Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Warsaw University of Technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W roku 2020 Instytut Elektroenergetyki obchodzi Jubileusz 50-lecia. Instytut powstał na skutek zmiany organizacyjnej Politechniki Warszawskiej w 1970 roku, przez połączenie katedr Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Sieci i Układów Elektroenergetycznych, Elektrotermii i Techniki Świetlnej. Przypadający w roku 2020 jubileusz stanowi okazję do zaznaczenia działań i osiągnięć Instytutu w obszarze zarówno badań naukowych, jak i kształcenia. Ten artykuł prezentuje historią oraz dzień dzisiejszy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej ukazują bogactwo tradycji oraz dorobek społeczności Instytutu.
EN
In 2020, the Electrical Power Engineering Institute celebrate its 50th anniversary. The Institute was established as a result of organizational reform of Warsaw University of Technology in 1970, by merger of the Departments of Power Plants and Electrical Power Economy, Electric Power Networks and Systems, Electrical Thermal Engineering and Light Technology. The jubilee in 2020 is an opportunity to highlight the activities and achievements of Institute both in scientific research and teaching. This paper presents the history and the present day of the Electrical Power Engineering Institute of Warsaw University of Technology showing the richness of tradition and achievements of the Institute's community.
PL
Opisano historię wzniesienia budynku, stwierdzone w nim uszkodzenia oraz zakres i sposoby renowacji, a także modernizacji z dostosowaniem do współczesnych wymagań prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podano informacje dotyczące wzmocnienia belek stalowych stropu (rozpiętości 12 m) taśmami z włókien węglowych.
EN
The article describes the history of building, damages found in it, the scope and methods of renovation, as well as modernization with adaptation to the modern requirements of studying. In particular, article contains information on reinforcing steel beams of ceiling (span 12 m) with CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer).
5
Content available remote Poszukiwanie nowych środków ochrony roślin
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki współpracy Instytutu Przemysłu Organicznego z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej w zakresie nowych środków ochrony roślin. Dokonano przeglądu zsyntezowanych i zbadanych pod kątem aktywności biologicznej nowych związków chemicznych.
EN
A review, with 35 refs., of various new pesticides synthesized and tested.
6
Content available Mieczysław Pożaryski (1875-1945)
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę profesora Mieczysława Pożaryskiego, inżyniera elektryka, współtwórcę, pierwszego i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1919-1928). Od roku 1899 nauczał w szkole im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Od 1902 r. był asystentem w katedrze elektrotechniki Warszawskiego Instytutu Politechnicznego. Od 1919 r. profesor elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej, był tam kilkukrotnie wybierany na dziekana Wydziału Elektrycznego. Działał również w wielu stowarzyszeniach związanych z elektrotechniką. Wieloletni redaktor „Przeglądu Elektrotechnicznego”, autor wielu podręczników i artykułów naukowych.
EN
Professor Mieczyslaw Pożaryski (1875-1945), an electrical engineer, co-founder of the first and longtime president of the Association of Polish Electrical Engineers (1919-1928). From 1899, he taught them in school. Wawelberg and Rotwand in Warsaw. From 1902, he was an assistant at the Cathedral of electric al engineering at the Polytechnic Institute of Warsaw From 1919, he was a professor of electrical engineering AT the Technical University of Warsaw, there was several times elected to the Dean of the Faculty of Electrical Engineering. He was also active in many associations related to electrical engineering. Author of many books and articles.
7
Content available remote Dzieje Politechniki Warszawskiej w zarysie
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia z historii Politechniki Warszawskiej. Początki nauczania o charakterze technicznym na poziomie wyższym sięgają lat dwudziestych XIX wieku i związane są z działającą w Warszawie Szkołą Przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego. Kolejnym etapem organizowania uczelni technicznej było utworzenie w roku 1898 Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II, niestety z językiem wykładowym rosyjskim. Za początek istnienia w pełni polskiej uczelni technicznej uznać można rok 1915, gdy rozpoczęto kształcenie w języku polskim na czterech wydziałach: - Wydziale Inżynierii Budowlanej i Rolnej, - Wydziale Architektonicznym, - Wydziale Chemicznym, - Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechnicznym. Podczas II wojny światowej Politechnika została bardzo poważnie zniszczona, zginęło wielu pracowników naukowych i technicznych, mimo to w jej trakcie kontynuowano nauczanie w sposób konspiracyjny. Obecnie Politechnika Warszawska złożona jest z 20 wydziałów i na studiach stacjonarnych kształci ponad 25 tysięcy studentów.
