Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Experimental Research on Automotive Laminated Glass
EN
During the impact of a motor vehicle on a pedestrian, the head, depending on the height of the victim, hits the hood or the windscreen. The windscreens are laminates made of two outer layers of glass and an inner layer of Polyvinyl Butyral resin (PVB). The aim of the study is to estimate pedestrian safety during an impact on laminated glass. Material examination of PVB are a fundamental step to understanding the behavior of the material as a component of a composite glass. Quasi-static stretching of the PVB sample was performed at deformation speed from 0.0066 to 0.13 [1/s]. Obtained curves shows that depending on deformation speed, material deforms in a range of 192-292% until destruction and the tensile strength varies in the range of 92-106MPa. After deformation of the material, its shape restored to its original dimensions. This proves its hyperelastic properties. Obtained curves were used to validate a material model in a virtual environment. An identical stretch test was performed in the FEM system. Coincidence with the real sample for the 2-order Ogden model was obtained. The effect of type and size of finite elements on the glass-cracking process was considered using the Johnson-Holmquist model. Simulations of PVB layer destruction were performed using the maximum deformation criterion. The developed PVB and glass model was used in impactor - adult head impact simulations on a complete laminated glass.
2
Content available Sprzężone zespoły szyb w pojazdach
PL
Celem pracy była ocena bezpieczeństwa pieszego w trakcie uderzenia w szybę laminowaną. W artykule omówiono zagadnienia weryfikacji cech mechanicznych materiałów funkcjonalnych stosowanych na sprzężone zespoły szyb samochodowych oraz metodykę zachowania się struktur warstwowych stosowanych w warunkach pracy krytycznej.
EN
The aim of the study was to evaluate the safety of unprotected traffic users during the impact on the laminated glass. The paper discusses the problems of verification of mechanical properties of functional materials used on coupled windshield assemblies and the methodology of behavior of layered structures used in critical operating conditions.
3
Content available remote Ocena cech osobliwych materiałów stosowanych w technologii FDM
PL
W artykule scharakteryzowano dedykowane technologii FDM materiały polimerowe, opierając się na badaniach testowych elementów wykonanych z tworzywa PLA. Celem pracy było przygotowanie metody badań pozwalającej zarówno na porównanie danych materiałowych dostarczanych przez producentów materiału użytego do wytworzenia elementu konstrukcyjnego, jak i ocena własności elementu oraz sposobu wykorzystania materiału w zastosowanej technologii wykonania.
EN
A paper presets dedicated FDM technology polymeric materials based on studies of test components made of PLA polymer. The aim of the study was to verify the test methods allowing both to compare material data supplied by the manufacturers of the material used to manufacture the component and evaluation of ownership of an item and how to use the material using FDM technology.
4
Content available remote Metodyka badań zespołów wytwarzanych technologiami addytywnymi
PL
W artykule omówiono zagadnienia weryfikacji doświadczalnej elementów konstrukcyjnych wytwarzanych w technologii addytywnej druku 3D metodą FDM (Fused Deposition Modeling). Odniesiono się do aktualnie stosowanych metod i procedur testowych pozwalających na weryfikację założeń i wymagań wytrzymałościowych.
EN
A article discusses the issues of experimental verification of structural elements produced in additive technology of 3D printing FDM (Fused Deposition Modeling). Reference was made to the currently used methods and test procedures allow for verification of assumptions and strength requirements.
PL
W artykule podjęto zagadnienia charakterystyki pracy materiałów hiperodkształcalnych w zastosowaniach specjalnych. Zagadnieniem była identyfikacja właściwości tłumiących i dyssypacyjnych materiałów, które mogą zostać wykorzystane do wytworzenia buforów bezpieczeństwa. Podstawą opisu były wyniki prac badawczych wykonane przez autorów, na podstawie, których stwierdzono, że wraz ze zmianą parametrów, tj.: temperatura, prędkość, zakresy obciążeń zmienia się istota materiałów hiperodkształcalnych. Podjęto zagadnienia weryfikacji modeli oraz opracowanie metodyki oceny zespołów ochronnych wykonanych ze spienionych tworzyw sztucznych. W badaniach uwzględniono modyfikację struktury komórkowej analizowanych struktur oraz zagadnienie kontaktu z tarciem. Przedstawione sposoby modelowania materiałów mają zastosowanie dla konstrukcji zwiększających bezpieczeństwo osób w pojeździe, poza pojazdem, jak również w przypadku projektowania m. in. kasków motocyklowych i rowerowych. Referat stanowi podsumowanie doświadczeń autorów w zakresie oceny wpływu czynników zewnętrznych na pracę struktur hiperodkształcalnych w konstrukcjach inżynierskich.
