Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waterworks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wolnomularstwo (masoneria) to zagadkowy, międzynarodowy, obrzędowy ruch społeczny o celach humanitarnych i etycznych. Powstał na przełomie XVII i XVIII wieku w Anglii. W 1744 roku w Berlinie zawiązała się niemiecka loża-matka Pod Trzema Globami (Zu den Drei Weltkugeln), ukierunkowująca swoją działalność na kraje wschodnioeuropejskie. Przełom XIX i XX wieku na terenach Rzeszy Niemieckiej sprzyjał rozwojowi wolnomularstwa. Zdecydował o tym między innymi przywilej z 1872 roku cesarza Wilhelma I (również masona), likwidujący nadzór policyjny nad lożami masońskimi. Członkowie masonerii zobowiązani byli do przestrzegania kodeksu moralnego, a także do zachowania pełnej lojalności wobec władz i praw kraju, którego byli obywatelami. Przynależność do loży nadawała prestiżu społeczno-zawodowego. Członkami lóż byli wojskowi, urzędnicy wyższego szczebla, nauczyciele, kupcy, przedsiębiorcy, właściciele ziemscy, również rzemieślnicy. W dużej mierze uczestniczyli oni w rozwoju lokalnej gospodarki.
2
Content available remote Szybka renowacja kanału o dużym profilu w Hamburgu
PL
Jesienią 2018 r. na zlecenie miejskich wodociągów i kanalizacji miasta Hamburg – Hamburg Wasser, przeprowadzona została renowacja 362-metrowego odcinka kanału ogólnospławnego o profi lu owalnym i wymiarach 1420 x 1720 mm. Zastosowano rękaw Alphaliner1800H wzmocniony włóknem szklanym.
3
Content available remote Paradoks pozornej dokładności
PL
Współczesna technika stwarza bardzo wiele nowych możliwości. Wiążą się z nią jednak również charakterystyczne zagrożenia. Pozorna dokładność obliczeń jest przyczyną nadmiernej ufności i łatwo jest zlekceważyć istniejące niebezpieczeństwo. Nasza znajomość szeregu zjawisk jest nadal niewystarczająca, jesteśmy przygotowani na powtórzenie tego co się już wcześniej zdarzyło. W artykule przedstawiono charakterystyczne problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej. Wskazano szczególne braki posiadanych informacji. Wykazano potrzebę ostrożnej interpretacji wyników obliczeń projektowych oraz symulacji istniejących systemów.
EN
Modern technology creates many new opportunities. However, it also has characteristic hazards. The apparent accuracy of the calculations is the cause of excessive confidence and it is easy to disregard the existing danger. Our knowledge of a number of phenomena is still insufficient, we are prepared to repeat what has already happened. Characteristic problems related to the functioning of water supply and sewage infrastructure are presented. Special shortages of existing information were indicated. The need for careful interpretation of the results of design calculations and simulations of existing systems has been demonstrated.
PL
W artykule scharakteryzowano zmiany jakie zaszły na przestrzeni 11 lat w odniesieniu do rozwoju infrastruktury technicznej w gminach Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyposażenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną ma bardzo duże znaczenie tak w kontekście jakości życia mieszkańców, jak ochrony i zabezpieczenia unikalnych wartości przyrodniczych KPN. Analizę wielowskaźnikową wykonano dla dystansu czasowego 2004-2014 ze skokiem 5-letnim. tj. dla roku 2004, 2009, 2014 z wykorzystaniem danych statystycznych GUS, zawartych w BDL-u. Ocenę dostępności społeczno-przestrzennej oparto na miernikach ukazujących dany wskaźnik odniesiony do powierzchni lub liczby ludności. Przeprowadzona analiza pozwoliła ukazać różnice pod względem standardów życia mieszkańców gmin z bardzo silnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. Załączniki graficzne pokazują, nie tylko stan aktualny, ale również dynamikę zmian na płaszczyźnie obsługi mieszkańców infrastrukturą techniczną co stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju.
