Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 108

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono propozycję metodyki kompensacji własności dynamicznych przemysłowych przyrządów pomiarowych o nieliniowej charakterystyce statycznej. Jako przykładem posłużono się rurką Prandtla. W ramach badań przeprowadzono linearyzację charakterystyki statycznej przyrządu w oparciu o równanie teoretyczne, wyznaczono i zweryfikowano doświadczalnie algorytm kompensacji oparty na modelu II-go rzędu rurki Prandtla (łącznie z przetwornikiem pomiarowym) oraz porównano go do modelu I-go rzędu. W rezultacie otrzymano zadowalające wyniki kompensacji: blisko pięciokrotną poprawę dokładności pomiaru amplitudy i niemal czterokrotne ograniczenie błędu wynikającego z przesunięcia fazowego.
EN
The method of measuring instruments dynamic error correction has been described. This method is suitable for these devices, that output signal is available as voltage or current. Thanks to this, measurement data can be recorded and processed by means of computer, PLC or embedded system. Developed method is based on model of the measuring system, which coefficients (gain and time constants) are determined from experimental static and step characteristics. Presented method is a general conception but its verification has been performed for air velocity measurement using a Prandtl tube. Results of this compensation were compared with the measurements obtained with the reference instrument (anemometer). During experimental investigations a significant reduction of dynamic error have been obtained.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono właściwości nowego aktywatora działającego jak ciecz jonowa, opartego na technologii ACTIV8, opracowanej przez firmę Rubber Nano Products (Pty) Ltd, jako zamiennika przyspieszacza – 1,3‑difenyloguanidyny (DPG) i jako dodatku sieciującego. Nowatorski aktywator charakteryzuje się dobrym czasem sieciowania, a jednocześnie wykazuje bezpieczeństwo podwulkanizacji oraz powiększoną wydajność przyspieszacza oraz stwarza możliwość zmniejszenia zawartości tlenku cynku. W niniejszym artykule skupiono się na zamienniku DPG dla branży oponiarskiej oraz taśm przenośnikowych w przemyśle gumowym. Badania te są prowadzone na dwóch mieszankach gumowych zawierających kauczuk naturalny (NR) napełniony sadzą oraz kauczuk butadienowo‑styrenowy (SBR) o wysokiej zawartości silanizowanej krzemionki. Oceniono wpływ zmiennej zawartości tlenku cynku, dodatku krzemionki, usuwania DPG, dodawania PREMIX ACTI8 (zamiennik DPG) na parametry sieciowania i właściwości mechaniczne materiałów. Dodatek PREMIX ACTI8 wpływa na zachowanie lub nawet poprawę właściwości dynamicznych wulkanizatów.
EN
This paper demonstrates the properties of a novel ionic liquid activator [based on ACTIV8 technology developed by Rubber Nano Products (Pty) Ltd] as a DPG (1,3-diphenylguanidine) replacement and curing additive. The novel activator shows good cure time yet demonstrates scorch safety and higher accelerator efficiency and possibility to reduce the content of zinc oxide. This paper will focus on the DPG replacement for tyre and conveyor belt segments in rubber manufacturing. This study is conducted on two main rubber compounds, a carbon black filled NR and a highly silica filled SBR which has been silanized. The different effects of varying zinc oxide content, addition of extra silica, removal of DPG content, addition of the DPG replacements PREMIX ACTI8 on cure characteristics and mechanical properties of the materials have been evaluated. The most relevant aspect of DPG replacement is that the dynamic properties are retained or even improved.
EN
The paper presents transmission models of a parametric filter with non-periodically variable parameters and a fractional-order filter. The responses of these filters on a unit step excitation have been examined as well as the dependence of filters time responses on their parameters. The obtained results have been illustrated by examples.
