Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The paper presents a method for designing a neural speed controller with use of Reinforcement Learning method. The controlled object is an electric drive with a synchronous motor with permanent magnets, having a complex mechanical structure and changeable parameters. Several research cases of the control system with a neural controller are presented, focusing on the change of object parameters. Also, the influence of the system critic behaviour is researched, where the critic is a function of control error and energy cost. It ensures long term performance stability without the need of switching off the adaptation algorithm. Numerous simulation tests were carried out and confirmed on a real stand.
EN
In this work, vacuum hot pressed Ni-Mn-Sn-In Heusler alloys with different concentration of In (0, 2 and 4 at.%), were investigated. The magneto-structural behaviour and microstructure dependencies on chemical composition and on heat treatment were examined. It was found that the martensite start transformation temperature increases with growing In content and to a lesser extent with increasing temperature of heat treatment. The high energy X-ray synchrotron radiation results, demonstrated that both chemical composition as well as temperature of heat treatment slightly modified the crystal structures of the studied alloys. Microstructural investigation performed by transmission electron microscopy confirmed chemical composition and crystal structure changes in the alloys.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania stanów przejściowych w sygnałach prądowych do opisu odbiorników energii elektrycznej. Nowa metoda opisu posłuży do zaprojektowania nowego algorytmu identyfikacji odbiorników energii w systemach NIALM. Opisano stanowisko pomiarowe wykorzystane do badania stanów przejściowych pochodzących od urządzeń elektrycznych. Przedstawiono eksperymenty mające na celu zaobserwowanie i poprawną akwizycję sygnału prądu w momencie włączenia urządzenia oraz uzyskane rezultaty.
EN
The article presents the proposition of applying transient states in current signals for electrical appliances characterization. The main purpose of the new characterization method is to develop the new algorithm of electrical appliances identification in NIALM system. The paper presents the measurement setup used to explore transient states generated by electrical appliances. Experiments performed to observe and correctly acquire current signal when the device is turned on are described. Some experimental results are presented.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie nierównomierności prędkości kątowej w napędzie z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Omówiono przyczyny powstawania tętnień momentu silnika. Zaproponowano strukturę sterowania silnikiem PMSM w osiach dq wyposażoną w kompensator neuronowy momentu zaczepowego. Wprowadzono nadrzędny układ uczenia iteracyjnego. Uczenie iteracyjne realizowane jest na podstawie estymacji momentu zaczepowego, przeprowadzonej na bazie interpolacji funkcjami sklejanymi. Dokonano symulacyjnej weryfikacji koncepcji kompensacji.(Cogging torque compensation in PMSM drive using ILC).
EN
This paper presents the problem of rotational speed unevenness in direct drives with permanent magnet synchronous motors. The causes of the motor torque ripples are discussed. Proposed PMSM control structure in dq axes is equipped with a neural compensator of cogging torque. Introduced iterative learning control was based on the estimation of the cogging torque and spline interpolation. The compensation concept was examined by simulation.
PL
W artykule opisano algorytm wyznaczania sygnatur urządzeń elektrycznych poprzez charakteryzację stanów przejściowych występujących podczas włączania urządzeń. Do przetwarzania sygnału prądu wykorzystano transformatę falkową dedykowaną do analizy sygnałów niestacjonarnych. Przedstawiono sposób obliczania parametrów liczbowych charakteryzujących urządzenia oraz przykładowe wyniki badań eksperymentalnych. Zaproponowano metodę oceny jakości wyznaczonych sygnatur.
EN
The paper presents an algorithm for determining features of electrical appliances by characterizing switch-on transients. A wavelet transform dedicated to non-stationary signals analysis was used for current signal processing. The method of numeric parameters calculations characterizing devices and some results of experiments are presented. A method for patterns evaluation has been proposed.