EN
The article describes the changes that have taken place over 11 years in the development of technical infrastructure of the Kampinoski National Park (KPN) municipalities. The availability of waterworks and wastewater systems is important both in the context of health protection as well as for the preservation of unique natural values of KPN. Regarding that, a multifactoral analysis was performed for the time period 2004-2014 by increments of 5 years, ex. for 2004, 2009, 2014 etc. with the use of statistic data provided by Central Statistical Office of Poland (GUS) in the Local Data Base (BDL). The assessment of the socio-spatial availability is based on factors referred to surface or population. The analysis made it possible to point on differences in terms of living standards of the inhabitants of municipalities significantly influenced by nature. The graphical attachments show not only the current stage but also the dinamics of changes of technical infrastructure considered on the inhabitant service level which stands a base for a sustainable development.
PL
Celem artykułu była ocena rozwoju gospodarki wodno-ściekowej województwa podlaskiego w skali kraju oraz wytypowanie najlepiej rozwijającego się powiatu na analizowanym terenie. Analizie poddano dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z lat 2008–2015 w zakresie wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach obserwuje się tendencję zmniejszania liczby zbiorników bezodpływowych na rzecz zwiększania długości sieci kanalizacyjnych i liczby przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2008–2015 przybyło 150 840 przydomowych oczyszczalni ścieków i 54 876,4 km sieci kanalizacyjnej, ubyło zaś 303 509 zbiorników bezodpływowych. Województwo podlaskie w skali kraju zajmuje 12 miejsce pod względem wybudowanej sieci wodociągowej (wzrost o jedną pozycję w latach 2008–2015) oraz ostatnie miejsce pod względem długości sieci kanalizacyjnej.
EN
The aim of this article was to evaluate the water and sewage economy development in Podlaskie Voivodeship in comparison to the rest of the country. Moreover, the best developing districts in analysed area have been marked out. The data from Central Statistical Office of Poland from 2008–2015 pertaining to a range of waterworks, sewerage and sewage plants was used in the study. In recent years we have observed a decreasing tendency in the number of cesspits in favour of sewage systems and household sewage treatment plants. In 2008–2015 water and sewage economy in Poland was expanded in 150 840 Household Sewage Treatment Plants and 54 876.4 km of sewage systems. Podlaskie Voivodeship assumed 12th place in the country in respect to newly built waterworks (advancement by one position) and the last place in respect to sewerage length.
6
Content available remote Rozbudowa kolektora Junikowskiego z zastosowaniem rur GRP
PL
W Poznaniu trwa realizacja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI”. Jednym z zadań jest rozbudowa kolektora sanitarnego Junikowskiego z zastosowaniem rur GRP.
7
Content available remote 3M™ Scotchkote™ 2400 – technologia przyszłości dla polskich wodociągów
PL
3M™ Scotchkote™ 2400 to połączenie metody bezwykopowej z szybkością aplikacji oraz bardzo krótkim czasem pełnego utwardzenia. Umożliwia to ograniczenie czasu wyłączenia z użytku odcinka do jednego dnia, i to przy uwzględnieniu procedury czyszczenia oraz osuszania. Renowacja sieci wodociągowych z wykorzystaniem tej technologii pozwala aż do 90% zmniejszyć roboty drogowe, zredukować o 75 % emisję CO2, a co najważniejsze ograniczyć koszty naprawy rur wodociągowych prawie o 1/3.
EN
3M™ Scotchkote™ 2400 is a combination of the non-excavation method with a quickness of application and a full time curing. The product allows to reduce the time out of water supply section to one day and it is taking into account the procedures of cleaning and drying. Renovation of water supply networks with the use of this technology allows up to 90% to reduce road works, to reduce by 75% CO2 emissions, and most importantly, reduce the cost of repairing water pipes nearly to 1/3.
