Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  basen kąpielowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Stropodachy nad halami basenowymi
PL
Istotnym problemem otwartych basenów kąpielowych jest utrzymanie optymalnej temperatury wody. Wysokie koszty z tym związane uzależnione są od ciepła doprowadzonego, ale również od ciepła występującego w postaci ciepła naturalnego (słońce i powietrze), które jest różne w poszczególnych miesiącach użytkowania basenu. W artykule przedstawiono obliczenia straty ciepła związane z wymianą ciepła poprzez powierzchnię wody dla otwartej niecki basenowej. Wskazano również na koszty związane z ogrzewaniem wody basenowej w takim obiekcie w warunkach klimatu Polski.
EN
A significant problem of open swimming pools is to maintain the optimum water temperature. The high costs associated with it depends on the heat input, but also from the heat occurring in the natural form of heat (sun and air), which is different in each month of using the pool. The article presents the calculation of the heat losses associated with the exchange of heat through the surface of the water for an open pool basin. Also points to the costs associated with heating the pool water in the building in the conditions of the Polish climate.
3
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z remontami żelbetowych, prostokątnych zbiorników na ciecze na tle cyklu ich życia. Podano przykłady remontów takich zbiorników, które były konieczne z powodu istotnych błędów w fazie projektowania, realizacji i eksploatacji oraz sformułowano postulaty dotyczące poprawy jakości i trwałości zbiorników.
EN
The paper presents the problem of repairs of reinforced concrete, rectangular reservoirs for liquids on the background their life cycle. The examples of reservoirs repairs caused by significant errors in the phases of design, construction and operation are presented. There are formulated proposals for improving the quality and durability of reservoirs.
PL
W artykule opisano wybór odnawialnego źródła ciepła do podgrzewania wody w otwartych basenach Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie, działających od czerwca do września. Zgodnie z założeniem źródło ciepła ma się charakteryzować możliwie najniższą emisją zanieczyszczeń atmosferycznych oraz niskimi kosztami eksploatacji. Przy wyborze wykorzystano analizę SWOT uwzględniającą wady i zalety różnych możliwych wariantów.
EN
This article discusses the selection from few opportunities of renewable heat source for heating the water in the pools open Regional Sports Centre in Lubin. Installation work in the period June-September. The heat source should characterized by the lowest possible emissions of atmospheric pollutants and low operating costs. When choosing was used SWOT analysis taking into account the pros and cons of different possible options.
PL
W artykule przedstawiono różnice w przyjmowaniu parametrów powietrza w hali basenowej przyjmowanych w różnych systemach rozdziału powietrza - systemie wentylacji centralnej i strefowej. W wypadku projektowania wentylacji centralnej bilans cieplno-wilgotnościowy powinien uwzględniać straty i zyski ciepła w obrębie całej hali basenowej, natomiast w przypadku wentylacji strefowej jedynie zjawiska zachodzące w strefie niecki basenowej, gdyż pozostałe straty ciepła są pokrywane przez odrębny, działający okresowo układ miejscowy. Zastosowanie wentylacji strefowej pozwala na oszczędność ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego z uwagi na jego niższą temperaturę. W artykule porównano wyniki obliczeń zużycia ciepła przez nagrzewnicę wodną w 4 typach obiektów basenowych o różnej konstrukcji przy wentylacji centralnej i strefowej. Dodatkowo przedstawiono analizy obliczeniowe w wypadku lokalizacji obiektów w 5 różnych strefach klimatycznych Polski.
EN
The article presents the differences in designing air parameters for the pool hall using a variety of air distribution systems - central ventilation system and the decentralized one. In the design of central ventilation system the thermo-moisture balance should take into account heat losses and heat gains throughout the pool hall, but in the case of decentralized ventilation it should take only phenomena in the pool basin area because the other heat losses are covered by a separate local operating systems periodically. The decentralized ventilation saves energy for heating ventilation air due to its lower desired temperature. The article presents the comparison of results obtained in the calculation of the energy consumed to heat up the air by the water heater for 4 types of swimming pools with different designs using the central and decentralized ventilation. In addition, it presents the analysis for facilities in 5 different climatic zones in Poland.
