Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szyby zespolone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Szyby zespolone charakteryzują się specyficznym sposobem przenoszenia obciążeń klimatycznych. Gaz w szczelnie zamkniętych komorach między szybami składowymi zmienia swoje parametry przy zmianie warunków pogodowych, co wpływa na wypadkowe obciążenie każdej z szyb składowych zestawu. W modelach obliczeniowych dotyczących opisywanego zjawiska przyjmuje się najczęściej pionowe usytuowanie szyb i pomija się obciążenie ciężarem własnym szkła. Celem przedstawionych w artykule badań jest analiza wpływu poziomego lub ukośnego usytuowania na wielkości statyczne w jednokomorowych szybach zespolonych obciążonych klimatycznie. Uwzględnienie wpływu ciężaru własnego wymagało odpowiedniej modyfikacji własnego modelu obliczeniowego. Na podstawie przedstawionych przykładów sformułowano wnioski na temat obciążania wypadkowego, ugięcia i naprężenia w zestawach szyb o różnej konstrukcji obciążonych zmianami ciśnienia atmosferycznego i temperatury oraz wiatrem.
EN
Insulating glass units (IGUs) transfer climate loads in a specific way. The gas in the sealed gaps between the component glass panes changes its parameters when the weather conditions change, which affects the resultant load of each of the component panes of the IGU. In the calculation models related to the phenomenon described, the vertical placing of glass is most often assumed and the glass self-weight load is omitted. The purpose of this article is to analyze the impact of horizontal or diagonal placing on static quantities in doubleglazing IGUs under climatic loads. Taking into account the effect of self-weight required appropriate modification of the authors’ calculation model. On the basis of the presented examples, conclusions were drawn about the resultant load, deflection and stress in IGUs of various structure loaded with variable atmospheric pressure, temperature, and wind.
PL
Analizowano wpływ zróżnicowania sztywności szyb składowych na obciążenia i ugięcia w zestawach zespolonych ze szczelnymi komorami. Przedstawiono przykłady obliczeniowe pracy szyb zespolonych obciążonych wpływami środowiskowymi. Wykazano, że zwiększenie sztywności szyb w zestawie skutkuje zmniejszeniem możliwości korzystnej kompensacji obciążeń klimatycznych ciśnieniem gazu w komorach. Może to wpływać niekorzystnie na maksymalne ugięcia szyb składowych zestawu, szczególnie w przypadku zróżnicowania ich sztywności.
EN
In the article, the impact of differentiation of glass panes stiffness on loads and deflections in insulating glass units with sealed glass spaces has been analysed. Calculative examples of glass units properties under environmental loads has been presented. It has been proven, that the increase of glass panes stiffness in the units results in the decrease of the possibilities of positive compensation of climatic loads by the pressure in the gas spaces. It may affect negatively the maximal glass panes deflections, especially, in case of differentiation of their stiffness.
3
Content available remote Transparentna jakość
4
Content available remote Rozkład obciążeń środowiskowych w wielokomorowej szybie zespolonej
PL
W artykule analizowano wpływ interakcji gazu w szczelnych komorach szyby zespolonej na przekazywanie obciążeń między szybami zestawu. Na podstawie ogólnego prawa gazowego zaproponowano model obliczeniowy do określania obciążeń na elementy wielokomorowej szyby zespolonej poddanej działaniu zmiennych czynników atmosferycznych (ciśnienie, temperatura) i obciążeń powierzchniowych. Przedstawiono przykład dystrybucji jednostkowego obciążenia powierzchniowego na szyby zestawu jako korzystny wpływ szczelności komory na przekazywanie obciążeń.
EN
In the article impact of gas interaction in sealed chambers of an insulating glass unit on load transfer between glass panes has been analysed. On the basis of the law of ideal gases a calculation model for the determination of loads on elements of a multi-chamber insulating glass unit under the action of variable climatic factors (pressure, temperature) and surface loads has been proposed. An example of unitary surface load distribution on individual glass panes has been presented as a positive influence of chamber tightness on load transfer.
PL
W artykule przeanalizowano różnego rodzaju szyby zespolone, które wcześniej stanowiły część elewacji budynków. W pierwszym etapie skupiono się na poznaniu charakteru wady. Sprawdzono, jaki wpływ na odbarwienia mają warunki klimatyczne, procesy fizyczne (mostki termiczne w szybach zespolonych) oraz czy ten rodzaj wady ma charakter trwały. Badania porównawcze składu chemicznego kawałków szkła z wadą na powłoce oraz kawałków szkła bez wady, pozwoliły na identyfikację pierwiastków powodujących odbarwienie na powłoce niskoemisyjnej. W kolejnych etapach pracy przeprowadzono badania różnych komponentów szyb zespolonych, które mogą przyczyniać się do powstawania odbarwienia. Dzięki temu zidentyfikowano elementy, które w większym lub mniejszym stopniu są odpowiedzialne za to zjawisko. W celu znalezienia sposobu na minimalizację lub całkowitą eliminację efektu odbarwienia, przeprowadzano badania szyb zespolonych o różnych konstrukcjach. W zależności od konstrukcji szyby zespolonej, oszacowano większe lub mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wady.
