Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 981

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
PL
Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania umożliwiającym dostęp na żądanie do konfigurowalnych zasobów obliczeniowych za pośrednictwem sieci komputerowej. Obecnie jest to jedna z najszybciej i najintensywniej rozwijanych technologii informatycznych, która jest wprowadzana do coraz liczniejszych obszarów działalności człowieka. Szczególnie interesujące jest zastosowanie chmury obliczeniowej w działalności przemysłowej, takiej jak projektowanie inżynierskie. Wiele systemów IT opartych na chmurze obliczeniowej jest rozwijanych, aby wspierać proces projektowania. W artykule przedstawiono i opisano ideę przetwarzania w chmurze oraz dostępne obecnie usługi i aplikacje używane w projektowaniu inżynierskim oparte na tej technologii. Zaprezentowano również praktyczny przykład systemu wykorzystującego przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, który jest stosowany w projektowaniu inżynierskim.
EN
Cloud computing is a model for on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. Currently it is one of the fastest and most intensively developed information technology, which is introduced into the more and more areas of human activity. Of particular interest is the applicability of cloud computing in industrial activity such as engineering design. A lot of IT system based on cloud computing is developed to support the design process. The idea of cloud computing and the currently available services and applications used in engineering design, which are based on this technology, are described and discussed in the paper. A practical example of cloud-based system applied in engineering design is also presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną budynku dwusegmentowego zlokalizowanego w strefie aktywnej działalności górniczej. Front eksploatacyjny przebiegał bezpośrednio pod budynkiem wywołując w pierwszej fazie wypukłą, a następnie wklęsłą krzywiznę terenu. Zarówno powierzchnia terenu, jak i sam obiekt objęte były w tym czasie monitoringiem geodezyjnym. Otrzymane wyniki pomiarowe oraz przeprowadzone wizje lokalne stanowiły dane źródłowe do analiz numerycznych, jak również pozwalały na weryfikację uzyskanych wyników. Nadrzędnym celem pracy było zwrócenie uwagi na problematykę modelowania budynku dwusegmentowego w fazie dwóch krzywizn: wypukłej i wklęsłej.
EN
This paper presents a numerical analysis of the two-segment building located in an active mining area. The exploitation front ran directly under the building, causing convex curvature of the terrain in the first phase and then a concave one. Both the surface area and the object itself were covered by geodetic monitoring at that time. The measurement results which were obtained and the site visits which were carried out were both source data for numerical analyzes and also allowed to verify the results. The main aim of the work was to draw attention to the problems of modeling a two-segment building in the phase of two curvatures: the convex one and the concave one.
3
EN
The article presents an analysis of the effectiveness of the Wireless Power Transfer (WPT) periodic system consisting of transmitting and receiving coils. In the analysis taken into account various variants of the system geometry (radius of the coil, number of turns, distance between the transmitting-receiving coils). The influence of variable system geometry and frequency on system efficiency was analysed. The Finite Element Method (FEM) with the using periodic boundary conditions for the analysis was used. Based on the results obtained, it was checked at which system parameters wireless power transfer of the system is possible.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności układu periodycznego WPT (Wireless Power Transfer) złożonego z cewek nadawczych i odbiorczych. W analizie uwzględniono różne warianty geometrii układu (promień cewki, liczba zwojów, odległość między cewkami). Analizowano wpływ zmiennej geometrii układu oraz częstotliwości na sprawność układu. Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych (FEM) z zastosowaniem periodycznych warunków brzegowych. Na podstawie uzyskanych wyników sprawdzono, przy jakich parametrach układu możliwy jest bezprzewodowy transfer energii
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
PL
W pracy poruszono tematykę analizy numerycznej i wymiarowania stropu kablobetonowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym omówiono poszczególne etapy budowy modelu numerycznego w programie SOFiSTiK oraz wymiarowania stropu żelbetowego kablobetonowego budynku biurowo-usługowego zaprojektowanego w układzie płytowo-słupowym.
EN
The subject of numerical analysis and designing of a cable-prestressed concrete ceiling is discussed in the paper. A computational example is presented in which the individual stages of building a numerical model in the SOFiSTiK program and designing of the reinforced concrete cable-prestressed ceiling of an office and service building designed in a slab-pillar system are discussed.
