pochodzących z kutrów wyposażonych w system chłodzenia RSW. Metodykę oczyszczania opracowano na bazie jednostkowych operacji technologicznych stosowanych przy oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych. Oddzielono części stałe i zawiesiny na filtrach oraz wirówkach, dokonano korekty odczynu pH oraz przeprowadzono koagulację zanieczyszczeń z użyciem koagulantów i flokulantów.
EN
Attemps of technological waste water treatment purification from fishing boats, after storing the pelagic fish were carried out in the laboratory, for small samples of the raw material. Therefore, it should be noted, that the port conditions, the effectiveness of the developed methods and degree of reduction of pollutant indicators will depend on many factors, including the quality of waste water technology, performance and the type of installation used and the concentration of the chemicals used.
PL
Studiując zalecenia międzynarodowych norm projektowych oraz norm krajów, w których występują obfite opady śniegu, można wyróżnić dwa modele obliczeniowe określające obciążenie dachu śniegiem: stosowany w większości norm i opracowań model multiplikatywny, w którym wynikiem jest iloczyn obciążenia śniegiem gruntu i współczynników korygujących, oraz będący podstawą normy [1] mieszany model addytywno-multiplikatywny, który jest sumą kilku składowych obciążenia śniegiem. Formułując niniejsze opracowanie, porównano trzy normy projektowe: polską normę projektową [2], europejską normę projektową [3] wraz z załącznikiem polskim oraz amerykańską normę projektową [4].
EN
Studying the recommendations of international design standards and design standards of countries with heavy snowfall, there are two computational models defi ning the snow load on roofs: the multiplicative model applied in most design standards, in which the result is a product of the snow load on ground and correction factors, and the cumulative multiplicative mixed model based on the design standard [1], which is the sum of several components of the snow load. In the poper three design standards concerning snow load are compared: Polish Design Standard [2], Eurocode [3] and US Design Standard [4].
PL
W pracy dokonano charakterystyki właściwości sensorycznych i wskaźników fizykochemicznych reprezentatywnych próbek zużytych wód technologicznych po hydraulicznym wyładunku ryb z jednostek rybackich, w tym z kutrów wyposażonych w system RSW lub CSW. Przeprowadzone oceny i oznaczenia analityczne w pobranych próbkach zużytych wód technologicznych wykazały, że ich wyróżniki sensoryczne oraz zawartości wskaźników fizykochemicznych były zróżnicowane w zależności od przeznaczenia złowionych ryb (cele konsumpcyjne lub paszowe), czasu kontaktu z wodą morską oraz temperatury wody (sezon zimowy, letni). Zużyte wody technologiczne, ze względu na zawartość dużych ilości substancji białkowych, tłuszczów, azotu, fosforu oraz związków chloru są zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Z tego względu utylizacja wód technologicznych pochodzących z kutrów poławiających ryby bałtyckie jest jedną z najważniejszych kwestii do rozwiązania dla rybaków oraz ekologów.
EN
In this study characterization of sensory and physical-chemical properties of representative samples of technological waste water after hydraulic unloading fish from fishing vessels, including fishing boats equipped with RSW (Refrigerated Sea Water System) or CSW (Chilling Sea Water System) system was described. Sensory quality and analytical determinations in technological waste water samples was analyzed. They demonstrated that their sensory quality attributes and physical-chemical properties were different and depending on the destination of fish caught (consumption or industrial fishing), contact time-caught fish with seawater and water temperature (winter or summer season). Because technological waste water has a lot of substance content of protein, fat, nitrogen, phosphorus and chlorine compounds it is a threat to the natural environment. In connection with such a broad problem of utilization of technological waste water from fishing boats for Baltic fish is one of the most important issues to solve for fishermen and environmentalists.
10
Content available Rola eksperymentu w nauczaniu mechaniki budowli
PL
W praktyce inżynierskiej, dla określonych zagadnień, stosuje się często zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych. Tradycyjny sposób wyznaczania sił wewnętrznych opiera się wtedy na uproszczonych schematach, które zwykle nie oddają całej złożoności problemu. Przy każdej bardziej rozbudowanej ścieżce postępowania (związanej m.in. z analizami niesprężystymi) trudność polega nie tylko na zbudowaniu tej ścieżki postępowania, ale również na prawidłowej ocenie wiarygodności otrzymanego rozwiązania. Związane są z tym umiejętności, które wpierw trzeba docenić i rozwijać już w trakcie nauczania. Z powyższego, m.in. wypływa przedstawiony w pracy pomysł włączenia eksperymentu do nauczania mechaniki budowli. W pracy przedstawiono studenckie projekty dotyczące m.in. wyboczenia, przegubów plastycznych, czy lokalnej utraty stateczności elementów cienkościennych – realizowane w postaci eksperymentów rzeczywistych lub numerycznych. Projekty opisane w artykule potwierdzają, że są to zagadnienia kształcące i możliwe do zobrazowania w trakcie nauczania mechaniki budowli przy niewielkim stosunkowo nakładzie pracy i środków.
