Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  higher harmonics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ oświetlenia LED na jakość pobieranej energii elektrycznej. LED-owe źródła światła zostały podzielone na trzy podstawowe grupy. Pierwsza, to oświetlenie domowe, do których zaliczamy różnego rodzaju wymienne żarówki. Druga grupa, to oprawy przemysłowe stosowane w biurach, zakładach przemysłowych, czy w budynkach użyteczności publicznej. Trzecia grupa, to oprawy stosowane do oświetlenia zewnętrznego ulic, skrzyżowań, chodników, parków. Przetestowano kilkanaście różnego rodzaju źródeł LED-owych, w których zmierzono prąd, napięcie oraz moc czynną, bierną i pozorną podstawowej harmonicznej, jak również wyższe harmoniczne prądów i napięć. Na tej podstawie sporządzono wykresy procentowej zawartości wyższych harmonicznych prądów oraz THDi pobieranego z sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono przesunięcia kąta fazowego pomiędzy napięciem i prądem dla podstawowej harmonicznej skutkującym poborem mocy biernej pojemnościowej. Zarejestrowano również przebiegi prądów i napięć pokazujące nie tylko odkształcenie prądu, ale również charakterystykę rozruchu opraw przemysłowych i drogowych.
EN
The article presents the impact of LED lighting on the quality of electricity consumed. LED light sources have been divided into three basic groups. The first is home lighting, which includes various types of replaceable bulbs. The second group includes industrial luminaires used in offices, industrial plants or public utility buildings. The third group includes luminaires used for outdoor lighting of streets, crossroads, sidewalks and parks. A dozen or so different types of LED sources were tested, in which the current, voltage and active, reactive and apparent power were measured, as well as the higher harmonics of currents and voltages. On this basis, graphs of the percentage of higher harmonic currents and THDi collected from the power grid were drawn up. The phase angle shifts between voltage and current for the fundamental harmonic, resulting in the consumption of capacitive reactive power, are presented. Current and voltage waveforms were also recorded, showing not only the current distortion, but also the starting characteristics of industrial and road luminaires.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań odkształcenia prądów pobieranych przez wybrane urządzenia gospodarstwa domowego oraz możliwe skutki zaobserwowanych odkształceń.
EN
The article contains the reserach results of distortion of currents received by selected household devices and present possible effects observed deformation.
PL
Z uwagi na nieliniowość rdzenia magnetycznego dokładność transformacji indukcyjnych przekładników prądowych zależy od wartości indukcji magnetycznej, a zatem wartości skutecznej i kształtu prądu pierwotnego oraz obciążenia uzwojenia wtórnego. W artykule przedstawiono zastosowanie opracowanego systemu pomiarowego do wyznaczenia dodatkowego wpływu częstotliwości wyższej harmonicznej odkształconego prądu pierwotnego na wartości błędów prądowego i kątowego jej transformacji.
EN
Due to the non-linearity of the magnetic core transformation accuracy of inductive current transformers depends on value of the magnetic flux density and therefore the rms value and shape of the primary current and load of the secondary winding. The article presents application of developed measuring system to determine additional influence of frequency of higher harmonic of distorted primary current on values of current and phase errors of its transformation.
EN
Most of the basic control methods of the grid-connected converter (GCC) are defined to work with a sine wave grid voltage. In that case if the grid voltage is distorted by higher harmonics, the grid current may be distorted too, which, in consequence, may increase the value of the THD of the grid voltage. The paper deals with an improved finite control set model predictive control (FCS-MPC) method of an LCL-filtered GCC operating under distorted grid conditions. The proposed method utilizes supplementary grid current feedback to calculate the reference converter current. The introduced signal allows to effectively improve the operation when the grid is subject to harmonic distortion. The paper shows a simulation analysis of the proposed control scheme operating with and without additional feedback under grid distortions. To validate the practical feasibility of the proposed method an algorithm was implemented on a 32-bit microcontroller STM32F7 with a floating point unit to control a 10 kW GCC. The laboratory test setup provided experimental results showing properties of the introduced control scheme.