EN
The article describes the most important events in the history of the University of Technology of Warsaw. The beginning of teaching in the technical field at the university level reaches back into the 1820s, when “Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego” (Preparatory School for the Polytechnic Institute) was funded. It was in 1898 when the formation of the technical university went to the next stage – by establishing “Instytut Politechniczny im. Mikołaja II” (Nicolas II Polytechnic Institute), where – due to the partitions of Poland – the classes were conducted in Russian. Inauguration of a truly Polish university was in the year 1915; at the time the teaching was being provided in the mother tongue in four faculties: - Faculty of Civil and Agricultural Engineering, - Faculty of Architecture, - Faculty of Chemistry, - Faculty of Machine Design and Electrical Engineering. During World War II the premises of the University of Technology were severely ruined, and a great deal of teaching staff and technicians were killed; nevertheless a conspiracy to organise secret courses made education possible. Today University of Technology consists of 20 faculties and holds more than 25,000 full-time students.
EN
The historic buildings of the Warsaw University of Technology display not only outstanding architectural values, but are also representative of the trends in preservation, restoration, and adaptation that were prevalent at the time of their modernization. The post-war rebuilding of the WUT was more akin to modernization than reconstruction. But the freedom to shape modern architectural forms in the 1960s and ’70s brought with it a lack of respect for their historic environment. A change in the approach to historic buildings and their integration with modern architecture came in the late 1970s. The most recent modernization of the WUT’s historic buildings, especially after Poland’s accession to the EU, resulted in many good examples of proper, harmonious integration between the ‘modern’ and the ‘traditional’.
PL
Najstarszy, zabytkowy zespół Politechniki Warszawskiej, objęty obecnie wraz z terenem (między ulicami Nowowiejską, Noakowskiego, Koszykową i Alejami Niepodległości) ochroną konserwatorską, jest dobrym przykładem na ukazanie zmiany podejścia do zagadnień i działań związanych z renowacją i modernizacją historycznych zespołów uczelni wyższych. Powojenna odbudowa zabytkowych gmachów Politechniki Warszawskiej bliższa była modernizacji, niż rekonstrukcji, ponieważ główny nacisk położony został na usprawnienie i intensyfikację funkcji utylitarnych, a nie bezpośrednie odtwarzanie form historycznych. Odreagowaniem na narzucony historyzm lat 50. były obiekty powstałe w kolejnych dekadach. Swoboda w kształtowaniu form architektonicznych, ograniczona jedynie niedostatkami technicznymi i materiałowymi, spowodowała, iż nowe koncepcje formalne i programowe zepchnęły aspekt integracji z istniejącą zabytkową tkanką na dalszy plan. Koniec lat siedemdziesiątych przynosi zmianę podejścia do architektury zabytkowej i jej integracji z obiektami współczesnymi. Ostatnie dekady, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i wiążące się z tym możliwości korzystania z unijnego dofinansowania, zaowocowały wieloma pracami modernizacyjnymi gmachów Politechniki, przeprowadzanymi według obowiązujących zasad koserwatorskich.
PL
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej powstał przez podział Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Po uzyskaniu samodzielności przez Wydział Elektryczny nastąpił szybki rozwój, budowa własnego gmachu i wzrost kadry. W czasie II wojny światowej, dzięki tajnemu nauczaniu, zachowano ciągłość działania. Po wojnie natychmiast uruchomiono studia - mimo strat osobowych, zniszczenia budynków i wyposażenia. Część kadry zasiliła nowo powstające politechniki, co miało duże znaczenie dla odbudowującego się i jednocześnie rozbudowującego wyższego szkolnictwa technicznego w kraju. W roku 1951 nastąpiło przyłączenie Wydziału Elektrycznego Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda, następnie podział na dwa wydziały: Elektryczny i Łączności.
EN
Before the foundation of the independent Faculty of Electrical Engineering, lectures on electrotechnics at Warsaw Polytechnic Institute from its establishement in 1898 were given, of necessity, in Russian. In Polish the Faculty of Machine Construction and Electrotechnics operated at Warsaw University of Technology from 1915. Due to little quantity of didactic staff the division of the faculty and the isolation of independent Faculty of Electrical Engineering was possible not before 1921. The time after gaining autonomy brought rapid growth for the faculty and cadre as well as the construction of its building. During World War Two due to heroic attitude of the didactic and technical staff, the work was continued and underground teaching was provided. Just after the War even because of the loss of people and damages of buildings and the equipment, regular studies were started. Some of the cadre reinforced new universities of technology what had a tremendous impact on the technical university educational system that had been just then being rebuilt in Poland. In 1951 the Faculty of Electrical Engineering of the Wawelberg and Rotwand Engineering School was incorporated, and then the faculty was divided into two: the Electrical Engineering one and Communication one.
