Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena okresowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Elewacje wentylowane niewątpliwie należą do grupy najczęściej stosowanych systemów elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Na system ten składają się: podkonstrukcja (ruszt), izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina. Wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii. Często ich przyczyny związane są nie tylko z pomyłkami projektowymi lub wykonawczymi, ale z zaniedbaniami podczas użytkowania. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii elewacji wentylowanych jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen tych elewacji budynków. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych oraz podstawowy zakres czynności pozwalających określać ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades belong to the group of the most frequently used facade systems in modern construction. The system consists of: substructure (grate), thermal insulation, ventilation gap and cladding. Along with the increase in the area of the completed facades, the number of their failures also increased. Often the causes of breakdowns are associated not only with design mistakes, but also with negligence during use. Minimizing the risk of failure of ventilated facades is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of conducting periodic assessments of ventilated facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
Złożone systemy ocieplania ścian ETICS należą do najbardziej rozpowszechnionych systemów elewacyjnych we współczesnym polskim budownictwie. Są one masowo stosowane ze względu na bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, walory estetyczne, a także relatywnie niską cenę. Poprawnie zaprojektowany i wykonany system elewacyjny poddawany regularnym konserwacjom pozwala na długoletnią bezawaryjną eksploatację elewacji. Dlatego bardzo istotne jest objęcie takich systemów elewacyjnych monitoringiem pozwalającym na wczesne wykrycie uszkodzeń i zachodzących zmian. Przedmiotem artykułu są zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego elewacji wykonanych w systemach ETICS. Na podstawie wieloletnich doświadczeń eksperckich, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania podczas kontroli okresowych, niezbędne do wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji. Przedstawiono podstawowe typy uszkodzeń omawianych systemów elewacyjnych oraz wskazano przyczyny ich występowania.
EN
External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) belong to the most common facade systems in contemporary Polish construction. They are used on a large scale due to very good thermal insulation properties, aesthetic values, as well as a relatively low price. A properly designed and constructed facade system subject to regular maintenance allows for long-term trouble-free operation of the facade. That is why it is very important to cover the façade system with monitoring, allowing for early detection of damage and occurring changes. The subject of the article are the rules for conducting periodic tests and assessments of the technical condition of facades made in ETICS systems. On the basis of many years of expert experience, as well as analyzes of building control protocols, basic tools and procedures for periodic inspections necessary for reliable assessment of the technical condition of the facade were presented. The basic types of damages of the discussed façade systems are presented and the reasons for their occurrence are indicated.
PL
Tynki elewacyjne oprócz funkcji estetycznych mają istotny wpływ na trwałość zewnętrznych elementów budynku narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Brak prawidłowej konserwacji tynków może mieć negatywny wpływ na stan techniczny elementów konstrukcji budynku oraz na poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego. Przedmiotem artykułu są zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego elewacji wykonanych z tynków zwykłych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania podczas kontroli okresowych niezbędne do rzetelnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego elewacji. Przedstawiono podstawowe typy uszkodzeń tynków oraz wskazano przyczyny ich występowania.
EN
In addition to aesthetic functions, facade plasters have a significant impact on the durability of external building components exposed to weather conditions. Not carrying out proper plaster maintenance may have a negative impact on the technical condition of building construction elements and the level of safety of use of the building. The article describes the rules for conducting periodic tests and assessments of the technical condition of facades made of ordinary plasters. Based on many years of expert experience, analysis of building control protocols presented the basic tools and procedure for periodic inspections necessary for a reliable and credible assessment of the technical condition of the facade. The article presents the basic types of plaster damage and indicates the reasons for their occurrence.
PL
Elewacje budynków mają znaczący wpływ na ich bezpieczeństwo, trwałość i szeroko rozumiany komfort użytkowania, a także na wartość nieruchomości. Niewykryte w odpowiednim czasie uszkodzenia obniżają wartości estetyczne i użytkowe budynków, a w stadium zaawansowanym mogą być przyczyną awarii, a nawet katastrof budowlanych. Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z okresowymi ocenami stanu technicznego elewacji. Przedstawiono wspólne dla wszystkich typów elewacji procedury badań i ocen, zwrócono uwagę na konieczność stosowania sprzętu specjalistycznego do oceny technicznej elewacji.
EN
Building facades have a significant impact on their safety, durability and widely understood comfort of use, as well as on the value of the property. Damages not detected in a timely manner reduce the aesthetic and functional values of buildings, and in the advanced stage they can cause failures or even construction disasters. The subject of the paper are issues related to periodic assessments of the technical condition of the facade. Inspection procedures common to all types of facades were presented, and the need to use specialized equipment for technical assessment of facades was pointed out.
PL
Sprężone żelbetowe dźwigary dachowe, zarówno strunobetonowe jak i kablobetonowe, były powszechnie stosowane w kraju od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, stanowiąc główne, prefabrykowane elementy konstrukcji przekryć obiektów budowlanych. Dźwigary tego typu są nadal produkowane i stosowane, ale w zdecydowanie mniejszym zakresie. W większości przypadków żelbetowe dźwigary sprężone współpracują z nadbetonem konstrukcyjnym, wykonanym po ułożeniu płyt przekrycia, a także z samymi płytami dachowymi, co stanowi dodatkowy zapas bezpieczeństwa obiektów.
