Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  refrakcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Prezbiopia – metody korekcji
PL
Prezbiopia zwana również starczowzrocznością nie jest ani chorobą, ani wadą refrakcji, a jedynie naturalnym procesem fizjologicznym związanym ze starzeniem się gałki ocznej i spadkiem zdolności akomodacji oka. Jak mówi literatura fachowa, o prezbiopii mówimy wówczas, „(..) gdy punkt bliski akomodacji cofa się do miejsca, w którym akomodacja niezbędna do czytania lub innej pracy z bliska staje się trudna lub wręcz niemożliwa. W przypadku większości ludzi praca z bliska staje się uciążliwa, kiedy amplituda akomodacji spada poniżej 5,00D (...)” [1]. Przy czym pamiętajmy, że jeżeli pacjent nie wykorzystuje więcej niż połowy amplitudy akomodacji podczas wykonywania czynności z bliska (zakładając odległość 40 cm, na którą potrzebujemy 2,50D, osoba z akomodacją 5,00D nie zauważy znacznego problemu), jego praca wciąż będzie komfortowa.
PL
W dzisiejszych czasach istnieje wiele dostępnych metod korekcji wad wzroku. Dynamiczny rozwój nastąpił w dziedzinie soczewek okularowych, kontaktowych, specjalistycznych oraz chirurgii refrakcyjnej. Postęp się nie zatrzymał, a wręcz przyspiesza i każdy specjalista ochrony wzroku dokłada starań, aby być na bieżąco z najnowszymi dostępnymi rozwiązaniami.
PL
Monitorowanie przemieszczeń wymaga wyjątkowej staranności, dokładności i niezawodności dostarczanych wielkości zmian deformacyjnych konstrukcji oraz bezwzględnych wartości pozycyjnych punktów kontrolowanych. Artykuł przedstawia warunki, jakie panują w środowisku tunelowym podczas precyzyjnych pomiarów przemieszczeń, prowadzonych technikami geodezyjnymi. Uniwersalne instrumenty geodezyjne pozwalają na śledzenie zachowania się znacznej grupy punktów, będących reprezentantami badanego obiektu. Ponieważ obserwacje te mają charakter obserwacji optycznych, towarzyszą im wszystkie zjawiska fizyczne środowiska rozprzestrzeniania się wiązki pomiarowej w ośrodku. W artykule omówione są uwarunkowania pomiarów tachimetrami oraz przedstawione są występujące zaburzenia wyników pomiarów oraz metodyka eliminacji lub ograniczania ich wpływów na wyniki monitorowania przemieszczeń. Badania dotyczą praktycznego działania podczas prowadzonego monitorowania fragmentu tunelu metra w związku z budową trasy S2 w Warszawie. Dzięki zastosowanym działaniom ograniczono w istotny sposób błędy środowiskowe i uzyskano stabilne i wiarygodne wyniki pomiarów geodezyjnych.
EN
Displacement monitoring requires exceptional diligence, precision and infallibility in providing the size of deformational changes of constructions and absolute positional values concerning the check points. The article describes the conditions present in a tunnel environment, when precise displacement measurements are made by geodesic techniques. Universal geodesic instruments allow us to track the behavior of a significant group of points representing the object under investigation. Because these observations are of optical character, they are accompanied by all physical phenomena present, when the measurement beam spreads in a particular medium. The articles discusses the conditions of tacheometric measurements, disturbances affecting measurement results and methods to eliminate or limit their influence on the monitoring results of displacements. The research concerns practical monitoring activities concerning a section of the underground tunnel with regard of the S2 route in Warsaw. As a result of the carried out operation, environmental mistakes were significantly limited while stable and reliable results of geodesic measurements were obtained.