EN
The traditional method of determining the internal forces in the structure is usually based on the simplified schemes, which often do not reflect the complexity of the problem. For each track of the more complicated procedure (example, the inelastic analyses) difficulty lies not only in the construction of the path of conduct, but also on the correct assessment of the reliability of the resulting solution. Therefore are required skills that need to appreciate and develop already in the process of teaching. From this It follows an idea to include into teaching of structural mechanics the experiments - real and numerical. The paper presents the student projects involving, among others, buckling, plastic joints, or local loss of stability of thin-walled components. The projects described in the article confirm that this is possible to depict the issues during the teaching of structural mechanics at a relatively small amount of effort and resources.
PL
W dzisiejszych czasach, nowoczesne konstrukcje budowlane stają się znacznie lżejsze aniżeli kilka lat temu. Bardzo często, konstrukcje te są budowane przy użyciu giętych na zimno, stalowych elementów konstrukcyjnych, które mają stosunkowo gładkie powierzchnie. Metody obliczeniowe dla tych przypadków są znane. Pojawia się pytanie: jak obliczać elementy cienkościenne z dużymi geometrycznymi imperfekcjami? Przykładem takich elementów konstrukcyjnych są panele ABM do budowy samonośnych hal i zadaszeń łukowych. Najprostszą metodą, lecz nie zawsze najtańszą, są badania laboratoryjne, które bardzo zwięźle są opisane w niniejszym artykule ze szczególnym wskazaniem na uzyskane formy zniszczenia.
EN
In present times new constructions are becoming considerably lighter compared to a few years ago. Frequently, these constructions are built using cold bent steel elements with a relatively smooth surface. Calculation methods for such cases are known. However, a question arises - How do you calculate thin-walled elements with big geometrical imperfections? An example is the ABM panels used in the construction of self-supporting halls and arch roofs. Laboratory tests, though the simplest method but not always the cheapest, are very briefly discussed in this article with a particular focus on the kind of destruction obtained.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie uzyskanych wyników badań dotyczących określenia przydatności technologicznej mięsa odzyskanego mechanicznie z surowych głów łososi. Analizowano podstawowy skład chemiczny: zawartość suchej masy, białka, ogólną zawartość tłuszczu oraz popiołu. Dokonano oceny poszczególnych wskaźników jakości sensorycznej: wyglądu ogólnego, barwy, zapachu, smakowitości, spoistości i tekstury w surowym mięsie oraz po obróbce cieplnej. Przeprowadzone zostały także analizy mikrobiologiczne pod kątem możliwości wykorzystywania badanego surowca w przemyśle żywnościowym. Poddane analizie próby mięsa charakteryzowały się dostatecznie wysoką zawartością substancji odżywczych oraz dobrym stanem mikrobiologicznym. Stwierdzono istotny wpływ czynników fizykochemicznych na straty jakości mięsa odzyskanego z głów łososi podczas przechowywania.
EN
The objective of study was to determinate the usefulness of technology mechanically recovered meat from heads of salmons. Analyzed was the basic chemical composition: the contents of dry matter, total protein, fat and ash. An assessment of individual indicators of sensory quality: appearance of meat, color, uniformity of structure, smell, texture and general assessment of raw meat and after heat treatment. Were conducted microbiological analyzes for possible use of the meat in the food industry. Meat was characterized by a sufficiently high content of nutrients and good microbiological state. It was found that physical and chemical factors have a significant impact of loss quality of meat recovered from heads of salmons during storage.
13
Content available remote Zwycięski projekt w I Studenckim Konkursie Mostów Stalowych
14
Content available remote Numerical models of ABM K-span steelarch panels
EN
This paper describes briefly the ABM (Automatic Building Machine) technology which can be used as a solution for buildings and roofing structures. It is a factory on wheels that makes cold-formed arch steel buildings in a very short time period as self-supporting panels. This technology was commonly used by US army to built temporary buildings and nowadays those structures become popular solution in civilian life. There are two main problems connected with this technology. First one, is lack of proper theoretical model of the structure and second one, that all calculations are made according to American design codes which are not always compatible with European standards. In order to bend ABM panel as an arch, its surfaces become folded. This leads to the cross-section losses in axial and bending stiffness but also gives some positive aspects. The walls of the cross-sections are less vulnerable to local buckling. In this paper the following is investigated: linear and nonlinear analyses of axial, bending and torsional stiffness. Analysis of panel's plastic behavior and buckling analysis are also briefly described. These numerical analyses are made due to better understanding of folding influence on ABM panel. Having this knowledge will give us an idea about spans of the arches made in this technology.