PL
Koszty ciepła są dla krytej pływalni jednymi z największych kosztów utrzymania obiektu. Wody popłuczne obciążają zarówno bilans wodny obiektu jak i bilans cieplny, jeżeli nie jest z nich odzyskiwane ciepło włożone. O ile w prosty sposób nie da się oczyścić i zawrócić wód popłucznych z powrotem do obiegu, o tyle można łatwo i z powodzeniem odebrać z nich ciepło przed odprowadzeniem do kanalizacji. Artykuł jest wynikiem przeprowadzonych badań nad sposobem odzysku ciepła z wód popłucznych przy zastosowaniu tylko wymienników ciepła. W systemie tym woda uzupełniana do obiegu basenowego po płukaniu przepływa przez wymiennik ciepła, dla którego źródłem ciepła są wody popłuczne z dopiero co wypłukanego filtra. Analiza otrzymanych danych pokazuje, że dzięki niskim kosztom inwestycyjnym można znacznie poprawić bilans ekonomiczny obiektu.
EN
Energy costs for an indoor swimming pool are some of the largest facility maintenance costs. Backwash water charges both the facility water balance and the heat balance, if it is not used for heat recovery. While it is not easy to clear and turn back the backwash water to circulation, it is not difficult to recover the heat before carrying it to the sewage system. This paper is the result of the research on how to recover heat from the backwash water using only heat exchangers. In this system, water replenished to the swimming-pool rinsing circuit flows through a heat exchanger for which the source of heat is the backwash water of the just washedout filter. The analysis of the data shows that due to low investment costs, the facility economic balance can be significantly improved.
PL
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczno-porównawczą instalacji wentylacyjnej basenu z wykorzystaniem centrali bez pompy ciepła i centrali w pompę wyposażonej. Analizę przeprowadzono na przykładzie projektowym basenu publicznego zlokalizowanego w województwie mazowieckim.
EN
Ventilation system of the indoor swimming pool is responsible for proper air parameters. The market offers generally two types of Air Handling Units: the one equipped with a heat pump and the one without it. Comparative analysis was performed using real meteorological data. Hourly calculations showed some periods when outside air conditions are not suitable for ventilating indoor swimming pool. Applying AHU without a heat pump one needs to use additional air dryers. The comparison showed significant advantage of AHU equipped with a heat pump.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań metalograficznych próbek blach z przewodów wentylacyjnych hali basenowej krytej pływalni, a także alternatywne możliwości materiałowe (stale ferrytyczno-austenityczne) oraz technologiczne (powłoki cynkowe) w celu przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu środowiska korozyjnego.
EN
The paper presents results of metallographic investigations of steelsheet samples from aspirating ventilation ducts in indoor swimming-pools. It has been found that these samples made of stainless steel type 1.4301 display corrosion on their surface in the form of pin-holes and microcracking and that the corrosive degradation of these steelsheets its the result of pitting corrosion in a chloride medium and a faulty choice of the kind of steel used for the structural elements of the design ventilation installation in an indoor swimming-pool. It also presents alternative possibilities of materials (ferritic-austenitic steels) and technology (zinc coating) in order to counteract the negative impact of corrosive environment.
PL
Niemiecka norma DIN 19643 określa wymagania jakościowe dla wody basenowej, rozwiązania techniczne dla basenów publicznych i sposoby uzdatniania wody. Norma ta pretenduje do tego, aby stać się normą europejską. W Polsce w 1998 roku, na bazie DIN 19643, opracowano wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni zaakceptowane przez Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i przeznaczone jako materiał pomocniczy dla projektantów, inwestorów, wykonawców oraz eksploatatorów basenów i pływalni. Specyfikacja DIN 19643 obecnie jest w trakcie przeglądu, głównie ze względu na konieczność utrzymania wysokiego bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z kąpieli i pracowników basenów. Najważniejsze zmiany dotyczą: zmniejszenia wartości dopuszczalnej dla chloramin i THM (uboczne produkty dezynfekcji), wprowadzenia parametru Legionella pneumophila we wszystkich typach basenów, konieczności płukania złóż filtracyjnych wodą, w której stężenie chloru będzie > 1 mgCl2/dm3, obligatoryjnej funkcji automatycznego pomiaru parametrów kontrolnych, możliwości włączania w systemy technologiczne oczyszczania wody basenowej procesu ultrafiltracji, elektrolizy membranowej i rurowej oraz naświetlania promieniami UV.