4
Content available remote Oko krótkowzroczne – zasady postępowania, algorytmy okulistyczno-optometryczne
PL
Krótkowzroczność to wada refrakcji, związana z nadmiernym wydłużeniem gałki ocznej lub/i zbyt dużą mocą łamiącą układu optycznego w stosunku do długości osiowej. Szacuje się, że do 2050 roku niemal połowa światowej populacji zostanie dotknięta krótkowzrocznością, co jest alarmującym zjawiskiem. Świadczy to o problemie globalnym, jakim staje się miopia; występowanie tego zjawiska na tak szeroką skalę można określić mianem epidemii, a nawet, opierając się ściśle na kryteriach, pandemii. Każda wartość ujemnej korekcji predysponuje do progresji, a co za tym idzie – zwiększa ryzyko powikłań oraz chorób, grożących nieodwracalnym upośledzeniem wzroku. Im wyższa wada refrakcji, tym większe ryzyko rozwoju jaskry i zaćmy (przy wartościach powyżej -6,00D ryzyko wzrasta 14-krotnie dla jaskry oraz trzykrotnie dla zaćmy), a także odwarstwienia siatkówki (prawie ośmiokrotnie powyżej -8,00D). Za wystąpienie miopii odpowiedzialne są m.in. czynniki genetyczne, na których ekspresję wpływa styl życia, np. brak przerw wzrokowych podczas pracy w bliskich odległościach czy wysoki poziom edukacji. Istotną rolę odgrywa urbanizacja oraz industrializacja, które wiążą się z wieloma czynnikami zwiększającymi ryzyko pojawienia się krótkowzroczności.
5
Content available remote Autorefraktometria u dzieci
PL
Prawidłowa ocena wady wzroku u dzieci jest niezwykle ważna zarówno w badaniach przesiewowych, jak i zastosowaniach klinicznych oraz naukowych. Złotym standardem w takim pomiarze jest skiaskopia po cykloplegii i następująca po niej refrakcja subiektywna (subjective refraction, SR). Jednak takie postępowanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. W Polsce cykloplegia może być stosowana jedynie przez lekarza okulistę lub w jego obecności, ponieważ optometryści nie mogą stosować mydriatyków. Poza tym takie badanie jest czasochłonne, niekomfortowe dla dziecka i wymaga jego współpracy.
6
Content available remote Krótkowzroczność i co dalej? Cz. II
PL
Czy krótkowzroczność należy korygować optycznie? Zdecydowanie tak, i to w pełni, ponieważ rozmycie obrazu siatkówkowego występujące przy nieskorygowanej wadzie wzroku może powodować jej progresję. Pojawia się jedynie pytanie, jaką formę korekcji wybrać, aby zmniejszyć ryzyko przyrostu wady refrakcji i jak ważny, poza ostrym obrazem powstającym w plamce, jest efekt rozogniskowania obwodowego.
7
Content available remote Działania na pryzmatach
PL
Pryzmat jest najprostszym przyrządem optycznym powodującym załamanie światła (przy czym w przypadku płytki płasko-równoległościennej mówi się o równoległym przesunięciu wiązki światła, a nie załamaniu) [3]. Jest to bryła wykonana z materiału optycznego, składająca się z co najmniej dwóch płaskich ścian nachylonych do siebie pod pewnym kątem ε, zwanym także kątem łamiącym pryzmatu. Krawędź pryzmatu, w której przecinają się dwie powierzchnie optyczne, zwana jest wierzchołkiem. Powierzchnia przeciwległa do wierzchołka to podstawa pryzmatu, czyli baza (rys. 1).
PL
W pracy przedstawiono wynik badania dokładności i powtarzalności obiektywnego pomiaru wady refrakcji konwencjonalnym autorefraktometrem Nidek ARK-510A, autorefraktometrem otwartego pola Shin-Nippon NVision-K 5001 oraz aberrometrem Visionix L80 Wave+ u młodych dorosłych. Badanie objęło pomiary refrakcji 51 uczestników (40 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku od 19 do 23 lat, bez stosowania cykloplegii. Wykazano, że pomiary z trzech porównywanych urządzeń nie różnią się istotnie statystycznie między sobą. Porównując je z refrakcją subiektywną można zaobserwować, że najwyższą dokładność w pomiarze ekwiwalentu sferycznego zapewnia autorefraktometr otwartego pola. Aberrometr jest najbardziej dokładny w pomiarze osi astygmatyzmu. Konwencjonalny autorefraktometr wypadł pośrednio we wszystkich rozpatrywanych kategoriach. Wszystkie urządzenia dały wyniki wysoce powtarzalne.
EN
In this paper, the accuracy and repeatability of noncycloplegic refractive error measurements performed by three autorefractors: conventional Nidek ARK-510A, open-field Shin-Nippon NVision-K 5001 and aberrometer Visionix L80 Wave+, were analyzed. 51 subjects (40 females, 11 males) aged 19–23 were examined. The differences between objective refraction (OR) measured by the autorefractors are not statistically significant. In comparison with subjective refraction (SR), the best agreement in spherical equivalent measurement was provided by the open-field autorefractor. The aberrometer was the best accurate in astigmatism measurement. All three instruments provided high repeatability of measurements.
