Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiana jest nowa metoda wyznaczania wspólczynników załamania na powierzchniach granicznych warstw dielektrycznych z obwiedni ich widm odbciowych. Podawane są proste wzory na współczynniki załamania na powierzchniach granicznych warstwy, które weryfikowane są teoretycznie i eksperymentalnie. Wyliczone prezentowaną metodą współczynniki załamania używane były w obliczeniach widm odbiciowych, które porównywane są z wyjściowymi widmami eksperymentalnymi.
EN
The presentation shows the new method allowing determination of refractive indices at interfaces of dielectric films. The method is basing on the analysis of envelopes of reflectance spectra. In the presentation there are shown theoretical foundations of simple mathematical formulas, describing refractive index values at film interfaces as well as experimental results that postively verified our method. In the first step, values of the refractive index at films interfaces were determined using our method. In the second step, reflectance spectra were calculated using the values of refractive indices obtained in the first step and compared with measured ones
EN
The solution of the 1D Sturm-Liouville problem using the Control Volume Method is discussed. The second order linear differential equation with homogeneous boundary conditions is discretized and converted to the system of linear algebraic equations. The matrix associated with this system is tridiagonal and eigenvalues of this system are an approximation of the real eigenvalues of the boundary value problem. The numerical results of the eigenvalues for various cases and the experimental rate of convergence are presented.
EN
In this paper, a non-homogenous fractional oscillator equation in finite time interval is considered. The fractional equation with derivatives of order α ∈ (0, 1] is transformed into its corresponding integral form. Next, a numerical solution of the integral form of the considered equation is presented. In the final part of this paper, some examples of numerical solutions of the considered equation are shown.
EN
In this paper we present different approaches to the transformation of the second order ordinary differential equation, with respect to adequate boundary conditions, into integral equations. The obtained equations are Fredholm integral equations of the second kind. Next, a numerical method based on quadrature methods has been proposed to get an approximate solution of these equations.
EN
In this paper we present a numerical scheme to calculations of the left fractional integral. To calculate it we use the fractional Simpson’s rule (FSR). The FSR is derived by applying quadratic interpolation. We calculate errors generated by the method for particular functions and compare the obtained results with the fractional trapezoidal rule (FTR).
EN
In this paper the fractional Euler-Lagrange equation of order α ∈ (0, 1] in the finite time interval is considered. This equation is transformed to the integral form by the use of the fractional integral operators. Next, the numerical approximation of the analytical solution is presented. Finally, some examples of numerical solutions are presented.
PL
Zbadano wpływ pH środowiska i obecności białka osocza krwi na właściwości antykorozyjne powłoki ditlenku tytanu TiO2. Powłokę TiO2 o strukturze amorficznej z krystalitami anatazu otrzymywano metodą zol-żel na powierzchni stopu biomedycznego M30NW. Badania korozyjne z wykorzystaniem metod elektrochemicznych przeprowadzono w temperaturze 37°C w roztworze 0.9 % NaCl (sól fizjologiczna) o pH 4.5 oraz 7.4. Wartości pH wybrane do badań pozwoliły przybliżyć 51 warunki naturalnie występujące w środowisku tkankowym (pH=7.4) oraz warunki stanu zapalnego, który może pojawić się w organizmie (pH=4.5). Aby jeszcze lepiej odwzorować środowisko tkankowe, do roztworu soli fizjologicznej dodano albuminę - białko występujące w osoczu krwi w największej ilości. Właściwości antykorozyjne powłoki TiO2 określono w oparciu o wyznaczone wartości potencjału korozyjnego Ecor, oporu polaryzacyjnego Rp, szybkości korozji CR, gęstości prądu w obszarze pasywnym i0.5 oraz potencjałów przebicia Eb i repasywacji Erep. Stwierdzono, że modyfikacja powierzchni stopu M30NW powłoką TiO2 powoduje zwiększenie odporności korozyjnej badanego stopu w roztworach NaCl o pH równym 4.5 i 7.4 - antykorozyjne działanie powłoki TiO2 widoczne jest zarówno w potencjale korozyjnym jak i przy polaryzacji anodowej. Dodatek albuminy ma niejednoznaczny wpływ na antykorozyjne właściwości powłoki TiO2 w potencjale korozyjnym. Natomiast przy polaryzacji anodowej wpływ białka zaznacza się jedynie w roztworze NaCl o pH 4.5 - albumina powoduje istotne zwiększenie potencjału przebicia dla stopu z powłoką TiO2.