EN
Reinforced concrete roof tensile girders, made both of prestressed concrete and of cable concrete, have been widely used in the country since the mid 1950s, constituting the main prefabricated elements of the covering of building structures. The girders of this type are still produced and used, but to a much lesser extent. In most cases, reinforced concrete tensile girders cooperate with the concrete overlay construction made after laying the roofing panels, and also with the roof panels themselves, which constitutes an additional safety reserve for the buildings.
6
Content available Official assessment of the police
EN
The article discusses the issue of the official assessment of the police. It covers the theoretical aspects of periodic appraisal of employees and presents the study results on the official assessment of police officers. The first part of the article deals with the essence of the employee appraisal and its impact on the subfunctions of human resource management system. It demonstrates the classification of criteria and assessment methods and describes the employee review-related risks. Methodological assumptions, the result analysis and conclusions from the conducted studies have been contained in the further part of the article. The aim of the studies was to diagnose the assessment system of police forces. The studies were conducted at one of Municipal Police Stations in Wielkopolskie voivodeship. They were carried out within the research project on the management of uniform services. The performed studies were of a pilot character and will encompass a greater number of respondents. The main method of the conducted studies was a diagnostic survey. As a result of the studies performed, it was found that the system of official assessment required fundamental changes. The existing assessment system proved not to have performed one of its basic functions, namely it does not provide reliable information on the quality of work performed by police officers.
EN
The article presents the process of interim assessment, which is one of the most important components of the system of evaluating employees. This process, in particular, shows the main stages: stage design, implementation and use of the interim evaluations results. Each stage of the process indicated the scope of the activities associated with them. Evaluation system of employees should be adapted to the type of the organization (company), taking into account its peculiarity. Moreover, it should take into account also the specific objectives, procedures, consistent tools, specified criteria, methods and techniques for evaluating and judging.
PL
W artykule przedstawiono proces oceniania okresowego, stanowiący jeden z najważniejszych komponentów systemu oceniania pracowników. W procesie tym w szczególności zaprezentowano główne jego etapy: etap projektowania, wdrażania i wykorzystania wyników ocen okresowych. Na każdym z etapów procesu wskazano na zakres przedsięwzięć z nimi związanych. System oceniania pracowników powinien być dostosowany do rodzaju organizacji (firmy), uwzględniać jej specyfikę. Powinien uwzględniać również: określone cele, procedury, spójne narzędzia, sprecyzowane kryteria, metody i techniki oceniania oraz zasady oceniania.
8
Content available Motywacja a system ocen okresowych
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia istotę i znaczenie motywacji oraz system ocen okresowych w działalności organizacji, obejmuje przede wszystkim charakterystykę wybranych metod oraz wpływ tych czynników na skuteczność, jakość i wyniki osiągane przez ich zastosowanie. W działalności człowieka ogromne znaczenie odgrywają czynniki uczuciowe, poznawcze, decyzyjne oraz silnie powiązane z nimi czynniki motywacyjne. Problematyka motywacji jest bardzo złożona i ściśle związana ze stanem ciągłego pobudzenia pracowników, a także ich przełożonych. Połączona jest ona ze sposobami działania, precyzyjnością, wytrwałością i umiejętnością przyswajania wiedzy, stylem kierowania oraz sposobami komunikacji interpersonalnej. Poziom zmotywowania ma wpływ na ostateczny efekt w postaci osiągnięcia założonego celu, w każdej firmie powinien istnieć system motywacji najlepiej dopasowany pod względem specyfiki danego przedsiębiorstwa. Tradycyjne systemy w krajowych firmach oparte były głównie na płacy, która jest mocno motywująca, o ile istnieje związek pomiędzy wysiłkiem i efektami a wysokością płacy. Dlatego w organizacjach wprowadzono system okresowych ocen pracowników, który spełnia swoje zadanie jako jeden z motywatorów. Należy podkreślić, że okresowa ocena osiągnięć pracowników jest postrzegana w praktyce jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi, a jej kształt, jak również sposoby wykorzystywania wyników, w dużej mierze zależą od strategii zarządzania, kultury i tradycji obowiązującej w organizacji. System ocen okresowych to narzędzie w rękach przełożonych, które dzięki swej specyfice i celom, pozwala na uzyskanie wielu cennych dla organizacji informacji z zakresu controllingu personalnego, niezbędnych dla efektywnej realizacji procesu motywowania.
EN
This paper presents the essence and importance of motivation and system of periodic assessment of the organization, is primarily the characteristics of the selected methods and the impact of these factors on the effectiveness, quality and performance of their applications. The human activities play a very important emotional factors, cognitive, decisionmaking and strongly related motivational factors. The issue of motivation is very complex and closely linked with the state of continuous arousal employees and their superiors. It is connected with the methods of operation, accuracy, perseverance and the ability to acquire knowledge, management style and methods of interpersonal communication. The level of motivation has an effect on the final result as the objectives pursued, in any company should be a motivation system best suited in terms of company characteristics. Traditional national companies were based mainly on wages, which is highly motivating if there is a connection between effort and outcomes and the level of wages. Therefore, the organization introduced a system of periodic evaluations of staff that does the job as one of the motivators. It should be noted that the periodic evaluation of staff performance in practice is seen as an important element of human resource management, and its shape, as well as how to use the results to a large extent depend on the strategy management culture and traditions existing in the organization. System of periodic assessment is a tool in the hands of their superiors, because of its specificity and objectives, allows for a lot of valuable information for organizations in the field of controlling personnel necessary for the effective implementation of the process of motivating.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.