9
Content available remote Diagnostyka stożka rogówki
PL
Stożek rogówki jest jednym z najczęstszych uwarunkowanych genetycznie zaburzeń krzywizny rogówki. Częstość jego występowania oszacowano na 50-230 na 100 tys. osób. Choroba ta zazwyczaj ma swój początek w okresie dojrzewania bądź w drugiej lub trzeciej dekadzie życia, a jej postęp obserwuje się przez kolejnych 10-15 lat. Schorzenie rzadko ujawnia się przed 10. rokiem żyda. W znacznej liczbie przypadków stożek występuje obustronnie, a jego rozwój przebiega asymetrycznie. Częste jest rozpoznanie choroby w drugim oku po upływie pięciu lat od diagnozy pierwszego oka [1]. Do postawienia rozpoznania wstępnego w gabinecie niezbędne są: wywiad medyczny, autokeratorefraktometria, refrakcja, badanie przedmiotowe wykonane makroskopowo i z wykorzystaniem lampy szczelinowej. Do rozpoznania ostatecznego i ilościowej oceny schorzenia służy topografia i/lub tomografia rogówki. Istnieje kilka metod korekcji tej wady, natomiast jedyną możliwością powstrzymania jej postępu jest cross-linking.
PL
W pracy przedstawiono problematykę refrakcji geodezyjnej oraz teoretyczne modele matematyczno-fizyczne efektów refrakcji w zastosowaniach do precyzyjnych zadań realizacyjno-pomiarowych w geodezji gospodarczej. Opracowanie powstało jako synteza treści publikacji autora z lat 1984–2018, dotyczących zagadnień refrakcji geodezyjnej na podstawie wyników teoretycznych i eksperymentalnych badań prowadzonych przez autora w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej Instytutu Geotechniki Politechniki Krakowskiej [4], [5], [7], [8], [9], [13], [14]. Wyniki badań autora prezentowane były jako referaty lub postery na konferencjach i sympozjach naukowo-technicznych oraz w publikacjach zagranicznych.
EN
The paper presents the problems of surveying refraction, theoretical mathematical-physical models and effects of refraction in applications for precision measurement tasks realisations in engineering surveying. The development was created as a synthesis of the content of the publication author with years of 1984–2018. Geodetic refraction results and considerations apply theoretical and experimental research in the Department of Engineering Geodesy of Institute Geotechnics Cracow University of Technology [4], [5], [7], [8], [9], [13], [14]. The geodesy refraction research of the were presented as oral presentations or posters at conferences and symposia or publications in the languages of the congress.
EN
In this paper, we study the effects of magnetic field and initial stress on plane waves propagation. We have investigated the problem of reflection and refraction of thermoelastic waves at a magnetized solid-liquid interface in the presence of initial stress, in the context of CT (Classical theory) of thermoelasticity, the problem has been solved. The boundary conditions applied at the interface are: (i) continuity of the displacement, (ii) vanishing of the tangential displacement, (iii) continuity of normal force per unit initial area, (iv) vanishing of the tangential stress and (v) continuity of temperature. The amplitudes ratios for the incident P-, T-, and SV- waves have been obtained. The reflection and transmission coefficients for the incident waves are computed numerically, considering the initial stress and magnetic field effects and the results are represented graphically.
12
Content available remote The proposal of the laboratories for calibration of radar level gauges
EN
This article deals with the problem of the design of the measuring environment for the testing of the devices working on the base of the electromagnetic waves. We mean by these devices the radar level gauges. The radar level gauge is a source of the electromagnetic waves. The input part of this device receives reflected waves from the referential interface (reflection board). In the measuring environment can occur also various steel installations, e.g. constructions which consist of cylindrical steel beams. If the measuring environment contains steel installations, the receiving of the electromagnetic waves can be influenced by high frequency phenomena on the construction. In this article we focus on the proposal of the dimensions of the measuring environment.
PL
Artykuł dotyczy problemu projektowania stanowiska pomiarowego do badania urządzeń wykorzystujących fale elektromagnetyczne. Pod pojęciem tych urządzeń rozumie się radarowe wskaźniki poziomu. Radarowy wskaźnik poziomu jest źródłem fal elektromagnetycznych. Wejściowy element tego urządzenia odbiera fale odbite od płaszczyzny odniesienia. W środowisku pomiarowym mogą występować różne instalacje stalowe, np. elementy konstrukcyjne złożone z cylindrycznych stalowych belek. Jeżeli środowisko pomiarowe zawiera stalowe instalacje, odbiór fal elektromagnetycznych może być zakłócany wskutek zachodzących zjawisk wysokoczęstotliwościowych. W artykule skupiono się na propozycji określenia wymiarów środowiska pomiarowego.