EN
The aim of this work is to develop methods of describing the properties of such materials based on knowledge of: basic materials, technologies (gas pressure formed during foaming) using the theory of hyperplastic materials, in particular using Ogden’s model and its modifications. The energy created during the impact will be dissipated by element of protection made of a hyperdeformable material. Energy intensive structures are able to take over the kinematic energy during impact, which is equivalent to the work of their destruction (crushing, breaking). The resulting description can be used for the applicability of hyperelstic models, and therefore in the whole range of deformation of the polymer-based composites and elastic composites of metals (not included plasticity). Presented methods and applications of the characteristics of hyperelastic materials and composites with the gas phase are used to determine the proper selection of parameters (material properties), increasing the opportunities for a proper assessment of the effectiveness of safety devices.
6
Content available remote Badania doświadczalne zespołów samochodowych szyb warstwowych
PL
W pracy podjęto zagadnienia identyfikacji zjawisk i oceny minimalizacji skutków kolizji niechronionych użytkowników infrastruktury drogowej. W trakcie uderzenia pojazdu samochodowego w osobę poruszającą się pieszym ciągiem komunikacyjnym, najczęściej dochodzi do obrażeń głowy pieszego. Celem ograniczenia następstw ww. wypadków stosowane są warstwowe konstrukcje typu: szkło-PVB-szkło. W artykule scharakteryzowano zachowanie się warstwowych zespołów samochodowych szyb laminowanych w szerokim spektrum czynników zewnętrznych, w szczególności temperatury, warunkujących nominalną pracę konstrukcji w kontekście wykonywanych badań doświadczalnych materiału PVB i kompozytu szkło-PVB-szkło.
7
Content available Oscillation systems from hyper-deforms elements
EN
In construction of machines more and more often are used materials called hyper-elastic, for example: foam structures, materials based on natural and synthetic rubbers and other materials subjecting large deformations. The porous structures are produced on the basis of different synthetic materials, thermoplastic polymers and thermosetting. Subject of porous materials is studied by many scientists around the world. Porous materials (also called cellular plastics, foam plastics or foamed plastics) include gas phase dispersed in a solid phase of polymeric material. Properties of such systems depends on the properties of the polymer warp and cell structure, comprising the gas phase. Approach previously used to anticipate and interpreting the behaviour of the hyper-deformable structures, which use the theory of hyperelastic materials, does not resolve the issue because it only describes the elastic properties. The article presents an original methodology developed structural identification the viscoelastic properties of hyperdeformable materials, and in particular modern construction materials from the group of plastics and composites of elastomers, foams, etc. The aim of the article was an oscillation analysis in systems from elements of incompressible and the description of phenomena setting in during of work of suchlike systems.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych i obliczeniowych prac badawczych w zakresie oceny wpływu czynników zewnętrznych, a w szczególności temperatury, na zachowanie się polimerów hiperodkształcalnych w konstrukcjach inżynierskich.
EN
Two polyurethane and 3 ethylene-propylene-diene elastomers were studied for compression/decompression course. Their deformation energy was also estimated by calcn.