PL
W pracy poruszono problem obliczania przekrycia żelbetowego w kształcie powłoki synklastycznej ściętej o podstawie kwadratowej. Przedstawiono obliczenia analityczne i numeryczne sił w powłoce. Powłoka jest poddana działaniu głównie sił ściskających, co jest korzystne dla tego typu konstrukcji. W strefie brzegowej i podporowej konieczne jest wymiarowanie na mimośrodowe ściskanie i rozciąganie z uwagi na znaczący wzrost momentów zginających.
EN
The problem of calculating reinforced concrete covering in the shape of a synclastic shear shell with a square base is discussed in the paper. Analytical and numerical calculations of forces in the shell are presented. The coating is mainly subjected to compressive forces, which is beneficial for this type of construction. In the boundary and support zones, it is necessary to calculate for eccentric compression and tension due to the significant increase in bending moments.
EN
In this work, a FEM dynamic analysis of the energy absorbing system was carried out on the example of a thin-walled column loaded with impact of mass. The results of the numerical analysis of the impact of the column cross-sectional shape and the notch on the amount of impact energy absorbed are presented. Modeling of phenomena occurring during impact is a very complex task, because it is necessary to analyze a complicated process in which geometric and physical nonlinearities and contact problems occur. Model preparation and calculation using the finite element method (FEM) is currently the most reliable method of modeling impacts. The results of numerical analyzes discussed in the paper were carried out using the special MSC.Software.
PL
W niniejszej pracy przeprowadzona została analiza dynamiczna układu pochłaniającego energię na przykładzie cienkościennej kolumny, obciążonej udarem masy. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej wpływu kształtu przekroju poprzecznego kolumny oraz karbu na wielkość pochłoniętej energii uderzenia. Modelowanie zjawisk zachodzących podczas uderzenia jest bardzo złożonym zadaniem, gdyż należy przeprowadzić analizę procesu, w którym następują nieliniowości geometryczne i fizyczne oraz problemy kontaktu. Przygotowanie modelu i przeprowadzenie obliczeń przy użyciu metody elementów skończonych (MES) jest aktualnie najbardziej wiarygodną metodą modelowania uderzeń. Omówione w pracy wyniki analiz numerycznych uzyskano przy wykorzystaniu specjalistycznego programowania firmy MSC.Software.
EN
Numerical analysis of experimental research on buckling of closed shallow conical shells under external pressure was carried out in ANSYS Inc simulation software. The obtained experimental data was compared with calculation results for more than 100 small-sized specimens of conical shells with a wide range of different geometry. All most important features of carrying out physical experiments were taken into account in the simulations. In particular, orthotropy of the shell material has been considered. The critical pressure values can be obtained in ANSYS software for existing conical shell structures with known geometry deviation comparing to ideal.
EN
Selected problems of elastic and elastic-plastic stability of steel structure elements are presented. Numerical analyses are concerned with two types of bisymmetrical rolled I-section steel beams, namely beams with no discrete lateral and torsional restraints and with midspan lateral and torsional restraint. Numerical shell model built in ABAQUS software environment was used. Practical conclusions are drawn on the basis of results made available from numerical analyses carried out.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia stateczności sprężystej i sprężysto-plastycznej elementów stalowych. Dokonano analiz numerycznych stateczności dwóch typów belki dwuteowej walcowanej, mianowicie belki bez usztywnień bocznych i przeciwskrętnych w przęśle oraz belki z jednym usztywnieniem w środku rozpiętości. Wykorzystano powłokowy model zbudowany w programie ABAQUS. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano wnioski praktyczne.
PL
Przedstawiono rezultaty analiz nośności kratownicy poddanej obciążeniu od wiatru. Wykonano liniowe analizy stateczności modelu prętowego i powłokowego konstrukcji przy różnych warunkach brzegowych na podporach skrajnych. Badano wpływ sztywności (rotacyjnej) stężeń pasa górnego na nośność konstrukcji. Zaprezentowano model pasa dolnego, podpartego sprężyście, jako model zastępczy kratownicy przestrzennej. Przedstawiono rezultaty analiz statycznych, nieliniowych, przeprowadzonych dla konstrukcji z imperfekcjami.
EN
In the paper the load bearing capacity analysis of the truss subjected to upward wind loading were presented. The linear buckling analysis results for the beam and shell model of the structure, due to various boundary condition at the marginal supports, were appointed. The influence of the top chord brace stiffness (rotational) on the capacity of the truss, was taken into consideration. The model of the bottom chord on elastic supports was presented as the replacement for the spatial structure. The nonlinear static analysis for the imperfect truss model was carried out.