EN
In this study we investigated the influence of solution pH and serum protein on the anticorrosion properties of titanium dioxide TiO2 coating. This TiO2 coating with amorphous structure containing crystallites of anatase was obtained by the solgel method on the surface of M30NW biomedical alloy. Corrosion measurements using electrochemical methods were carried out in 0.9 % NaCl (physiological saline) solution at pH of 4.5 and 7.4. The pH values selected for the tests simulate both natural body conditions (pH=7.4) and inflammatory conditions which may occur in the body (pH=4.5). Much better simulation of tissue environment was achieved by adding of albumin – protein found in blood plasma in the greatest amount. Anticorrosion properties of TiO2 coating were determined on the basis of corrosion potential Ecor, polarization resistance Rp, corrosion rate CR, current density in the passive range i0.5 and also breakdown Eb and repasssivation potentials Erep. It was stated that modification of M30NW alloy surface by TiO2 coating cause increase in corrosion resistance of the investigated alloy in NaCl solutions both at pH of 4.5 and 7.4 - anticorrosive effect of TiO2 coating is evident both at corrosion potential and during the anodic polarization. The addition of albumin has an ambiguous effect on the anticorrosion properties of the TiO2 coating at the corrosion potential. Whereas during the anodic polarization the protein effect is visible only in NaCl solution at pH of 4.5 – albumin causes significant increase in the breakdown potential of the alloy coated by TiO2.
EN
In this work, we performed comparative studies of the effect of surface preparation of Ti6Al4V and Ti6Al7Nb biomedical alloys and the influence of endothelial cells on their corrosion behaviour in PBS (Phosphate Buffered Saline). Two different methods of surface modification were applied – polishing and sandblasting. The polished Ti6Al7Nb alloy was found to have the best resistance against general corrosion in PBS. It was characterized by the lowest corrosion rate, the widest passive range and the lowest reactivity. Both alloys prepared by sandblasting exhibited worse corrosion properties in comparison to the polished ones. This can be associated with a greater development of their surface and the presence of Al2O3 grains which caused an increase of corrosion potential but might also influence the weakening of the passive layer. Results of potentiodynamic anodic polarization indicated that more resistant to pitting corrosion was Ti6Al7Nb alloy regardless of the method of surface preparation. In those cases, anodic polarization caused only an increase of passive layer, while in the case of sandblasted Ti6Al4V alloy it caused a pitting corrosion. The results obtained allowed us to conclude that the niobium-titanium alloys had higher corrosion resistance than titanium alloys with vanadium. Moreover, it was stated that endothelial cells improved the corrosion resistance of all the titanium alloys examined.
PL
Zbadano wpływ albuminy i γ-globuliny osocza wołowego na odporność korozyjną stopu biomedycznego M30NW. Pomiary korozyjne z wykorzystaniem metod elektrochemicznych przeprowadzono w odtlenionym buforowanym roztworze 0,9% NaCl o pH równym 7,4. Badania te przeprowadzone zostały w dniu 0 (badania przyspieszone korozji) i w ciągu 84 dni (badania korozji długoczasowej). W badaniach przyspieszonych korozji wyznaczono szereg wielkości charakteryzujących właściwości korozyjne badanego stopu M30NW: potencjał korozyjny Ecor, opór polaryzacyjny Rp, szybkość korozji CR, gęstość prądu w obszarze pasywnym i04 oraz potencjały przebicia Eb i repasywacji Erep. Stwierdzono, że dodatek albuminy i γ-globuliny do buforowanego roztworu 0,9% NaCl powoduje niewielkie pogorszenie odporności korozyjnej stopu M30NW w dniu 0. Pogorszenie tej odporności praktycznie nie zależy od rodzaju i stężenia białek. W badaniach korozji długoczasowej wykonywano pomiary potencjału korozyjnego i charakterystyk Stern-Geary'ego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że odporność korozyjna stopu M30NW wzrasta we wszystkich roztworach, z tym że w obecności albuminy wzrost ten jest słabszy niż w obecności γ-globuliny.