EN
The German standard DIN 19643 specifies requirements for swimming pool water quality, technical solutions for public swimming pools and water treatment methods. This standard aspires to become the European standard. In Poland in 1998, based on DIN 19643, it was drawn up the sanitary-hygienic requirements for indoor swimming pools which was approved by the Department of Public Health of the Ministry of Health and Welfare, and intended as background material for developers, investors, contractors and the administrators of swimming pools. DIN 19643 specification is currently under review, mainly because of the need to maintain high health protection of bathers, swimmers and staff persons. The main changes in DIN 1943: reduction of the limit for chloramines and THM (disinfection by-products - DBPs), introduction of Legionella pneumophila parameter for all types of pools, washing filter beds with water, in which the concentration of chlorine will be > 1 mgCl2/dm3, duty of automatic control parameters measurement, the possibility of inclusion in swimming pool water treatment system processes of ultrafiltration, membrane and pipe electrolysis and exposure UV rays.
10
Content available remote Investigation of properties of swimming pool water treatment sediments
EN
Two sediments resulting from swimming pool operation are characterized and the data discussed, namely the flocs which accumulated and were backwashed from deep bed filter, and bottom sediment collected from the pool by vacuum cleaner. Better understanding of sediments' structure and properties should allow for improvement of Cryptosporidium oocysts removal from pool water and as a consequence - increase the safety of pool users. Zeta potential, nano-size and micro-size of particles/flocs and derivatographic measurements were performed. The zeta potential data indicated easy flocculation and size distribution measurements revealed varied effectiveness of deep bed filtration. Derivatographic analysis indicated differences between sediments from filters backwashing and pool bottom sediments.
PL
Dwa rodzaje osadów pochodzących z instalacji basenowych zostały scharakteryzowane i otrzymane wyniki przedyskutowane, w szczególności flokuły, które zatrzymały się na filtrze piaskowo-żwirowym i następnie zostały usunięte w płukaniu zwrotnym oraz osady z dna niecki basenowej zebrane tzw. odkurzaczem wodnym. Lepsze zrozumienie struktury i właściwości osadów powinno usprawnić usuwanie cyst Cryptosporidium z basenów i w efekcie podnieść bezpieczeństwo kapiących się użytkowników. Przeprowadzono pomiary potencjału dzeta, rozkładu wielkości cząstek/flokuł w zakresach nano i mikro oraz pomiary derywatograficzne. Potencjał dzeta wskazał na łatwość flokulacji cząstek w układzie, a rozkłady wielkości ujawniły różnorodną efektywność filtracji. Analiza derywatograficzna wskazała na wyraźne różnice składu pomiędzy osadami z filtracji a osadami z dna basenu.
PL
W pracy przedstawiono eksperymentalną instalację ozonowania wody w basenach kąpielowych zasilaną energią słoneczną. Podstawowym problemem jest zapewnienie odpowiednio wydajnych procesów filtracji i ozonowania wody w cyklu ograniczonym wschodem i zachodem słońca oraz wartością nasłonecznienia w ciągu dnia.
PL
W artykule przedstawiono opis konstrukcji parterowego budynku basenu kąpielowego wykonanego w technologii szkieletu drewnianego. W wyniku błędów projektowych i wykonawczych, po kilku latach użytkowania obiektu wystąpił stan awaryjny konstrukcji nośnej szkieletu spowodowany butwieniem drewna. Przedstawiono sposób wymiany uszkodzonych elementów oraz jego realizację.
EN
Structure of one floor building of swimming pool realized as a skeleton made out of timber is presented. Failure of structure was a result of decay of wood after just few years of exploitation. Paper presents a realization of damage repair.
PL
Przedstawiono wyniki analizy intensywności parowania wody z powierzchni basenów kąpielowych i przepływu ciepła między powierzchnią wody i otaczającym powietrzem oraz miedzy powietrzem a otaczającymi przegrodami – szczególnie przeszklonymi, biorąc pod uwagę sposób nawiewu powietrza do hali basenu krytego. Okazuje się, że nieodpowiednie zaprojektowanie rozdziału powietrza w hali basenu może spowodować istotne zwiększenie odparowania wody z basenu do powietrza oraz zwiększenie strat ciepła obiektu przez przegrody przeszklone w okresie zimowym.