PL
Artykuł ten zwięźle przedstawia technologię ABM wykorzystywaną do budowy hal oraz przykryć dachowych. System ten składa się z mobilnej maszyny, która produkuje zimno gięte, stalowe, samonośne, łukowe panele, które to po złączeniu tworzą gotową konstrukcję. System ten był często wykorzystywany w amerykańskiej armii dla wznoszenia tymczasowych budynków. W dzisiejszych czasach, system ten jest coraz bardziej popularny w budownictwie lądowym. Z technologia tą związane są dwa podstawowe problemy. Pierwszy, to brak modelu teoretycznego opisującego zachowanie elementu ABM. Drugi, to brak algorytmu obliczeniowego według norm europejskich. Większość dotychczas wykonanych obliczeń przeprowadzono zgonie z wytycznymi amerykańskimi, które nie zawsze są kompatybilne z normami obowiązującymi w Europie. Podczas formowania elementu ABM w łuk, powstają na jego powierzchni poprzeczne fałdowania. Fałdowanie te prowadzą do strat w podłużnej i giętej sztywności, ale mogą mieć pozytywny wpływ na stateczność lokalną profilu. W artykule przedstawiono wyniki z analizy liniowej i nieliniowej dla sztywności podłużnej, giętej i skrętnej. Przedstawiono również, analizę w zakresie plastycznych odkształceń oraz analizę wyboczenia profilu ABM. Rozważania te mają pomóc zrozumieć wpływ poprzecznego fałdowania elementu na jego sztywność oraz określić w przyszłości maksymalną rozpiętość stalowych hal łukowych budowanych w opisywanym systemie.
EN
Anodic stripping voltammetry (ASV) was studied for determination of lead in the presence of copper on solid electrode, modified by polyaniline and 2,2'-bipyridyl, which forms a stable complex with copper ions and improves the accuracy of lead determination. The molecules of 2,2'-bipyridyl were immoblized on the electrode surface in a polyaniline film synthesized during electrochemical oxidation. Complementary data were obtained in spectro-photometric UV-VIS measurements of lead and copper complexes in acetate buffer and by the analysis of atomic force microscopy images of the modified glassy carbon electrode.
PL
W pracy zbadano zastosowanie w anodowej woltamperometrii inwersyjnej elektrody stałej modyfikowanej polianilinąi 2,2'-bipirydylem, którego zdolność kompleksowania jonów miedzi pozwala znacznie zwiększyć dokładność oznaczaniajonów Pb(2+) w obecności Cu(2+). Cząsteczki 2,2'-bipirydylu zostały wbudowane w warstwę polianiliny podczas elektrochemi cznej syntezy polimeru w roztworze H(2)SO(4). Właściwości modyfikowanej elektrody badano przy użyciu metod elektroanalitycznych, spektroskopii UV-VIS, mikrowagi kwarcowej oraz mikroskopii AFM. Omówiono wpływ niektórych czynników (np. czasu kontaktu elektrody z roztworem oraz stężenia jonów Cu(2+) na właściwości elektrody i mechanizm zachodzących procesów elektrochemicznych.
16
Content available remote Kształtowniki na obudowy chodnikowe ze stali odlewanych w procesie COS
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, które doprowadziły do opracowania składów chemicznych stali 25G2, 25GNb i 25GNbV oraz technologii ich walcowania na kształtowniki na obudowy chodnikowe stosowane w kopalniach węgla kamiennego. Jak wykazały badania, najważniejszym parametrem technologii walcowania tych stali na kształtowniki jest temperatura pasma. Ustalono, że kontrolując zawartość pierwiastków podstawowych, mikrododatków stopowych i pierwiastków domieszkowych oraz sterując zmianami temperatury pasma podczas walcowania w ten sposób, aby po ostatnim przepuście mieściła się ona w przedziale 980-950 stopni Celsjusza uzyskuje się w sposób powtarzalny własności mechaniczne kształtowników odpowiadające warunkom norm. Wprowadzenie w Hucie Łabędy S.A. metod kontroli jakości i sterowania procesem produkcyjnym doprowadziło do uzyskania wysokich i stabilnych parametrów jakościowych kształtowników.
EN
Experiments are described leading to development of chemical compositions for 25G2, 25GNb and 25GNbV steels for coal mine gallery arch sections and hot rolling technology for the sections. It was found that by controlling basic alloy and micro-alloy composition and contents of tramp elements as well as by controlling rolling temperature in such a way that exit temperature in the finishing pass was kept in the 980-950 degrees centigrade range it was possible to produce sections with reproducible mechanical properties meeting the requirements of the standards. Implementation of process and quality control techniques in Huta Łabędy has resulted in production of high and stable quality parameters in the sections.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.