EN
In this study we investigated the influence of bovine serum albumin and γ-globulin on the corrosion resistance of M30NW biomedical alloy. Corrosion measurements using electrochemical methods were carried out in deoxygenated buffered 0.9% NaCl solution at pH of 7.4. Corrosion tests were performed on day 0 (accelerated corrosion test) and within 84 days (long-term corrosion test). In accelerated corrosion tests numerous parameters characterizing the corrosion properties of investigated M30NW alloy were determined: corrosion potential Ecor, polarization resistance Rp, corrosion rate CR, passive current density i0 4, breakdown potential Eb and repassivation potential Erep. It was stated that addition of albumin and γ-globulin to buffered 0.9% NaCl solution causes a slight deterioration of corrosion resistance of M30NW alloy. The effect practically does not depend on the type and concentration of proteins. In long-term corrosion test were performed measurements of corrosion potential and Stern-Geary's characteristics. Based on obtained results it was stated that corrosion resistance of M30NW alloy increases in all solutions, but in the presence of albumin, the growth is weaker than in the presence of γ-globulin.
PL
Przedstawiono ocenę przydatności obwodów magnetycznych nanokrystalicznych rdzeni pakietowych i nanokrystalicznych rdzeni proszkowych.
EN
The paper presents an assessment of usability of magnetic circuits with nanocrystalline packed cores and nanocrystalline powdered cores.
EN
In this paper we consider an ordinary fractional differential equation containing a composition of left and right fractional derivatives. This type of equation is known in literature as the boundary conditions. We proposed a numerical scheme using the finite difference method. In the final part of the paper, examples of the solutions are shown.
PL
Zbadano wpływ warstw ditlenku tytanu TiO 2 otrzymywanych metodą zol-żel na właściwości korozyjne biomedycznego stopu M30NW. Próbki z naniesionymi warstwami TiO 2 były wygrzewane w czterech temperaturach 200, 400, 600 i 800°C. Badania korozyjne z wykorzystaniem metod elektrochemicznych przeprowadzono w odtlenionym roztworze soli fizjologicznej (0,9% NaCl) w temperaturze 37°C. Badania te wykonywane były dla próbek świeżo przygotowanych oraz dla próbek poddanych 30-dniowej ekspozycji w roztworze soli fizjologicznej. Wyniki przeprowadzonych badań korozyjnych porównano z analogicznymi wynikami uzyskanymi dla próbek stopu bez modyfikacji powierzchni. Stwierdzono, że wpływ warstw na właściwości korozyjne biomedycznego stopu M30NW jest uzależniony od temperatury wygrzewania tych warstw. Uzyskane wyniki badań wskazują, że najlepszą odporność korozyjną wykazują próbki stopu modyfikowane warstwą TiO 2 w temperaturze 400°C, podczas gdy stosowanie wyższych temperatur (600 i 800°C) powoduje osłabienie odporności korozyjnej stopu.
EN
The effect of titanium dioxide TiO 2 layers obtained by sol-gel method on the corrosion properties of M30NW biomedical alloy was investigated. The samples of alloy with TiO 2 sol-gel layers were annealed at temperatures of 200, 400, 600 and 800 o C. Corrosion measurements using electrochemical methods were carried out in deoxygenated physiological saline solution (0.9% NaCl) at temperature of 37 o C. These investigations were performed for freshly prepared samples and samples subjected to 30-day exposure in saline solution. The results of corrosion research were compared with the corresponding results obtained for samples of the alloy without surface modification. It was found that the influence of TiO 2 sol-gel layers on the corrosion properties of M30NW biomedical alloy depends on the annealing temperature of these layers. Obtained results indicate that the best corrosion resistance is shown by the samples of alloy modified by TiO 2 layer at temperature of 400°C, while the use of higher annealing temperatures (600 and 800°C) causes decreasing of corrosion resistance of alloy.
EN
In this paper we consider a problem of continuous operation of silos. We have focused our attention on the two extreme experimental cases. The first one is considered as a mass flow and the second one is known as a blockade of particles in a silo. In our present work we have analysed in more detail the outflow of granular material in the intermediate regimes between the above mentioned extreme cases. Considering the transition between stable and unstable operation we proposed a no vel mathematical model of the silo emptying. This model involves a differential equation with fractional derivatives.