EN
Results of an analysis are presented concerning intensity of water evaporation from surfaces of swimming pools and between the surface and surrounding air. The results include also the same phenomena between the air and surrounding barriers, especially glass barriers, taking into account the method of ventilation of the indoor swimming pool. It is shown that inadequate ventilation design may cause essential increase of water evaporation from the pool surface into the air and increase of heat losses of an object through the glass barriers in winter season.
14
Content available remote Baseny kąpielowe - rozwiązania technologiczne obiegu wody basenowej
PL
Zamieszczono krótką charakterystykę basenów kąpielowych oraz kryteria doboru technologii basenowej. Przedstawiono najczęściej stosowane systemy cyrkulacji wody basenowej, które łącznie z jej uzdatnianiem stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania basenu.
EN
The paper present short characteristic of swimming pools and criterions of swimming pools technics selection. The generally adapted systems of swimming pool water circulation are shown, which complete with its conditioning are basis of correct action of pools.
15
Content available remote Wiercenie w morskim dnie
PL
W Kuhlungsborn w Niemczech zbudowany został basen zasilany woda morską. W artykule zostały pokrótce omówione etapy jego budowy.
PL
Sposób wykorzystania wód termalnych zależy nie tylko od ich temperatury wody, ale także od właściwości chemicznych danej wody. Stosowane dotychczas w lecznictwie uzdrowiskowym wody termalne charakteryzują się temperaturami od około 20oC do 80oC. Są wśród nich wody niskozmineralizowane, zawierające w znacznym stężeniu radon, fluorki, siarczki i związki krzemu oraz wody słone - chlorkowo-sodowe i solanki (0,2%- 12%), wykorzystywane do kąpieli w basenach leczniczych i wannach (Cieplice, Lądek, Ustroń, Ciechocinek). Rodzaj i typ wody determinuje system eksploatacji basenu (stały dopływ i odpływ wody, obieg częściowo zamknięty, brak obiegu). Niektóre spośród wód termalnych rozpoznane na obszarze Polski mogłyby uzyskać status wód leczniczych, a miejscowości gdzie one występują - status uzdrowiska. Możliwe jest też wykorzystanie niektórych z nich w basenach rehabilitacyjnych lub profilaktycznych, urządzonych przy większych obiektach rekreacyjnych.
EN
Thermal water use depends not only on water temperature but also on its chemical properties. Types of thermal water applied so far are characterized by temperature range of 20oC up to 80oC. Among many types of thermal water there are low mineralized waters, waters containing high concentration of: radon, fluorides, sulphides and silica compounds, chloride-sodium waters and brines (0,2% - 12%), used for bathing (Cieplice, Lądek, Ustroń, Ciechocinek). The type and kind of water determine the exploitation system of a pool (permanent water inflow and outflow, semi-closed water circuit, or lack of water circuit). Some kinds of thermal water recognaized within the Polish area could be recognized as therapeutic water while the locality - as the health resort. There is also possible to apply some kinds of thermal water in rehabilitating or prophylactic pools arranged at larger spas (recreational centers).
18
Content available remote Wybrane problemy wentylacji dachów
EN
The paper deals with the problems connected with the assessment (diagnostic testing) and repair of swimming pools. In block diagrams, the successive stages of diagnostic testing are shown. The corrosive environment of swimming pools is also presented. Theoretical assumptions were applied to the assessment and repair of one of damaged swimming pools. The results of the site investigations and some microscopic and chemical examinations are discussed. The ways of repairing swimming pools are shown.
PL
Praca dotyczy zagadnień związanych z diagnostyką i naprawami basenów kąpielowych. Omówiono środowisko korozyjne oddziałujące na baseny kąpielowe. Przedstawiono kolejne etapy postępowania w formie układów blokowych. Przyjęte założenia teoretyczne zastosowano do diagnozowania i naprawy jednego z uszkodzonych basenów. Przedstawiono kolejne efekty badań przeprowadzonych na obiekcie oraz badań laboratoryjnych (elektrono-mikroskopowych i chemicznych). Na zakończenie omówiono przyjęte technologie naprawy.
PL
Przy projektowaniu obiektu basenowego należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie oczyszczania wody, a więc nie tylko metody, ale także stosowane urządzenia. Artykuł porusza następujące tematy: wymagania jakościowe dla wód basenowych, metody oczyszczania wody basenowej, pompy obiegowe, koagulacja.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.