EN
: In order to realize constant current and constant voltage charging for batteries by inductively coupled power transfer (ICPT) technology, a single-switch CL/LCL circuit is designed. The single-switch CL/LCL circuit is composed of a CL/LCL compensation network and single-switch inverter. The proposed circuit is compared with the traditional constant current and constant voltage circuit in the structure. The operating process of the single-switch CL/LCL circuit and the principle to realize a zero-voltage switch (ZVS) are analysed in detail in this paper. The voltage gain and current gain of the circuit are calculated, which demonstrates that the circuit is able to suppress higher harmonics strongly. By using Fourier decomposition, the voltage on the primary-side compensation capacitor can be obtained. After constructing the equivalent mutual inductance model of the circuit, the formulas and parameters are deduced and calculated. Finally, an experiment platform is built to verify the proposed circuit can realize constant current and constant voltage.
PL
Kopalniane maszyny wyciągowe z napędami tyrystorowymi są bardzo specyficznymi, niespokojnymi, generującymi wyższe harmoniczne prądu odbiorami energii elektrycznej. Stosunkowo duża moc tych odbiorów rzutuje znacząco na jakość energii elektrycznej w układach zasilającorozdzielczych kopalń. Jednym z podstawowych problemów jest kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych. W artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania techniczne w tym zakresie.
EN
Mining hoists with thyristor drives are very specific, distributive and current harmonics generating electric loads. The relatively high power of these loads significantly affects the quality of electricity in the mine's supply and distribution systems. One of the most important problems is reactive power compensation in a harmonic environment. The article presents general technical solutions in this area.
PL
W pracy analizowany jest obwód prądu przemiennego z przykładowym obciążeniem nieliniowym i filtrem biernym LC. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie na zaciskach zasilania jest proporcjonalne do funkcji signum prądu. Charakterystyka napięciowo - prądowa takiego obciążenia jest jednoznaczna (bez histerezy). Przeprowadzono analizę jakościową przebiegów napięć i prądów obwodu. Wykonano analizy przepływu mocy czynnej i biernej dla harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych w obwodzie.
EN
The paper deals with the AC circuit with an example of a non-linear load and an LC passive filter. The voltage on the nonlinear load terminals is proportional to the signum function of the current. The voltage - current characteristic of such load is unambiguous (without hysteresis). The quality analysis of the voltage and current waveforms of the circuit was carried out. The analysis of active and reactive power flow for fundamental and higher harmonics in the circuit were carried out.
8
Content available Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C, tak dobranych, aby dla pulsacji ωv były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki, jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtru jest za mała, to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
9
Content available remote Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtra jest za mała to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te, przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
EN
In the present work, an experimental investigation of a transverse fatigue crack has been carried out. A mathematical modelling of cracked rotor system along with the measured vibration is used to find crack parameters that not only detect the fault but also quantify it. Many experimental studies on cracks considered the crack as a slit or notch, which remains open. However, such flaws do not mimic a fatigue crack behavior, in which crack front opens and closes (i.e., breathes in a single revolution of the rotor). The fatigue crack in rotors commonly depicts 2× frequency component in the response, as well as higher frequency components, such as 3×, 4× and so on. In rotors, both forward and backward whirling take place due to asymmetry in rotor, and thus the fatigue crack gives the forward and backward whirl for all such harmonics. A rotor test rig was developed with a fatigue crack in it; rotor motions in two orthogonal directions were captured from the rig at discrete rotor angular speeds using proximity probes. The directional-spectrum processing technique has been utilized to the measured displacements to get its forward and backward whirl components. Subsequently, it is executed in a mathematical model-based estimation procedure to obtain the crack forces, residual unbalances, and remaining rotor system unknown variables. Estimation of crack forces during rotation of the shaft gives its characteristics, which can be used further to develop newer crack models.
11
Content available remote Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie jednofazowego zasilacza UPS, który oprócz funkcjonalności typowej dla tego typu urządzeń odznacza się dodatkowo możliwością aktywnej kompensacji przesunięcia fazowego i wyższych harmonicznych generowanych przez inne odbiorniki dołączone do tego samego węzła sieci elektroenergetycznej. W artykule zaprezentowano model opracowanej przez autorów części sterującej oraz silnoprądowej zasilacza UPS o strukturze typu VFI. W celu weryfikacji skuteczności działania proponowanego rozwiązania przedstawiono wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu dla różnych warunków pracy.