PL
Przedstawiono wyniki własnych badań właściwości statycznych i dynamicznych podstawowych modułów tensegrity, które mogą być wykorzystane w konstrukcji wież stalowych. Złożoność odpowiedzi na obciążenie statyczne zilustrowano za pomocą nieliniowego modelu modułu o trzech niewiadomych, obciążonego pionowo, z uwzględnieniem dużych przemieszczeń. Na podstawie eksperymentalnej analizy modalnej zbadano zależność podstawowej częstotliwości drgań własnych od stopnia sprężenia modułu.
EN
Results of research on static and dynamic tests carried out on tensegrity modules, which can be utilized in steel tower construction, were presented. Complexity of static response was illustrated by a nonlinear model of an axially loaded module, taking into account large displacements. Based on the experimental modal analysis tests, the dependence of the first eigenfrequency in relation of self-stress magnitude was found.
EN
The supplemental energy dissipation system is a practical approach to attenuate the structural response under extreme loading. Viscoelastic damping used to reinforce the structure against the seismic vibration, Viscoelastic material (VEM) most commonly used in viscoelastic dampers (VEDs). In this paper, dynamic mechanical analysis (DMA) approach is used to investigate the performance index of VEM. It is demonstrated that the performance index, such as storage modulus, loss modulus, and loss factor decrease noticeably as the temperature increases, which reflects the low stiffness at high temperature. Excitation frequency also influenced the performance index, and the reaction has correspondence to temperature. As the temperature increases, the VEM dynamic properties decreases, which represents the rubbery region, and it is found that higher to low-temperature dynamic properties increases, which the glassy region is. DMA is a particularly flexible approach, and it characterizes the properties of VEM simultaneously at various conditions.
EN
Pre-structuring of magnetic particles during fabrication of magnetorheological elastomer (MRE) is a crucial step, which results in the formation of chain-like columnar structures in the rubber matrix. In this study, MRE based on natural rubber and carbonyl iron particles were prepared. The Taguchi method was utilized to study the effect of several dominating factors during the fabrication process such as pre-curing time, pre-curing temperature and applied magnetic field during curing on the loss tangent (tan δ) and tensile properties. Tan δ was measured through parallel-plate rheometer over a frequency range of 1–100 Hz and a strain amplitude range of 0.1–6%. Tensile properties were measured with a universal tensile testing machine. The obtained data were statistically analyzed using S/N ratios and ANOVA in order to predict the optimal combination of factors, and then further experiments were conducted for verification purpose. Results indicated that the magnetic field had the greatest influence on tan δ when measured over a range of frequency and elongation at break. Furthermore, pre-curing time and magnetic field were found to influence tan δ when measured over a range of strain amplitude. However, none of the factors exhibited significant influence on tensile strength. In addition, the morphology of MRE was examined using scanning electron microscopy (SEM).
PL
Przedstawiono wpływ wybranych czynników fizykochemicznych, występujących w kotłach stalowniczych pieców łukowych, na charakterystyki wyładowań elektrycznych. Opisano statyczne i dynamiczne właściwości łuków sitnoprqdowych. Oceniono użyteczność wybranych modeli matematycznych łuków, które są wykorzystywane do symulacji procesów w układach zasilania pieców łukowych. Rozpatrzono zagadnienia wyznaczania charakterystyk łuku elektrycznego w warunkach eksploatacji przemysłowej pieców łukowych.
EN
The influence of selected physicochemicai factors occurring in steel arc furnaces on the characteristics of electric discharges has been presented. Static and dynamic properties of high current arcs have been described. The usefulness of selected mathematical arcs models, which are used to simulate processes in arc furnace power systems, has been evaluated. The issues of determining the characteristics of electric arc in the conditions of industrial operation of arc furnaces nave been considered.
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań eksperymentalnych korpusu belki suportowej niewypełnionej i wypełnionej polimerobetonem w postaci odpowiedzi impulsowej i charakterystyk widmowych. Celem tych badań była ocena poprawy niektórych właściwości dynamicznych korpusów obrabiarek, poprzez wypełnienie ich polimerobetonem.
EN
The paper presents preliminary experimental results of a machine tool beam filled up and not filled up with Polymer Concrete (PC) as a transient response and amplitude spectrum. The main goal of the experiments was evaluation of improving selected dynamic properties of machine tool frames through filled them Polymer Concrete.