PL
Celem Planów Bezpieczeństwa Cyklu Wodnego (WCSP, ang. Water Cycle Safety Plans) jest zapewnienie konsumentów, że spożywana przez nich woda jest bezpieczna dla ich zdrowia i życia. W pracy przedstawiono problemy wdrażania WCSP na obszarach gminnych pod kątem utraty bezpieczeństwa konsumentów wody. Zakres pracy obejmuje charakterystykę specyfiki WCSP dla MSZZW wraz z uwzględnieniem stref ochronnych ujęć wody, propozycję metody analizy i oceny ryzyka oraz propozycję ankiety dla operatorów systemów..
EN
Water Cycle Safety Plans aim is to assure consumers that water ingested by them is safe for their health and life. In the paper the operational conditionings of WCSP implementation in small water supply system in relation to consumer safety loss were presented. The paper includes specific characteristic of WCSP for small water supply system taking into account the water intake protection zone, and suggested method of risk assessment and proposed questionnaire for operators.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono systemy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków Moskwy na tle działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego tej wielomilionowej aglomeracji. Zaprezentowano również produkcję energii przez przedsiębiorstwo oraz nowe problemy związane ze zwiększeniem granic aglomeracji i sposoby ich rozwiązywania, z techniczno-technologicznym wkładem jednej z polskich firm.
EN
In this work, using as a background information about the Mosvodokanal, systems of water supply and wastewater treatment has been presented for this multimillion population Moscow agglomeration. In addition, the production of energy by Mosvodokanal and new problems, connected to an increase of boundaries of the aglomeration, and their solutions, together with the technical/technological input from a Polish company, have been also presented.
10
PL
Powszechnie w świecie stosowane są systemy transportu wody na duże odległości o znacznej wydajności w celu dostarczania wody do wielu ośrodków przemysłowych i dużych skupisk ludności, które znajdują się daleko od źródeł wody (rys. 1 a, b). Projektowanie tych systemów zaczyna się od analizy map topograficznych w celu ustalenia przebiegu linii rurociągu i uniknięcia trudnych terenów, a następnie wyznacza się miejsca dla urządzeń niezbędnych do ich pracy. Ważnym elementem w konstrukcji niezawodnych systemów transportu wody jest doświadczenie projektanta i jego aktualna wiedza na temat nowości w technologii transportu wody. Do pracy tych systemów niezbędny jest kompleksowy i zintegrowany system kontroli.
EN
Long-water pipeline systems of high efficiency are widely used in the world. The design of such systems requires experience in the design of water transport systems as well as comprehensive and integrated control system. Before starting the design should be analyzed topographic maps to select and determine the course of the water pipeline and then determine the location of the equipment necessary for the operation of these systems. The costs of such projects are very high, so it’s important to lower them in the greatest possible extent. For various reasons, these systems are exposed to the threat, that causes water hammer phenomenon. In this paper we will discuss the criteria that help in reducing the cost and likelihood of water hammer phenomenon, also they are important to minimize the dimensions of the structural elements of protection systems, often very large.
11
PL
Wywiad z Hanną Krajewską prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
EN
Mariusz Karpiński-Rzepa and Joanna Miciak talk to Hanna Krajewska, Chairman of the Board of Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
12
Content available Straty wody w systemach wodociągowych 2014
PL
Szósta edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych, zorganizowana przez firmę Dendros, odbyła się 2–3 października 2014 r. w Szczyrku. Spotkanie zgromadziło 90 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływu modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej przedstawiło liczne grono specjalistów.
EN
The sixth edition of the conference entitled "Losses in Water Supply Systems", organized by Dendros, was held on 2 and 3 October 2014 in Szczyrk. The meeting brought together 90 participants, and a large group of specialists shared their experience in, among other things, water supply network management, impact modelling on the operation of a network and water loss, water meter management and monitoring of water supply networks.
PL
Są inwestycje lokalne, które budzą zainteresowanie w całym kraju. Powodem jest albo ich rozmiar, albo innowacyjność. Do takich inwestycji należy obecnie najdłuższa w Polsce modernizacja kolektorów w Pruszkowie.
EN
There are local investments that arouse interest throughout the country. The reason behind that interest is either their size or innovation. Among such projects is the modernization of sewers in Pruszków which is currently the largest enterprise of that type in Poland.