PL
Węzły konstrukcyjne są bardzo istotnymi rejonami struktur nośnych. Poprzez węzły są wprowadzane i rozprowadzane siły skupione. Podstawowymi rodzajami połączeń w kratownicach stalowych lub duralowych są połączenia spawane. Proces spawania powoduje jednak występowanie naprężeń wewnętrznych i powstawanie mikropęknięć. Tej wady pozbawione są połączenia nitowane, jednak wymagają one stosowania dodatkowych elementów w postaci blach węzłowych, co znacznie komplikuje konstrukcję przestrzennie złożonych kratownic. Wybór optymalnego rodzaju połączeń jest podstawowym problemem, z jakim ma do czynienia każdy konstruktor. Alternatywę dla klasycznych metod łączenia stanowi koncepcja węzłów kompozytowych. W pracy przedstawiono badania statyczne i zmęczeniowe węzłów kompozytowych oraz ich dotychczasowe i przyszłe możliwości zastosowania.
EN
Joints are one of important points in load structures. Joints are the points of the structure where concentrate forces are loaded into and distributed by a structure. Welded joint of an airplane truss, connecting steel or duralumin truss members, is a primary kind of a joint. The manufacturing of welded joint leaves residual stresses and micro cracks. Riveted joints are an alternative solution but this kind of joints is requiring of additional sheets. In very sophisticated, multi member structures and trusses, this requirement complicates the construction. The choice of the optimal kind of joint is a primary problem for each designer. The idea of the composite joint is an alternative solution for a classical kind of joints. The static and fatigue tests of composite joints are presented in the paper. The paper describes applications of composite joints in a few load structures and other future applications.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
11439--11446
EN
The undesirable result in the suspension systems of machines is the phenomenon of curvilinear wheel movement, which is the consequence of the so called ‘shimmy effect’, which is consequential to the occurrence of the self-induced vibrations in vehicle movement groups, perpendicular to the direction of its movement. The movement line of a wheel has a sinusoidal shape in relation to the movement line of the whole vehicle. This phenomenon occurs in airplanes (vibrations of self-setting undercarriage front and rear wheels during take-off, landing and taxing), motorbikes and bicycles (oscillation of the front suspension by the axle head frame) and in cars (vibrations of the front suspension). The self-induced, shimmy type vibrations occur in the stabilization and free(slow)-variable conditions. The aim of this work is: analysis of possibility of use and develop a selective method of a hyper-deformable material for use in a self-induced, shimmy type damper vibration in the chassis (undercarriage) of a small airplane. The specification of this system makes sure that the damper works in all possible weather conditions during operation. This means there is need for it to be able to operate efficiently in Poland where temperature reaches -30oC. It is our goal to use an appropriate material whose properties are able to change at the lowest degree of temperature changes. The selection was accomplished after research of several materials properties. The non-linear description way of hyper-deformable damping materials was also proposed.
PL
Polimery znalazły uznanie wśród inżynierów i naukowców dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. Obecnie polimery znajdują zastosowanie w najbardziej zaawansowanych technicznie gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle kosmicznym, lotniczym, motoryzacyjnym. Celem pracy była analiza możliwości zastosowania oraz opracowanie metody doboru materiału hiperodkształcalnego w układach funkcjonalnych maszyn roboczych, a w szczególności do zastosowania w tłumiku drgań samowzbudnych typu shimmy w podwoziu małego samolotu. Specyfika tego układu powoduje, że tłumik musi zadziałać jednorazowo w każdych warunkach pogodowych, jakie występują podczas eksploatacji. W Polsce oznacza to konieczność prawidłowego działania w zakresie do –30 stopni Celsjusza. Celowe jest zastosowanie materiału, którego właściwości w najmniejszym stopniu zmieniają się przy zmianie temperatury. Wyboru dokonano po przebadaniu właściwości kilkunastu materiałów. Zaproponowano sposób nieliniowego opisu właściwości tłumiących materiałów hiperodkształcalnych w ujemnych temperaturach.