PL
W pracy przedstawiono opracowane i wykonane przez autorów artykułu stanowisko do badania właściwości dynamicznych czujników i przetworników ciśnienia o zakresie pomiarowym ± 10 kPa. Na stanowisku tym przeprowadzono pomiary sygnału wyjściowego jako odpowiedzi na ciśnieniowe wymuszenie sinusoidalne. Pomiary te przeprowadzono dla trzech piezorezystancyjnych czujników ciśnienia. Podłączono je do elektronicznego układu przetwarzającego sygnał pomiarowy na standardowy sygnał prądowy o zakresie 4...20 mA. Przedstawiono weryfikację wykonanego stanowiska dla zmiennej częstotliwości wejściowego, pneumatycznego sygnału sinusoidalnego o częstotliwości w zakresie 3,5-100 Hz. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów charakterystyk wyjściowych p/pma x= f(f).
EN
Many engineering fields employ dynamic pressure measurement. We need measurement equipment suited for dynamic measurements. The article presents an original realization of a laboratory stand for studying the dynamic properties of pressure sensors and gauges with the measuring range of ± 10 kPa. Using this laboratory stand measurements of the output signal in response to a sinusoidal input were conducted for three piezoresistive pressure sensors (connected to an original output system of a gauge with a standard electrical signal of 4...20 mA). Presented is a verification of the realized laboratory stand for a 3.5-100 Hz variation of the sinusoidal input signal frequency. The studied pressure sensors also produced output signals in the form of sinusoidal functions with varying amplitudes, which allows them to be presented as graphs of output characteristics p/pmax= f(f). The reflections presented in the article may only be considered as initial test. The results will serve as a basis for conclusions regarding the correctness of the conducted tests and planning further studies (for example, for sensors without a seperating diaphragm).
EN
The paper presents modelling process and results of the bench tests of the C0-45, which is a turbocharger for heavy-duty diesel engines. For turbochargers like this, it is necessary to measure the level of vibration. This paper presents the test results for 115 turbochargers. Rotor speed during the tests varied between 25,000 and 42,000 rpm. Rotor speed during the tests on a C0-45 turbocharger varied within three ranges, i.e., Range I: n=25,000÷32,000 rpm and a=0.5g; Range II: n=33,000÷38,000 rpm and a=1.0g; Range III: n=39,000÷42,000 rpm and a=1.5g; (g=9.81m/s2). Measurement of vibrations was realized by a sensor located on the body of the turbocharger. Bench tests also included measurement of key charge parameters such as the amount of mass trapped, mean flow velocities, turbulence level, gas pressure, temperature and oil flow. The results are presented in the form of diagrams showing the amplitude of the acceleration function with regard to the rotor’s RPM. Research shows that using the correct parameters in construction and technological processes of assembly are very important for the effective functioning turbochargers.
11
Content available Monitorowanie uszkodzeń w ramie żelbetowej
PL
W artykule przestawiono próbę wytypowania współczynników, które dodatkowo poza obrazem współczynników falkowych pozwalałyby stwierdzić, czy w konstrukcji doszło do postępującego uszkodzenia względem znanego stanu oraz wpływu uszkodzenia na konstrukcję (spadku właściwości dynamicznych). W celu określenia wpływu uszkodzenia na odpowiedź konstrukcji posłużono się numerycznym modelem żelbetowej ramy portalowej poddanej testom o wzrastającej sile wymuszenia sejsmicznego podłoża. Wykorzystano w modelu nieliniowość konstrukcji w formie nieliniowości materiałowej (nieliniowe związki konstytutywne) jak i geometrycznej. Odpowiedź przyśpieszeniową konstrukcji przetworzono za pomocą ciągłej transformaty falkowej (z wykorzystaniem falki-matki Morlet) reprezentującej analizowany sygnał w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej. Określone współczynniki (pikowy, asymetrii oraz rozproszenia) wytypowane na podstawie zapisu odpowiedzi z użyciem transformaty falkowej pomogły określić chwilę czasową wystąpienia uszkodzenia i spadek sztywności uszkodzonej konstrukcji odzwierciedlony w spadku jej częstotliwości drgań własnych. Następnie za pomocą wytypowanych współczynników przeanalizowano zapis odpowiedzi ramy żelbetowej badanej doświadczalnie, która poddana została testom na stole wstrząsowym w ISMES, które miały na celu określenie wpływu uszkodzenia na właściwości dynamiczne konstrukcji żelbetowych. Zaproponowane współczynniki pozwoliły na powiązanie zmiany ich wartości z powstałym uszkodzeniem poprzez porównanie zmiany właściwości dynamicznych ze zmianą wytypowanych współczynników wrażliwych na uszkodzenie. Współczynnik pikowy bezpośrednio powiązany z częstotliwością drgań własnych wskazywał chwilę czasowa wystąpienia uszkodzenia, zmienne wartości współczynnika asymetrii i rozproszenia wskazały trend zmian wraz z rozwojem tego uszkodzenia.
