Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  różnice płci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nowadays, gender and age are considered as more prominent factor while executing the human resource responsibilities and also an emerging area for the researchers. Thus, the current study aims to examine the influence of gender and age of executives on their practice toward human resource responsibility, including employee’s safety policy, benefits, and knowledge/skill development. The panel data of 816 observations from 408 publicly listed companies in Thailand during 2017-2018 are investigated. The pooled OLS regression has been used to test the hypotheses. The results support our hypothesis that companies that invest in employee’s safety and welfare, as well as, employee’s knowledge development pose higher performances. This study has been found that the age of executives is an essential factor on human resource responsibility of firms. However, our result suggests that the gender of executives has no impact on human resource responsibility.
PL
Płeć i wiek są obecnie uważane za bardziej znaczący czynnik przy wykonywaniu obowiązków związanych z zasobami ludzkimi, a także nowy obszar dla badaczy. Dlatego obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu płci i wieku kadry kierowniczej na ich praktykę w zakresie odpowiedzialności za zasoby ludzkie, w tym polityki bezpieczeństwa pracowników, korzyści oraz rozwoju wiedzy / umiejętności. Zbadano dane panelowe z 816 obserwacji z 408 spółek notowanych na giełdzie w Tajlandii w latach 2017–2018. Do przetestowania hipotez wykorzystano zbiorczą regresję OLS. Wyniki potwierdzają naszą hipotezę, że firmy inwestujące w bezpieczeństwo i dobrostan pracowników, a także w rozwój wiedzy pracowników mają lepsze wyniki. Badanie to wykazało, że wiek kadry kierowniczej jest istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za zasoby ludzkie firm. Nasz wynik sugeruje jednak, że płeć kadry kierowniczej nie ma wpływu na odpowiedzialność za zasoby ludzkie.
EN
The study aim was determining gender-related differences of underwater undulatory swimming (UUS) kinematic indicators and their impact on UUS velocity. Methods: The study included 18 girls (F: age 16.71 ± 0.64 years, FINA points 551 ± 68) and 23 boys (M: age 16.79 ± 0.57 years, FINA points 533 ± 66) training swimming. After marking characteristic anatomical points, subjects performed approximately 7 meters of UUS. A filming device placed behind the underwater window registered the trial. Recordings were analysed using the SkillSpector programme. Results: Boys swam faster (F: 1.24 m/s, M: 1.35 m/s), overcame a greater distance during one cycle (F: 0.67 m, M: 0.74 m), performed movements with higher toes amplitude (F: 0.58 m, M: 0.63 m), obtained higher amplitude and frequency product (F: 1.05, M: 1.15) and smaller ankle joint range of motion (F: 64°, M: 57°). In both groups, relationships between velocity and: maximal ankle joint extension, distance covered during one cycle and backward toes shift during downward movement were found. The results were statistically significant ( p < 0.05). Conclusions: Girls and boys differed in kinematic indicator level, but UUS velocity depends on identical kinematic variables, meaning UUS technical training can be performed without gender-division.
3
Content available Czynnik płci w zachowaniach komunikacyjnych
PL
Udział kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz role pełnione w rodzinie determinują różnice w ich zachowaniach komunikacyjnych, m.in. w zakresie motywacji podróży, ich liczby i wykorzystywanych środkach transportu. W artykule zaprezentowano te odmienności. Tezy sformułowane na podstawie badań przeprowadzonych na poziomie UE oraz w innych krajach, zweryfikowano wynikami badań podróży z kilku miast polskich. Analizy przeprowadzone na gruncie krajowym potwierdziły wnioski płynące z badań zagranicznych. Motywacje podróży mężczyzn są częściej związane z pracą i załatwianiem spraw służbowych, natomiast kobiet – z zakupami, załatwianiem spraw związanych z domem oraz towarzyszeniem innym osobom, w tym dzieciom. Znaczne różnice w liczbie podróży odbywanych przez kobiety i mężczyzn zauważalne są szczególnie w przypadku osób w wieku 25–59 lat, w analizach uwzględniających ich status. Kobiety częściej podróżują pieszo i środkami transportu zbiorowego, zaś mężczyźni – samochodem, motocyklem i rowerem.