EN
While performing geodesic tasks of highest fidelity in machinery production plants, ironworks, rolling mills etc. – including monitoring of the geometry of production lines, geodesic measurements of dislocations and deformations of gravity dams and many other kinds of geodesic tasks, laser alignmetric methods have been used for decades. An important disadvantage of these simple optical methods lies in the negative impact of geodetic refraction on the path of the laser beam. This paper presents a theoretical mathematical-physical model for calculating refraction adjustment (line corrections) including a sample calculation.
PL
Podczas wykonywania zadań geodezyjnych najwyższej dokładności w fabrykach maszyn, w hutach, walcowniach, kontroli geometrii automatycznych linii produkcyjnych, geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń korpusów zapór grawitacyjnych oraz wielu innych asortymentach prac geodezyjnych, od dziesięcioleci stosowane są laserowe metody aliniometryczne. Istotną wadą tych prostych metod optycznych jest negatywny wpływ refrakcji geodezyjnej na przebieg promienia lasera [2],[3],[5],[6],[7],[8],[9],[11]. W pracy prezentowany jest teoretyczny model matematyczno-fizyczny dla wyznaczania liniowych korekcji refrakcyjnych wraz z przykładem obliczeniowym.
EN
The paper present the correlation of geophysical method with geological-engineering data. As an experimental testing ground, a terrain with simple soil conditions was selected, located on the W³oc³awek River-islet. This is a large alluvial area on the Vistula River, downstream of the W³oc³awek Dam. In the study, the following geophysical methods were applied: vertical electrical sounding (VES), refraction seismic, ground penetrating radar (GPR) and electrical resistivity tomography (ERT). The evaluation of geological-engineering conditions was executed by using the following methods: drilling, cone penetration test (CPT sounding), measurements of the underground water level and macroscopic and laboratory analyses of soils samples. The results obtained were described and presented in a graphic form.
EN
The pyrotechnic materials are one of the types of the explosives materials which produce thermal, luminous or sound effects, gas, smoke and their combination as a result of a self-sustaining chemical reaction. Therefore, pyrotechnics can be used as a seismic source that is designed to release accumulated energy in a form of seismic wave recorded by tremor sensors (geophones) after its passage through the rock mass. The aim of this paper was to determine the utility of pyrotechnics for shallow seismic engineering. The work presented comparing the conventional method of seismic wave excitation for seismic refraction method like plate and hammer and activating of firecrackers on the surface. The energy released by various sources and frequency spectra was compared for the two types of sources. The obtained results did not determine which sources gave the better results but showed very interesting aspects of using pyrotechnics in seismic measurements for example the use of pyrotechnic materials in MASW.
17
Content available remote Określenie refrakcji z wykorzystaniem pierścieni Helmholtza
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja metody określania refrakcji w bliskich odległościach przy wykorzystaniu pierścieni Helmholtza. Pierścienie Helmholtza (ryc. 1) proponuję wykorzystać do:• doboru najlepszej korekcji sferycznej,• określenia/weryfikacji korekcji cylindrycznej,• weryfikacji balansu obuocznego,• obuocznego doboru korekcji sferycznej. Aby dobrać korekcję optyczną przy wykorzystaniu testu pierścieni Helmholtza, oko badane powinno mieć nieskorygowaną niezborność astygmatyczną o bezwzględnej wartości mocy co najmniej 0,75 Dcyl. W związku z powyższym, w uzasadnionych przypadkach należy, przy wykorzystaniu cylindrów skrzyżowanych ±0,50, wywołać nieskorygowaną niezborność astygmatyczną.