EN
The article analyses different types of insulated glass units, which had been previously for some time a part of the facade of buildings. The first stage focuses on understanding the nature of the defect. There was checked influence of climatic conditions and physical processes (thermal bridges in IGU) on discoloration, and whether this type of defect is permanent. Comparative studies of the chemical composition of glass pieces with defect on the coating, and pieces of glass without the defects, have allowed the identification of elements causing discoloration on the Low-E coating. Subsequently in the next stages of work research of various components of IGU which may contribute to the formation of discoloration were carried out. As a result components responsible for this phenomenon were identified. In order to find a way to minimize or entirely eliminate discoloration effect research of different types of IGU were carried out. Depending on the IGU construction probabilities of defect occurrence were estimated.
PL
Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te 53 spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone 53 wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie byto odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działające wentylacje.
7
Content available remote Wady i awarie szyb zespolonych
PL
Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budow.lanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie [jest praktycznie w pełni zautomatyzowana], a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zado.wolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.
8
Content available remote Zastosowanie ramek dystansowych z pianki polimerowej w szybach zespolonych
EN
There were shown the new construction of the spacer in complex glass panels in the article. There was presented the production process of the glass panels with the polymer-foam spacers.
9
Content available remote Model obliczeniowy interakcji obciążeń w szybach zespolonych
EN
In the article the method of design of the interaction in the complex glass panels was presented.
PL
W ciągu kilku ostatnich lat sporo wydarzyło się na europejskim rynku mas uszczelniających. Rozpoczął się okres dominacji szczeliw opartych na poliuretanach. Mimo, że chemia poliuretanów ma podobne tradycje do chemii polisiarczków czy silikonów, przez lata szczeliwa te nie uzyskały odpowiedniej pozycji na ''niszowym'' dla polimerów rynku szyb zespolonych.
PL
Do czasu zastosowania zharmonizowanej normy PN-EN 1279 "Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne", a w szczególności części 5 "Ocena zgodności/ Zgodność wyrobu z normą", producenci szyb zespolonych wystawiają Krajową Deklarację Zgodności na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności z normą PN-B-13079, która nie podlega harmonizacji. W tym okresie obowiązuje stosowanie Systemu 1 na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wraz z obecnie ważną normą PN-B-13079, obowiązuje realizacja planu badań, sporządzonego według PN-ISO 2859 +AC1.
PL
Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że kluczem do sukcesu firmy - także w branży szyb zespolonych - jest produkt o najwyższych walorach użytkowych i jakościowych. Aby można było temu sprostać, oprócz wiedzy i doświadczenia osób czuwających nad produkcją szyb niezbędna jest systematyczna kontrola procesu produkcyjnego, surowców a w końcu także samego produktu końcowego, nie tylko przez własne służby ale także instytucje zewnętrzne. Świadectwem ich działalności są certyfikaty jakości, honorowane na terenie danego kraju a niejednokrotnie także przez inne kraje.
PL
W dzisiejszym budownictwie trudno sobie wyobrazić oszklenie budynków bez zastosowania i obecności szyb zespolonych. Ten element techniki budowlanej miał swoje narodziny, początkowy, trudny okres stosowania, czas doskonalenia i dzisiejszy szeroki zakres stosowania.
PL
Szukając rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych elementów budowlanych w celu uzyskania jak największych oszczędności energii pozyskiwanej przez człowieka metodami tradycyjnymi, nie można pominąć przeszkleń zewnętrznych, które jeszcze do niedawna były najsłabszym elementem w energetycznym budynku. Utrata energii przez okna dochodziła nawet do 40%. Mimo, iż w tej dziedzinie osiągnięto bardzo duży postęp - od szklenia pojedynczego o wartości U w przybliżeniu 6 W/m2K do wielowarstwowego z użyciem szkła termicznego o wartości U w przybliżeniu 1,1 W/m2K (dla układu jednokomorowego) i U w przybliżeniu 0,7 W/m2K (dla układu dwukomorowego), to w dalszym ciągu szuka się sposobów aby wartość ta była jeszcze mniejsza i dążyła do wymogów, jakie stawia się litej przegrodzie, a mianowicie: dla ściany jednowarstwowej Umax=0,5 W/m2K a dla warstwowej Umax=0,3 W/m2K. W zasadzie istnieją rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne, gdzie uzyskuje się wartości współczynnika przenikania ciepła do nich zbliżone, jednak nie są to rozwiązania charakteryzujące się niskim kosztem, a właśnie ten aspekt jest najważniejszy dla typowego użytkownika.
PL
We współczesnej architekturze coraz częściej stosuje się szkło do formowania reprezentacyjnych budynków. Wielkie powierzchniowo fasady szklane wzbudzają w oglądającym wrażenie otwartości, przejrzystości i jasności. Aby przy takich fasadach utrzymać na niskim poziomie koszty klimatyzacji, ważną rolę odgrywa, zwłaszcza latem, ochrona przed wysoką temperaturą.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.