EN
The participation of women and men in the labor market and roles in the family determine the differences in their travel behaviour, including trip purpose, trip number and modal split. The article presents these differences. Theses formulated on the basis of research carried out at the EU level and in other countries were verified by the results of travel surveys from several Polish cities. The analyzes carried out for Polish cities confirmed conclusions drawn from foreign research. Male trip purposes are more often related to commuting and business, while women – to shopping, running family errands and accompanying other family members. Significant differences in trip number are noticeable especially for people aged 25 to 59, in analyzes that take their status into account. Women travel more often on foot and by public transport, while men – by car, motorbike and bicycle.
EN
The internet, while making shopping easy for consumers, represents a challenge for entrepreneurs seeking to ensure that internet users get transparent, easy to navigate websites and applications. They note, however, that gender is considered to be one of the factors differentiating consumer attitudes. Gender marketing is a relatively new concept developing mainly in Anglo-Saxon countries. It focuses mainly on women, who are seen as making the predominant part of purchase decisions. Moreover, female consumers are recognized as looking for the perfect product, focused on the opinions of others and seeking to contact others. These features are believed to be different from men - who purchase in a thoughtful and independent manner. The article attempts to identify the importance of the role of the Internet as a tool of entrepreneurs in making decisions. A juxtaposition is made between the beliefs of representatives from both groups about consumer needs and the facts about online sales. The authors analyzed the differences in behavior of those connected with entrepreneurship, namely online among Polish women and men and put them in the context of current assumptions about consumer attitudes of both sexes.
PL
Ułatwiający konsumentom zakupy Internet stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców dążących do zapewnienia internautom przejrzystych, prostych w obsłudze stron internetowych i aplikacji. Przedsiębiorcy pamiętają jednak, że płeć jest uważana za jeden z czynników różnicujących postawy konsumenckie. Gender marketing jest koncepcją stosunkowo nową i rozwija się głównie w krajach anglosaskich. Skupia się głównie na kobietach, które postrzegane są jako podejmujące przeważającą część decyzji zakupowych. Konsumentki ujmowane są ponadto jako poszukujące idealnego produktu, skupione na opiniach innych i dążące do kontaktu. Cechy te uważa się, że różniące je od mężczyzn, dokonujących zakupów przemyślanych i w niezależny sposób. W artykule podjęto próbę określenia znaczenia roli internetu w podejmowaniu decyzji handlowych. Dokonano zestawienia przekonań na temat potrzeb konsumenckich przedstawicieli obu rodzajów z faktami dotyczącymi sprzedaży internetowej. Autorzy przeprowadzili analizę różnic w zachowaniach związanych z e-commerce wśród polskich kobiet i mężczyzn i osadzili je w kontekście dotychczasowych założeń na temat postaw konsumenckich obu rodzajów.
EN
The main aim of this paper was to identify job stressors, gender responses and association of psychosocial work stressors with prevalence of work related musculoskeletal disorders (MSDs) among foundry workers. The data were obtained with ergonomics checklist using Likert scale. The results of this study showed a high prevalence of MSDs among workers. The male workers were more prone to pain in neck while the female workers were more prone to MSDs in upper back and shoulders. Correlation analysis showed significant relationship of dimensions of work aspects with pain and discomfort. It proved that the work-related MSDs are the results of interaction of multiple stressors associated with work and work environment, and other personal factors. ANOVA indicated that the perception of work aspects as stressors differed significantly between male and female workers.
6
Content available remote Równowaga posturalna wsród osób liczących 30 lat i więcej
PL
Dotąd nie określono normatywnych, miarodajnych danych dotyczących równowagi posturalnej, pochodzących z pomiarów wykonanych na platformie siłowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.