EN
This paper presents the results of simulation research of an off-line-trained, feedforward neural-network-based state estimator. The investigated system is the mechanical part of an electrical drive characterised by elastic coupling with a working machine, modelled as a dual-mass system. The aim of the research was to find a set of neural network structures giving useful and repeatable results of the estimation. The mechanical resonance frequency of the system has been adopted at the level of 9.3-10.3 Hz. The selected state variables of the mechanical system are load, speed and stiffness torque of the shaft.
7
Content available remote Estetyka w nowoczesnej prefabrykacji betonu
EN
Article presents the applications designed to perform automatic communication as a support for navigators steering their ships. Authors took into consideration the conversation between navigators in the collision situation that occurred at North Sea basin. The performed incorrect communication has been presented and alternative to it has been proposed. The results of simulation made with use of the prototype of automatic communication and negotiation system has been shown.
PL
W artykule zaprezentowano aplikację utworzoną z zamiarem realizacji automatycznej konwersacji dla wspomagania nawigatorów kierujących statkami. Autorzy uwzględnili rozmowę między nawigatorami w sytuacji kolizji, która zdarzyła się na Morzu Północnym. Zaprezentowano niepoprawną komunikację pomiędzy statkami a także propozycję alternatywnej. Przedstawiono też wynik zasymulowanej komunikacji wykonanej z użyciem prototypu systemu automatycznej komunikacji i negocjacji.
PL
W artykule zbadano rozwój transportu towarów i osób w 15 krajach UE w latach 2000-2014. Transport został podzielony na transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Za pomocą diagramu Czekanowskiego podzielono kraje na grupy jednorodne pod względem badanych cech. Dla wszystkich badanych państw oraz dla poszczególnych grup oszacowano modele ekonometryczne, aby sprawdzić istotność wpływu rozwoju poszczególnych rodzajów transportu na zanieczyszczenie powietrza. Potwierdziła się hipoteza badawcza, że zbiorowy transport osób ma korzystny wpływ na jakość powietrza.
EN
The article examines the development of transport of goods and people in 15 EU countries between 2000 and 2014. Transport was divided into road, rail and air transport. Using the Czekanowski’s diagram the countries were divided into homogeneous groups in terms of the examined characteristics. Econometric models have been estimated for all countries studied and for each group to examine the significance of the impact of the development of particular types of transport on air pollution. The research hypothesis confirms that collective transport of people has a beneficial effect on air quality.
EN
Internal friction in granular plant materials is a very complex phenomenon. This is due to a vast number of factors that determine the behaviour of these materials. This article looks at exploring the impact of porosity, the repose angle, and moisture on the value of the internal friction angle and cohesion. Statistical analysis showed that the influence of the examined factors on the parameters of friction is statistically significant. Nonlinear estimation was performed, which allowed developing functions describing the mentioned relationship, for which the goodness-of-fit (depending on the material type) ranged from 0.813 to 0.915 for the internal friction angle and from 0.748 to 0.963 in the case of cohesion. It has been found that internal friction and cohesion need further research that will take into account additional factors defining the examined material in a more accurate manner.
PL
Tarcie wewnętrzne roślinnych materiałów ziarnistych jest zjawiskiem bardzo złożonym. Wynika to z dużej ilości czynników determinujących zachowanie się tych materiałów. W artykule podjęto próbę określenia wpływu porowatości, kąta usypu oraz wilgotności na wartość kąta tarcia wewnętrznego i kohezję. Analiza statystyczna wykazała istotność wpływu badanych czynników na parametry tarcia. Przeprowadzono estymację nieliniową, która pozwoliła na zaproponowanie funkcji opisujących wspomnianą zależność, dla których uzyskano współczynnik dopasowania (w zależności od rodzaju materiału) od 0.813 do 0.915 dla kąta tarcia wewnętrznego oraz od 0.748 do 0.963 dla kohezji. Stwierdzono, że zarówno w przypadku kąta tarcia wewnętrznego, jak i kohezji należy prowadzić dalsze badania, uwzględniając dodatkowe czynniki, w sposób dokładniejszy charakteryzujące badany materiał.