11
EN
Methods for solving non-linear control systems are still being developed. For many industrial devices and systems, quick and accurate regulators are investigated and required. The most effective and promising for nonlinear systems control is a State-Dependent Riccati Equation method (SDRE). In SDRE, the problem consists of finding the suboptimal solution for a given objective function considering nonlinear constraints. For this purpose, SDRE methods need improvement. In this paper, various numerical methods for solving the SDRE problem, i.e. algebraic Riccati equation, are discussed and tested. The time of computation and computational effort is presented and compared considering selected nonlinear control plants.
EN
Designing retaining structures depends on many factors, primarily the function of the retaining structure and soil conditions. It is not easy to choose the right retaining structure due to the great variety of their structural and material solutions. Preliminary numerical analyses in this case can be very useful. This article presents the results of numerical analyses of the behaviour of retaining structures and soil for various structural and material solutions as well as defined soil and water conditions. Six variants of retaining structures were analysed, in which the type of retaining walls, the materials used and the height of the walls were varied. The assessment was done basing on maps of stress and displacement of the retaining structure and soil. An additional factor in the selection of retaining structures are costs, durability and lead time. The finite element method allows the analysis of the behaviour of the structure - soil system. It enables comparison of various construction variants at the design stage and selection of the best solution in given soil and water conditions for the set selection criteria.
EN
The main objective of this work is to present an innovative method of numerical modeling of anchored piles system acting as a road protection against landslide, called the “2D/3D method”. Firstly, short description of the problem and “state of the art” review are included. An effective methodology of the design supported by the numerical analysis, solving the problem of interaction of a periodic system of piles and the unstable soil mass is presented, for which some detailed information about proposed numerical approach is given. The key idea of 2D/3D method is to join the pile with the 2D plane strain continuum by fictitious connectors of Winkler type with P-Y properties identified during the analysis of a subsidiary 3D problem. Practical example of usage of proposed approach to a real case of a road endangered by a landslide then protected by the piles system is presented. On the base of this example, a discussion about important design issues like internal forces in piles (mainly bending moments) and anchors (tensile forces) or overall stability of the soil-structure system is done.
EN
The progress of additive manufacturing technology brings about many new questions and challenges. Additive manufacturing technology allows for designing machine elements with smaller mass, but at the same time with the same stiffness and stress loading capacity. By using additive manufacturing it is possible to produce gears in the form of shell shape with infill inside. This study is carried out as an attempt to answer the question which type of infill, and with how much density, is optimal for a spur gear tooth to ensure the best stiffness and stress loading capacity. An analysis is performed using numerical finite element method. Two new infill structures are proposed: triangular infill with five different densities and topology infill designed according to the already known results for 2D cantilever topology optimization, known as Michell structures. The von Mises stress, displacements and bending stiffness are analyzed for full body gear tooth and for shell body gear tooth with above mentioned types of infill structure.
16
Content available Nośność słupów z lekkiego betonu kruszywowego
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną nośności przekrojów i smukłych elementów z betonu lekkiego (LWAC) poddanych działaniu siły osiowej oraz momentu zginającego. Przyjęto nieliniowy model materiałowy betonu przedstawiony w Eurokodzie 2 (EC2) [1]. Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie przyjęta w obliczeniach wynosiła 53 MPa. Rozważano kilka różnych gęstości betonu. Zaobserwowano, że właściwości wytrzymałościowe betonu zależne od gęstości wpływają na uzyskiwane wartości maksymalnej siły osiowej i momentu zginającego pomimo tej samej średniej wytrzymałości na ściskanie. W każdym przypadku nośność przekroju z betonu lekkiego była niższa niż betonu zwykłego. Ponadto wprowadzenie LWAC o większej gęstości i niższym odkształceniu granicznym oznaczało większą sztywność smukłych słupów, ale wiązało się z redukcją nośności samego przekroju. Wyniki analizy nieliniowej posłużyły do weryfikacji uproszczonych metod obliczeń II rzędu zawartych w EC2 pod kątem wpływu właściwości materiału na zgodność uzyskanych wyników z metodą ogólną. Wykazano, że wyniki w niektórych przypadkach są bardzo konserwatywne i nie uwzględniają innego poziomu odkształcenia w LWAC.