EN
The article presents the solution of the single phase Uninterruptible Power Supply (UPS), which except for a typical functionality for this kind of equipment, is distinguished by active compensation of a shift phase and higher harmonics, which are generated by other receivers, being connected to the same power network. The elaborated power circuit and also the control system of the presented UPS with VFI structure were described. In order to verify the effectiveness of the proposed solution, the chosen results of the simulation research is also shown.
12
Content available remote Methods for determining power losses in cable lines with non-linear load
EN
Harmonic currents in power cables cause additional power losses associated with phenomena that increase the temperature of the cable insulation and make its service life shorter. For these reasons, it is important to choose methods for determining active power losses, which ensure adequate computational accuracy. This paper compares the methods for determining active power losses on the example of a low voltage cable line supplying a non-linear load.
PL
Przepływ wyższych harmonicznych prądu przez linie kablowe skutkuje powstawaniem dodatkowych strat mocy czynnej związanych z ujawnianiem się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do wzrostu temperatury izolacji oraz skrócenia czasu jej życia. Z powyższych względów ważną kwestią staje się wybór metod wyznaczania strat mocy czynnej zapewniających odpowiednią dokładność obliczeń. W artykule przeprowadzono porównanie metod wyznaczania strat mocy czynnej na przykładzie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej nieliniowe obciążenie.
EN
This work introduces the functionality of a three-phase uninterruptible power supply (UPS) with an additional active parallel compensation at its input. In this way both a phase shift and amplitude of higher harmonics of resultant power grid current can be reduced. The power circuit of the presented UPS conception is based on the VFI structure, which allows control parameters of UPS output voltage independently of UPS input current. In the work basics of UPS operation as well as results of the UPS simulation model research are presented.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie trójfazowego zasilacza UPS z dodatkową funkcją aktywnej kompensacji równoległej. Proponowane rozwiązanie umożliwia kompensację przesunięcia fazowego oraz wyższych harmonicznych wypadkowego prądu w danym węźle sieci elektroenergetycznej. Zasilacz UPS bazuje na strukturze typu VFI, która odznacza się separacją energetyczną wejścia od wyjścia zasilacza. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych dla podstawowych punktów pracy zasilacza UPS.
PL
W artykule przedstawiono wyniki komputerowych badań symulacyjnych modelu rezonansowego kompensatora harmonicznych prądu. System zasilania zawierający napędowe przemiennikami częstotliwości jest wyposażony w pojemnościowy kompensator mocy biernej. Efektem ubocznym stosowania 6-pulsowego prostownika diodowego w napędowych przemiennikach częstotliwości jest pobór odkształconego prądu z sieci napięcia przemiennego. W artykule wykazano, że znaczący udział harmonicznych w prądzie transformatora uniemożliwia poprawną pracę pojemnościowego kompensatora mocy biernej. Dla ograniczenia zawartości harmonicznych w prądzie transformatora zastosowano kompensator 5., 7., 11. harmonicznej. Kompensator harmonicznych jest dołączany do systemu zasilania w zależności od stanu obciążenia prostownika wejściowego napędowego przemiennika częstotliwości.
EN
The article presents the results of computer simulation tests of the model, a resonant harmonic compensator of current. The power system containing drive frequency converters is equipped with a capacitive reactive power compensator. A side effect of using a 6-pulse diode rectifier in drive frequency converters is the consumption of distorted current from the AC voltage network. The article shows that a significant share of harmonics in the transformer current prevents the correct operation of capacitive reactive power compensator. To limit the harmonic content in the transformer current, the compensator of harmonics: 5, 7, 11 is used. The harmonic compensator is connected to the power system depending on the load condition of the frequency inverter’s drive rectifier.