EN
The issues relating to the description of friction with regard to plant granular materials are fairly complicated due to a variety of factors determining the process. Considering each factor in isolation is insufficient and offers a limited insight into the phenomenon of friction. Therefore, the paper presents the research results concerning the influence of three independent factors (seed moisture content, sliding velocity, load) upon the value of friction force. The analysis showed the high statistical significance of the factors at play. The proposed mathematical model proved well fitted (considering granular materials) to the observed outcome of the measurements.
PL
Zagadnienia związane z opisem tarcia roślinnych materiałów ziarnistych są bardzo skomplikowane ze względu na wieloczynnikowe uwarunkowania tego procesu. Pojedyncze rozpatrywanie tych czynników jest niewystarczające i daje bardzo uproszczony obraz zjawiska tarcia. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu trzech niezależnych czynników (wilgotność ziaren, prędkość posuwu, siła nacisku) na wartość siły tarcia. Przeprowadzona analiza wykazała wysoką istotność statystyczną tych czynników. Zaproponowany model matematyczny uzyskał dobre (jak dla materiałów ziarnistych) dopasowanie do wyników pomiarów.
EN
Development trends (Research Trends) in scientific research on the methods of Multiple Criteria Decision Making (MCDM) and Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) in agriculture are analyzed. Established bibliometric techniques are applied. MCDA/MCDM methods are being very intensively developed in recent years, as evidenced by the number of scientific papers published annually in renowned scientific journals indexed in the Web of Science (WoS) database. In the years 1979-2015 a total of 1,355 scientific articles were collected in the database. The number of articles published annually increased rapidly after 2005. Besides, the annual number of citations of the publications is increasing. Research on MCDA/MCDM is conducted in many research areas. In the years 1984-2015 the Web of Science database accumulated 27 scientific publications on MCDA/MCDM in agriculture area. Therefore, it can be concluded that the MCDA/MCDM issues are currently not sufficiently analyzed in relation to agriculture. In the future this subject will probably be further developed, an increasing number of scientists will conduct research on the MCDA/MCDM and the annual number of articles published in the field will increase.
PL
Kształtowanie miast nowoczesnych, funkcjonalnych, produktywnych i jednocześnie zrównoważonych przyrodniczo jest jednym z największych wyzwań współczesnej urbanistyki. Zaburzenia przestrzenne i wynikające z nich negatywne konsekwencje ekonomiczne i społeczne każą poszukiwać rozwiązań wychodzących naprzeciw tego typu problemom. Koncepcja miejskich sieci ekologicznych opartych na zintegrowanym systemie miejskiej zieleni publicznej pozwala sukcesywnie rewitalizować przestrzeń miasta i czynić go nowoczesnym, ale też przyjaznym mieszkańcom. Artykuł traktuje miasto nowoczesne jako miasto innowacyjne nie w sensie technologicznym, ale biorąc pod uwagę kapitał społeczny. Stanowi próbę oceny czy i w jaki sposób krajobraz miasta, a przede wszystkim zielone struktury w mieście wpływają na innowacyjność społeczności je zamieszkujących.
EN
Developing modern functional productive and at the same time sustainable cities is one of the greatest challenges of modern urban planning. Spatial disturbances and the resulting negative economic and social consequences have prompted the search for solutions to these issues. The concept of urban ecological networks based on an integrated urban public green system allows successively to revitalize the city space and make it modern but also friendly to the inhabitants.The paper perceives the modern city as innovative not in a technological sense, but in terms of social capital. It attempts to assess whether and how the city’s landscape and, above all, the green structures in the city affect the innovativeness of the communities inhabiting them.
EN
Modern cities are facing numerous spatial problems. In free market economy sustainable development is not always considered as important. As a result, green spaces are systematically shrinking. The article provides the results of an inventory of Rzeszów's downtown landscape. It may stimulate the a discussion on the possibility of creating a system of green areas in the city of Rzeszow.