PL
W pracy rozpatruje się problem stabilnej pracy silosu. Eksperymentalnie rozważa się dwa skrajne przypadki. W pierwszym analizuje się wypływ masowy granulatu, natomiast w drugim rozważa się blokadę zbiornika. W celu bardziej szczegółowej analizy wypływu granulatu z silosu rozpatruje się dodatkowo stany pośrednie pomiędzy wypływem masowym a blokadą zbiornika. W oparciu o analizę przejścia pomiędzy stabilną i niestabilną pracą proponuje się nowy matematyczny model opróżniania silosu. Model ten zawiera równanie różniczkowe z pochodnymi niecałkowitego rzędu.
EN
In this paper we consider two ordinary fractional differential equations with composition of the left and the right Caputo derivatives. Analytical solution of this type of equations is known for particular cases, having a complex form, and therefore is difficult in practical calculations. Here, we present two numerical schemes being dependent on a fractional order of equation. The results of numerical calculations are compared with analytical solutions and then we illustrate convergence of our schemes. Finally, we show an application of the considered equation.
EN
In this work numerical solutions of fractional Euler-Lagrange equations describing free motion are considered. This type of equations contains a composition of left and right fractional derivatives. A reflection operator is applied to obtain relations between the Euler-Lagrange equations. In addition we verify the dependence between the respective numerical schemes using the same operator. In the final part of paper the examples of the numerical solutions are shown.
16
Content available remote Wpływ składu warstw Ti(C, N) na korozję stopu protetycznego NiCr
PL
Stop Ni(60)Cr(30) stosowany jest bardzo często w protetyce stomatologicznej. Poprawę odporności na zużycie i biokompatybilności tego stopu oraz polepszenie jego wyglądu dają warstwy węglo-azotkowe tytanu Ti(C, N). Zmniejszają one również uwalnianie jonów Ni do środowiska otoczenia. Celem badań było określenie właściwości korozyjnych stopu Ni(60)Cr(30) z warstwami Ti(C, N) o rożnym stosunku węgla do azotu w odtlenionym roztworze sztucznej śliny. Badania korozyjne prowadzone były metodami elektrochemicznymi w ustabilizowanej temperaturze 37,0°C. Morfologię powierzchni i skład chemiczny w mikroobszarach wyznaczono, stosując skaningową mikroskopię elektronową z analizą EDS. Stwierdzono, że jednoznaczne określenie najlepszego składu warstw Ti(C, N) z punktu widzenia zabezpieczenia korozyjnego stopu jest trudne - część wyników wskazuje jako najlepsze warstwy Ti(37C, 63N), część natomiast jako najlepsze warstwy Ti(0C, 100N).
EN
Ni(60)Cr(30) alloy is widely used in prosthodontia. Wear resistance, biocompatibility and appearance of this alloy may be improved by deposition of titanium carbo-nitride Ti(C, N) layers. These layers also diminish release of Ni ions to environment. The aim of this study was determination of corrosion properties of Ni(60)Cr(30) with Ti(C, N) layers with different C:N ratio. Corrosion measurements were done using electrochemical methods in deareated artificial saliva solution at stabilized temperature of 37,0°C. Surface morphology and elemental composition in microregions were obtained by means of scanning electron microscopy with EDS analysis. It was stated that unequivocal determination of the optimal Ti(C, N) layers composition from corrosion protection point of view is very difficult - some of the results suggest that Ti(37C, 63N) layers are the best, while other results imply Ti(0C, 100N) layers as the most corrosion resistant.
PL
Polepszenie właściwości biomateriałów uzyskuje się poprzez różne modyfikacje ich powierzchni. Zagadnienie to dotyczy też tytanu i jego stopów, mimo tego, że tytan uznawany jest za jeden z najlepszych materiałów przeznaczonych na implanty długoczasowe. Celem badań przedstawianych w tej publikacji było określenie wpływu dwóch technik modyfikacji powierzchni tytanu na jego właściwości korozyjne w roztworze Ringera. Wybrane techniki to wygrzanie temperaturowe tytanu w dwóch temperaturach 400oC i 800oC oraz naniesienie na powierzchnię tytanu warstwy TiO2 zanurzeniową metodą zol - żel i wygrzanie w tych samych temperaturach jak też i połączenie technik - wstępnego wygrzania w 400oC, a następnie naniesienia warstwy TiO2 i wygrzania również w 400C. Uzyskane wynik pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie wykonane modyfikacje tytanu GR2 polepszają jego odporność korozyjną w zakresie potencjałów do ok.1,3 V. Powyżej tego potencjału lepsze właściwości korozyjne dają modyfikacje przeprowadzone w temperaturze 800oC.
