Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klasyfikacja rozmyta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Fuzzy classification of medical data derived from diagnostic devices
EN
The research described in this paper concerns fuzzy classification of medical datasets obtained from diagnostic devices. Experimental studies were performed with use of fuzzy c-means algorithm. It was shown that despite the low accuracy of the results, fuzzy classification reduce the risks associated with the loss of internal relationships in the characteristics of the data, and thus increases the chances of finding the pathological cases, as well as taking preventive actions or therapy.
PL
W ramach niniejszej pracy przeprowadzona została klasyfikacja rozmyta w odniesieniu do medycznych zbiorów danych pozyskanych z urządzeń diagnostycznych. Zastosowana została rozmyta metoda k-średnich. Badania wykazały, że pomimo niskiej dokładności rezultatów, klasyfikacja rozmyta zmniejsza ryzyko związane z utratą wewnętrznych zależności w charakterystyce danych, a tym samym zwiększa szanse na stwierdzenie ryzyka patologii i tym samym szybsze podjęcie działań zapobiegawczych lub terapeutycznych.
EN
In the article there is a description of the FCM based algorithm for the determination of the similarity level of the current investigated by the capacitance process tomography methods to the previously prepared pattern flows. Additionally readers can find a description of raw tomographic data collection method used, preparation of the most significant features vector routine and basic theoretical issues.
PL
Artykuł zawiera opis algorytmu opartego na klasyfikacji rozmytej mającego na celu wyznaczenie wartości podobieństwa badanych za pomocą metod pojemnościowej tomografii przemysłowej przepływów dwufazowych do wcześniej przygotowanych przepływów wzorcowych. W artykule można znaleźć opis wykorzystanych metod akwizycji danych, przygotowania wektora cech znaczących oraz podstawowych zagadnień teoretycznych.
EN
In the article a method of actualization the distributed knowledge base of ergatic system using the method of fuzzy classification is proposed. As an example we consider the request choice formation of an alternative of decision-making from the knowledge base, according to the values of the input parameters. Genetic algorithm is used for finding optimal solutions. For automation of calculations MATLAB software package was used.
PL
W pracy zaproponowano metodę aktualizacji rozproszonej bazy wiedzy systemu ergatycznego (system maszyna-człowiek) używając rozmytej klasyfikacji. Rozważono przykłady formułowania zapytań, wybór alternatywnych decyzji z bazy wiedzy, zgodnie z wartościami parametrów wejściowych. Celem znalezienia optymalnych rozwiązań zastosowano algorytmy genetyczne. Do automatyzacji obliczeń zastosowano pakiet MATLAB.
EN
The companies began to think on how applying the new informatics technologies may strengthen their strategic competitiveness on the market of goods and services. Therefore, it became necessary to work out the strategy of the best possible organization structure, informatics systems, and of the choice of economic conditions relating to outlays (costs) in connection with the expected profits (income) of the planned undertaking.
EN
Cluster analysis is a large field, both within fuzzy sets and beyond it. Many algorithms have been developed to obtain bard clusters from a given data set. Among those, the c-means algorithms are probably the most widely used. Hard c-means execute a sharp classification, in which each object is either assigned to a class or not. The membership to a class of objects therefore amounts to either 1 or 0. The application of fuzzy sets in a classification function causes this class membership to become a relative one and consequently an object can belong to several classes at the same time but with different degrees. The c-means algorithms are prototype-based procedures, which minimize the total of the distances between the prototypes and the objects by the construction of a target function. Fuzzy generalized n-means is easy and well improved tool, which have been applied in many fields of chemistry. In this paper, different fuzzy classification algorithms of the 35 grass and soil samples based on the 37 chemical element concentrations have been allowing an objective interpretation of their similarities and differences, respectively. Much more, the results ob13ined can be very useful in their reclassification. The new fuzzy approach namely, fuzzy cross-classification algorithm, (FHCsC) allows the qualitative and quantitative identification of the characteristics (chemical elements) responsible for the observed similarities and dissimilarities between grass and soil samples. In addition, the fuzzy hierarchical characteristics clustering (FHiCC) and fuzzy horizon13l characteristics clustering (FHoCC) procedures revealed a high similarity between some chemical elements concentrations in grass and soil samples.