EN
This papier introduces wavelet based damage-sensitive coefficient extracted from structural response and used to correlate the damage propagation with changes in scalogram of a wavelet coefficient. In order to determine the effect of damage on the structural response, an inelastic numerical model of a reinforced concrete portal frame subjected with increasing seismic excitation has been used. The response of the structure has been processed by Continuous Waveform Transform (using Morlet wavelet as a mother wavelet) representing the analyzed signal in the time-frequency domain. Specific wavelet-based factors (Peak , Dispersion, and Asymmetry Coefficient) helped to determine the moment when the damage occurred in structure (a reduce in stiffness of the structure reflected in the fall of its natural frequency), to confirm the relation between the value of the coefficient and the damage state the response of the experimental reinforced concrete test frame was analyzed. Wavelet analyses of the response records of the r/c analyzed frame reveal clear, characteristic changes in the development of the wavelet ridges and peak patterns from the moment the structure starts to accumulate damage. The Peak coefficient directly “follows” the damage by observing the trace of peaks which correspond to natural frequency, it shows a changes in structural stiffness. The Dispersion and Asymmetry Coefficient has clearly shown that with the spread of frequency content the value of coefficient changes.
12
Content available remote Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna hybrydowego łoża obrabiarki
PL
Artykuł przedstawia teoretyczną i eksperymentalną analizę modalną hybrydowego łoża obrabiarki. Konstrukcję hybrydową uzyskano przez połączenie żeliwnego korpusu łoża z odlewem mineralnym. Analizę przeprowadzono w celu porównania wyników otrzymanych na drodze symulacji z wynikami uzyskanymi podczas modalnego eksperymentu identyfikacyjnego.
EN
The paper presents theoretical and experimental modal analysis of hybrid machine’s tool bed. Hybrid construction was created by connecting of iron cast machine tool bed with mineral cast. The analysis was conducted to compare results from simulation with experimental data.
EN
The paper presents a numerical method of dynamic error correction applied to a measuring transducer of gas concentration with a typical sensor based on tin dioxide. The work describes research of the dynamic properties of the transducer. Its response time is approximately 8 to 10 minutes, which may be not acceptable in many applications. A parametric model of the transducer dynamics has been developed and an adequate correction algorithm is proposed. The obtained results of the dynamic correction based on the proposed method are compared with those achieved previously by applying a neural network algorithm. Despite the simplicity of the used model, the proposed method allows a significant decrease in the transducer response time.
EN
In the paper the dynamic properties of the cylinder unit as a part of the theatre scenography lifting mechanism have been investigated. The noise and vibration problem of the cylinder unit when lifting loads turned out to be the crucial limit in application of the whole mechanism for lifting scenography elements on a theatre stage. The construction of the mechanism was examined and the main source of noise was identified as the cylinder unit. Theoretical modal analysis confirmed that thesis. Experimental modal analyses of the hollow cylinder unit as well as the cylinder with the PUR foam filling were performed. The results showed significant improvement of the dynamic properties due to the vibration amplitude decrease for the first three vibration modes of the filled cylinder. The research method of modal analysis turned out to be highly efficient in dynamic properties determination in the industrial practice. The method of improving the dynamic properties of the mechanical construction by filling closed regions with PUR foam is of a great importance for industrial application and seems to be economically effective.