EN
Improving of biomaterials’ properties is obtained by different surface modifications. This problem is present in titanium and its alloys, although titanium is known as one of the best materials for long-term implants. The aim of presented investigations was determination of the influence of two surface modification techniques on corrosion properties of titanium in Ringer’s solution. The first used modification technique was heat treatment of titanium samples at two temperatures of 400oC and 800oC. The second one was deposition of TiO2 sol - gel layer heated at mentioned above temperatures as well as combination of previous heat treatment at 400oC and deposition of TiO2 sol - gel layer heated at 400oC. Obtained results showed, that all performed titanium GR2 surface modifications improve its corrosion resistance within potential range up to ca. 1.3 V. Above this potential better corrosion properties are given by surface modifications at temperature of 800oC.
18
Content available remote Application of the Rayleigh-Ritz method for solving fractional oscillator equation
EN
In this work a fractional oscillator equation is considered. This type of equation includes a composition of left and right fractional derivatives. A scheme based on the variational Rayleigh-Ritz method is proposed to obtain a numerical solution of the problem.
EN
Apparent diffusion coefficients of [Mn(phen)2(H2O)2]2+ and [Mn(phen)3]2+ in Nafion layer on glassy carbon electrodes were calculated and discussed. Charge transport mechanism was qualified on the basis of voltammetric and coulometric measurements and confirmed by use of the impedance spectroscopy. Electrocatalytic activity against several reductants (glycol aldehyde, glycol acid and ascorbic acid) was examined.
PL
Zbadano wpływ temperatury wygrzewania warstw TiO2 uzyskanych metodą zol-żel na właściwości korozyjne bezniklowego stopu biomedycznego Panacea P558. Próbki stopu z naniesioną warstwą TiO2 jak też próbki bez tych warstw były poddane wygrzewaniu w temperaturach 4500 C i 8000 C. Badania korozyjne wykonano w odtlenionym roztworze Tyrode’a w temperaturze ciała ludzkiego 370 C (310K). Stwierdzono polepszenie właściwości korozyjnych stopu przez warstwy wygrzane w temperaturze 4500 C. Stwierdzono również, że wygrzanie tego stopu w temperaturze 8000 C powoduje dużą niestabilność jego właściwości korozyjnych - po pewnym czasie ekspozycji w roztworze korozyjnym próbki bez warstw jak i z warstwami TiO2 skokowo zmieniają swoje właściwości i charakteryzują się gorszymi parametrami korozyjnymi niż wyjściowy stop. Przyczyną pogorszenia właściwości korozyjnych stopu Panacea P558 w temperaturze 8000 C mogą być (1) zmiany w strukturze wewnętrznej tego stopu (segregacja składników stopu) jak też (2) powstające w tej temperaturze węgliki metali będących składnikami stopu.
EN
The influence of heating temperature of TiO2 sol-gel layers on corrosion properties of nickel-free Panacea P558 biomedical alloy was investigated. The samples of alloy both with TiO2 sol-gel layers and without the-se layers were heated at temperature of 4500 C and 8000 C. The investigations were carried out in deoxy-genated Tyrode’s solution at human body temperature of 370 C (310K). It was found that the layers heated at 4500 C improve corrosion features of this alloy. It was also stated that heat treatment of this alloy at 8000 C results in high instability of its corrosion features - after some exposition time in corrosion solution samples both without and with TiO2layers rapidly change their properties and these samples have worse corrosion parameters than initial alloy (without any surface modification). The reason for these worse corrosion features of Panacea P558 alloy heated at 8000 C may be: (1) changes of its microstructure (segregation of alloy components) and (2) alloying elements carbides formed at this temperature.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.