14
Content available 85 lat Wodociągów Kieleckich
PL
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. obchodzą w tym roku 85-lecie istnienia. To nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obsługuje 230 tysięcy mieszkańców. W ostatnich latach spółka zmodernizowała oczyszczalnię ścieków, zbudowała Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, uzyskała certyfikat ISO. Obecnie realizuje jedną z największych inwestycji ekologicznych w Polsce.
EN
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. celebrate their 85th anniversary this year. This state-of-the-art water supply and sewage treatment company works for 230 thousand users. In recent years, the company upgraded its water treatment plant, built a Sewage Sludge Thermal Tratment Station and was awarded an ISO certificate. The company is currently implementing the largest environment protection infrastructural project in Poland.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązania zastosowane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji miasta Żodino na Białorusi, obsługującym sektor komunalny (około 62 tys. mieszkańców) oraz przemysłowy (samochodowy, tekstylny, spożywczy). Rozwiązania te, a także ich wymierne efekty użytkowe, doskonale wpisują się w opisaną wcześniej strategię zrównoważonego systemu eksploatacji wodociągu.
EN
The paper presents application of automatic system to monitor, control and optimize operation of water distribution network and underground water intakes. The results achieved in Żodino Waterworks show significant reduction in costs of exploitation, mostly concerned with electrical energy savings. Implementation of integrated automatic systems of management and control in water supply systems appears to be one of the key factors encouraging introduction of sustainable maintenance strategy that merges ideas of sustainable development, good maintenance practice and scientific research.
PL
Ilość i struktura dobowego ujmowania wody wg jej finalnego wykorzystania. Charakterystyka zakładów wodociągowych w USA.
EN
The amount and structure of water by the daily accounting of the final use. Characteristics of water utilities in the U.S.
PL
Na terenie wielu polskich wsi gospodarka ściekowa należy do najbardziej zaniedbanych obszarów. Około 80% ludności wsi (15 mln Polaków) pobiera wodę z wodociągów. Z sieci kanalizacyjnej korzysta jedynie co czwarty, a z oczyszczalni ścieków mniej niż 30% mieszkańców. Brak pełnej integracji systemu złożonego z infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej z oczyszczalnia ście-ków stanowi nadal duże ryzyko ekologiczne. Największe zagrożenie stwarzają mieszkańcy korzystający ze zbiorników przydomo-wych, których może być przynajmniej 5 min. Duża część tych obiektów nie spełnia norm i może powodować skażenie gleby i wód podziemnych. Na przykładzie typowej rolniczej gminy Józefów przedstawiono problemy gospodarki wodno-ściekowej wynikające z niepełnego uregulowania sanitacji wsi.
EN
The sewage management in the rural areas of Poland is one of the most neglected areas. About 80% of the village population (15 million of Pole) takes water up from water supply systems. Only every fourth of people are using from a sewer system and fewer than 30% from the sewage treatment plant. The shortage of full integration systems, be composed of the water and sewer infra-structure with the sewage treatment plant, still makes the high ecological danger. The greatest threat is created by inhabitants using septic tanks, whose can be about 5 million in the country. The most of these objects do not meet standards and can make the contamination of soil and underground waters. On the example of the typical rural Józefs' community problems of water and sewage management were described, which are results of the incomplete rural sanitation.
PL
W centrum konferencyjnym hotelu Wodnik w Słoku koło Bełchatowa odbyła się w dniach 18 i 19 stycznia 2011 r. pierwsza konferencja z cyklu WOD-KAN-TRENDY Przegląd rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych. Została zorganizowana przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Zakładem Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz partnerami: Amitech Poland Sp. z o.o., Hobas System Polska Sp. z o.o., Wavin, Fusion, Plasson, PAM Saint Gobain, Kaczmarek, Ruhrgas i Alter.
19
PL
W 2010 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK S.A.) zakończyło realizację dwóch projektów współ.nansowanych z Funduszu Spójności: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap I oraz Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie.
PL
Wywiad z Henrykiem Milcarzem, prezesem zarządu "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.