PL
W artykule przedstawiono badania dynamicznych właściwości zespołu bębna wciągarki służącej do podnoszenia scenografii teatralnej. Problem nadmiernego hałasu i drgań wciągarki podczas podnoszenia elementów scenografii okazał się istotnym problem użytkowym ograniczającym możliwości zastosowania urządzenia w teatrze. Przeprowadzono analizę konstrukcji mechanizmu wciągarki i wskazano zespół bębna jako źródło nadmiernego hałasu. Tę tezę potwierdzono przeprowadzając teoretyczną analizę modalną zespołu bębna. W części doświadczalnej badań przeprowadzono analizę modalną oryginalnego, pustego zespołu bębna a następnie zespołu wypełnionego pianka poliuretanową. Otrzymano wyniki badań doświadczalnych, na podstawie których dokonano obserwacji, że amplituda pierwszych trzech postaci drgań swobodnych analizowanego zespołu została znacznie obniżona, co skutkuje znaczną redukcją hałasu generowanego przez bęben wypełniony pianką poliuretanową. Analiza modalna okazała się wysoce przydatna w praktyce przemysłowej w celu określania dynamicznych właściwości urządzenia mechanicznego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań modalnych sformułowano wniosek, że metoda wypełniania zamkniętych obszarów konstrukcji mechanicznych pianką poliuretanową w celu poprawienia właściwości dynamicznych urządzenia może być szeroko wykorzystana w praktyce przemysłowej ze względu na wysoką skuteczność oraz ważny aspekt ekonomiczny w postaci niskiej ceny takiego rozwiązania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu błędów dynamicznych, wnoszonych przez przetworniki pomiarowe stosowane w torach sprzężenia zwrotnego układów regulacji, na uzyskany efekt regulacji. Przyjęto określone założenia dotyczące zarówno właściwości obiektów regulacji, jak i torów pomiarowych. Uzyskane rezultaty wskazują na to, iż zaniedbanie właściwości toru pomiarowego podczas analizy układu regulacji prowadzi do znacznych różnic pomiędzy rzeczywistym, a oczekiwanym przebiegiem procesu regulacji i to zarówno w fazie przejściowej, jak i w fazie ustalonej. Obliczono również transmitancje regulatorów korygujących te wpływy dla szerokiej klasy wejściowo-wyjściowych modeli obiektów regulacji.
EN
The article presents the results of simulation studies of the impact of dynamic errors introduced by the transducers used in the feedback of control systems. Certain assumptions about the properties of both controlled systems and measuring circuits were used. The obtained results indicate that the neglect of the measurement channel characteristics in the analysis of the control system could lead to material differences between the actual and the expected course of the control process, both in transient and steady state. Transfer functions of controllers correcting influence of dynamic errors for a broad class of input-output models of controlled objects were also calculated, using a method based on the theoretical analysis.
PL
W artykule przedstawiono teoretyczną analizę modalną dwóch korpusów obrabiarki: jednego wykonanego z żeliwa szarego oraz drugiego wykonanego z hybrydowego połączenia żeliwa i odlewu mineralnego. Analiza została przeprowadzona w celu określenia właściwości dynamicznych dwóch korpusów o podobnych kształtach wykonanych w tradycyjnej oraz nowatorskiej technologii odlewniczej. Dodatkowo przeprowadzono analizę sztywności statycznej konstrukcji obu korpusów. Podczas badań symulacyjnych stwierdzono wzrost sztywności dynamicznej oraz wzrost sztywności statycznej korpusu obrabiarki wykonanego z hybrydowego połączenia żeliwa szarego i odlewu mineralnego.