EN
The paper presents a numerical analysis of the load-bearing capacity of lightweight aggregate concrete (LWAC) cross-sections and slender elements subjected to bending with axial force. The nonlinear material model of concrete presented in Eurocode 2 (EC2) [1] was assumed. The mean compressive strength of concrete was 53MPa. There were considered several different densities of concrete. It was observed that density-dependent mechanical properties of concrete affect the obtained values of the maximum axial force and bending moment despite the same mean compressive strength. In every case, the capacity of the LWAC sections was lower than the normal weight ones. Moreover, LWAC with the higher density and the lower ultimate strain gave greater stiffness to slender columns but reduced the cross-sectional capacity. The results of the nonlinear analysis were used to verify the simplified calculation methods of 2nd order effects included in EC2 in terms of the influence of the material properties on the consistency of the obtained results with the general method. It was shown that the results in some cases are very conservative and do not include a different level of strain in LWAC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tzw. siodełka przeznaczonego do mocowania płatwi dachowych i rygli ściennych. Wykonano analizy numeryczne badanego elementu, wykorzystując oprogramowanie (SOFiSTiK) oparte na metodzie elementów skończonych. Prace zakończono wnioskami, które mogą stanowić przyczynek do dalszych analiz, mających na celu określenie wpływu podatności takiego podparcia na nośność elementu ściskanego i zginanego, jakim mogą być płatwie lub rygle ścienne.
EN
The article presents the results of research element for fixing roof purlins and wall rafters. Numerical analyses of the tested element were performed using software (SOFISTIK) based on the finite element method. The work has been completed with conclusions that may contribute to further analyses to determine the effect of the susceptibility of such a support on the load-bearing capacity of the compression and bending element, which may be purlins and wall rafters.
EN
The numerical modelling of chloride diffusion in concrete structures requires an appropriate description of input parameters. The main inputs for the model are the diffusion coefficient of concrete and derived aging factor. The model itself can be susceptible to the values of these parameters because of the size of the finite elements and size of the time step. Due to the potential use in probabilistic calculations, which requires millions of simulations, it is desirable to create a highly optimized model. It is important to pay attention to the accuracy of the calculation, but also to its calculation time. The presented results show the possible limits of the finite element model of the diffusion in a concrete structure. This is demonstrated on the reference ordinary Portland cement mixture and 32 various binary and ternary concrete mixtures, which show a significant effect of different diffusion coefficients and aging factors on the overall convergence. This study provides guidance on which extreme material parameters, out of the potential range, may adversely affect model results.
EN
The use of computer techniques at the design stage of industrial facilities is essential in modern times. The ability to shorten the time required to develop a project and assess the safety of the use of assumptions, often enables the reduction of the costs incurred in the future. The possibility to skip expensive prototype tests by using 3D prototyping is why it is currently the prevailing model in the design of industrial facilities, including in the mining industry. In the case of a longwall working, its stability requires the maintenance of the geometric continuity of floor rocks in cooperation with a powered roof support.The paper investigates the problem of longwall working stability under the influence of roof properties, coal properties, shield loading and the roof-floor interaction. The longwall working stability is represented by an index, factor of safety (FOS), and is correlated with a previously proposed roof capacity index ‘g‘. The topic of the paper does address an issue of potential interest. The assessment of the stability of the roof in longwalls was based on the numerical analysis of the factor of safety (FOS), using the Mohr-Coulomb stress criterion. The Mohr-Coulomb stress criterion enables the prediction of the occurrence of failures when the connection of the maximum tensile principal stress σ1 and the minimum compressive principal stress σ3 exceed relevant stress limits. The criterion is used for materials which indicates distinct tensile and compressive characteristics. The numerical method presented in the paper can be utilized in evaluating the mining natural hazards through predicting the parameters, which determine the roof maintenance in the longwall working.One of the purposes of the numerical analysis was to draw attention to the possibilities that are currently created by specialized software as an important element accompanying the modern design process, which forms part of intelligent underground mining 4.0.
EN
This article presents a comparison of the real amount of structural bending of a traditional residential building on curved mining ground with the bending results from an elastic model of the system: building + ground. Thanks to surveying measurements conducted during the exploitation front, the relationship between the curvature of the building and the curvature of the area in its direct vicinity was determined. The measurement work lasted one and a half years. Observation results collected in nature verify the deformation results of the modelled structure in the approach proposed by the guidelines for designing buildings in mining areas in Poland. Building Research Institute Instructions, Guidelines, Guidance 416 (2006) allows the adoption of an elastic model for the structure, and for the ground, it allows the adoption of linear elastic features characteristic of Winkler elastic ground. The main purpose of the work was to determine the overestimation of stress in the modelled building resulting from the use of a simpli-fied, computational engineering approach.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.