11
Content available Polymers foam structure numerical identification
EN
Polymers found regard among engineers and researcher their special proprieties. Now, we find using the polymers at present in the most advanced technically the branches of industry. In construction of machines, more and more often are practical used hyperdeform materials. The group of construction materials, called hyperdeformable, includes among others: elastomers, plastics made based on rubber, thermoplastic structures, such as polycarbonate, gels and sols, composites and foams: open and closed pores. Porous structures are produced on the basis of different materials, synthetic thermoplastic polymers and thermosetting. The problem of porous materials is taken in many research centres in the world. Porous materials (also called cellular plastics, foam plastics or foamed plastics) include gas phase dispersed in a solid phase of polymeric material. Properties of such systems depend on the properties of the polymer warp and cell structure comprising the gas phase. Approach previously used to anticipate and interpret the behaviour of the hyperdeformable structures, using the theory of hyperelastic materials, does not resolve the issue because it only describes the elastic properties. The article presents an original methodology developed structural identification the viscoelastic properties of hyperdeformable materials, and in particular modern construction materials from the group of plastics and composites of elastomers, foams, etc
12
Content available Strukturalne zespoły pomiarowe
PL
Pomiary siły, ciężaru masy (ważenie) często stwarzają dużo kłopotów technicznych. Zagadnieniem jest dobór przetwornika pomiarowego, szczególnie gdy jest wymagana bardzo duża dokładność i powtarzalność pomiaru. Podczas ważenia, w wielu gałęziach przemysłu, występują ekstremalnie trudne warunki pomiaru, do których zaliczyć można: drgania np. zbiorników, ekspansja termiczna, moment skręcający np. pochodzący od mieszadeł, siły boczne np. od naporu wiatru itp. Wytworzenie zespołów pomiarowych uniezależnionych od wpływu czynników zewnętrznych: pracy i otoczenia nie jest rzeczą prostą. Celem pracy badawczo-rozwojowej jest wytworzenie typoszeregu belek ze szczególnym uwzględnieniem właściwości i technologii materiałów polimerowych w oparciu o rozwiązanie własne [1-3] dedykowane w szczególności dla sektora przemysłowych platform ważących.
EN
The measurements of strength, weight of mass ( the weighing) they often create a lot of technical problems. The question is selection of measuring transducer particularly, when the very large exactitude and repeatability of measurement be required. In many branches of industry, during weighings, are occurrent the extremely difficult conditions of measurement: vibration, thermal expansion, cross strength. A measuring set production become independent from influence of external factors: work and environment, is not easily. The aim of realized work searchingly - developmental is producing a series measuring beams. The solution basing about own solution [1-3] are dedicated in peculiarity for industrial platforms weighing sector and another.
EN
In this paper work discussed the evaluation of the composition of the waste In terms of their use as an energy source, the results of sampling fraction of light coming from the shredder of ZŁOMPOL in Tarczyn. It was found that waste from end of life vehicles can be a significant source of energy. In particular fractions containing polymer materials with a high energy value. The problem is the significant level of pollution - waste will contain, among other heavy metal.
PL
W pracy omówiono ocenę składu odpadów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako źródła energii, przedstawiono wyniki badań próbek frakcji lekkiej pochodzącej ze strzępiarki firmy ZŁOMPOL w Tarczynie. Stwierdzono, że odpady pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą być znaczącym źródłem energii, w szczególności frakcje zawierające materiały polimerowe o dużej wartości energetycznej. Problemem jest znaczny poziom zanieczyszczenia - odpady te zawierają między innymi metale ciężkie.
PL
W pracy oceniono możliwości wykorzystania energetycznego odpadów - stwierdzono, że w skali naszego kraju są one ogromnym źródłem energii, podano występujące ilości oraz skład w różnych regionach Polski. Omówiono problemy wynikające ze spalania paliw alternatywnych: konieczność stosowania wysokosprawnych urządzeń do oczyszczania spalin oraz najczęściej występujące toksyczne składniki spalin.
EN
This study considers the possibility of using waste energy; authors state that in our country wastes are the great source of energy. In the article the quantities involved and the composition of the various Polish regions were given. The problems resulting from the combustion of alternative fuels - the need for high-performance exhaust gas cleaning equipment and the most common toxic components of exhaust - also were discussed.