EN
The paper presents a theoretical modal analysis of the two machine tool bodies: one made of gray cast iron and the second made of hybrid connection of cast iron and mineral cast. The analysis was conducted in order to determine the dynamic properties of two bodies of similar shapes made in the traditional and innovative casting technology. In addition, an analysis of the static stiffness of the structure of two bodies was performed. During the simulation studies it was found an increase in dynamic stiffness and increase in static rigidity of the machine tool body made of hybrid connection of cast iron and mineral cast. The results of theoretical studies have confirmed the desirability of using hybrid construction because the dynamic properties of so formed body are more favorable in comparison with the conventional body made of cast iron.
PL
Opisano wpływ zmian ogólnego stanu technicznego, zużycia i zmian właściwości materiałowych jednoprzewodowego komina żelbetowego na jego parametry dynamiczne. Na podstawie danych z badań in situ określono stopień zużycia komina. Zbudowano trzy modele numeryczne odpowiadające trzem różnym stanom technicznym analizowanej konstrukcji komina. Analiza wyników obliczeń częstotliwości drgań własnych pozwoliła na ocenę wrażliwości modelu dynamicznego z uwagi na parametry zmienne w czasie eksploatacji. Przeprowadzona analiza obliczeniowa umożliwiła ocenę cech dynamicznych, które mają istotny wpływ na odpowiedź dynamiczną komina na wymuszenie kinematyczne i od działania wiatru.
EN
The study concerns the effect of changes in the general condition, wear and changes in the material properties of single conduit RC chimney on its dynamic properties. On the basis of data from in situ tests carried. Subsequently, three numerical models corresponding to three different technical states of analyzed chimney were built. Analysis of the calculated natural frequencies allowed assessing the sensitivity of the dynamic model due to variable parameters during the operation of chimney. The results permit to evaluate values of natural frequencies having a significant influence on the dynamic response of the chimney due to kinematic and wind loading.
EN
Cast iron and mineral cast are the materials most often used in the machine structural elements design (bodies, housings, machine tools beds etc.). The materials significantly differ in physical and mechanical properties. The ability to suppress vibration is one of the most important factors determining the dynamic properties of the machine and has a significant impact on the machining capabilities of a machine tool. Recent research and development trends show that there is a clear tendency to move away from the traditional iron casting to the mineral casting, due to better dynamic properties of the latter. However mineral cast as a structural material for the whole machine tools bed turns out to be insufficient due to its poor mechanical strength properties. The best solution should benefit from the advantages of the cast iron and mineral cast materials while minimizing their drawbacks. The paper presents numerical modal analysis of two lathe beds: the first one made of gray cast iron and the second one made of hybrid connection of cast iron and mineral cast. The analysis was conducted in order to determine the dynamic properties of two bodies of similar shapes made in the traditional (cast iron) and innovative hybrid (cast iron and mineral cast) technology. In addition, an analysis of the static structure rigidity of the two beds was performed. During the simulation studies it was found a significant increase in dynamic stiffness and static rigidity of the machine tool body made of hybrid connection of cast iron and mineral cast. The results of numerical simulations have confirmed the desirability of using hybrid construction because the dynamic properties of such a body are more advantageous in comparison with the conventional body made of cast iron.