PL
W pracy przeprowadzono ocenę zawartości wyższych harmonicznych w kompensowanych sieciach średnich napięć, których źródłem jest nieliniowa, duża rezystancja przejęcia. Przedstawiono model sieci wraz z opisem układu pomiarowego wykorzystanego w środowisku Matlab/Simulink. Wykonano badania symulacyjne zawartości wyższych harmonicznych składowej zerowej napięcia, prądu doziemnego oraz mocy biernej tych harmonicznych w zależności od parametrów rezystancji w miejscu zwarcia, napięcia progowego zapłonu łuku, prądu pojemnościowego i stopnia rozstrojenia kompensacji. Oceniono możliwość wykorzystania mocy biernej trzeciej harmonicznej jako kryterium wykrywania zwarć.
EN
The paper contains the evaluation of the content of higher harmonics in compensated medium voltage networks whose source is nonlinear fault resistance containing transition and arc resistance. The general signal components occurring during short circuits and the zero-sequence components used for identification of earth faults are discussed. An electric grid model is presented with a description of the measurement system used in the Matlab/Simulink environment. The types of transition states that may occur in the event of a fault are described. The measurement accuracy of both types of faults was discussed and the measurement errors were estimated in both cases. Simulations were conducted to investigate the higher harmonics of zero-sequence voltage, earth current and reactive power these harmonics, depending on the short circuit resistance, arc threshold voltage, capacitive current and compensation detuning ratio. The results of the simulation are discussed in relation to the variable parameters. The possibility of using reactive power of third harmonic as a criterion for detecting short circuits was evaluated. A program of research into the use of this protection criterion in the future was presented.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z mechanizmem przyrostu strat mocy w poszczególnych elementach sieci zasilającej powodowanych przepływem prądów odkształconych oraz metody ich zmniejszenia przez eliminację wyższych harmonicznych.
EN
Basic principles related to the mechanism of the increase in the power loss in individual network elements, caused by the flow of deformed currents and methods of limiting them by filtration of higher harmonics are presented in the article.
EN
This paper presents the algorithm for computing supplementary losses in conductive parts under interharmonics formed with side frequencies generated by variable-frequency drives. The algorithm is based on a signal frequency decomposition with wavelet packet transform (WPT). This algorithm makes the calculation of losses for each frequency more accurate and this allows the decisions on production of certain frequency filters to be made.
PL
W niniejszej pracy jest zaproponowany algorytm do obliczenia strat dodatkowych w przewodzących prąd elementach w przypadku istnienia składowych interharmonicznych (wytwarzanych przez częstotliwości boczne), generowanych przez napędy regulowane częstotliwościowo. U podstaw algorytmu leży dekompozycja częstotliwościowa sygnału z zastosowaniem pakietowej transformaty falkowej. Zaproponowany algorytm pozwala bardziej precyzyjnie obliczać straty na każdej częstotliwości, co z kolei pozwoli podejmować decyzje o zastosowaniu filtrów poszczególnych częstotliwości.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych. Druga część artykułu obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.
EN
The first part of the article presents the theoretical issues of reactive power compensation in electric power systems in conditions of the current and voltage distortion. The second part of the article presents the results of measuring research in the selected objects and their analysis in terms of correct selection of equipment for reactive power compensation.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych. Druga część artykułu obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.
EN
The first part of the article presents the theoretical issues of reactive power compensation in electric power systems in conditions of the current and voltage distortion. The second part of the article presents the results of measuring research in the selected objects and their analysis in terms of correct selection of equipment for reactive power compensation.
EN
The paper presents a comparison of higher harmonics in induced phase voltages of a stator winding in the no-load state of a three-phase 5.5 kVA salient pole synchronous generator. The comparison is carried out for the synchronous generator with different salient pole rotor constructions: a non-skewed solid rotor, a non-skewed solid rotor with radial incisions, and a laminated electrotechnical steel rotor with skewed slots and damping bars. The calculations of higher harmonics are based on the magnetic field distributions in the air gap, which are carried out in a 2D model in a FEMM program and on the induced voltage waveforms in the stator windings registered during experimental investigations of the 5.5 kVA salient pole synchronous generator in the no-load state.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.