18
Content available remote Pełna korekcja wad wzroku – spojrzenie międzynarodowe
PL
Pomiar refrakcji jest najczęstszym badaniem wykonywanym przez specjalistę zajmującego się ochroną zdrowia oczu. Jest to obowiązkowa część każdego badania i polega na określeniu zarówno refrakcji subiektywnej, jak i obiektywnej. Podczas badania refrakcji obiektywnej, oko traktowane jest jak układ optyczny wymagający precyzyjnych pomiarów odchyleń od miejsca prawidłowego ogniskowania (emmetropia) [1]. Refrakcja subiektywna oparta jest na pomiarze ostrości wzroku i jest procedurą polegającą na określeniu odpowiedniej korekcji (największej mocy plusowej i najmniejszej mocy minusowej i/lub mocy soczewki torycznej w przypadku korekcji astygmatyzmu) w celu osiągnięcia jak najlepszego widzenia. Jednak standardy przepisywania korekcji na podstawie wyników refrakcji subiektywnej i obiektywnej potrafią znacznie różnić się pomiędzy poszczególnymi praktykami. Co więcej, podejściem szeroko akceptowanym jest przepisywanie korekcji na podstawie obiektywnego badania refrakcji u pacjentów niekomunikujących się [2].
EN
Thereby, in the conditions of steady functioning treatment plant the protozoa community trends towards preservation of quite stable structure. The overall number of ciliated protozoa at the beginning of purification process varied from 8 000 to 20 000 individuals per milliliter, while at the end of the process ciliate quantity maximally reached 48 000 individuals per milliliter. From the start to finish of purification process the number of protozoa in WWTP increased by 80% at an average. About ¼ to 1/3 of ciliate assemblage was represented by euconstant species. During the movement of activated sludge through the chambers of bioreactor, the trend towards increase of detected species number was observed. The maximal expected number of species - 25 was realized in the last chamber of bioreactor by the protozoa quantity of 250 individuals per 25 microliters and in recycled sludge by the quantity of 350-400 individuals per 25 microliters.
PL
Kompozycja, liczebność oraz bioróżnorodność zgrupowań orzęsków występujących w kolejnych urządzeniach oczyszczalni ścieków Hajdów były analizowane w ramach niniejszej pracy. Podczas całego okresu badań praca oczyszczalni była stabilna, przebiegając bez zakłóceń oraz sytuacji awaryjnych. Próbki materiału biologicznego do badań pobierane były począwszy od punktu w którym ścieki surowe napływają do oczyszczalni, aż do punktu w którym oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika – kanału zrzutu do rzeki. W trakcie badań zidentyfikowano w analizowanym materiale 30 gatunków orzęsków. Podczas przemieszczania się osadu czynnego wraz z oczyszczanymi ściekami przez kolejne komory bioreakcji, występuje stały trend wzrostu liczby gatunków oraz bioróżnorodności zbiorowisk orzęsków. Od ¼ do 1/3 liczby orzęsków w zbiorowiskach stanowią gatunki najczęściej występujące w oczyszczalniach ścieków. Całkowita liczba orzęsków występujących na początku procesu oczyszczania wahała się pomiędzy 8 000 a 20 000 osobników na mililitr, zaś ich maksymalna ilość na końcu procesu oczyszczania osiągała wartość 48 000 osobników na mililitr. Średnio pomiędzy początkiem a końcem procesu oczyszczania ścieków liczba orzęsków w analizowanym materiale biologicznym zwiększała się o około 80%. Krzywe rarefakcji wskazują, iż maksymalna spodziewana liczba ganków na poziomie 25 osiągana jest w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na odpływie z bioreaktora, przy liczebności organizmów równej 250 osobników w 25 mikrolitrach, zaś w osadzie recyrkulowanym przy liczebności 350-400 osobników w 25 mikrolitrach.
20
Content available remote Zaburzenia wzrokowe u dzieci, cz. II. Wady refrakcji i metody ich wyznaczania
PL
Wykrycie i skorygowanie wad refrakcji już we wczesnym dzieciństwie pozwala w wielu przypadkach uniknąć ryzyka rozwoju niedowidzenia i/lub zaburzeń w ustawieniu oczu – zeza, zwłaszcza refrakcyjnej ezotropii. Do połowy XX wieku uważano, że człowiek rodzi się z nadwzrocznością rzędu kilku dioptrii, która ulega stopniowej redukcji w ciągu pierwszych 5–6 lat życia. Okazało się, że było to błędne przeświadczenie, które wynikało z niewłaściwej metodologii, jaką w swoich badaniach w 1892 roku zastosował Herrnheiser [1]. Wszystkie kolejne prace dotyczące występowania wad wzroku u noworodków [2–4] wykazały istnienie dużej różnorodności wad refrakcji w zakresie od krótkowzroczności 11–12D do nadwzroczności 11–12D, z czego około 25% noworodków było krótkowidzami.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.