PL
Współczesne miasta borykają się z licznymi problemami przestrzennymi. W gospodarce wolnorynkowej zasada zrównoważonego rozwoju nie jest zawsze uwzględniana, a miejskie tereny zieleni podlegają systematycznemu kurczeniu się. W artykule omawia się wyniki krajobrazowej inwentaryzacji zieleni śródmieścia Rzeszowa. Przedstawione analizy mogą stać się podstawą do dyskusji na temat możliwości stworzenia systemu zieleni na terenie miasta Rzeszowa.
EN
In 2010-2015, various research teams conducted geological operations on the Kurów landslide. They independently documented the course of deep-seated slip surfaces. The studies were carried out in three stages, embracing preparation of expert’s reports, geological documentation, and reports on monitoring work. The procedures used in Małopolska, worked out within the framework of the SOPO (LCS-Landslide Counteracting System) project, were of great importance during the recognition and protection ofpart of the landslide area. It was proposed that the scope (depth and distribution of boreholes) have been consulted with the appropriate representative of the scientific surveillance of the PGI-NRI Carpathian Branch in Cracow before the tendering procedure.
EN
The study presents results and procedure of object-oriented and test-driven implementation of neural-network-based state estimator. The presented algorithm has been developed for estimation of the state variables of the mechanical part of electric drive with elastic coupling. Estimated state variables – load speed and shaft stiffness torque – can be used in speed control process for reducing mechanical vibrations of working machine. The basic objective was to create a simple, extensible and readable program code, performing the task of state estimation of the considered system. The target platform is a DSP (Digital Signal Processor) from SHARC (Super Harvard architecture Single-Chip Computer) family, which allows for hardware acceleration of matrix operations. The IDE (Integrated Development Environment) available for the selected platform made it possible to write program in C++. The usage of UML (Unified Modelling Language) in the development of control software was discussed.
EN
The paper presents the problem of assessing the accuracy of reconstructing free-form surfaces in the CMM/CAD/CAM/CNC systems. The system structure comprises a coordinate measuring machine (CMM) PMM 12106 equipped with a contact scanning probe, a 3-axis Arrow 500 Vertical Machining Center, QUINDOS software and Catia software. For the purpose of surface digitalization, a radius correction algorithm was developed. The surface reconstructing errors for the presented system were assessed and analysed with respect to offset points. The accuracy assessment exhibit error values in the reconstruction of a free-form surface in a range of ± 0.02 mm, which, as it is shown by the analysis, result from a systematic error.
EN
The lack of proper communication between navigators is one of the many causes of dangerous situations in maritime transport. Automation of communication processes, in particular negotiation processes, can help either avoid such situations or, when they do occur, deal with them more promptly and effectively. We have characterized inference processes in maritime communication and the communication subontology used to describe these processes. The negotiating processes involving two or more parties are considered. An example is given of an encounter by three ships that requires communication (including negotiations) between the three navigators. We also present how the described communication processes can be automated using the developed subontology of communication.
EN
One of the most significant phases for automation of communication processes in shipping is building a knowledge base for inference processes. Communication processes include: exchange of information, perception of communication and interaction between navigators. Computing with words has been used to represent inference processes covering imprecise concepts that are characteristic of natural languages. Elements of classical predicate calculus were adopted as a basic form of writing inference rules. Methods for constructing a knowledge base were chosen. The knowledge base architecture was proposed. This article also presents examples of inference rules in a knowledge base for automatic communication in shipping.
EN
One of the factors affecting a ship’s safety during its voyage is the ability to detect encounter situations. Navigators mostly use two parameters: closest point of approach (CPA) and time to CPA (TCPA). Their limit values, considered as safe, depend on the parameters of the vessel, geographic area, and weather conditions. These limits are set by the navigator and are based on his experience; however, in specific situations, there is a need to use other parameters, such as ship domain. It is very important for the automated communication system to determine the critical moment when intership communication should be started. The article presents an algorithm of automatic detection of situations where the communication should be initiated. The influence of data relating to the vessel, geographic area, and weather conditions can be taken into account. The output produced by the program, based on the authors’ algorithm, is presented.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.