PL
Analiza podobieństwa obejmuje nie tylko zastosowanie logiki rozmytej, ale również wiele innych podejść matematycznych. Opracowano wiele algorytmów, których celem jest wyodrębnienie wyraźnych skupień (hard clusters) z danego zbioru danych. Prawdopodobnie najczęściej stosowanymi algorytmami są tzw. algorytmy c-średnie (c-means algorithms). Twarde c-średnie (hard c-means) służy do ostrej klasyfikacji, podczas której obiekt jest przypisany do danej klasy lub do niej nie należy. W takim przypadku przynależność obiektu do klasy wynosi 1 lub O. Zastosowanie układów rozmytych lfuzzy sets) w obliczaniu funkcji klasyfikującej powoduje, że dany obiekt może należeć do kilku klas równocześnie, ale w różnym stopniu przynależności. Algorytmy c-średnie są procedurami określanymi jako procedury prototyp-zależne (prototype-based procedures), które minimalizują odległości między prototypami a obiektami dzięki odpowiedniej formie funkcji docelowej. Algorytm rozmytych uoglnionych n-średnich (fuzzy generalized n-means) jest łatwym i dobrze opracowanym narzędziem, które wykorzystuje się w wielu dziedzinach chemii. W niniejszym opracowaniu różne algorytmy klasyfikacji rozmytej zostały zastosowane do wyników oznaczeń 37 stężeń pierwiastków w 35 próbkach trawy i gleby, co pozwoliło obiektywnie zinterpretować podobieństwa i różnice między danymi. Nowe podejście algorytm rozmytej klasyfikacji krzyżowej (fuzzy cross-classijication algorithm, FHCsC) pozwala jakościowo i ilościowo zidentyfikować zmienne (pierwiastki chemiczne) odpowiedzialne za obserwowane podobieństwa i różnice między próbkami trawy i gleby. Dodatkowo procedury: rozmyta hierarchiczna analiza wiązkowa (fuzzy hierarchical characteristics clustering, FHiCC) i rozmyta pozioma analiza wiązkowa (fuzzy horizontal characteristics clustering, FHoCC) wykazały znaczne podobieństwo między stężeniami pewnych pierwiastków w próbkach trawy i gleby.
6
Content available remote Dynamika sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym i rolnym
PL
W pracy analizowano dynamikę sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom położonym na obszarach wiejskich Polski. W szczególności analizowano zróżnicowanie wielkości i zmian sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym i rolnym znajdującym się w obszarze obsługi energetycznej poszczególnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Do analizy wykorzystano elementy teorii zbiorów rozmytych.
EN
Paper analyzed the dynamics of selling electric energy to the consumers on rural areas in Poland. Differentiation of the amounts and changes in selling electric energy to the households and farms localized on the areas of energetic service by particular distributing enterprises were especially considered. Some elements of fuzzy sets’ theory were applied to analysis. The results revealed quite dependence of the dynamics in selling of electric energy to the farms and rural households on their geographic localization.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą awaryjności wiejskich sieci rozdzielczych. W tym celu sklasyfikowano 32 rejony wiejskie, znajdujące się w obszarze obsługi energetycznej poszczególnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych, według ich podobieństwa pod względem wartości wskaźników awaryjności linii średniego napięcia, linii niskiego napięcia i transformatorów, zasilających analizowane rejony. Dla potrzeb klasyfikacji wykorzystano elementy teorii zbiorów rozmytych.
EN
In this paper the comparison of a failure frequency of rural distribution networks was drawn. For this purpose 32 rural regions have been classed regard considering the value of fail frequency factors of rural lines and transformers with application of fuzzy sets.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.