PL
12 stycznia 2015 roku zmarł profesor dr hab. inż. Eugeniusz Koziej, zasłużony pracownik Politechniki Warszawskiej. Profesor E. Koziej był wybitnym znawcą maszyn elektrycznych i mechatroniki. Autor podręczników, artykułów naukowych i patentów. Członek Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-2003. Znakomity dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej, promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Prowadził wykłady w Politechnice Warszawskiej i Lubelskiej, także na Uniwersytetach Technicznych w Helsinkach i Dreźnie. Wieloletni Dyrektor Instytutu Maszyn Elektrycznych, Kierownik Zakładów: Maszyn Elektrycznych i Elektrotechniki Ogólnej. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, aktywny działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Naczelnej Organizacji Technicznej. Założyciel Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych.
EN
On 12 January 2015 professor D.Sc. Ing. Eugeniusz Koziej died, meritorious worker of Warsaw University of Technology (WUT). Professor E. Koziej was an outstanding expert in electrical machines, and mechatronics. An author of university textbooks, scientific articles and patents. A member of Committee of Electrotechnics of the Polish Academy of Sciences from 1993 to 2003. A long-term worker of Faculty of Electrical Engineering at WUT, Electrotechnics Institute in Warsaw, Department of Electrical Machines of Lublin University of Technology. An excellent educator and lecturer of students; a thesis supervisor and reviewer of a few dozen of master, doctor and habilitation theses. Apart from WUT he led lectures at University of Technology in Lublin, as well as in Dresden and Helsinki. A long-term director of the Institute of Electrical Machines, head-master of Divisions of: Electrical Machines and Elecrotechnics. An honorific member of Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, an activist of the Association of Polish Electrical Engineers at the Polish Federation of Engineering. A founder of the Polish Association of Ecologic Vehicles. Professor Eugeniusz Koziej was awarded with an Order of Polonia Restituta, Gold Cross of Merit, he got many distinctions from universities and ministries. A noble man, highly valued academic teacher, who was devoted with all his heart to science and the students.
PL
W opracowaniu opisano historię początków polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, poczynając od XIX w. Przedstawiono kilkakrotne próby uruchomienia polskiej wyższej uczelni technicznej w zaborze rosyjskim, rozpoczęte jeszcze w 1826 r., ale skutecznie uniemożliwiane przez zaborcę. Omówiono tworzenie się kierunku elektrotechnika, w zaborze austriackim, po uzyskaniu autonomii przez Galicję, w jedynej wówczas polskiej uczelni, Szkole Politechnicznej w Lwowie. Następnie przedstawiono rozwój elektrotechniki po I wojnie światowej, na uczelni lwowskiej i powstałej w 1915 r. lecz nadzwyczaj dynamicznie rozwijającej się polskiej Politechnice Warszawskiej, która w ciągu zaledwie kilkunastu lat dorównała uczelniom europejskim. Pokazano losy obu tych uczelni podczas II wojny światowej oraz ich wpływ na powstające po II wojnie światowej uczelnie techniczne w Polsce.
EN
This paper describes process of formation of Polish electrical engineering higher education, starting from the beginning of the nineteenth century. It presents several attempts that were taken to set up Polish technical university in Russian partition. Those attempts were started already in 1826 and were effectively interrupted by the occupant. Creation of electrical engineering faculty at the Lvov Polytechnic School, the only Polish university at that time, in Austrian partition, after obtaining autonomy by Galicia, is also presented. Next, paper describes electrical engineering development after the I World War at Lvov University of Technology and, created in 1915, very rapidly growing Polish Warsaw University of Technology, which in just a few years was able to match European universities. Situation of both universities during the II World War is presented, and also their impact on technical universities created in Poland after the II World War.
13
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę profesora Mieczysława Pożaryskiego, inżyniera elektryka, współtwórcę, pierwszego i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1919-1928). Od 1899 r. nauczał w szkole im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Od 1902 r. był asystentem w katedrze elektrotechniki Warszawskiego Instytutu Politechnicznego Od 1919 r. profesor elektrotechniki Politechniki Warszawskiej, był tam kilkukrotnie wybierany na dziekana Wydziału Elektrycznego. Działał również w wielu stowarzyszeniach związanych z elektrotechniką. Wieloletni redaktor „Przeglądu Elektrotechnicznego” i „Wiadomości Elektrotechnicznych”, autor wielu podręczników i artykułów.
EN
The paper presents a profile of Professor Mieczyslaw Pożaryski (1875-1945), an electrical engineer, co-founder and the first and long-time President of the Association of Polish Electrical Engineers (1919-1928). From 1899, he worked as a lecturer at Wawelberg and Rotwand school in Warsaw. From 1902, he was an assistant at the Department of Electrical Engineering of Warsaw Polytechnic Institute . From 1919, he worked as a professor of electrical engineering at the Warsaw University of Technology, where he was repeatedly elected Dean of the Faculty of Electrical Engineering. He was also active in many associations related to electrical engineering. Long-term editor-in-chief of Electrical Review and Electrical Engineering News, author of many books and articles.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.