EN
The issue of vibration damping occurs in many mechanical problems in the operation of various devices, in the automotive industry engineering, aerospace. In the case where damping by selection of the masses and dimensions is not possible due to various reasons or for other reasons it was abandoned, vibration dampers are used. Minimization of adverse impact of dynamic interaction effects is an important research and technical problem. Passive energy absorbers used today (complex of bumpers, passenger lifts buffers typically allows to the safe dissipation of energy within a certain range of loads. In the case of high-impact loading variability is desirable to use an adaptive energy absorption system capable of rapid change their dynamic characteristics. The main issue in the analysis of interactions impact of dynamic loads on objects is dispersion (dissipation) of kinetic energy during impact. In constructions of polymer composite structures the sources of energy dissipation are: matrix of polystructural viscoelasticity, morphology of material, defect of structure, thermoplastic and viscoplastic dumping. In construction of machines more and more often be practical used materials name hyper-elastic. To description of elastic proprieties it’s possible to use the worked out theories well in which the most important they are the multinomial models and them special coincidence: Mooney’s – Rivlin’s, Yeoh’s. In this paper, is presented numerical behaviour analyses materials with large deformation.
EN
In construction of machines more and more often be practical used materials name hyper-elastic for example: foamy structures, materials of base natural and synthetic rubbers and another of large reversible deformations. To description of elastic proprieties, it is possible to use the worked out theories well in which the most important they are the multinomial models and them special coincidence: Mooney-Rivlin, Yeoh and Ogden. Precise description propriety in questions dissipation the energy, dumping of vibration is a fault currently. The aim of the article is the analysis oscillation in systems from elements of incompressible and the description of phenomena setting during of work of such like systems. In this paper, is presented built methodology of elasticity propriety materials with large deformation. An assumption is a dissipation function we have present in analogous figure to elasticity function, well known with theory of hyperelastic materials. A description of model of internal damping was proposed with the proof the influence of component part of polynomial: figure and volumetric. The numeric permissive on comparison of received conception of description of hyperelastic material worked out in support about theoretical foundations with results of experimental investigations analyses' be become executed.
17
Content available remote Plastic raw materials from end-of-life vehicles
EN
The paper presents the possibility of recovery and recycling of end-of-life vehicles from 1.I.2015. Based on the analysis of the construction of various types of vehicles, the quantity of raw materials was estimated. It was found that the trends in the construction of the cars can be identified. Moreover the dependence of the quantity and types of raw materials used by particular producers is observed.
18
Content available remote Tension field in thin-walled aeronautical girders
EN
The paper describes the influence of the field of draws on the state of effort of thin-walled girders, particularly on the state of burdening elements of connections of metal sheets of web of an I-beam with elements of the framework, e.g.: of riveted joints appearing in structures of this type. In the paper were presented results of analyses of girders without and with lightening holes. A fact brought up in this paper, is that implementing lightening holes is raising the critical strength of covering but an also causes increase of normal stresses appearing in elements of the skeleton and of shear stresses in connections.
EN
This paper presents an approach to describe a mathematical model of elastic - plastic stiff foam. Stress-strain curves obtained from real test were used to build a FEM model of tested foam: the "crushable foam" material has been used to define a mechanical properties. Main part of the article is devoted to numerical simulations in ABAQUS: static (uniaxial compression test) and dynamic (simulation of impact). The article presents also a possibility of usage of the tested foam in a bicycle with an energy-consuming body.
PL
Celowe jest zastosowanie nowych metod opisu przy użyciu analitycznych złożonych zależności matematycznych czy systemów numerycznych zbudowanych w oparciu o Metodę Elementów Skończonych. W referacie zaprezentowano metodę oceny właściwości materiałów o nieliniowych właściwościach. Dokonano omówienia zagadnień związanych z doświadczalną weryfikacją właściwości materiałów lepko sprężystych. Przedstawiono metodykę opisu cech i zachodzących zjawisk w materiałach hiperelastycznych wykonaną w oparciu o analizę w systemie MATHEMATICA.
EN
The purposeful use of new methods of description is near use analytic folded the mathematical relation whether the numeric built in support about Finite Elements Method systems. The method of opinion of propriety materials about non-linear proprieties in report was presented. The discussions of questions were executed connected with experimental verification of propriety of viscidly springy materials. It the methodology of description of features was introduced in hyperelastics materials setting phenomena in support about analysis in system MATHEMATICA.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.