PL
Żeliwo oraz odlewy mineralne są materiałami konstrukcyjnymi najczęściej wykorzystywanymi w dziedzinie projektowania elementów strukturalnych maszyn (korpusy, obudowy, łoża obrabiarek). Te materiały znacząco różnią się pod względem zarówno właściwości fizycznych, jak i mechanicznych. Zdolność do tłumienia drgań jest jednym z najważniejszych czynników determinujących właściwości dynamiczne urządzenia i ma znaczący wpływ na możliwości obróbkowe maszyny technologicznej. Najnowsze badania oraz trendy rozwojowe pokazują, że istnieje wyraźna tendencja do odchodzenia od tradycyjnych odlewów żeliwnych w kierunku odlewów mineralnych, ze względu na lepsze właściwości dynamicznych tych ostatnich. Jednakże odlewy mineralne jako materiał konstrukcyjny na całe łoże obrabiarki okazuje się być niewystarczający ze względu na słabe właściwości mechaniczne. Najlepsze rozwiązanie powinno korzystać z zalet żeliwa i odlewów mineralnych, jednocześnie minimalizując wady obu materiałów. W artykule przedstawiono teoretyczną analizę modalną dwóch korpusów obrabiarki: jednego wykonanego z żeliwa szarego oraz drugiego wykonanego z hybrydowego połączenia żeliwa i odlewu mineralnego. Analiza została przeprowadzona w celu określenia właściwości dynamicznych dwóch korpusów o podobnych kształtach wykonanych w tradycyjnej oraz nowatorskiej technologii odlewniczej. Dodatkowo przeprowadzono analizę sztywności statycznej konstrukcji obu korpusów. Podczas badań symulacyjnych stwierdzono, wzrost sztywności dynamicznej oraz wzrost sztywności statycznej korpusu obrabiarki wykonanego z hybrydowego połączenia żeliwa szarego i odlewu mineralnego. Otrzymane wyniki badań teoretycznych potwierdziły celowość stosowania budowy hybrydowej, ponieważ właściwości dynamiczne tak wytworzonego korpusu są korzystniejsze w porównaniu z korpusem wykonanym z tradycyjnego odlewu żeliwnego.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań właściwości dynamicznych typowego półprzewodnikowego rezystancyjnego czujnika gazów. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano model dynamiczny czujnika, wyznaczono jego współczynniki oraz przedstawiono dopasowaną do tego modelu numeryczną procedurę korekcji dynamicznej zapewniającą istotne skrócenie czasu odpowiedzi przetwornika do pomiaru stężenia gazu. Pokazano skuteczność zaproponowanej metody korekcji.
EN
Solid state gas sensors have generally disadvantageous dynamic properties - their response time can reach several minutes or more. This is due to the fact that the chemical adsorption phenomena in the sensitive layer occur relatively slowly [1, 2]. In many measurement applications such a long response time is not acceptable. It is necessary to apply effective methods of dynamic correction. This paper presents a method and results of investigations of the dynamic properties of a typical semiconductor gas sensor with tin sensing layer. A numerical correction method is proposed, too. There were determined responses of the sensor to step changes in gas concentration by means of a measuring system shown schematically in Fig. 2. The results (see Figs. 3, 4 and 5) show that the first order inertia may be sufficient as an averaged dynamic model of the sensor. With respect to this model, the dynamic correction method is proposed. The procedure is illustrated in Fig. 6, and the calculation method is given in formula (3). Shortening of the step response time is expressed by the coefficient  (0, 1). Examples of application of that algorithm to reproduce the abruptly and sinusoidally varying gas concentration are shown in Figs. 7 and 8 ( was assumed equal to 1/3, which was the postulated 3-fold reduction of the step response time). The waveforms confirm the effectiveness of the proposed dynamic correction method.
PL
Przyrządy stosowane w przemyśle do pomiaru m.in. ciśnienia, temperatury czy prędkości przepływu występują najczęściej w postaci czujnika osłoniętego obudową, co pogarsza ich właściwości dynamiczne. W pracy opisano podstawy teoretyczne metody kompensacji właściwości dynamicznych takich czujników, jej adaptację do obliczeń numerycznych oraz podano przykład praktycznej realizacji z wykorzystaniem modelu autoklawu, termometru Pt100, modułu NI USB-6009 i pakietu LabView. Przeprowadzone badania potwierdziły efektywność metody przez redukcję błędu dynamicznego z ok. 62 do 6%.
EN
Instruments used in industry for measuring, among others, pressure, temperature or flow rate are usually in a form of sheltered sensor what impairs their dynamic properties. The paper describes theoretical bases of dynamic properties’ compensation method of such sensors, its adaptation to numerical calculations. Аn еxamplе of model practical implementation using the autoclave, Pt 100 thermometer, NI USB-6009 module and LabVIEW package is also given. The dynamic error decreased from about 62% to 6%, therefore confirming the method effectiveness.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.